Contents

Hệ thống mục lục ngân sách đất nước 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Hệ thống mục lục ngân sách đất nước 2021 mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 16:25:26 )

298

Thông tư số 324/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách đất nước áp dụng trong công tác lập dự toán; quyết định, phân bổ, giao dự toán; chấp hành, kế toán tài chính, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách đất nước, bao héc tàm tất cả: Chương; Loại, Khoản; Mục, Tiểu mục; Chapter TậpTậptrình, mục tiêu và dự án đất nước; Nguồn ngân sách đất nước; Cấp ngân sách đất nước.

Thông tư 324/2022/TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 04/02/2022, áp dụng từ năm ngân sách 2022. Thông tư 324/2022/TT-BTC thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.I. Mã :1. Nội dung phân loại: 
Chapter TậpTậpdùng để phân loại thu, chi ngân sách đất nước dựa trên cơ sở khối mạng lưới server tổ chức của các cơ quan lại, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền (gọi chung là cơ quan lại chủ cai quản) được tổ chức cai quản lý ngân sách riêng. Mỗi cấp ngân sách bố trí một Chapter TậpTậpđặc biệt (Các quan lại hệ khác của ngân sách) để phản ánh các khoản thu, chi ngân sách ko thuộc dự toán giao cho các cơ quan lại, tổ chức.

2. Danh mục mã Chương

Danh mục mã Chapter TậpTậpđược quy định chi tiết tại Phụ lục số I phát hành tất nhiên Thông tư 324/2022/TT-BTC như sau:

DANH MỤC MÃ CHƯƠNG(Kèm theo Thông tư số 324/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Mã Chapter TậpTậptheo cấp cai quản lý

Tên  

Chapter TậpTậpthuộc trung ương

Chapter TậpTậpthuộccấp tỉnh

Chapter TậpTậpthuộc cấp thị trấn

 1

Các đơn vị tài chính tài chính có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta

151

551

 

 2

Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến bên dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh

152

552

 

 3

Các đơn vị tài chính tài chính nước ta có vốn đầu tư ra nước ngoài

153

553

 

 4

Kinh tế láo hợp ngoài quốc doanh

154

554

754

 5

Các đơn vị tài chính tài chính láo hợp có vốn đất nước trên 50% đến bên dưới 100% vốn điều lệ

158

558

758

 6

Các đơn vị có vốn đất nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống

159

559

759

 7

Các quan lại hệ khác của ngân sách

160

560

760

 8

Nhà thầu chính ngoài nước

161

561

 

 9

Nhà thầu phụ ngoài nước

162

562

 

 10

Doanh nghiệp tư nhân

 

555

755

 11

Hợp tác xã

 

556

756

 12

Hộ gia đình, cá nhân

 

557

757

II. Mã Mục và Tiểu mục”

1. Nội dung phân loại:

– Mục dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách đất nước căn cứ nội dung tài chính tài chính theo các chính sách, chế độ thu, chi ngân sách đất nước.

+ Các Mục có tính chất giống nhau theo yêu cầu cai quản lý được tập hợp thành Tiểu group.

+ Các Tiểu group có tính chất giống nhau theo yêu cầu cai quản lý được tập hợp thành Nhóm.

– Tiểu mục là phân loại chi tiết của Mục, dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách đất nước chi tiết theo các đối tượng cai quản lý trong từng Mục.

4. Danh mục mã Mục, Tiểu mục được quy định chi tiết tại Phụ lục số III phát hành tất nhiên Thông tư 324/2022/TT-BTC như sau:
 

DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC(Kèm theo Thông tư số 324/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Mã số Mục

Mã số Tiểu mục

TÊN GỌI

Nhóm 0110:

 

THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

 

 

 

 

Tiểu group 0111:

 

thuế (tax) (Tax) thu nhập và thu nhập sau thuế (tax) thu nhập

 

 

 

 

Mục

1000

 

thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân

Tiểu mục

 

1001

thuế (tax) (Tax) thu nhập từ tiền lương, tiền công

 

 

1003

thuế (tax) (Tax) thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của cá nhân

