Contents

Định Khoản chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại (TK 642) theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại (TK 642) theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 16:30:25 )

377

Tài khoản 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại dùng để phản ánh các khoản chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại bao héc tàm tất cả chi phí (CP) buôn bán sản phẩm và chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN)

1. Nguyên tắc định khoản TK 642 theo TT 133
1.1. Phân loại chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại bao héc tàm tất cả chi phí (CP) buôn bán sản phẩm và chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN):

– Chi phí buôn bán sản phẩm bao héc tàm tất cả các chi phí (CP) thực tế phát sinh trong quá trình buôn bán sản phẩm, product, cung cấp dịch vụ, bao héc tàm tất cả các chi phí (CP) chào mặt hàng, giới thiệu sản phẩm, lăng xê sản phẩm, hoả hồng buôn bán sản phẩm, chi phí (CP) BH sản phẩm, product (trừ phát động và sinh hoạt giải trí xây lắp), chi phí (CP) bảo đảm an toàn, đóng gói, vận chuyển, lương tư vấn viên cấp dưới bộ phận buôn bán sản phẩm (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…), bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động của tư vấn viên cấp dưới buôn bán sản phẩm; chi phí (CP) vật liệu, công cụ lao động, khấu ngốn TSCĐ dùng cho bộ phận buôn bán sản phẩm; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax,…); chi phí (CP) bởi tiền khác.

– Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN) bao héc tàm tất cả các chi phí (CP) cai quản lý chung của Công ty (CTY, DN) bao héc tàm tất cả các chi phí (CP) về lương tư vấn viên cấp dưới bộ phận cai quản lý Công ty (CTY, DN) (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…); bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp của tư vấn viên cấp dưới cai quản lý Công ty (CTY, DN); chi phí (CP) vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu ngốn TSCĐ dùng cho cai quản lý Công ty (CTY, DN); tiền thuê đất, thuế (tax) môn bài bác; khoản lập dự phòng phải thu rất khó khăn đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo đảm tài sản, cháy nổ…); chi phí (CP) bởi tiền khác (tiếp quan lại quý khách khứa hàng, hội nghị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng…).

1.2. Các khoản chi phí (CP) buôn bán sản phẩm, chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN) ko được coi là chi phí (CP) được trừ theo quy định của Luật thuế (tax) TNDN tuy nhiên có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã định khoản đúng theo Chế độ kế toán tài chính thì ko được ghi giảm chi phí (CP) kế toán tài chính mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế (tax) TNDN để làm tăng số thuế (tax) TNDN phải nộp.

1.3. Tài khoản 642 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí (CP) theo quy định. Tùy theo yêu cầu cai quản lý của từng ngành, từng Công ty (CTY, DN), tài khoản 642 có thể được mở chi tiết theo từng loại chi phí (CP) như: chi phí (CP) buôn bán sản phẩm, chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN). Trong từng loại chi phí (CP) được theo dõi chi tiết theo từng nội dung chi phí (CP) như:

a) Đối với chi phí (CP) buôn bán sản phẩm:

– Chi phí tư vấn viên cấp dưới: Phản ánh các khoản phải trả cho tư vấn viên cấp dưới buôn bán sản phẩm, tư vấn viên cấp dưới đóng gói, vận chuyển, bảo đảm an toàn sản phẩm, product,… bao héc tàm tất cả tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp,…

– Chi phí vật liệu, vỏ vỏ hộp: Phản ánh các chi phí (CP) vật liệu, vỏ vỏ hộp xuất dùng cho việc bảo đảm an toàn, tiêu thụ sản phẩm, product, dịch vụ, như chi phí (CP) vật liệu đóng gói sản phẩm, product, chi phí (CP) vật liệu, nhiên liệu dùng cho bảo đảm an toàn, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, product trong quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo đảm an toàn TSCĐ,… dùng cho bộ phận buôn bán sản phẩm.

– Chi phí dụng cụ, đồ dùng: Phản ánh chi phí (CP) về công cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, product như dụng cụ đo lường, phương tiện tính toán, phương tiện làm việc,…

– Chi phí khấu ngốn TSCĐ: Phản ánh chi phí (CP) khấu ngốn TSCĐ ở bộ phận bảo đảm an toàn, buôn bán sản phẩm, như ngôi nhà chứa, cửa mặt hàng, bến kho bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương tiện tính toán, đo lường, kiểm nghiệm chất lượng,…

– Chi phí BH: Dùng để phản ánh khoản chi phí (CP) BH sản phẩm, product. Riêng chi phí (CP) sửa chữa và BH công trình xây lắp phản ánh ở TK 154 “Chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang” mà ko phản ánh ở TK này.

– Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí (CP) dịch vụ mua ngoài phục vụ cho buôn bán sản phẩm như chi phí (CP) thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu buôn bán sản phẩm, tiền thuê kho, thuê kho bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển sản phẩm, product đi buôn bán, tiền trả hoả hồng cho đại lý buôn bán sản phẩm, cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu,…

– Chi phí bởi tiền khác: Phản ánh các chi phí (CP) bởi tiền khác phát sinh trong khâu buôn bán sản phẩm ngoài các chi phí (CP) nêu trên như chi phí (CP) tiếp quan lại quý khách khứa hàng ở bộ phận buôn bán sản phẩm, chi phí (CP) giới thiệu sản phẩm, product, khuyến mại, lăng xê, chào mặt hàng, chi phí (CP) hội nghị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng..

b) Đối với chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN):

– Chi phí tư vấn viên cấp dưới cai quản lý: Phản ánh các khoản phải trả cho cán bộ tư vấn viên cấp dưới cai quản lý Công ty (CTY, DN), như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp của Ban Giám đốc, tư vấn viên cấp dưới cai quản lý ở các phòng, ban của Công ty (CTY, DN).

– Chi phí vật liệu cai quản lý: Phản ánh chi phí (CP) vật liệu xuất dùng cho công tác cai quản lý Công ty (CTY, DN) như văn phòng phẩm… vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ,… (giá có thuế (tax) hoặc chưa có thuế (tax) GTGT).

– Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí (CP) dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác cai quản lý (giá có thuế (tax) hoặc chưa có thuế (tax) GTGT).

– Chi phí khấu ngốn TSCĐ: Phản ánh chi phí (CP) khấu ngốn TSCĐ dùng chung cho Công ty (CTY, DN) như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho báu, vật phong cách thiết kế, phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị cai quản lý dùng trên văn phòng,…

– thuế (tax) (Tax), phí và lệ phí: Phản ánh chi phí (CP) về thuế (tax), phí và lệ phí như: thuế (tax) môn bài bác, tiền thuê đất,… và các khoản phí, lệ phí khác.

– Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu rất khó khăn đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại của Công ty (CTY, DN).

– Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí (CP) dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác cai quản lý Công ty (CTY, DN); các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu chuyên môn, văn bởi bản quyền trí tuệ,… (mất đi tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN); tiền thuê TSCĐ, chi phí (CP) trả cho ngôi nhà thầu phụ.

– Chi phí bởi tiền khác: Phản ánh các chi phí (CP) khác thuộc cai quản lý chung của Công ty (CTY, DN), ngoài các chi phí (CP) nêu trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp quan lại quý khách khứa hàng, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ giới,…

1.4. Đối với sản phẩm, product dùng để khuyến mại, lăng xê:

– Trường hợp xuất sản phẩm, product để khuyến mại, lăng xê miễn giảm, ko tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product thì ghi nhận giá trị mặt hàng khuyến mại, lăng xê vào chi phí (CP) buôn bán sản phẩm.

– Trường hợp xuất sản phẩm, product để khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chỉ được nhận mặt hàng khuyến mại, lăng xê tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán tài chính phản ánh giá trị mặt hàng khuyến mại, lăng xê vào giá vốn mặt hàng buôn bán (ngôi trường hợp này truyền thống giao dịch là giảm giá mặt hàng buôn bán).

– Trường hợp Công ty (CTY, DN) có phát động và sinh hoạt giải trí thương mại được nhận product (ko phải trả tiền) từ ngôi nhà sản xuất, ngôi nhà phân phối để lăng xê, khuyến mại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng của ngôi nhà sản xuất, ngôi nhà phân phối:

+ Khi nhận mặt hàng của ngôi nhà sản xuất (ko phải trả tiền) dùng để khuyến mại, lăng xê cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ngôi nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng mặt hàng trong khối mạng lưới server cai quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với mặt hàng cảm bắt gặp và số mặt hàng đã dùng để khuyến mại cho người sử dụng (như product nhận giữ hộ).

+ Khi ko hề trình khuyến mại, nếu ko phải trả lại ngôi nhà sản xuất số mặt hàng khuyến mại chưa sử dụng ko hề, kế toán tài chính ghi nhận thu nhập khác là giá trị số mặt hàng khuyến mại ko phải trả lại.
Xem thêm: Các khoản chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN

2. Kết cấu của Tài khoản 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại:

Bên Nợ TK

TK 642

Bên Có

– Các chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại phát sinh trong kỳ;

– Số dự phòng phải thu rất khó khăn đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn rộng số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng ko hề);

 

– Các khoản được ghi giảm chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại;

– Hoàn nhập dự phòng phải thu rất khó khăn đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ rộng số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng ko hề);

– Kết chuyển chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại vào tài khoản 911 “Xác định hiệu quả marketing thương mại”.

