Định Khoản Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 01:27:13 )

Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện nay có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của Công ty (CTY, DN).

1. Nguyên tắc định khoản Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo TT 133
1.1. Dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận Khi thỏa mãn các điều khiếu nại sau:

– Doanh nghiệp có trách nhiệm và trách nhiệm nợ lúc này (trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm và trách nhiệm liên đới) do hiệu quả từ một sự khiếu nại đã xảy ra;

– Sự giảm sút về những lợi ích tài chính tài chính có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán trách nhiệm và trách nhiệm nợ;

– Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của trách nhiệm và trách nhiệm nợ đó.

1.2. Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính phù hợp và phải chăng nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán trách nhiệm và trách nhiệm nợ lúc này tại ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính.

1.3. Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán tài chính này lớn rộng số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước chưa sử dụng ko hề thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại của kỳ kế toán tài chính đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước chưa sử dụng ko hề thì số chênh lệch phải được trả nhập.

Đối với dự phòng phải trả về BH công trình xây lắp thì dự phòng được lập cho từng công trình xây lắp và được lập vào cuối kỳ kế toán tài chính.

1.4. Chỉ những khoản chi phí (CP) liên quan lại đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban sơ mới được bù đắp bởi khoản dự phòng phải trả đó.

1.5. Không được ghi nhận khoản dự phòng cho các khoản lỗ phát động và sinh hoạt giải trí trong tương lai, trừ Khi chúng liên quan lại đến một hợp đồng có rủi ro lớn và thỏa mãn điều khiếu nại ghi nhận khoản dự phòng. Nếu Công ty (CTY, DN) có hợp đồng có rủi ro lớn, thì trách nhiệm và trách nhiệm nợ lúc này theo hợp đồng phải được ghi nhận và đánh giá như 1 khoản dự phòng và khoản dự phòng được lập riêng biệt cho từng hợp đồng có rủi ro lớn.

1.6. Các khoản dự phòng phải trả thường bao héc tàm tất cả:

– Dự phòng phải trả BH sản phẩm, product;

– Dự phòng BH công trình xây dựng;

– Dự phòng phải trả khác, cả về khoản dự phòng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật, khoản dự phòng cho việc sửa chữa, bảo chăm sóc TSCĐ định kỳ (theo yêu cầu chuyên môn), khoản dự phòng phải trả đối với hợp đồng có rủi ro lớn mà trong đó những chi phí (CP) cần phải trả cho các trách nhiệm và trách nhiệm liên quan lại đến hợp đồng vượt quá những lợi ích tài chính tài chính dự tính thu được từ hợp đồng đó;

1.7. Khoản dự phòng phải trả về BH sản phẩm, product được ghi nhận vào chi phí (CP) buôn bán sản phẩm, khoản dự phòng phải trả về chi phí (CP) BH công trình xây lắp được ghi nhận vào chi phí (CP) sản xuất marketing thương mại dở dang, khoản dự phòng phải trả khác được ghi nhận vào chi phí (CP) liên quan lại tùy theo nội dung chi phí (CP).

1.8. Số dự phòng phải trả về BH công trình xây lắp đã lập lớn rộng chi phí (CP) thực tế phát sinh thì số chênh lệch được trả nhập ghi vào TK 711 “Thu nhập khác”. Số trả nhập dự phòng phải trả về BH sản phẩm, product được ghi giảm chi phí (CP) buôn bán sản phẩm. Số trả nhập dự phòng phải trả khác được ghi giảm chi phí (CP) liên quan lại tùy theo nội dung chi phí (CP).

