Contents

Mẫu Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tạm ngừng marketing thương mại

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tạm ngừng marketing thương mại Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 13:32:21 )

279

Mẫu Phụ lục II-19 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT là mẫu Thông báo về việc tạm ngừng marketing thương mại/tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo của Công ty (CTY, DN)/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
———————————– 
 Số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁOVề việc tạm ngừng marketing thương mại/tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo của Công ty (CTY, DN)/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại
Kính gửi: Phòng Đăng ký marketing thương mại tỉnh, thành phố……………

Tên Công ty (CTY, DN) (ghi bởi văn bản in hoa):……………………………………………..
Mã số Công ty (CTY, DN)/Mã số thuế (tax):………………………………………………………….
Số Giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại (chỉ kê khai nếu ko hề mã số Công ty (CTY, DN)/mã số thuế (tax)):………………. Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:……………………..1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh1:a) Đối với Công ty (CTY, DN):
Đăng ký tạm ngừng marketing thương mại Tính từ lúc ngày…. tháng…. năm…… đến ko hề ngày…. tháng…. năm……
Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………
Sau Khi Công ty (CTY, DN) tạm ngừng marketing thương mại, đề nghị Phòng Đăng ký marketing thương mại chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) trong Cơ sở dữ liệu đất nước về đăng ký Công ty (CTY, DN) sang tình trạng “Tạm ngừng marketing thương mại”.b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại:
Đăng ký tạm ngừng marketing thương mại Tính từ lúc ngày… tháng… năm… đến ko hề ngày… tháng… năm… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại sau:
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại (ghi bởi văn bản in hoa)       
…………………………………………………………………………………………………………….
Mã số/Mã số thuế (tax) của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại:…
Số Giấy chứng nhận đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí (chỉ kê khai nếu ko hề mã số chi nhánh/mã số thuế (tax)):…………………… Ngày cấp…/…/…….. Nơi cấp:………………………….
Chi nhánh chủ cai quản (chỉ kê khai đối với ngôi trường hợp đăng ký tạm ngừng marketing thương mại địa điểm marketing thương mại trực thuộc chi nhánh):
Tên chi nhánh:………………………………………………………………………………….
Mã số chi nhánh/Mã số thuế (tax) của chi nhánh:……………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí (chỉ kê khai nếu ko hề mã số chi nhánh/mã số thuế (tax)):……………………. Ngày cấp…/…/……… Nơi cấp:………………………..
Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………2. Trường hợp tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo2:a) Đối với Công ty (CTY, DN):
Đăng ký tiếp tục marketing thương mại Tính từ lúc ngày…. tháng…. năm……
Lý do tiếp tục marketing thương mại:…………………………………………………………………..
Sau Khi Công ty (CTY, DN) tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký marketing thương mại chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại sau đây của Công ty (CTY, DN) trong Cơ sở dữ liệu đất nước về đăng ký Công ty (CTY, DN) sang tình trạng “Đang phát động và sinh hoạt giải trí”:

[…] Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại của Công ty (CTY, DN).
[…] Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại:

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại:
Mã số/Mã số thuế (tax) của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại:…
Số Giấy chứng nhận đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí (chỉ kê khai nếu ko hề mã số chi nhánh/mã số thuế (tax)):………………………… Ngày cấp…/…/…….. Nơi cấp:…………………….b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại:
Đăng ký tiếp tục marketing thương mại Tính từ lúc ngày…. tháng…. năm…… đối với chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại sau:
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại (ghi bởi văn bản in hoa):      
Mã số/Mã số thuế (tax) của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại:….
Số Giấy chứng nhận đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí (ngôi trường hợp ko hề mã số chi nhánh/mã số thuế (tax)):………… Ngày cấp:………………………… /…… /…… Nơi cấp:………………………
Chi nhánh chủ cai quản (chỉ kê khai đối với ngôi trường hợp đăng ký tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo của địa điểm marketing thương mại trực thuộc chi nhánh):
Tên chi nhánh:…………………………………………………………………………………..
Mã số chi nhánh/Mã số thuế (tax) của chi nhánh:……………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí chi nhánh (ngôi trường hợp ko hề mã số chi nhánh/mã số thuế (tax) của chi nhánh):….. Ngày cấp:…… /…. /…. Nơi cấp:………………
Lý do tiếp tục marketing thương mại:…………………………………………………………………..
Doanh nghiệp cam kết trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lí, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
Người ký tại Thông báo này cam kết là kẻ có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm thực hiện nay thủ tục đăng ký Công ty (CTY, DN) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 

 
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký và ghi bọn họ tên)3

 

1 Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký marketing thương mại điểm Công ty (CTY, DN), chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước Khi tạm ngừng marketing thương mại.

2 Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký marketing thương mại điểm Công ty (CTY, DN), chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước Khi tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo.

3 – Trường hợp tạm ngừng marketing thương mại/tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo đối với Công ty (CTY, DN), chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại trực thuộc Công ty (CTY, DN), người đại diện theo pháp luật của Công ty (CTY, DN) ký trực tiếp vào phần này.
– Trường hợp tạm ngừng marketing thương mại/Tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo đối với địa điểm marketing thương mại trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của Công ty (CTY, DN) hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.
– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện nay thủ tục đăng ký Công ty (CTY, DN) thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.
Để làm rõ ràng rộng về quy định tạm ngừng marketing thương mại mới nhất lúc này thì các bạn xem tại đây:

Thông báo tạm ngừng marketing thương mại 2021 của Công ty (CTY, DN), hộ marketing thương mại

Các bạn muốn lấy mẫu Thông báo về việc tạm ngừng marketing thương mại/tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo của Công ty (CTY, DN)/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing thương mại – Phụ lục II-19 Ban hành tất nhiên Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

nêu trên thì có thể comment để lại mail ở cuối bài bác biết hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại ngay cho các bạn

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tạm ngừng marketing thương mại chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tạm ngừng marketing thương mại trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tạm ngừng marketing thương mại Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tạm ngừng marketing thương mại mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tạm ngừng marketing thương mại

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tạm ngừng marketing thương mại , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #Phụ #lục #II19 #Thông #tư #012021TTBKHĐT #tạm #ngừng #kinh #doanh