Tài khoản 642 ko hề số dư cuối kỳ.

Tài khoản 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 6421 – Chi phí buôn bán sản phẩm: Phản ánh chi phí (CP) buôn bán sản phẩm thực tế phát sinh trong quá trình buôn bán sản phẩm, product và cung cấp dịch vụ trong kỳ của Công ty (CTY, DN) và tình hình kết chuyển chi phí (CP) buôn bán sản phẩm sang TK 911- Xác định hiệu quả marketing thương mại.

– Tài khoản 6422 – Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN): Phản ánh chi phí (CP) cai quản lý chung của Công ty (CTY, DN) phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN) sang TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại.

3. Cách định khoản chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại (TK 642) theo TT 133:

3.1. Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho tư vấn viên cấp dưới bộ phận buôn bán sản phẩm, bộ phận cai quản lý Công ty (CTY, DN), trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động các khoản bổ sung khác (như bảo đảm nhân thọ, bảo đảm hưu trí tự nguyện…) của tư vấn viên cấp dưới phục vụ trực tiếp cho quá trình buôn bán sản phẩm, product, cung cấp dịch vụ, tư vấn viên cấp dưới cai quản lý Công ty (CTY, DN), ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (TK cấp 2 phù hợp)

Có các TK 334, 338.

3.2. Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho bộ phận buôn bán sản phẩm, bộ phận cai quản lý Công ty (CTY, DN) như: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của Công ty (CTY, DN),…, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (TK cấp 2 phù hợp)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có các TK 111, 112, 242, 331,…

3.3. Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng xuất dùng hoặc mua về sử dụng ngay cho bộ phận buôn bán sản phẩm, bộ phận cai quản lý Công ty (CTY, DN) ko qua nhập kho được tính trực tiếp một lần vào chi phí (CP) buôn bán sản phẩm, chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN), ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (TK cấp 2 phù hợp)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 153 – Công cụ. dụng cụ
Có các TK 111, 112, 331,…

3.4. Trích khấu ngốn TSCĐ dùng cho cai quản lý chung của Công ty (CTY, DN), bộ phận buôn bán hảng như: Nhà cửa, vật phong cách thiết kế, kho báu, thiết bị truyền dẫn,…, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (TK cấp 2 phù hợp)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

3.5. thuế (tax) (Tax) môn bài bác, tiền thuê đất,… phải nộp Nhà nước, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6422)

Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.

3.6. Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6422)

Có các TK 111, 112,…

3.7. Kế toán dự phòng các khoản phải thu rất khó khăn đòi Khi lập Báo cáo tài chính:
– Trường hợp số dự phòng phải thu rất khó khăn đòi phải trích lập kỳ này lớn rộng số đã trích lập từ kỳ trước, kế toán tài chính trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6422)

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).

– Trường hợp số dự phòng phải thu rất khó khăn đòi phải trích lập kỳ này nhỏ rộng số đã trích lập từ kỳ trước, kế toán tài chính trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)

Có TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6422).

– Việc xác định thời gian quá hạn của số tiền nợ phải thu được xác định là rất khó khăn đòi phải trích lập dự phòng được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua, buôn bán ban sơ, ko tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên.
– Doanh nghiệp trích lập dự phòng nợ phải thu rất khó khăn đòi đối với khoản cho vay, ký cược, ký quỹ, tạm ứng… được quyền nhận lại tương tự như đối với các khoản phải thu theo quy định của pháp luật.
3.8. Khi trích lập dự phòng phải trả cần lập cho hợp đồng có rủi ro lớn và dự phòng phải trả khác (trừ dự phòng phải trả về BH sản phẩm, product, công trình xây dựng), ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại

Có TK 352 – Dự phòng phải trả.

Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng số dự phòng phải trả đã lập ở cuối kỳ kế toán tài chính trước chưa sử dụng ko hề thì số chênh lệch được trả nhập ghi giảm chi phí (CP), ghi:

Nợ TK TK 352 – Dự phòng phải trả

Có TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại.

