Contents

Danh mục mẫu sổ sách kế toán tài chính theo thông tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Danh mục mẫu sổ sách kế toán tài chính theo thông tư 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 08:02:14 )

323

Sổ kế toán tài chính dùng để ghi chép, khối mạng lưới server và lưu giữ toàn bộ các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đã phát sinh có liên quan lại đến đơn vị kế toán tài chính. Sổ kế toán tài chính phải ghi rõ tên đơn vị kế toán tài chính; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán tài chính trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính; số trang; đóng dấu giáp lai.

1. Các loại sổ kế toán tài chính:
Sổ kế toán tài chính gồm sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán tài chính chi tiết. Sổ kế toán tài chính tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái. Sổ kế toán tài chính chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết.a) Sổ kế toán tài chính tổng hợp
– Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán tài chính và trong một niên độ kế toán tài chính theo trình tự thời gian và quan lại hệ đối ứng các tài khoản của các kỹ năng đó. Số liệu kế toán tài chính trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ TK và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán tài chính sử dụng ở Công ty (CTY, DN). Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ;
+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán tài chính dùng làm căn cứ ghi sổ;
+ Tóm tắt nội dung của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;
+ Số tiền của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh.

– Sổ Cái dùng để ghi chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán tài chính theo các tài khoản kế toán tài chính được quy định trong chế độ tài khoản kế toán tài chính áp dụng cho Công ty (CTY, DN). Số liệu kế toán tài chính trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, mối cung cấp ngân sách, tình hình và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của Công ty (CTY, DN). Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ;
+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán tài chính dùng làm căn cứ ghi sổ;
+ Tóm tắt nội dung của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;
+ Số tiền của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ TK hoặc bên Có của từng tài khoản.

b) Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết
Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết dùng để ghi chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh liên quan lại đến các đối tượng kế toán tài chính cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu cai quản lý. Số liệu trên sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc cai quản lý từng loại tài sản, mối cung cấp ngân sách, doanh thu, chi phí (CP) chưa được chi tiết trên sổ Nhật ký và Sổ Cái. Số lượng, kết cấu các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết ko quy định buộc phải. Các Công ty (CTY, DN) căn cứ vào quy định mang tính chỉ dẫn tại Chế độ kế toán tài chính về sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết và yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN) để mở các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết cần thiết, phù hợp.2) Các mẫu mã sổ kế toán tài chính
– Hình thức kế toán tài chính Nhật ký chung. đầy đủ xem tại đây: Cách ghi sổ theo mẫu mã Nhật Ký Chung.
– Hình thức kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái. đầy đủ xem tại đây: Cách ghi sổ theo mẫu mã Nhật ký – Sổ Cái
– Hình thức kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ. đầy đủ xem tại đây: Cách ghi sổ theo mẫu mã Chứng từ ghi sổ
Trong mỗi mẫu mã sổ kế toán tài chính có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan lại hệ giữa các sổ kế toán tài chính.
DANH MỤC BIỂU MẪU SỔ KẾ TOÁN

(Ban hành tất nhiên phụ lục 4 của Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)
 

Số TT

Tên sổ

Ký hiệu

Hình thức kế toán tài chính

Nhật ký chung

Nhật ký – Sổ Cái

Chứng từ ghi sổ

1

2

3

4

5

6

01

Nhật ký – Sổ Cái

S01-DNN

x

02

Chứng từ ghi sổ

S02a-DNN

x

03

Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

S02b-DNN

x

04

Sổ Cái (dùng cho mẫu mã Chứng từ ghi sổ)

S02c1-DNN
S02c2-DNN

x
x

05

Sổ Nhật ký chung

S03a-DNN

x

06

Sổ Nhật ký thu tiền

S03a1-DNN

x

07

Sổ Nhật ký chi tiền

S03a2-DNN

x

08

Sổ Nhật ký mua mặt hàng

S03a3-DNN

x

09

Sổ Nhật ký buôn bán sản phẩm

S03a4-DNN

x

10

Sổ Cái (dùng cho mẫu mã Nhật ký chung)

