Contents

Cách xác định giá gốc của mặt hàng tồn kho

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách xác định giá gốc của mặt hàng tồn kho Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 21:18:27 )

210

Hàng tồn kho của Công ty (CTY, DN) là những tài sản được mua vào để sản xuất hoặc để buôn bán trong kỳ sản xuất, marketing thương mại bình thường, gồm: Hàng mua đang đi trên đường, Nguyên liệu, vật liệu, Công cụ, dụng cụ, Sản phẩm dở dang, Thành phẩm, mặt hàng hoá; mặt hàng gửi buôn bán, Hàng hoá được lưu giữ tại kho bảo thuế (tax) của Công ty (CTY, DN).

1. Cách xác định giá trị mặt hàng tồn kho: Theo chuẩn mực kế toán tài chính Số 02 – Hàng Tồn Kho thì:
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc.

Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện nay được thấp rộng giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện nay được.

Giá trị thuần có thể thực hiện nay được: Là giá buôn bán ước tính của mặt hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, marketing thương mại bình thường trừ (-) chi phí (CP) ước tính để trả mỹ xong sản phẩm và chi phí (CP) ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

2. Cách xác định giá gốc của Hàng Tồn Kho:

Giá gốc mặt hàng tồn kho bao héc tàm tất cả: Chi phí mua, chi phí (CP) chế biến và các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp khác phát sinh để có được mặt hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái lúc này.
Trong đó:* Chi phí mua

Chi phí mua của mặt hàng tồn kho bao héc tàm tất cả giá mua, các loại thuế (tax) ko được trả trả, chi phí (CP) vận chuyển, bốc xếp, bảo đảm an toàn trong quá trình mua mặt hàng và các chi phí (CP) khác có liên quan lại trực tiếp đến việc mua mặt hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá mặt hàng mua do mặt hàng mua ko đúng quy định, phẩm chất được trừ (-) ngoài chi phí (CP) mua.* Chi phí chế biến

Chi phí chế biến mặt hàng tồn kho bao héc tàm tất cả những chi phí (CP) có liên quan lại trực tiếp đến sản phẩm sản xuất, như chi phí (CP) lực lượng lao động trực tiếp, chi phí (CP) sản xuất chung cố định và chi phí (CP) sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hóa nguyên nhiên liệu, vật liệu thành thành phẩm.

+ Chi phí sản xuất chung cố định là những chi phí (CP) sản xuất gián tiếp, thường ko bao giờ thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí (CP) khấu ngốn, chi phí (CP) bảo chăm sóc máy móc thiết bị, xưởng sản xuất,… và chi phí (CP) cai quản lý hành chính ở các phân xưởng sản xuất.

+ Chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí (CP) sản xuất gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí (CP) nguyên nhiên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí (CP) lực lượng lao động gián tiếp.

Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí (CP) chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều khiếu nại sản xuất bình thường.

– Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao rộng công suất bình thường thì chi phí (CP) sản xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí (CP) thực tế phát sinh.

– Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp rộng công suất bình thường thì chi phí (CP) sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí (CP) chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí (CP) sản xuất chung ko phân bổ được ghi nhận là chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ ko hề vào chi phí (CP) chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí (CP) thực tế phát sinh.

Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một quãng thời gian mà chi phí (CP) chế biến của mỗi loại sản phẩm ko được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí (CP) chế biến được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán tài chính.

Trường hợp có sản phẩm phụ, thì giá trị sản phẩm phụ được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện nay được và giá trị này được trừ (-) ngoài chi phí (CP) chế biến đã tập hợp chung cho sản phẩm chính.

