Contents

Cách định khoản kế toán tài chính xây dựng cơ bạn dạng dở dang

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản kế toán tài chính xây dựng cơ bạn dạng dở dang Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 08:47:55 )

129

Cách định khoản kế toán tài chính xây dựng cơ bạn dạng dở dang:

Công tác đầu tư XĐCB và sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty (CTY, DN) có thể được thực hiện nay theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các Công ty (CTY, DN) tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì tài khoản này phản ánh cả chi phí (CP) phát sinh trong quá trình xây lắp, sửa chữa.

Tài khoản sử dụng: Tài Khoản 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang.

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí (CP) thực hiện nay các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí (CP) mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cả tạo, mở rộng hoặc trang bị lại chuyên môn công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các Công ty (CTY, DN) có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ.Kết cấu tài khoản 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang:

Bên Nợ TK:
 

Bên Có:
 

– Chi phí đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình);
– Chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ;
– Chi phí mua sắm BDS đầu tư (Trường hợp cần có giai đoạn đầu tư xây dựng);
– Chi phí đầu tư XDCB BDS đầu tư;
– Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ, BDS đầu tư.
 

– Giá trị TSCĐ tạo hình qua đầu tư XDCB, mua sắm đã trả mỹ xong đưa vào sử dụng;
– Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản duyệt bỏ khác kết chuyển Khi quyết toán được duyệt;
– Giá trị công trình sửa chữa lớn TSCĐ trả mỹ xong, kết chuyển Khi quyết toán được duyệt;
– Giá trị BDS đầu tư tạo hình qua đầu tư XDCB đã trả mỹ xong;
– Kết chuyển chi phí (CP) phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ, BDS đầu tư vào các tài khoản có liên quan lại.

Số dư bên Nợ TK:
– Chi phí dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ dỡ dang;
– Giá trị công trình xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ đã trả mỹ xong tuy nhiên chưa bàn trả đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt;
– Giá trị BDS đầu tư đang đầu tư xây dựng dỡ dang.

 

Hướng dẫn cách định khoản kế toán tài chính xây dựng cơ bạn dạng trong một số nghiệp cụ tài chính tài chính chủ yếu:

A. Kế toán chi phí (CP) đầu tư XDCB theo phương thức giao thầu:I. Kế toán quá trình đầu tư XDCB:1. Nhận lượng XDCB, lượng sửa chữa lớn TSCĐ trả mỹ xong do bên nhận thầu bàn trả dùng vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại mặt hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bạn dạng kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, hoá đơn buôn bán sản phẩm, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dỡ dang (2412, 2413)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)
     Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.2. Khi mua thiết bị đầu tư XDCB, nếu TSCĐ tạo hình để dùng vào sản xuất, marketing thương mại mặt hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, căn cứ hoá đơn, phiếu nhập kho, ghi:
Nợ TK TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)
     Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (Tổng giá thanh toán).
Trường hợp chuyển thẳng thiết bị chẳng cần lắp đến địa điểm thi công giao cho bên nhận thầu, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dỡ dang
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332 )
     Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
     Có TK 151 – Hàng mua đang đi trên đường.3. Trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật tư, mặt hàng hoá, dịch vụ có liên quan lại đến đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
     Có các TK 111, 112,. . .4. Xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu:
a) Đối với thiết bị chẳng cần lắp, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang
     Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (đầy đủ thiết bị trong kho).
b) Đối với thiết bị cần lắp:
– Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu, ghi:
Nợ TK TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (đầy đủ thiết bị đưa đi lắp)
     Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (đầy đủ thiết bị trong kho).
– Khi có lượng lắp đặt trả mỹ xong của bên B bàn trả, được kiểm nghiệm và chấp nhận thanh toán, thì giá trị thiết bị đưa đi lắp mới được tính vào chi phí (CP) đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dỡ dang (2412)
     Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (đầy đủ thiết đưa đi lắp).5. Khi phát sinh chi phí (CP) khác, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dỡ dang (2412)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có )
     Có các TK 111, 112, 331, 341,. . .6. Đối với chủ đầu tư có sử dụng nước ngoài tệ trong phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư xây dựng thì căn cứ vào phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư xây dựng đó thực hiện nay ở giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí (Chưa tiến hành sản xuất, marketing thương mại) hoặc thực hiện nay ở giai đoạn đã tiến hành sản xuất, marketing thương mại để định khoản, như sau:
6.1. Trường hợp phát sinh trong phát động và sinh hoạt giải trí XDCB của giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí (Doanh nghiệp chưa tiến hành SXKD):
– Khi phát sinh các chi phí (CP) đầu tư XDCB bởi nước ngoài tệ, ghi:
Nợ TK TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dỡ dang (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
     Có các TK 111, 112 (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)
     Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
     Có các TK 152, 153,. . .
     Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính nhỏ rộng tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch – Lãi tỷ giá hối đoái).
Trường hợp chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính lớn rộng tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch ghi Nợ TK TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lỗ tỷ giá hối đoái).
– Khi công trình trả mỹ xong bàn trả đưa vào sử dụng, quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kế toán tài chính kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quá trình đầu tư XDCB theo số dư TK 413 (4132) tính ngay vào chi phí (CP) tài cính hoặc doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính, hoặc kết chuyển sang TK 242 “Chi phí trả trước dài hạn” (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái lớn), hoặc TK 3387 “Doanh thu chưa được thực hiện nay” (Nếu lãi tỷ giá hối đoái lớn) để phân bổ trong thời gian tối đa là 5 năm (các bút toán xem ở phần chỉ dẫn TK 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”).
6.2. Trường hợp phát sinh trong phát động và sinh hoạt giải trí XDCB của giai đoạn sản xuất, marketing thương mại:
Khi phát sinh các chi phí (CP) đầu tư XDCB bởi nước ngoài tệ, ghi:
Nợ TK TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dỡ dang (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
     Có các TK 111, 112 (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)
     Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
     Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính nhỏ rộng tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch – Lãi tỷ giá hối đoái).
Trường hợp chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính lớn rộng tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch thì ghi Nợ TK TK 635 “Chi phí tài chính” (Lỗ tỷ giá hối đoái).II. Kế toán Khi công trình trả mỹ xong bàn trả đưa vào sử dụng:1. Khi công trình trả mỹ xong, việc kiểm nghiệm tổng thể đã được thực hiện nay xong, tài sản được bàn trả và đưa vào sử dụng: Nếu quyết toán được duyệt ngay thì căn cứ vào giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư được duyệt để ghi sổ. Nếu quyết toán chưa được phê duyệt thì ghi tăng giá trị của tài sản tạo hình qua đầu tư theo giá tạm tính (Giá tạm tính là chi phí (CP) thực tế đã bỏ ra để có được tài sản, căn cứ vào TK 241 để xác định giá tạm tính). Cả 2 ngôi trường hợp đều ghi như sau:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ hữu hình
Nợ TK TK 213 – TSCĐ vô hình
     Có các TK 152, 153,. . .
     Có TK 241 – XDCB dỡ dang (Giá được duyệt hoặc giá tạm tính).2. Khi quyết toán vồn đầu tư XDCB trả mỹ xong được duyệt thì kế toán tài chính điều chỉnh lại giá tạm tính theo giá trị tài sản được duyệt, ghi:
– Nếu giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị lớn rộng giá tạm tính, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ hữu hình
Nợ TK TK 213 – TSCĐ vô hình
Nợ TK các TK 152, 153
Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (Phần chi phí (CP) xin duyệt bỏ ko được duyệt phải thu hồi)
     Có TK 241 – XDCB dỡ dang (Chênh lệch giá được duyệt lớn rộng giá tạm tính).
– Nếu giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị thấp rộng giá tạm tính, ghi trái lại bút toán trên.
– Nếu TSCĐ đầu tư bởi mối cung cấp ngân sách đầu tư XDCB hoặc quĩ đầu tư phát triển thì đồng thời, ghi:
Nợ TK TK 441 – Nguồn vốn đầu tư XDCB
Nợ TK TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
     Có TK 241 – XDCB dỡ dang (Các khoản thiệt hại được duyệt bỏ) (nếu có)
     Có TK 411 – Nguồn vốn marketing thương mại (Theo giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư XDCB được duyệt).3. Trường hợp công trình đã trả mỹ xong, tuy nhiên làm thủ tục bàn trả tài sản để vào sử dụng, đang chờ lập hoặc duyệt quyết toán thì kế toán tài chính phải mở sổ chi tiết Tài khoản 241 “XDCB dỡ dang” theo dõi riêng công trình trả mỹ xong chờ bàn trả và duyệt quyết toán.III. Kế toán phát động và sinh hoạt giải trí liên doanh theo mẫu mã tài sản đồng đánh giá:1. Khi mua BDS về cần phải tiếp tục đầu tư thêm để đưa BDS tới trạng thái sẵn sàng sử dụng, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dỡ dang
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu có)
     Có các TK 111, 112, 331,. . .2. Khi phát sinh các chi phí (CP) đầu tư xây dựng BDS, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dỡ dang
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)
     Có các TK 111, 112, 152, 153, 142, 141, 242, 331,. . .3. Khi quá trình xây dựng cơ bạn dạng BDS trả mỹ xong bàn trả, ghi:
Nợ TK TK 217 – Bất động sản đầu tư (Nếu đủ điều khiếu nại là BDS đầu tư)
Nợ TK TK 156 – Hàng hoá (1567 – Hàng hoá Bất Động Sản) (Nếu Bất Động Sản nắm giữ để buôn bán)
     Có TK 241 – XDCB dỡ dang.4. Khi phát sinh chi phí (CP) nâng cấp, cải tạo mà xét thấy chi phí (CP) đó có kĩ năng chắc chắn làm cho BDS đầu tư tạo ra lợi ích tài chính tài chính trong tương lai nhiều rộng mức phát động và sinh hoạt giải trí được đánh giá ban sơ hoặc bao héc tàm tất cả trong trách nhiệm và trách nhiệm của Công ty (CTY, DN) phải chịu các chi phí (CP) cần thiết sẽ phát sinh để đựa BDS đầu tư tới trạng thái sẵn sàng phát động và sinh hoạt giải trí thì được ghi tăng nguyên giá BDS đầu tư:
– Tập hợp chi phí (CP) nâng cấp, cải tạo BDS đầu tư thực tế phát sinh, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dỡ dang
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)
     Có các TK 111, 112, 152, 153, 331,. . .
– Khi kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí nâng cấp, cải tạo BDS đầu tư, bàn trả ghi tăng nguyên giá BDS đầu tư, ghi:
Nợ TK TK 217 – Bất động sản đầu tư
     Có TK 241 – XDCB dỡ dang.B. Kế toán chi phí (CP) đầu tư XDCB theo phương thức tự làm:1. Trường hợp kế toán tài chính đầu tư XDCB được tiến hành trong cùng một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính của Công ty (CTY, DN):1.1. Phản ánh chi phí (CP) đầu tư XDCB thực tế phát sinh:
– Trường hợp công trình xây dựng trả mỹ xong phục vụ cho sản xuất, marketing thương mại mặt hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, Khi phát sinh chi phí (CP), ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dỡ dang (Giá mua ko hề thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)
     Có các TK 111, 112,. . . (Tổng giá thanh toán)