 

 

1004

thuế (tax) (Tax) thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân

 

 

1005

thuế (tax) (Tax) thu nhập từ chuyển nhượng vốn (ko gồm chuyển nhượng chứng khoán)

 

 

1006

thuế (tax) (Tax) thu nhập từ chuyển nhượng BDS nhận thừa kế và nhận quà tặng là BDS

 

 

1007

thuế (tax) (Tax) thu nhập từ trúng thưởng

 

 

1008

thuế (tax) (Tax) thu nhập từ bạn dạng quyền, nhượng quyền thương mại

 

 

1012

thuế (tax) (Tax) thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ BDS

 

 

1014

thuế (tax) (Tax) thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản

 

 

1015

thuế (tax) (Tax) thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

 

 

1049

thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân khác

 

 

 

 

Mục

1050

 

thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Tiểu mục

 

1052

thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) từ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)

 

 

1053

thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) từ chuyển nhượng BDS

 

 

1055

thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng vốn

 

 

1056

thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) từ phát động và sinh hoạt giải trí thăm dò và khai quật dầu, khí (ko kể thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thu theo hiệp nghị, hợp đồng thăm dò khai quật dầu khí)

 

 

1057

thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) từ phát động và sinh hoạt giải trí xổ số thiết kế

 

 

1099

Khác

 

 

 

 

Mục

1700

 

thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng

Tiểu mục

 

1701

thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng mặt hàng sản xuất, marketing thương mại trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)

 

 

1702

thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng mặt hàng nhập vào

 

 

1704

thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng từ phát động và sinh hoạt giải trí thăm dò và khai quật dầu, khí (gồm cả thuế (tax) giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai quật theo hiệp nghị, hợp đồng thăm dò, khai quật dầu, khí đẩy ra trong nước)

 

 

1705

thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng từ phát động và sinh hoạt giải trí xổ số thiết kế

 

 

1749

Hàng hóa, dịch vụ khác

 

 

 

 

Mục

1750

 

thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt

Tiểu mục

 

1751

Hàng nhập vào

 

 

1753

Thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trong nước

 

 

1754

Rượu sản xuất trong nước

 

 

1755

Ô tô bên dưới 24 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp trong nước

 

 

1756

Xăng các loại sản xuất trong nước

 

 

1757

Các dịch vụ, product khác sản xuất trong nước

 

 

1758

Bia sản xuất trong nước

 

 

1761

thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt từ phát động và sinh hoạt giải trí xổ số thiết kế

 

 

1762

Thuốc lá, xì gà nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

1763

Rượu nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

1764

Xe ô tô bên dưới 24 chỗ ngồi các loại nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

1765

Xăng các loại nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

1766

Các dịch vụ, product khác nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

1767

Bia nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

1799

Khác

 

 

 

 

Mục

1850

 

thuế (tax) (Tax) xuất khẩu

Tiểu mục

 

1851

thuế (tax) (Tax) xuất khẩu

 

 

 

 

Mục

1900

 

thuế (tax) (Tax) nhập vào

Tiểu mục

 

1901

thuế (tax) (Tax) nhập vào

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục

2000

 

thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường

Tiểu mục

 

2001

Xăng sản xuất trong nước (trừ etanol)

 

 

2002

Dầu Diezel sản xuất trong nước

 

 

2003

Dầu hỏa sản xuất trong nước

 

 

2004

Dầu mazut, dầu mỡ nhớt sản xuất trong nước

 

 

2005

Than đá sản xuất trong nước

 

 

2006

Dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon sản xuất trong nước

 

 

2007

Túi ni lông sản xuất trong nước

 

 

2008

Thuốc diệt cỏ thuộc loại giới hạn sử dụng sản xuất trong nước

 

 

2009

Nhiên liệu cất cánh sản xuất trong nước

 

 

2011

Thuốc trừ mối thuộc loại giới hạn sử dụng sản xuất trong nước

 

 

2012

Thuốc bảo đảm an toàn lâm sản thuộc loại giới hạn sử dụng sản xuất trong nước

 

