Contents

Định Khoản tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 09:59:04 )

286

Tài khoản 811 – Chi phí khác phản ánh những khoản chi phí (CP) phát sinh do các sự khiếu nại hoặc các kỹ năng riêng biệt với phát động và sinh hoạt giải trí thông thường của Công ty (CTY, DN).

* Chi phí khác của Công ty (CTY, DN) có thể gồm:

– Chi phí thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ (gồm cả chi phí (CP) đấu thầu phát động và sinh hoạt giải trí thanh lý). Số tiền thu từ buôn bán giấy tờ thầu phát động và sinh hoạt giải trí thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ được ghi giảm chi phí (CP) thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ;

– Chênh lệch giữa giá trị phù hợp và phải chăng tài sản được chia từ BCC nhỏ rộng chi phí (CP) đầu tư xây dựng tài sản đồng đánh giá;

– Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;

– Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ (nếu có);

– Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, product, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác;

– Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng tài chính tài chính, phạt vi phạm hành chính;

– Các khoản chi phí (CP) khác.

* Các khoản chi phí (CP) ko được coi là chi phí (CP) được trừ theo quy định của Luật thuế (tax) TNDN tuy nhiên có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã định khoản đúng theo Chế độ kế toán tài chính thì ko được ghi giảm chi phí (CP) kế toán tài chính mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế (tax) TNDN để làm tăng số thuế (tax) TNDN phải nộp.

Xem thêm: Các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN

1. Kết cấu của Tài khoản 811 – Chi phí khác

Bên Nợ TK

TK 811

Bên Có

Các khoản chi phí (CP) khác phát sinh.

 

Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí (CP) khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định hiệu quả marketing thương mại”.

Tài khoản 811 ko hề số dư cuối kỳ.

2. Cách định khoản tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư 133:

a) Định Khoản kỹ năng nhượng buôn bán, thanh lý TSCĐ:
– Ghi nhận thu nhập khác do nhượng buôn bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131,…

Có TK 711 – Thu nhập khác
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

– Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng buôn bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – Tài sản cố định (nguyên giá)

– Ghi nhận những chi phí (CP) phát sinh cho phát động và sinh hoạt giải trí nhượng buôn bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK TK 811 – Chi phí khác
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141,…

– Ghi nhận khoản thu từ buôn bán giấy tờ thầu liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 138…

Có TK 811 – Chi phí khác.

b) Khi phá dỡ TSCĐ, ghi:

Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – Tài sản cố định (nguyên giá)

c) Kế toán chi phí (CP) khác phát sinh Khi đánh giá lại vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác: Thực hiện nay theo quy định của các TK 228. đầy đủ xem tại đây: Định Khoản đầu tư
d) Trường hợp tổ chức lại Công ty (CTY, DN), chuyển đổi sở hữu Công ty (CTY, DN), chuyển đổi mẫu mã Công ty (CTY, DN), nếu được phép tiến hành xác định lại giá trị Công ty (CTY, DN) tại thời điểm chuyển đổi, đối với các tài sản được đánh giá giảm ghi:

Nợ TK TK 811 – Chi phí khác

Có các TK liên quan lại.

đ) Định Khoản các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng tài chính tài chính, phạt vi phạm hành chính, ghi:

Nợ TK TK 811 – Chi phí khác

Có các TK 111, 112
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

e) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển toàn bộ chi phí (CP) khác phát sinh trong kỳ để xác định hiệu quả marketing thương mại, ghi:

Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 811 – Chi phí khác.

3. Sơ đồ định khoản TK 811 theo TT 133

Xem thêm: Cách định khoản tài khoản 711 – Thu nhập khác theo TT 133

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Định Khoản tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư 133 trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Định Khoản tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #tài #khoản #Chi #phí #khác #theo #thông #tư