Các quy định mới nhất về Luật thuế (tax) (Tax) năm 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Các quy định mới nhất về Luật thuế (tax) (Tax) năm 2021 mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 01:38:50 )

345

Tổng hợp các văn bạn dạng, thông tư, nghị định mới nhất của Luật thuế (tax) hiện nay hành

 

STT

LOẠI THUẾ

VĂN BẢN QUY ĐỊNH – HƯỚNG DẪN

1

Luật cai quản lý thuế (tax)

– Luật Quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14 quy định việc cai quản lý các loại thuế (tax), các khoản thu khác thuộc ngân sách đất nước.

Ban hành ngày 13/06/2022, Luật Quản lý thuế (tax) có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/7/2022; riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/7/2022.
– Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (tax) 

Nghị định thay mới các quy định về đăng ký thuế (tax), khai nộp thuế (tax), chính sách miễn giảm, xóa, khoanh nợ thuế (tax) và cưỡng chế thuế (tax), gồm cả biểu mẫu, giấy tờ khai nộp thuế (tax) của từng sắc thuế (tax).

Nghị định có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 05/12/2022. Tuy nhiên, chính sách miễn, giảm, xóa nợ thuế (tax) tại Nghị định này được áp dụng từ 1/7/2022.

2

Đăng ký thuế (tax)

Thông tư 105/2022/TT-BTC ngày 03/12/2022 chỉ dẫn về đăng ký thuế (tax).

 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ 17/01/2021, thay thế Thông tư 95/2022/TT-BTC và Điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

3

Hóa Đơn

– Thông tư 39/2014/TT-BTC chỉ dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ.

 

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế (tax).

 

– Thông tư 26/2015/TT-BTC chỉ dẫn thuế (tax) giá trị gia tăng và cai quản lý thuế (tax) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP , sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ.=> Văn bạn dạng thống nhất 17/VBHN-BTC – Tổng kết các quy định – thay đổi, phát hành ngày 17/6/2015
– Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung quy định về hóa đơn (sửa đổi bổ sung thông tư 39 và TT 26)

Ban hành ngày: 27/04/2022, hiệu lực thực thi hiện hành ngày 12/06/2022

Nội dung nổi nhảy cần thiết về hóa đơn xem tại đây: Kỹ năng xử lý hóa đơn

Xử phạt Vi phạm

Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn 

Ban hành ngày 19/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 05/12/2022.

3

Hóa đơn điện tử

– Thông tư 32/2011/TT-BTC (Ban hành ngày: 14/03/2011, Hiệu lực: 01/05/2011):  chỉ dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, cai quản lý hoá đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.- Nghị Định 119/2022/NĐ-CP (Ban hành ngày: 12/09/2022, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 01/11/2022): quy định về sử dụng hóa đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) các cấp và các cơ quan lại, tổ chức có liên quan lại đến việc cai quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của cơ quan lại, tổ chức, cá nhân trong việc cai quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.- Thông tư 68/2022/TT-BTC chỉ dẫn thực hiện nay một số điều của Nghị định 119/2022/NĐ-CP về hóa đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ.
Ngày phát hành: 30/09/2022 Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 14/11/2022

– Nghị định 123/2022/NĐ-CP quy định việc cai quản lý, sử dụng hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ; việc cai quản lý, sử dụng chứng từ Khi thực hiện nay các thủ tục về thuế (tax), thu phí, lệ phí và quy định trách nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan lại, tổ chức, cá nhân trong việc cai quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Ngày phát hành 19/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày 1/7/2022.

3

thuế (tax) (Tax) GTGT

– Thông tư 219/2013/TT-BTC chỉ dẫn Luật thuế (tax) giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP .

 

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế (tax).

 

– Thông tư 151/2014/TT-BTC chỉ dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế (tax).