– Trường hợp công trình xây dựng trả mỹ xong phục vụ cho sản xuất, marketing thương mại mặt hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc thuộc đối tượng ko chịu thuế (tax) GTGT, Khi phát sinh chi phí (CP), ghi:
Nợ TK TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dỡ dang (Tổng giá thanh toán)
     Có các TK 111, 112, 152,. . .1.2. Khi công trình xây dựng trả mỹ xong và quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kế toán tài chính định khoản các bút toán như chỉ dẫn tại Mục II và Mục III.
1.3. Kế toán cần chú ý Khi quyéât toán vốn đầu tư được duyệt, căn cứ vào mối cung cấp để đầu tư và mục đích đầu tư để ghi:
a) Trường hợp TSCĐ tạo hình dùng vào sản xuất, marketing thương mại bởi mối cung cấp ngân sách đầu tư XDCB (Ngân sách cấp) hoặc bởi mối cung cấp Quỹ đầu tư phát triển, Khi quyết toán vốn đầu tư đuợc duyệt, ghi:
Nợ TK TK 441 – Nguồn vốn đầu tư XDCB
Nợ TK TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
     Có TK 411 – Nguồn vốn marketing thương mại.
b) Đối với TSCĐ tạo hình bởi quỹ phúc lợi và dùng vào mục đích phúc lợi, Khi chủ đầu tư duyệt quyết toán vốn đầu tư, kế toán tài chính ghi tăng quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ:
Nợ TK TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4312 – Quỹ phúc lợi)
     Có TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4313 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ).C. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ:Công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty (CTY, DN) cũng có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.1. Theo phương thức tự làm:1.1. Khi chí phí sửa chữa lớn phát sinh được tập hợp vào bên Nợ TK TK 241 “XDCB dỡ dang” (2413) và được chi tiết cho từng công trình, công việc sửa chữa lớn TSCĐ. Căn cứ chứng từ phát sinh chi phí (CP) để định khoản:
– Nếu sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ cho sản xuất, marketing thương mại mặt hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dỡ dang (2413) (Giá mua chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)
     Có các TK 111, 112, 152, 214,. . .
– Nếu sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại mặt hàng hoá, dịch vụ ko thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dỡ dang (2413) (Tổng giá thanh toán)
     Có các TK 111, 112, 152, 214, 334,. . . (Tổng giá thanh toán)1.2. Khi công trình sửa chữa lớn đã trả mỹ xong, kế toán tài chính phải tính giá thành thực tế của từng công trình sửa chữa lớn để quyết toán sổ chi phí (CP) này theo các ngôi trường hợp sau:
– Trường hợp chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ có giá trị nhỏ, kết chuyển toàn bộ vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ có phát động và sinh hoạt giải trí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:
Nợ TK TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công
Nợ TK TK 627 – Chi phí sản xuất chung
Nợ TK TK 641 – Chi phí buôn bán sản phẩm
Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN)
     Có TK 241 – XDCB dỡ dang (2413).
– Trường hợp chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ có giá trị lóơn và lliên quan lại đến nhiều kỳ sản xuất, marketing thương mại, Khi công việc sửa chữa lớn TSCĐ trả htành, tiến hành kết chuyển vào tài khoản chi phí (CP) trả trước (Phân bổ dần) hoặc chi phí (CP) phải trả (Trường hợp đã trích trước chi phí (CP) sửa chữa lớn) về sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:
Nợ TK TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn
Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn
Nợ TK TK 335 – Chi phí phải trả
     Có TK 241 – XDCB dỡ dang (2413).
– Trường hợp sửa chữa lớn hoặc cải tạo, nâng cấp thoả mãn điều khiếu nại ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ hữu hình
     Có TK 241 – XDCB dỡ dang (2413).2. Theo phương thức giao thầu:
– Khi nhận lượng sửa chữa lớn do bên nhận thầu bàn trả, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dỡ dang (2413)
     Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.
– Các bút toán kết chuyển chi phí (CP) sửa chữa lớn giống như phương thức tự làm.

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách định khoản kế toán tài chính xây dựng cơ bạn dạng dở dang chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản kế toán tài chính xây dựng cơ bạn dạng dở dang trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản kế toán tài chính xây dựng cơ bạn dạng dở dang Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản kế toán tài chính xây dựng cơ bạn dạng dở dang mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách định khoản kế toán tài chính xây dựng cơ bạn dạng dở dang

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản kế toán tài chính xây dựng cơ bạn dạng dở dang , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #kế #toán #xây #dựng #cơ #bạn dạng #dở #dang