Contents

Chứng từ khấu trừ thuế (tax) tncn tự in (Điều khiếu nại, Thủ tục đăng ký, Mẫu)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Chứng từ khấu trừ thuế (tax) tncn tự in (Điều khiếu nại, Thủ tục đăng ký, Mẫu) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 05:25:49 )

43

Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, cai quản lý chứng từ khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân tự in trên máy tính theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC.

1. Đối tượng và điều khiếu nại áp dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN tự in

Tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế (tax) thu nhập cá nhân có khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân, có đủ các điều khiếu nại sau đây được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế (tax):

– Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

– Đã đăng ký thuế (tax) và có mã số thuế (tax);

– Có trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo đảm an toàn;

Cụ thể: Nội dung này được chỉ dẫn bởi Công văn 1980/TCT-TNCN như sau

+ Đảm bảo in được chứng từ khấu trừ theo mẫu quy định, sau Khi in ấn chứng từ khấu trừ phần mềm phải tự đổ dữ liệu vào bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân (theo mẫu phát hành tất nhiên Thông tư số 37/2010/TT-BTC).

+ Phần mềm cai quản lý chứng từ khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân phải được connect với phần mềm kế toán tài chính của đơn vị để đảm bảo đối chiếu thông tin trả thu nhập với chứng từ, định khoản trên sổ sách kế toán tài chính liên quan lại.

+ Phần mềm in chứng từ khấu trừ phải được bảo đảm an toàn, chỉ có những người dân dân có trách nhiệm mới có quyền truy cập vào phần mềm để sử dụng, người dân có quyền truy cập vào phần mềm phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những thông tin đã nhập và khai quật phần mềm cai quản lý.

– Trong thời gian 01 năm trở về trước ko biến thành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (tax) từ 02 lần trở lên;
2. Mẫu chứng từ khấu trừ tự in

 

Mẫu số (khuông No):Ký hiệu (Serial No): Số (No):

TÊN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

 

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN(Liên 1: Lưu)CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING(Original 1: For checking)

 I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization)[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): ……………………………………………………………………………………………………………………………….

[02] Mã số thuế (tax):(Tax identification number)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ (Address):[04] Điện thoại (Telephone number):II. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ (Information of taxpayer)[05] Họ và tên (Full name):…………………………………………………………………………………..

[06] Mã số thuế (tax):(Tax identification number)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[07] Quốc tịch (Nationality):………………………………………………………………………………….[08] Cá nhân cư trú (Resident individual)  [09] Cá nhân ko cư trú (Non-resident individual)[10] Địa chỉ hoặc điện thoại liên hệ (Contact Address or Telephone Number): ………………………………………………………………………………………………………………………………..Trường hợp ko hề mã số thuế (tax) thì ghi thông tin cá nhân theo 2 chỉ tiêu [11] & [12] bên dưới đây:If Taxpayer does not have Tax identification number, please fill in 2 following items [11] & [12] :[11] Số CMND hoặc số hộ chiếu (ID/Passport Number): …………………………………………………[12] Nơi cấp (Place of issue):…………………………………..[13] Ngày cấp (Date of issue):…………………………….III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding)[14] Khoản thu nhập (Type of income): …………………………………………………………………………..[15] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): tháng (month) ………… năm (year): ……….[16] Tổng thu nhập chịu thuế (tax) phải khấu trừ (Total taxable income to be withheld): …………………….[17] Tổng thu nhập tính thuế (tax) (Total tax calculation income)[18] Số thuế (tax) thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): ……………….
 

 

……, ngày (date)…… tháng (month)…… năm (year) ………ĐẠI DIỆN TỔ CHỨCTRẢ THU NHẬP(Income paying organization)
Ký, đóng dấu (ghi rõ bọn họ, tên và chức vụ)(Signature, seal, full name and designation)

 

 Cách viết thì các bạn xem tại đây: Cách ghi chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN

3. Nội dung trên mẫu chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN tự in:

– Chứng từ khấu trừ phải có ký hiệu và ký hiệu được sử dụng các chữ cái trong 20 chữ cái tiếng Việt in hoa (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y), ký hiệu gồm 02 chữ cái và năm in phát hành. (Ví dụ: AB/2010/T, trong đó AB là ký hiệu; 2010 là năm phát hành chứng từ; T là chứng từ tự in).