 

2013

Thuốc diệt trùng kho thuộc loại giới hạn sử dụng sản xuất trong nước

 

 

2022

Sản phẩm product khác sản xuất trong nước

 

 

2021

Sản phẩm, product nhập vào

 

 

2041

Xăng nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

2042

Nhiên liệu cất cánh nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

2043

Diezel nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

2044

Dầu hỏa nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

2045

Dầu mazut, dầu nhớt, mỡ nhớt nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

2046

Than đá nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

2047

Các product nhập vào khác đẩy ra trong nước

 

 

2048

Sản phẩm, product trong nước khác

 

 

2049

Khác

Tiểu group 0114:

 

Thu phí và lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục

2800

 

Lệ phí cai quản lý đất nước liên quan lại đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản

Tiểu mục

 

2801

Lệ phí trước bạ ngôi nhà đất

 

 

2802

Lệ phí trước bạ ô tô

 

 

2803

Lệ phí trước bạ tàu thủy, thuyền

 

 

2804

Lệ phí trước bạ tài sản khác

 

 

2805

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ngôi nhà, tài sản gắn sát với đất

 

 

2815

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

 

 

2824

Lệ phí trước bạ xe máy

 

 

2825

Lệ phí trước bạ tàu cất cánh

 

 

2826

Lệ phí cấp giấy phép quy hướng

 

 

2827

Lệ phí cai quản lý phương tiện giao thông

 

 

2828

Lệ phí trong lĩnh vực mặt hàng hải

 

 

2831

Lệ phí sở hữu trí tuệ

 

 

 

 

Mục

2850

 

Lệ phí cai quản lý đất nước liên quan lại đến sản xuất, marketing thương mại

 

 

2862

Lệ phí môn bài bác mức (bậc) 1

 

 

2863

Lệ phí môn bài bác mức (bậc) 2

 

 

2864

Lệ phí môn bài bác mức (bậc) 3

 

 

 

 

Tiểu group 0118:

 

Thu tiền phạt và tịch thu

 

 

 

 

Mục

4250

 

Thu tiền phạt

Tiểu mục

 

4251

Phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Tòa án

 

 

4252

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

 

 

4253

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan lại thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan lại hải quan lại

 

 

4254

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế (tax) thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan lại thuế (tax) (ko bao héc tàm tất cả phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế (tax) thu nhập cá nhân)

 

 

4261

Phạt vi phạm hành chính về bảo đảm an toàn môi ngôi trường

 

 

4263

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an ninh, quốc phòng

 

 

4264

Phạt vi phạm hành chính về marketing thương mại trái pháp luật do ngành thuế (tax) (Tax) thực hiện nay

 

 

4265

Phạt vi phạm hành chính về marketing thương mại trái pháp luật do ngành Hải quan lại thực hiện nay

 

 

4267

Phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị

 

 

4268

Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế (tax) thu nhập cá nhân

 

 

4271

Tiền phạt do phạm tội theo quyết định của Tòa án

 

 

4272

Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý.

 

 

4273

Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan lại hải quan lại cai quản lý.

 

 

4274

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế (tax) do Ủy ban dân chúng phát hành quyết định phạt

 

 

4275

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan lại do Ủy ban dân chúng phát hành quyết định phạt

 

 

4276

Phạt vi phạm hành chính về an ninh vệ sinh thực phẩm

 

 

4277

Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác

 

 

4278

Phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác

 

 

4279

Các khoản tiền khác từ xử phạt vi phạm hành chính

 

 

4299

Phạt vi phạm khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu group 0122:

 

Các khoản thu khác

 

 

 

 

Mục

4900

 

Các khoản thu khác

Tiểu mục

 

4901

Thu chênh lệch tỷ giá nước ngoài tệ của ngân sách

 

 

4902

Thu hồi các khoản chi năm trước

 

 

4904

Các khoản thu khác của ngành thuế (tax) (Tax)

 

 

4905

Các khoản thu khác của ngành Hải quan lại

 

 

4906

Tiền lãi thu được từ các khoản vay nợ, viện trợ của các dự án

 