1.9. Khi Công ty (CTY, DN) cảm bắt gặp khoản bồi trả của một bên thứ 3 để thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí (CP) cho khoản dự phòng thì khoản được bồi trả từ bên thứ 3 ghi nhận vào thu nhập khác.
2. Kết cấu của Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả:

Bên Nợ TK

TK 352

Bên Có

– Ghi giảm dự phòng phải trả Khi phát sinh khoản chi phí (CP) liên quan lại đến khoản dự phòng đã được lập ban sơ;

– Ghi giảm (trả nhập) dự phòng phải trả Khi Công ty (CTY, DN) chắc chắn ko hề phải chịu sự giảm sút về tài chính tài chính do ko phải chi trả cho trách nhiệm và trách nhiệm nợ;

– Ghi giảm dự phòng phải trả về số chênh lệch giữa số dự phòng phải trả phải lập năm nay nhỏ rộng số dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng ko hề.

 

Phản ánh số dự phòng phải trả trích lập tính vào chi phí (CP).

 

 

Số dư bên Có: Phản ánh số dự phòng phải trả hiện nay có cuối kỳ.

Tài khoản 352 có 3 tài khoản cấp 2

– Tài khoản 3521 – Dự phòng BH sản phẩm, product: Tài khoản này dùng để phản ánh số dự phòng BH sản phẩm, product cho số lượng sản phẩm, product đã xác định là tiêu thụ trong kỳ;

– Tài khoản 3522 – Dự phòng BH công trình xây dựng: Tài khoản này dùng để phản ánh số dự phòng BH công trình xây dựng đối với các công trình, phạm vi công trình trả mỹ xong, bàn trả trong kỳ;

– Tài khoản 3524 – Dự phòng phải trả khác: Tài khoản này phản ánh các khoản dự phòng phải trả khác theo quy định của pháp luật ngoài các khoản dự phòng đã được phản ánh nêu trên, như: dự phòng trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật lao động, chi phí (CP) sửa chữa, bảo chăm sóc, TSCĐ định kỳ…

3. Cách định khoản Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo Thông tư 133:

a) Phương pháp kế toán tài chính dự phòng BH sản phẩm, product
– Trường hợp Công ty (CTY, DN) buôn bán sản phẩm cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có tất nhiên giấy BH sửa chữa cho các khoản hư hại do lỗi sản xuất được phát hiện nay trong thời gian BH sản phẩm, mặt hàng hoá, Công ty (CTY, DN) tự ước tính chi phí (CP) BH trên cơ sở số lượng sản phẩm, product đã xác định là tiêu thụ trong kỳ. Khi lập dự phòng cho chi phí (CP) sửa chữa, BH sản phẩm, product đã buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6421)

Có TK 352 – Dự phòng phải trả (3521).

– Khi phát sinh các khoản chi phí (CP) liên quan lại đến khoản dự phòng phải trả về BH sản phẩm, product đã lập ban sơ, như chi phí (CP) nguyên vật liệu, chi phí (CP) lực lượng lao động trực tiếp, chi phí (CP) khấu ngốn TSCĐ, chi phí (CP) dịch vụ mua ngoài…,:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,…

– Khi sửa chữa BH sản phẩm, mặt hàng hoá trả mỹ xong bàn trả cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK TK 352 – Dự phòng phải trả (3521)
Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (phần dự phòng phải trả về BH sản phẩm, mặt hàng hoá còn thiếu) (6421)

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.

– Khi lập Báo cáo tài chính, Công ty (CTY, DN) phải xác định số dự phòng BH sản phẩm, product cần trích lập:
+ Trường hợp số dự phòng cần lập ở kỳ kế toán tài chính này lớn rộng số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước tuy nhiên chưa sử dụng ko hề thì số chênh lệch định khoản vào chi phí (CP), ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6421)

Có TK 352 – Dự phòng phải trả (3521).

+ Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước tuy nhiên chưa sử dụng ko hề thì số chênh lệch trả nhập ghi giảm chi phí (CP), ghi:

Nợ TK TK 352 – Dự phòng phải trả (3521)

Có TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6421)

b) Phương pháp kế toán tài chính dự phòng BH công trình xây dựng:
– Việc trích lập dự phòng BH công trình xây dựng được thực hiện nay cho từng công trình, phạm vi công trình trả mỹ xong, bàn trả trong kỳ. Khi xác định số dự phòng phải trả về chi phí (CP) BH công trình xây dựng, ghi:

Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.