* Chi phí liên quan lại trực tiếp khác

Chi phí liên quan lại trực tiếp khác tính vào giá gốc mặt hàng tồn kho bao héc tàm tất cả các khoản chi phí (CP) khác ngoài chi phí (CP) mua và chi phí (CP) chế biến mặt hàng tồn kho. Ví dụ, trong giá gốc thành phẩm có thể bao héc tàm tất cả chi phí (CP) thiết kế sản phẩm cho một đơn đặt mặt hàng cụ thể.
3. Chi phí ko được tính vào giá gốc mặt hàng tồn kho, gồm:

– Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu, chi phí (CP) lực lượng lao động và các chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại khác phát sinh trên mức bình thường;

– Chi phí bảo đảm an toàn mặt hàng tồn kho trừ các khoản chi phí (CP) bảo đảm an toàn mặt hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí (CP) bảo đảm an toàn quy định ở đoạn “Chi phí thu mua” nêu trên

– Chi phí buôn bán sản phẩm;

– Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN).4. Nguyên tắc kế toán tài chính Hàng tồn kho theo chế độ kế toán tài chính:* Nguyên tắc chung:
– Chi phí vận chuyển, bảo đảm an toàn mặt hàng tồn kho phát sinh trong quá trình mua mặt hàng hoặc tiếp tục quá trình sản xuất, chế biến thì được ghi nhận vào giá gốc mặt hàng tồn kho. Chi phí vận chuyển, bảo đảm an toàn mặt hàng tồn kho liên quan lại đến việc tiêu thụ mặt hàng tồn kho thì được tính vào chi phí (CP) buôn bán sản phẩm. 
– Các khoản thuế (tax) ko được trả trả được tính vào giá trị mặt hàng tồn kho như: thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào của mặt hàng tồn kho ko được khấu trừ, thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) nhập vào, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải nộp lúc mua mặt hàng tồn kho.
– Các loại sản phẩm, product, vật tư, tài sản nhận giữ hộ, nhận ký gửi, nhận ủy thác xuất nhập vào, nhận gia công… ko thuộc quyền sở hữu và đánh giá của Công ty (CTY, DN) thì ko được phản ánh là mặt hàng tồn kho.* Nguyên tắc kế toán tài chính Hàng tồn kho liên quan lại đến xác định giá gốc tại thông tư 200/2014/TT-BTC:
– Khi mua mặt hàng tồn kho nếu được nhận kèm thêm sản phẩm, product, thiết bị, phụ tùng thay thế (phòng ngừa ngôi trường hợp hư hại) thì kế toán tài chính phải xác định và ghi nhận riêng sản phẩm, phụ tùng thiết bị thay thế theo giá trị phù hợp và phải chăng. Giá trị sản phẩm, mặt hàng mua được xác định bởi tổng giá trị của mặt hàng được mua trừ đi giá trị sản phẩm, thiết bị, phụ tùng thay thế.
– Đối với mặt hàng tồn kho mua vào bởi nước ngoài tệ, phần giá mua phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh để ghi giá trị mặt hàng tồn kho đã nhập kho (trừ ngôi trường hợp có ứng trước tiền cho người buôn bán thì giá trị mặt hàng tồn kho tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá tại thời điểm ứng trước). Phần thuế (tax) nhập vào phải nộp được xác định theo tỷ giá tính thuế (tax) nhập vào của cơ quan lại Hải quan lại theo quy định của pháp luật. đầy đủ về kế toán tài chính chênh lệch tỷ giá được thực hiện nay theo quy định tại Điều 69 – chỉ dẫn phương pháp kế toán tài chính chênh lệch tỷ giá hối đoái.

đầy đủ xem tại đây: Cách định khoản chênh lệch tỷ giá – TK 413

– Đến cuối niên độ kế toán tài chính, nếu xét thấy giá trị mặt hàng tồn kho ko thu hồi đủ do bị hư hư, lỗi thời, giá buôn bán bị giảm hoặc chi phí (CP) trả mỹ, chi phí (CP) buôn bán sản phẩm tăng lên thì phải ghi giảm giá gốc mặt hàng tồn kho cho bởi giá trị thuần có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện nay được là giá buôn bán ước tính của mặt hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, marketing thương mại bình thường trừ (-) chi phí (CP) ước tính để trả mỹ sản phẩm và chi phí (CP) ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Việc ghi giảm giá gốc mặt hàng tồn kho cho bởi giá trị thuần có thể thực hiện nay được được thực hiện nay bởi phương pháp lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của mặt hàng tồn kho lớn rộng giá trị thuần có thể thực hiện nay được của chúng.