 

4907

Thu chênh lệch giá buôn bán trái phiếu so với mệnh giá

 

 

4908

Thu điều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu

 

 

4913

Thu từ các quỹ của Công ty (CTY, DN) xổ số thiết kế theo quy định

 

 

4914

Thu tiền bảo đảm an toàn, phát triển đất trồng lúa

 

 

4917

Tiền chậm nộp thuế (tax) thu nhập cá nhân

 

 

4918

Tiền chậm nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (ko bao héc tàm tất cả tiền chậm nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) từ phát động và sinh hoạt giải trí thăm dò, khai quật dầu khí)

 

 

4919

Tiền chậm nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) từ phát động và sinh hoạt giải trí thăm dò, khai quật dầu khí

 

 

4921

Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên đối với Giấy phép do cơ quan lại trung ương cấp phép

 

 

4922

Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên đối với Giấy phép do Ủy ban dân chúng tỉnh cấp phép

 

 

4923

Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan lại trung ương cấp phép

 

 

4924

Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan lại địa phương cấp phép

 

 

4925

Tiền chậm nộp thuế (tax) tài nguyên dầu, khí (ko kể tiền chậm nộp thuế (tax) tài nguyên thu theo hiệp nghị, hợp đồng thăm dò khai quật dầu, khí)

 

 

4926

Tiền chậm nộp thuế (tax) tài nguyên về dầu thô thu theo hiệp nghị, hợp đồng.

 

 

4927

Tiền chậm nộp thuế (tax) tài nguyên khác còn lại.

 

 

4928

Tiền chậm nộp thuế (tax) giá trị gia tăng từ product nhập vào

 

 

4929

Tiền chậm nộp thuế (tax) giá trị gia tăng từ phát động và sinh hoạt giải trí thăm dò, khai quật dầu, khí

 

 

4931

Tiền chậm nộp thuế (tax) giá trị gia tăng từ product sản xuất marketing thương mại trong nước khác còn lại

 

 

4932

Tiền chậm nộp thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt mặt hàng nhập vào

 

 

4933

Tiền chậm nộp thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt mặt hàng nhập vào đẩy ra trong nước.

 

 

4934

Tiền chậm nộp thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt product sản xuất marketing thương mại trong nước khác còn lại

 

 

4935

Tiền chậm nộp thuế (tax) xuất khẩu

 

 

4936

Tiền chậm nộp thuế (tax) nhập vào

 

 

4937

Tiền chậm nộp thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường thu từ product nhập vào

 

 

4938

Tiền chậm nộp thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường thu từ product nhập vào đẩy ra trong nước

 

 

4939

Tiền chậm nộp thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường thu từ product sản xuất, marketing thương mại trong nước khác còn lại

 

 

4941

Tiền chậm nộp các khoản thu từ phát động và sinh hoạt giải trí xổ số thiết kế

 

 

4942

Tiền chậm nộp đối với các khoản thu khác còn lại về dầu khí

 

 

4943

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành thuế (tax) cai quản lý

 

 

4944

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế (tax) cai quản lý

 

 

4945

Tiền chậm nộp các khoản khác theo quy định của pháp luật do ngành hải quan lại cai quản lý

 

 

4946

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành khác cai quản lý

 

 

4947

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành khác cai quản lý

 

 

4949

Các khoản thu khác (bao héc tàm tất cả các khoản thu nợ ko được phản ảnh ở các tiểu mục thu nợ)

 

 

 

 

Tác giẩ mời các bạn xem thêm:

Cách lập giấy nộp tiền thuế (tax) điện tử qua mạng mới nhất 2021

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Hệ thống mục lục ngân sách đất nước 2021 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Hệ thống mục lục ngân sách đất nước 2021 mới nhất trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Hệ thống mục lục ngân sách đất nước 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Hệ thống mục lục ngân sách đất nước 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Hệ thống mục lục ngân sách đất nước 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Hệ thống mục lục ngân sách đất nước 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hệ #thống #mục #lục #ngân #sách #ngôi nhà #nước #mới #nhất