– Chứng từ khấu trừ được đánh số thứ tự liên tục theo dãy số tự nhiên, tối đa ko thật 07 chữ số trong 01 ký hiệu. 

– Mỗi số chứng từ khấu trừ gồm 02 liên:

Liên 1: Lưu tại tổ chức trả thu nhập.

Liên 2: Giao cho người bị khấu trừ tiền thuế (tax).

– Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu chứng từ khấu trừ. Trường hợp tổ chức trả thu nhập cần sử dụng chứng từ khấu trừ in song ngữ thì in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau.
4. Thủ tục đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) (Tax) TNCN tự in

* Hồ sơ gồm có:

– Công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in (theo mẫu).

– Mẫu chứng từ khấu trừ dự con kiến tự in theo đúng chỉ dẫn tại Điều 2 Thông tư này.

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) có xác nhận sao y bạn dạng chính của tổ chức trả thu nhập;

– Giải pháp chuyên môn in chứng từ khấu trừ từ máy tính.

Mẫu Công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

Đơn vị:……..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:……………………………
V/v đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN tự in trên máy tính

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỰ IN
Kính gửi: Cục thuế (tax) tỉnh, thành phố ………………………………………………………………

 I/ Tên tổ chức trả thu nhập đăng ký tự in chứng từ khấu trừ……………………………………….
Mã số thuế (tax) …………………………. Số điện thoại………………………………………..
Ngành nghề marketing thương mại………………………………………………………………………
Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………
Phường xã…………………………….Quận , thị trấn, thị xã………………………………Tên người đại diện hợp lí: ……………………………..Điện thoại:……………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
Căn cứ Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về việc phát hành, sử dụng, cai quản lý chứng từ khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân tự in trên máy tính, chúng tôi nhận biết đã đáp ứng được đầy đủ các điều khiếu nại sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân tự in trên máy tính. Đề nghị Cục thuế (tax) chấp thuận cho chúng tôi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân tự in trên máy tính. II- Chúng tôi xin cam kết:
Nếu được Cục thuế (tax) chấp thuận sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân tự in trên máy tính, đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện nay đầy đủ các quy định về chứng từ khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân tự in trên máy tính. Nếu sai phạm đơn vị chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 

 

……, ngày …… tháng …… năm ……NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP
Ký, đóng dấu (ghi rõ bọn họ, tên và chức vụ)

 Các giấy tờ tất nhiên:
– Mẫu chứng từ khấu trừ
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax).
– Giải pháp chuyên môn in chứng từ khấu trừ từ máy tính
 

* Nơi nộp giấy tờ:

Tổ chức trả thu nhập có nhu muốn sử dụng chứng từ khấu trừ tự in phải nộp giấy tờ cho cơ quan lại thuế (tax) trực tiếp cai quản lý

=> Trong thời hạn 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp giấy tờ đăng ký sử dụng chứng từ tự in hợp thức của tổ chức trả thu nhập, cơ quan lại thuế (tax) có trách nhiệm đánh giá giấy tờ và đối chiếu với tình hình thực hiện nay chính sách thuế (tax) thu nhập cá nhân của đơn vị, ra thông báo chấp thuận việc đăng ký chứng từ khấu trừ; ngôi trường hợp mất đi điều khiếu nại thì thông báo nêu rõ lý do ko chấp thuận để tổ chức trả thu nhập biết.5. Thông báo lưu hành chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN tự in

Trong thời hạn 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp tin báo chấp thuận của cơ quan lại thuế (tax), tổ chức trả thu nhập phải thông báo phát hành chứng từ khấu trừ tại trụ sở làm việc của mình. Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ phải nêu rõ về mẫu mã, độ dài rộng, lô gô của mẫu chứng từ khấu trừ.
6. Cách sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN tự in:

– Tổ chức trả thu nhập thực hiện nay khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân của người nhận thu nhập tại đơn vị theo quy định và cấp chứng từ khấu trừ cho người nhận thu nhập có số thuế (tax) đã bị khấu trừ.