S03b-DNN

x

11

Sổ quỹ tiền mặt

S04a-DNN

x

x

x

12

Sổ kế toán tài chính chi tiết quỹ tiền mặt

S04b-DNN

x

x

x

13

Sổ tiền gửi ngân mặt hàng

S05-DNN

x

x

x

14

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, product

S06-DNN

x

x

x

15

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, product

S07-DNN

x

x

x

16

Thẻ kho (Sổ kho)

S08-DNN

x

x

x

17

Sổ tài sản cố định

S09-DNN

x

x

x

18

Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại điểm sử dụng

S10-DNN

x

x

x

19

Thẻ Tài sản cố định

S11-DNN

x

x

x

20

Sổ chi tiết thanh toán với người sử dụng (người buôn bán)

S12-DNN

x

x

x

21

Sổ chi tiết thanh toán với người sử dụng (người buôn bán) bởi nước ngoài tệ

S13-DNN

x

x

x

22

Sổ theo dõi thanh toán bởi nước ngoài tệ

S14-DNN

x

x

x

23

Sổ chi tiết tiền vay

S15-DNN

x

x

x

24

Sổ chi tiết buôn bán sản phẩm

S16-DNN

x

x

x

25

Sổ chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại

S17-DNN

x

x

x

26

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

S18-DNN

x

x

x

27

Sổ chi tiết các tài khoản

S19-DNN

x

x

x

28

Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

S20-DNN

x

x

x

29

Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

S21-DNN

x

x

x

30

Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

S22-DNN

x

x

x

31

Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

S23-DNN

x

x

x

32

Sổ chi phí (CP) đầu tư xây dựng

S24-DNN

x

x

x

33

Sổ theo dõi thuế (tax) GTGT

S25-DNN

x

x

x

34

Sổ chi tiết thuế (tax) GTGT được trả trả

S26-DNN

x

x

x

35

Sổ chi tiết thuế (tax) GTGT được miễn giảm

S27-DNN

x

x

x

36

Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN)

 

 

 

 

Công Ty Đào Tạo Tác giẩ lưu ý với các bạn kế toán tài chính như sau:
–  Căn cứ vào Hình Thức Kế Toán mà Công ty (CTY, DN) các công ty các bạn đang áp dụng để xác định các loại số kế toán tài chính liên quan lại:
+ Dấu “X” : Là áp dụng cho mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính đó.
+ Dấu “-” : Là ko áp dụng cho mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính đó.- Các bạn muốn xem mẫu và cách ghi của loại sổ nào trong bảng danh mục mẫu sổ ở trên thì nhấn vào loại sổ đó sẽ ra chi tiết cách thực hiện nay.- Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán tài chính (bao gồm các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại chỉ dẫn (ko buộc phải). Doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật Kế toán và các văn bạn dạng chỉ dẫn Luật Kế toán. Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu sổ, thẻ kế toán tài chính phù phù hợp với đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và yêu cầu cai quản lý tuy nhiên phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ đánh giá, đánh giá. (Theo điều 10 của Thông tư 133/2022/TT-BTC)Tác giẩ mời các bạn Xem thêm : Quy định về sổ kế toán tài chính theo Thông tư 133/2022/TT-BTC
 

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Danh mục mẫu sổ sách kế toán tài chính theo thông tư 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Danh mục mẫu sổ sách kế toán tài chính theo thông tư 133 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Danh mục mẫu sổ sách kế toán tài chính theo thông tư 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Danh mục mẫu sổ sách kế toán tài chính theo thông tư 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Danh mục mẫu sổ sách kế toán tài chính theo thông tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm Danh mục mẫu sổ sách kế toán tài chính theo thông tư 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Danh #mục #mẫu #sổ #sách #kế #toán #theo #thông #tư