3.9. Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí (CP) sửa chữa TSCĐ dùng cho cai quản lý marketing thương mại một lần với giá trị nhỏ, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6422)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331, 335,…

3.10. Đối với chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ cho buôn bán sản phẩm. cai quản lý Công ty (CTY, DN):
a) Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ:
– Khi chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có các TK 331, 111, 112, 152,…

b) Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ:
– Khi trích trước chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí (CP) buôn bán sản phẩm, chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN), ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6422)

Có TK 335 – Chi phí phải trả (nếu việc sửa chữa đã thực hiện nay trong kỳ tuy nhiên chưa kiểm nghiệm hoặc chưa có hóa đơn).
Có TK 352 – Dự phòng phải trả (Nếu đơn vị trích trước chi phí (CP) sửa chữa cho TSCĐ theo yêu cầu chuyên môn phải bảo chăm sóc, duy tu định kỳ)

– Kết chuyển chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ Khi trả mỹ xong, bàn trả đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK các TK 335, 352
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ.

c) Trường hợp phân bổ dần chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:
– Kết chuyển chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ Khi trả mỹ xong, bàn trả đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước.

Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ.

– Định kỳ, phân bổ chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí (CP) buôn bán sản phẩm và chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN), ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

3.11. Chi phí phát sinh về hội nghị, tiếp quan lại quý khách khứa hàng, chi cho lao động nữ giới, chi cho phân tách và thử nghiệm và phân tích, đào tạo, chi nộp phí tham gia cộng đồng và chi phí (CP) cai quản lý khác, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6422)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế (tax))

Có các TK 111, 112, 331,…

3.12. thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ phải tính vào chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại

Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

3.13. Đối với sản phẩm, mặt hàng hoá tiêu dùng nội bộ sử dụng cho mục đích buôn bán sản phẩm, cai quản lý Công ty (CTY, DN), ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6422)

Có các TK 155, 156 (chi phí (CP) sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn mặt hàng hoá).

3.14. Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí (CP) buôn bán sản phẩm, chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN), ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,…

Có TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (TK cấp 2 phù hợp)

3.15. Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá dùng để biếu, tặng
– Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá dùng để biếu, tặng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng bên phía ngoài Công ty (CTY, DN) được tính vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (TK cấp 2 phù hợp)

Có các TK 155, 156.

Nếu phải kê khai thuế (tax) GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp.

– Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công tư vấn viên cấp dưới được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Nợ TK TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời ghi nhận giá vốn mặt hàng buôn bán đối với giá trị sản phẩm, mặt hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công tư vấn viên cấp dưới và người lao động:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có các TK 155, 156.

3.16. Đối với sản phẩm, product dùng để khuyến mại, lăng xê
– Đối với product mua vào hoặc sản phẩm do Công ty (CTY, DN) sản xuất ra dùng để khuyến mại, lăng xê:
+ Trường hợp xuất sản phẩm, product để khuyến mại, lăng xê miễn giảm, ko tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6421) (chi phí (CP) SX SP, giá vốn mặt hàng hoá)

Có các TK 155, 156.

+ Trường hợp xuất product để khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chỉ được nhận mặt hàng khuyến mại, lăng xê tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán tài chính phản ánh giá trị mặt hàng khuyến mại, lăng xê vào giá vốn mặt hàng buôn bán (ngôi trường hợp này truyền thống giao dịch là giảm giá mặt hàng buôn bán).
– Trường hợp Công ty (CTY, DN) có phát động và sinh hoạt giải trí thương mại được nhận mặt hàng hoá (ko phải trả tiền) từ ngôi nhà sản xuất, ngôi nhà phân phối để lăng xê, khuyến mại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng của ngôi nhà sản xuất, ngôi nhà phân phối:
+ Khi nhận mặt hàng của ngôi nhà sản xuất (ko phải trả tiền) dùng để khuyến mại, lăng xê cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ngôi nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng mặt hàng trong khối mạng lưới server cai quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với mặt hàng cảm bắt gặp và số mặt hàng đã dùng để khuyến mại cho người sử dụng (như product nhận giữ hộ).
+ Khi ko hề trình khuyến mại, nếu ko phải trả lại ngôi nhà sản xuất số mặt hàng khuyến mại chưa sử dụng ko hề, kế toán tài chính ghi nhận thu nhập khác là giá trị số mặt hàng khuyến mại ko phải trả lại, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hoá (theo giá trị phù hợp và phải chăng)

Có TK 711 – Thu nhập khác.

3.17. Số tiền phải trả cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu về các khoản đã chi hộ liên quan lại đến mặt hàng uỷ thác xuất khẩu và phí uỷ thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan lại, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6421)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

3.18. Hoa hồng buôn bán sản phẩm bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6421)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

3.19. Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại vào tài khoản 911 để xác định hiệu quả marketing thương mại trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 642 – Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN).

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 642 theo TT 133

Xem thêm: Cách định khoản tiền lương và các khoản trích theo lương

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Định Khoản chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại (TK 642) theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại (TK 642) theo TT 133 trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại (TK 642) theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại (TK 642) theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Định Khoản chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại (TK 642) theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại (TK 642) theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #chi #phí #cai quản #lý #kinh #doanh #theo