– Chứng từ khấu trừ phải sử dụng theo đúng thứ tự, từ số nhỏ đến số lớn (từ ngày 01 tháng 01 đến ko hề ngày 31 tháng 12 năm dương lịch), ko được dùng bỏ cách số thứ tự, trùng số liệu, trùng ký hiệu.

– Trường hợp chứng từ khấu trừ lập sai nội dung tuy nhiên chưa giao cho người nộp thuế (tax) cần diệt bỏ chứng từ khấu trừ thì vạch men chéo để huỷ bỏ và phải lưu đầy đủ các liên của số chứng từ khấu trừ.

– Trường hợp lập lại chứng từ khấu trừ:  Những ngôi trường hợp chứng từ khấu trừ đã được lập và giao cho người nộp thuế (tax), sau đó phát hiện nay sai phải lập lại chứng từ khấu trừ thay thế thì tổ chức trả thu nhập phải lập biên bạn dạng ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ khấu trừ đã lập sai có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập, đồng thời yêu cầu người dân có thu nhập nộp lại liên chứng từ đã lập sai (liên giao cho người bị khấu trừ) cho tổ chức trả thu nhập để lưu cùng với biên bạn dạng. Sau sau Khi thu hồi chứng từ khấu trừ lập sai, tổ chức trả thu nhập lập chứng từ khấu trừ mới thay thế để giao cho người nộp thuế (tax) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số chứng từ khấu trừ huỷ bỏ.
7. Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

Tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính thực hiện nay báo cho biết giải trình về việc sử dụng chứng từ như sau:

– Hàng quý thực hiện nay báo cho biết giải trình tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

– Tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ Khi sáp nhập, thống nhất, giải thể, chuyển đổi mẫu mã sở hữu, phá sản, ngừng phát động và sinh hoạt giải trí, phải báo cho biết giải trình quyết toán sử dụng chứng từ khấu trừ đã phát hành với cơ quan lại thuế (tax) điểm đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày có quyết định sáp nhập, thống nhất, giải thể, chuyển đổi mẫu mã sở hữu, phá sản, ngừng phát động và sinh hoạt giải trí.
– Mẫu báo cho biết giải trình:

BẢNG KÊ SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Quý …… Năm……….(Ban hành tất nhiên Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính)

 Tổ chức chi trả thu nhập:……………………………………………………………………………………………….. Mã số thuế (tax):……………………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………

SỐ TT

KÝ HIỆU CHỨNG TỪ

SỐ CHỨNG TỪ

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI BỊ KHẤU TRỪ THUẾ

MÃ SỐ THUẾ (HOẶC SỐ CMND; SỐ HỘ CHIẾU)

SỐ TIỀN THUẾ

GHI CHÚ

Số

Ngày tháng năm

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng số tiền thuế (tax) đã cấp chứng từ khấu trừ thuế (tax):  …………………..
(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………………………)

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP
Ký, đóng dấu (ghi bọn họ, tên và chức vụ)

 

Các bạn muốn lấy mẫu biểu nào trong bài bác luận về chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN tự in thì có thể để lại mail bên dưới commment hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Chứng từ khấu trừ thuế (tax) tncn tự in (Điều khiếu nại, Thủ tục đăng ký, Mẫu) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Chứng từ khấu trừ thuế (tax) tncn tự in (Điều khiếu nại, Thủ tục đăng ký, Mẫu) trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Chứng từ khấu trừ thuế (tax) tncn tự in (Điều khiếu nại, Thủ tục đăng ký, Mẫu) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Chứng từ khấu trừ thuế (tax) tncn tự in (Điều khiếu nại, Thủ tục đăng ký, Mẫu) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Chứng từ khấu trừ thuế (tax) tncn tự in (Điều khiếu nại, Thủ tục đăng ký, Mẫu)

Link Download Google Drive File phần mềm Chứng từ khấu trừ thuế (tax) tncn tự in (Điều khiếu nại, Thủ tục đăng ký, Mẫu) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Chứng #từ #khấu #trừ # thuế (tax) #tncn #tự #Điều #khiếu nại #Thủ #tục #đăng #ký #Mẫu