Contents

Định Khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 05:38:30 )

272

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ dùng để phản ánh số hiện nay có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ (PTKH&CN) của Công ty (CTY, DN). Quỹ PTKH&CN của Công ty (CTY, DN) chỉ được sử dụng cho đầu tư hợp lý tập, công nghệ tại nước ta.

– Quỹ PTKH&CN được định khoản vào chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN) để xác định hiệu quả marketing thương mại trong kỳ. Việc trích lập và sử dụng Quỹ PTKH&CN của Công ty (CTY, DN) phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

– Trường hợp Công ty (CTY, DN) sử dụng Quỹ PTKH&CN để tài trợ cho việc phân tách và thử nghiệm và phân tích, sản xuất thử nghiệm, số tiền thu được Khi buôn bán sản phẩm sản xuất thử được bù trừ với chi phí (CP) sản xuất thử theo nguyên lý:

+ Phần chênh lệch giữa số tiền thu từ buôn bán sản phẩm sản xuất thử cao rộng chi phí (CP) sản xuất thử được ghi tăng Quỹ PTKH&CN;

+ Phần chênh lệch giữa số tiền thu từ buôn bán sản phẩm sản xuất thử thấp rộng chi phí (CP) sản xuất thử được ghi giảm Quỹ PTKH&CN.

– Định kỳ, Công ty (CTY, DN) lập Báo cáo về mức trích, sử dụng, quyết toán Quỹ PTKH&CN và nộp cơ quan lại có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
1. Kết cấu của Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ

Bên Nợ TK

TK 356

Bên Có

– Các khoản chi tiêu từ Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ;

– Giảm Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ đã tạo hình tài sản cố định (TSCĐ) Khi tính ngốn mòn TSCĐ; giá trị còn lại của TSCĐ Khi nhượng buôn bán, thanh lý; chi phí (CP) thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ tạo hình từ Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ;

– Giảm Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ đã tạo hình TSCĐ Khi TSCĐ tạo hình từ Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, marketing thương mại.

 

– Trích lập Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ vào chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN);

– Số thu từ việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ tạo hình từ Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ đã tạo hình TSCĐ.

 

 

Số dư bên Có: Số quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ hiện nay còn của Công ty (CTY, DN).

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 3561 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ: Phản ánh số hiện nay có và tình hình trích lập, chi tiêu quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ;

– Tài khoản 3562 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ đã tạo hình TSCĐ: Phản ánh số hiện nay có, tình hình tăng, giảm quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ đã tạo hình TSCĐ (Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ đã tạo hình TSCĐ).

2. Cách định khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ theo Thông Tư 133:

a) Trong năm Khi trích lập quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ, ghi:
Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6422)
Có TK 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ.
b) Khi chi tiêu Quỹ PTKH&CN phục vụ cho mục đích phân tách và thử nghiệm và phân tích, phát triển hợp lý tập và công nghệ của Công ty (CTY, DN), ghi:
Nợ TK TK 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331…
c) Khi sử dụng Quỹ PTKH&CN để trang trải cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất thử sản phẩm:
– Kế toán tập hợp chi phí (CP) sản xuất thử, ghi:
Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 152, 331…
– Khi buôn bán sản phẩm sản xuất thử, ghi:
Nợ TK TK 111, 112, 131
Có TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có)
– Chênh lệch giữa chi phí (CP) sản xuất thử và số thu từ buôn bán sản phẩm sản xuất thử được điều chỉnh tăng, giảm Quỹ, ghi:
+ Trường hợp số thu từ việc buôn bán sản phẩm sản xuất thử cao rộng chi phí (CP) sản xuất thử, kế toán tài chính ghi tăng Quỹ PTKH&CN, ghi:
Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang
Có TK 356 – Quỹ Phát triển hợp lý tập và công nghệ
+ Trường hợp số thu từ việc buôn bán sản phẩm sản xuất thử nhỏ rộng chi phí (CP) sản xuất thử, kế toán tài chính ghi trái lại bút toán trên.
d) Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ trả mỹ xong bởi quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ sử dụng cho mục đích phân tách và thử nghiệm và phân tích, phát triển hợp lý tập và công nghệ:
– Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ, ghi:
Nợ TK TK 211 – Tài sản cố  định (nguyên giá)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331…
Đồng thời, ghi:
Nợ TK TK 3561 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ
Có TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã tạo hình TSCĐ.
– Cuối kỳ kế toán tài chính, tính ngốn mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bởi Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ sử dụng cho mục đích phân tách và thử nghiệm và phân tích, phát triển hợp lý tập và công nghệ, ghi:
Nợ TK TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã tạo hình TSCĐ
Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.
– Khi thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ đầu tư, mua sắm bởi quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ:
+ Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng buôn bán:
Nợ TK TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã tạo hình TSCĐ (giá trị còn lại)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)
Có TK 211 – TSCĐ
+ Ghi nhận số tiền thu từ việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ:
Nợ TK các TK 111, 112, 131
Có TK 3561 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).
+ Ghi nhận chi phí (CP) phát sinh liên quan lại trực tiếp đến việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ:
Nợ TK TK 3561 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331.
– Khi kết thúc quá trình phân tách và thử nghiệm và phân tích, phát triển hợp lý tập công nghệ, chuyển TSCĐ tạo hình từ Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ sang phục vụ cho mục đích sản xuất, marketing thương mại, kế toán tài chính ghi:
Nợ TK TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã tạo hình TSCĐ (phần giá trị còn lại
của TSCĐ tạo hình từ quỹ chưa khấu ngốn ko hề)
Có TK 711 – Thu nhập khác.
Kể từ thời điểm TSCĐ chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, marketing thương mại, ngốn mòn của TSCĐ được tính vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại theo quy định của chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) hiện nay hành.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Định Khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ theo TT 133 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Định Khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #Tài #khoản #Quỹ #phát #triển #khoa #học tập #và #công #nghệ #theo