Tất cả các khoản chênh lệch giữa khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này lớn rộng khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán tài chính trước, các khoản ngốn hụt, mất mát của mặt hàng tồn kho, sau sau Khi trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra, và chi phí (CP) sản xuất chung ko phân bổ, được ghi nhận là chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ. Trường hợp khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho được lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán tài chính trước, thì số chênh lệch nhỏ rộng phải được trả nhập ghi giảm chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại.

* Nguyên tắc kế toán tài chính Hàng tồn kho liên quan lại đến xác định giá gốc tại thông tư 133/2022/TT-BTC:

– Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá cảm bắt gặp sau lúc mua mặt hàng tồn kho (bao gồm khoản vi phạm hợp đồng tài chính tài chính) phải được phân bổ cho số mặt hàng tồn kho trong kho, mặt hàng đã buôn bán, đã sử dụng cho sản xuất marketing thương mại, xây dựng cơ bạn dạng để định khoản cho phù hợp:

+ Nếu mặt hàng tồn kho còn tồn trong kho ghi giảm giá trị mặt hàng tồn kho;

+ Nếu mặt hàng tồn kho đã buôn bán thì ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán;

+ Nếu mặt hàng tồn kho đã sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng cơ bạn dạng thì ghi giảm chi phí (CP) xây dựng cơ bạn dạng.

– Đối với mặt hàng tồn kho mua vào bởi nước ngoài tệ, giá mua mặt hàng tồn kho phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế phát sinh để ghi nhận. Trường hợp Công ty (CTY, DN) ứng trước tiền cho người buôn bán thì phần giá trị mặt hàng tồn kho tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, phần giá trị mặt hàng tồn kho tương ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận mặt hàng tồn kho.

Kế toán mặt hàng tồn kho liên quan lại đến các giao dịch bởi nước ngoài tệ và xử lý chênh lệch tỷ giá được thực hiện nay theo quy định tại Điều 52 Thông tư này.

đầy đủ các bạn xem tại đây: Kế toán nước ngoài tệ và chênh lệch tỷ giá

– Đến cuối niên độ kế toán tài chính, nếu xét thấy giá trị mặt hàng tồn kho ko thu hồi đủ do bị hư hư, lỗi thời, giá buôn bán bị giảm hoặc chi phí (CP) trả mỹ, chi phí (CP) buôn bán sản phẩm tăng lên thì phải ghi giảm giá gốc mặt hàng tồn kho cho bởi giá trị thuần có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện nay được là giá buôn bán ước tính của mặt hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, marketing thương mại bình thường trừ (-) chi phí (CP) ước tính để trả mỹ sản phẩm và chi phí (CP) ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Việc ghi giảm giá gốc mặt hàng tồn kho cho bởi giá trị thuần có thể thực hiện nay được được thực hiện nay bởi phương pháp lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của mặt hàng tồn kho lớn rộng giá trị thuần có thể thực hiện nay được của chúng.

Khoản tổn thất hoặc thiệt hại về mặt hàng tồn kho do hư hư, lỗi thời ko hề kĩ năng thu hồi được sau Khi trừ số dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đã trích lập (nếu có) được ghi vào giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ.

Tất cả các khoản chênh lệch giữa khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này lớn rộng khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán tài chính trước, các khoản ngốn hụt, mất mát của mặt hàng tồn kho, sau sau Khi trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra và chi phí (CP) sản xuất chung ko phân bổ được ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ. Trường hợp khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho được lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán tài chính trước thì số chênh lệch nhỏ rộng phải được trả nhập ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ.