 

– Thông tư 26/2015/TT-BTC chỉ dẫn thuế (tax) giá trị gia tăng và cai quản lý thuế (tax) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP , sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ.- Nghị định 100/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế (tax) giá trị gia tăng, Luật thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt và Luật cai quản lý thuế (tax). (có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/7/2022)
– Hướng dẫn mới về trả thuế (tax) giá trị gia tăng (GTGT): Theo Thông tư 99/2022/TT-BTC (có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 13/8/2022)
– Thông tư 130/2022/TT-BTC chỉ dẫn mới về thuế (tax) GTGT, TTĐB

Ngày 12/8/2022, Bộ Tài chính phát hành Thông tư 130/2022/TT-BTC chỉ dẫn Nghị định 100/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng, Luật thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế (tax) và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế (tax).
Thông tư 130/2022/TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 01/7/2022 (Riêng Điều 4 áp dụng từ kỳ tính thuế (tax) năm 2022).
– Thông tư 173/2022/TT-BTC (HL: 15/12/2022) sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC chỉ dẫn thi hành về thuế (tax) giá trị gia tăng (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014, Thông tư 151/2014 và Thông tư 26/2015 của Bộ tài chính).- Thông tư số 93/2022/TT-BTC-  sửa đổi Thông tư số 219/2013/TT-BTC , Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính: Bãi bỏ mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2022.
– Nghị định 146/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2022/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế (tax) GTGT, thuế (tax) TNDN. (Nghị định 146/2022/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/02/2022)
– Thông tư 25/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (BH ngày:  16/03/2022 , HL: 01/05/2022)=> Tất cả các chỉ dẫn, quy định về thuế (tax) GTGT trên đều được thống nhất tại VĂN BẢN HỢP NHẤT 14/VBHN-BTC NĂM 2022 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH 209/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH (BH ngày: 09/05/2022 , HL: 09/05/2022)- Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 05/12/2022
– Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC chỉ dẫn Luật thuế (tax) (Tax) GTGT. Ngày phát hành: 11/06/2021, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 01/08/2021

4

thuế (tax) (Tax) TNCN

– Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế (tax) thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP .

 

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế (tax).

 

– Thông tư 151/2014/TT-BTC chỉ dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế (tax).
– Thông tư 92/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện nay thuế (tax) giá trị gia tăng và thuế (tax) thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại; chỉ dẫn thực hiện nay một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế (tax) thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (tax) số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (tax) và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (tax).

=> VĂN BẢN HỢP NHẤT 05/VBHN-BTC NĂM 2022 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI VÀ NGHỊ ĐỊNH 65/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH (Ngày phát hành: 14/03/2022 Ngày thống nhất: 14/03/2022)- Nghị quyết 954/2022/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế (tax) thu nhập cá nhân. đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế (tax) thu nhập cá nhân như sau: Mức giảm trừ đối với bạn dạng thân mình người nộp thuế (tax) là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.Nghị quyết này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 và áp dụng từ kỳ tính thuế (tax) năm 2022.- Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 05/12/2022

5

thuế (tax) (Tax) TNDN

– Thông tư 78/2014/TT-BTC chỉ dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP chỉ dẫn Luật thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

 

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế (tax).

 

– Thông tư 151/2014/TT-BTC chỉ dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế (tax).

 

– Thông tư 96/2015/TT-BTC chỉ dẫn về thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (tax) và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC , 119/2014/TT-BTC , 151/2014/TT-BTC .
=> Văn bạn dạng thống nhất 26/VBHN-BTC phát hành ngày 14/9/2015
– Thông tư 25/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành vào ngày 16/3/2022. HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 146/2022/NĐ-CP SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC (Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 01/05/2022)=> VĂN BẢN HỢP NHẤT 26/VBHN-BTC NĂM 2015 HỢP NHẤT THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 218/2013/NĐ-CP VÀ LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNHNgày phát hành: 14/09/2015, Ngày thống nhất: 14/09/2015Nghị quyết số 116/2022/QH14 ngày 19/6/2022 của Quốc hội về việc giảm 30% thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp của năm 2022 đối với Công ty (CTY, DN), liên minh xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác Nghị định số 44/2021/NĐ-CP về việc chỉ dẫn thực hiện nay về chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN đối với khoản thi ủng hộ, tài trợ của Công ty (CTY, DN), tổ chức cho các phát động và sinh hoạt giải trí phòng, chống dịch covid 19. (Ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2021, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 và năm 2021)
Thông tư 03/2021/TT-BTC chỉ dẫn về miễn thuế (tax), giảm thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) đối với Công ty (CTY, DN) hợp lý tập và công nghệ (KH&CN) quy định tại Nghị định 13/2022/NĐ-CP (Ngày phát hành: 11/01/2021,  có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/3/2021)

Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp bổ sung. (Ngày phát hành: 04/06/2021, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 04/06/2021)

6

thuế (tax) (Tax) Môn bài bác

Thông tư 302/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành chỉ dẫn về lệ phí môn bài bác sẽ có hiệu từ ngày 01/01/2022.Nghị định 139/2022/NĐ-CP phát hành ngày 04/10/2022 có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 01/01/2022.Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài bác, phát hành ngày 24/02/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 25/02/2022
đầy đủ xem tại đây: Mức đóng thuế (tax) Môn bài bác năm 2021

Văn bạn dạng thống nhất 20/VBHN-BTC năm 2022 thống nhất Nghị định quy định về lệ phí môn bài bác do Bộ Tài chính phát hành. Ban hành: 22/04/2022, Hợp nhất: 22/04/2020Thông tư 65/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 302/2022/TT-BTC chỉ dẫn về lệ phí môn bài bác. (Ngày phát hành: 09/07/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ 23/8/2022.)
– Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 05/12/2022

7

Hướng dẫn kê khai thuế (tax)

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC để chỉ dẫn luật cai quản lý thuế (tax) sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC.
– Được sửa đổi bổ sung tại các thông tư sau:
+ Thông tư 119/2014/TT-BTC.

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC
+ Thông tư 26/2015/TT-BTC 
– Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 05/12/2022

8

Xử phạt vi phạm về thuế (tax):

– Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn.

Ngày phát hành 19/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 05/12/2022

9

Mục lục nộp tiền vào ngân sách đất nước

Thông tư 324/2022/TT-BTC phát hành Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (NSNN) mới nhất và chỉ dẫn áp dụng cho năm 2022
Thông tư 324/2022/TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành từ 04/02/2022; thay thế Quyết định 33/2008/QĐ-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định 33.

10

Gia hạn thời hạn nộp thuế (tax)

Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế (tax) GTGT, thuế (tax) TNDN, thuế (tax) TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021.
Ngày phát hành: 19/04/2021, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 19/04/2021 

11

Kế Toán

Luật kế toán tài chính 2015: Luật 88/2015/QH13  được phát hành ngày 20/11/2015 với nhiều quy định về nội dung công tác kế toán tài chính; tổ chức bộ máy kế toán tài chính và người làm kế toán tài chính; phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính; cai quản lý đất nước về kế toán tài chính; …Nghị định 174/2022/NĐ-CP phát hành Ngày 30/12/2022,chính thức phát động có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 01/01/2022 Thông tư 133/2022/TT-BTC về chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa, gồm: nguyên lý ghi sổ kế toán tài chính, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa (Thay thế quyết định 48/2006/QĐ-BTC) có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 01/01/2022
Thông tư 200/2014/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán tài chính Doanh nghiệp phát hành vào ngày 22/12/2014, áp dụng từ ngày 01/01/2015 (thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC).
Thông tư 132/2022/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán tài chính cho Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ: chỉ dẫn việc ghi sổ kế toán tài chính, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ. Việc xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện nay theo quy định của pháp luật về thuế (tax). Ngày phát hành: 28/12/2022. Có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 15/02/2022, áp dụng cho năm tài chính chính thức phát động hoặc sau ngày 01/4/2022.- Thông tư 48/2022/TT-BTC chỉ dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho, tổn thất các khoản vốn, nợ phải thu rất khó khăn đòi … được phát hành ngày 08/8/2022.có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 10/10/2022 và áp dụng từ năm tài chính 2022).

Trên đây, Tác giẩ đã tổng hợp toàn bộ các văn bạn dạng quy định – chỉ dẫn hiện nay hành về các loại thuế (tax).

Mời các bạn tham khảo thêm: Quy định về tiền lương mới nhất năm 2021

FULL Hướng dẫn Mẹo Các quy định mới nhất về Luật thuế (tax) (Tax) năm 2021 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Các quy định mới nhất về Luật thuế (tax) (Tax) năm 2021 mới nhất trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Các quy định mới nhất về Luật thuế (tax) (Tax) năm 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Các quy định mới nhất về Luật thuế (tax) (Tax) năm 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Các quy định mới nhất về Luật thuế (tax) (Tax) năm 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Các quy định mới nhất về Luật thuế (tax) (Tax) năm 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Các #quy #định #mới #nhất #về #Luật # thuế (tax) (Tax) #năm #mới #nhất