Có TK 352 – Dự phòng phải trả (3522).

– Khi phát sinh các khoản chi phí (CP) liên quan lại đến khoản dự phòng phải trả về BH công trình xây dựng đã lập ban sơ, như chi phí (CP) nguyên vật liệu, chi phí (CP) lực lượng lao động trực tiếp, chi phí (CP) khấu ngốn TSCĐ, chi phí (CP) dịch vụ mua ngoài…,:

Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,…

– Khi sửa chữa BH công trình trả mỹ xong bàn trả cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, kết chuyển chi phí (CP) BH công trình thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK TK 352 – Dự phòng phải trả (3522)
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (chênh lệch giữa số dự phòng đã trích lập nhỏ rộng chi phí (CP) thực tế về BH)

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.(số chi phí (CP) thực tế về BH công trình).

– Hết thời hạn BH công trình xây dựng, nếu công trình ko phải BH hoặc số dự phòng phải trả về BH công trình xây dựng lớn rộng chi phí (CP) thực tế phát sinh thì số chênh lệch phải trả nhập, ghi:

Nợ TK TK 352 – Dự phòng phải trả (3522)

Có TK 711 – Thu nhập khác.

c) Phương pháp kế toán tài chính dự phòng phải trả khác:
– Khi trích lập dự phòng cho các khoản phải trả khác, dự phòng cho các hợp đồng có rủi ro lớn mà trong đó những chi phí (CP) cần phải trả cho các trách nhiệm và trách nhiệm liên quan lại đến hợp đồng vượt quá những lợi ích tài chính tài chính dự tính thu được từ hợp đồng đó (như khoản bồi thường hoặc đền bù do việc ko thực hiện nay được hợp đồng, các vụ khiếu nại pháp lý…), ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6422)

Có TK 352 – Dự phòng phải trả (3524).

– Khi trích lập dự phòng cho các khoản chi phí (CP) sửa chữa, bảo chăm sóc TSCĐ định kỳ, dự phòng trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật lao động…, ghi:

Nợ TK các TK 154, 631, 642

Có TK 352 – Dự phòng phải trả

– Khi phát sinh các khoản chi phí (CP) liên quan lại đến khoản dự phòng phải trả đã lập, ghi:

Nợ TK TK 352 – Dự phòng phải trả (3524)

Có các TK 111, 112, 241, 331,…

– Khi lập Báo cáo tài chính, Công ty (CTY, DN) phải xác định số dự phòng phải trả cần trích lập:
+ Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán tài chính này lớn rộng số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước tuy nhiên chưa sử dụng ko hề thì số chênh lệch định khoản vào chi phí (CP), ghi:

Nợ TK các TK liên quan lại.

Có TK 352 – Dự phòng phải trả (3524).

+ Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước tuy nhiên chưa sử dụng ko hề thì số chênh lệch trả nhập ghi giảm chi phí (CP), ghi:

Nợ TK TK 352 – Dự phòng phải trả (3524)

Có các TK liên quan lại.

d) Trong một số ngôi trường hợp, Công ty (CTY, DN) có thể tìm tìm một bên thứ 3 để thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí (CP) cho khoản dự phòng (ví dụ, thông qua các hợp đồng bảo đảm, các khoản bồi thường hoặc các giấy BH của ngôi nhà sản xuất), bên thứ 3 có thể trả trả lại những gì mà Công ty (CTY, DN) đã thanh toán. Khi Công ty (CTY, DN) cảm bắt gặp khoản bồi trả của một bên thứ 3 để thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí (CP) cho khoản dự phòng, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,…

Có TK 711- Thu nhập khác.

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 352 theo TT 133

 

Xem thêm: Cách định khoản tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo TT 133

FULL Hướng dẫn Mẹo Định Khoản Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo TT 133 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Định Khoản Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #Tài #khoản #Dự #phòng #phải #trả #theo