5. Cách xác định giá gốc của từng loại mặt hàng tồn kho cụ thể:* Nguyên liệu, vật liệu – Tài khoản 152: giá gốc của nguyên nhiên liệu, vật liệu được xác định tuỳ theo từng mối cung cấp nhập.

– Giá gốc của nguyên nhiên liệu, vật liệu mua ngoài, bao héc tàm tất cả: Giá mua ghi trên hóa đơn, thuế (tax) nhập vào, thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải nộp (nếu có), chi phí (CP) vận chuyển, bốc xếp, bảo đảm an toàn, phân loại, bảo đảm,… nguyên nhiên liệu, vật liệu từ điểm mua về đến kho của Công ty (CTY, DN), công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí (CP) của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí (CP) khác có liên quan lại trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu và số ngốn hụt tự nhiên trong định mức (nếu có):

+ Trường hợp thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào được khấu trừ thì giá trị của nguyên nhiên liệu, vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế (tax) GTGT. Nếu thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào ko được khấu trừ thì giá trị của nguyên nhiên liệu, vật liệu mua vào cả về thuế (tax) GTGT.

+ Đối với nguyên nhiên liệu, vật liệu mua bởi nước ngoài tệ được thực hiện nay theo quy định tại Điều 69 – chỉ dẫn phương pháp kế toán tài chính chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Giá gốc của nguyên nhiên liệu, vật liệu tự chế biến, bao héc tàm tất cả: Giá thực tế của nguyên nhiên liệu xuất chế biến và chi phí (CP) chế biến.

– Giá gốc của nguyên nhiên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biến, bao héc tàm tất cả: Giá thực tế của nguyên nhiên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công chế biến, chi phí (CP) vận chuyển vật liệu đến điểm chế biến và từ điểm chế biến về Công ty (CTY, DN), tiền thuê ngoài gia công chế biến.

– Giá gốc của nguyên nhiên liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ phần là giá trị được các bên tham gia góp vốn liên doanh thống nhất đánh giá chấp thuận.

* Công cụ Dụng cụ – Tài khoản 153: giá gốc nhập kho công cụ, dụng cụ được thực hiện nay như quy định đối với nguyên nhiên liệu, vật liệu* Thành phẩm – Tài khoản 155:
Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của Công ty (CTY, DN) sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong đã được kiểm nghiệm phù phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn và nhập kho.
Thành phẩm do các bộ phận sản xuất chính và sản xuất phụ của Công ty (CTY, DN) sản xuất ra phải được đánh giá theo giá thành sản xuất (giá gốc), bao héc tàm tất cả: Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí (CP) lực lượng lao động trực tiếp, chi phí (CP) sản xuất chung và những chi phí (CP) có liên quan lại trực tiếp khác đến việc sản xuất sản phẩm.

– Đối với chi phí (CP) sản xuất chung biến đổi được phân bổ ko hề vào chi phí (CP) chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí (CP) thực tế phát sinh trong kỳ.

– Đối với chi phí (CP) sản xuất chung cố định được phân bổ vào chi phí (CP) chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm dựa trên công suất bình thường của máy móc thiết bị sản xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều khiếu nại sản xuất bình thường.

– Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao rộng công suất bình thường thì chi phí (CP) sản xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí (CP) thực tế phát sinh.

– Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp rộng mức công suất bình thường thì chi phí (CP) sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí (CP) chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí (CP) sản xuất chung ko phân bổ được ghi nhận là chi phí (CP) để xác định hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán) trong kỳ.
– Không được tính vào giá gốc thành phẩm các chi phí (CP) sau:

+ Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu, chi phí (CP) lực lượng lao động và các chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại khác phát sinh trên mức bình thường;

+ Chi phí bảo đảm an toàn mặt hàng tồn kho trừ các khoản chi phí (CP) bảo đảm an toàn mặt hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí (CP) bảo đảm an toàn quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính “Hàng tồn kho”;

+ Chi phí buôn bán sản phẩm;

+ Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN).

– Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến được đánh giá theo giá thành thực tế gia công chế biến bao héc tàm tất cả: Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí (CP) thuê gia công và các chi phí (CP) khác có liên quan lại trực tiếp đến quá trình gia công.* Hàng Hóa – TK 156
Giá gốc product mua vào, bao héc tàm tất cả: Giá mua, chi phí (CP) thu mua (vận chuyển, bốc xếp, bảo đảm an toàn mặt hàng từ điểm mua về kho Công ty (CTY, DN), chi phí (CP) bảo đảm,…), thuế (tax) nhập vào, thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường (nếu có), thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào (nếu ko được khấu trừ). Trường hợp Công ty (CTY, DN) mua product về để buôn bán lại tuy nhiên vì lý do nào đó cần phải gia công, sơ chế, tân trang, phân loại chọn lọc để làm tăng thêm giá trị hoặc kĩ năng buôn bán của product thì trị giá mặt hàng mua gồm cả chi phí (CP) gia công, sơ chế.

– Giá gốc của product mua vào được tính theo từng mối cung cấp nhập và phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí (CP) thu mua product.

* Hàng gửi đi buôn bán – TK 157

Hàng gửi đi buôn bán phản ánh trên tài khoản 157 được thực hiện nay theo nguyên lý giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán tài chính Hàng tồn kho. Chỉ phản ánh vào tài khoản 157 “Hàng gửi đi buôn bán” trị giá của product, thành phẩm đã gửi đi cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, gửi buôn bán đại lý, ký gửi, dịch vụ đã trả mỹ xong bàn trả cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo hợp đồng tài chính tài chính hoặc đơn đặt mặt hàng, tuy nhiên chưa được xác định là đã buôn bán (chưa được tính là doanh thu buôn bán sản phẩm trong kỳ đối với số product, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng).

– Hàng hóa, thành phẩm phản ánh trên tài khoản này vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty (CTY, DN), kế toán tài chính phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại mặt hàng hoá, thành phẩm, từng lần gửi mặt hàng từ Khi gửi đi cho đến Khi được xác định là đã buôn bán.

– Không phản ánh vào tài khoản này chi phí (CP) vận chuyển, bốc xếp,… chi hộ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
* Hàng hóa kho bảo thuế (tax) – Tài khoản 158 

– Kho bảo thuế (tax) chỉ áp dụng cho Công ty (CTY, DN) có vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho sản xuất mặt hàng xuất khẩu, được áp dụng chế độ cai quản lý hải quan lại đặc biệt, theo đó nguyên nhiên liệu, vật tư nhập vào để phục vụ cho sản xuất của Công ty (CTY, DN) được đưa vào lưu giữ tại Kho bảo thuế (tax) chưa phải tính và nộp thuế (tax) nhập vào và các loại thuế (tax) liên quan lại khác.

– Nguyên liệu, vật tư nhập vào và sản phẩm lưu giữ tại Kho bảo thuế (tax) chỉ bao héc tàm tất cả nguyên nhiên liệu, vật tư dùng để cung ứng cho sản xuất và sản phẩm sản xuất ra của chính Công ty (CTY, DN) đó.

– Doanh nghiệp phải mở sổ chi tiết để phản ánh số lượng và giá trị của từng thứ nguyên nhiên liệu, vật tư và mặt hàng hoá theo từng lần nhập, xuất kho.

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:

Các phương pháp định khoản mặt hàng tồn kho

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách xác định giá gốc của mặt hàng tồn kho chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách xác định giá gốc của mặt hàng tồn kho trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách xác định giá gốc của mặt hàng tồn kho Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách xác định giá gốc của mặt hàng tồn kho mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách xác định giá gốc của mặt hàng tồn kho

Link Download Google Drive File phần mềm Cách xác định giá gốc của mặt hàng tồn kho , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #xác #định #giá #gốc #của #mặt hàng #tồn #kho