Định Khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK 228) theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK 228) theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 17:41:52 )

Tài khoản 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác dùng để phản ánh các khoản vốn góp vốn vào đơn vị khác và tình hình thu hồi các khoản vốn góp vốn vào đơn vị khác của Công ty (CTY, DN).

1. Nguyên tắc định khoản TK 288 theo TT 133
* Các khoản vốn góp vốn vào đơn vị khác của Công ty (CTY, DN) gồm:

a) Các khoản vốn góp liên doanh, liên kết:

– Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh và công ty liên kết; tình hình thu hồi vốn đầu tư liên doanh, liên kết. Tài khoản này ko phản ánh các giao dịch bên dưới mẫu mã hợp đồng liên minh marketing thương mại ko thành lập pháp nhân.

– Công ty liên doanh được thành lập bởi các bên góp vốn liên doanh có quyền đồng đánh giá các chính sách tài chính và phát động và sinh hoạt giải trí, là đơn vị có tư cách pháp nhân định khoản độc lập. Công ty liên doanh phải tổ chức thực hiện nay công tác kế toán tài chính riêng theo quy định của pháp luật hiện nay hành về kế toán tài chính, chịu trách nhiệm đánh giá tài sản, các số tiền nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và chi phí (CP) phát sinh tại đơn vị mình. Mỗi bên góp vốn liên doanh được thừa hưởng trọn 1 phần hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của công ty liên doanh theo thỏa thuận của hợp đồng liên doanh.

– Khoản đầu tư được phân loại là đầu tư vào công ty liên kết Khi ngôi nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 20% đến bên dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà ko hề thỏa thuận khác hoặc ngôi nhà đầu tư có ảnh hưởng trọn đáng kể với bên được đầu tư.

– Khi ngôi nhà đầu tư ko hề quyền đồng đánh giá thì phải ghi giảm khoản vốn vào công ty liên doanh; Khi ko hề ảnh hưởng trọn đáng kể hoặc tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết đối với bên nhận đầu tư ko an toàn theo tỷ lệ quy định nêu trên thì phải ghi giảm khoản vốn vào công ty liên kết.

– Các khoản chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp tới phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán hoặc thanh lý khoản vốn vào công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận là chi phí (CP) tài chính trong kỳ phát sinh.

– Khi thanh lý, nhượng buôn bán, thu hồi vốn góp liên doanh, liên kết, căn cứ vào giá trị tài sản thu hồi được kế toán tài chính ghi giảm số vốn đã góp. Phần chênh lệch giữa giá trị phù hợp và phải chăng của khoản thu hồi được so với giá trị ghi sổ của khoản vốn được ghi nhận là doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí (CP) tài chính (nếu lỗ).

b) Đầu tư khác: Bao gồm các khoản vốn vào công cụ vốn của đơn vị khác tuy nhiên ko hề quyền đồng đánh giá, ko hề ảnh hưởng trọn đáng kể đối với bên được đầu tư và các khoản vốn khác ví như vàng, bạc, kim khí quý, đá quý ko được phân loại là mặt hàng tồn kho.
* Giá phí các khoản vốn được phản ánh theo giá gốc, bao héc tàm tất cả giá mua cộng (+) các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp đến việc đầu tư (nếu có), như: Chi phí giao dịch, môi giới, tư vấn, truy thuế kiểm toán, lệ phí, thuế (tax) và phí ngân mặt hàng… Trường hợp đầu tư bởi tài sản phi tiền tệ, giá phí khoản vốn được ghi nhận theo giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.

* Trường hợp ngôi nhà đầu tư mua lại phần vốn góp tại công ty liên doanh, liên kết: Tại ngày mua, ngôi nhà đầu tư xác định và phản ánh giá phí khoản vốn vào công ty liên doanh, liên kết bao héc tàm tất cả: Giá trị phù hợp và phải chăng tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các số tiền nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận và các công cụ vốn do bên mua phát hành để đổi lấy quyền đồng đánh giá tại công ty liên doanh và ảnh hưởng trọn đáng kể tại công ty liên kết cộng (+) các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp đến việc mua lại phần vốn góp tại công ty liên doanh, liên kết.

* Việc đầu tư có thể thực hiện nay bên dưới các mẫu mã:

a) Đầu tư bên dưới mẫu mã góp vốn vào đơn vị khác (do bên được đầu tư lôi kéo đầu tư): Theo mẫu mã này, tài sản của bên góp vốn được ghi nhận vào Báo cáo tình hình tài chính của bên nhận vốn góp.

b) Đầu tư bên dưới mẫu mã mua lại phần vốn góp tại đơn vị khác (mua lại phần vốn của chủ sở hữu): Theo mẫu mã này, tài sản của bên mua (bên đầu tư, nhận chuyển nhượng vốn góp) được chuyển cho bên buôn bán (bên chuyển nhượng vốn góp) mà ko được ghi nhận vào Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị phát hành công cụ vốn (bên được đầu tư).

* Khi thực hiện nay đầu tư bởi tài sản phi tiền tệ, ngôi nhà đầu tư phải căn cứ vào mẫu mã đầu tư để áp dụng phương pháp kế toán tài chính một cách phù hợp, cụ thể:

a) Nếu đầu tư bên dưới mẫu mã góp vốn bởi tài sản phi tiền tệ, ngôi nhà đầu tư phải đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn trên cơ sở thỏa thuận. Phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại và giá trị đánh giá lại của tài sản mang đi góp vốn được kế toán tài chính là thu nhập khác hoặc chi phí (CP) khác.

b) Nếu đầu tư bên dưới mẫu mã mua lại phần vốn góp của đơn vị khác và thanh toán cho bên chuyển nhượng vốn bởi tài sản phi tiền tệ:

– Nếu tài sản phi tiền tệ dùng để thanh toán là mặt hàng tồn kho, ngôi nhà đầu tư phải kế toán tài chính như giao dịch buôn bán sản phẩm tồn kho bên dưới mẫu mã mặt hàng đổi mặt hàng (ghi nhận doanh thu, giá vốn của mặt hàng tồn kho mang đi trao đổi lấy phần vốn được mua);

– Nếu tài sản phi tiền tệ dùng để thanh toán là TSCĐ, BĐSĐT, ngôi nhà đầu tư phải kế toán tài chính như giao dịch nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT (ghi nhận doanh thu, thu nhập khác, giá vốn, chi phí (CP) khác….);

– Nếu tài sản phi tiền tệ dùng để thanh toán là các khoản vốn vào công cụ vốn (cổ phiếu) hoặc công cụ nợ (trái phiếu, các khoản phải thu…) của đơn vị khác, ngôi nhà đầu tư phải kế toán tài chính như giao dịch thanh lý, nhượng buôn bán các khoản vốn (ghi nhận lãi, lỗ vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính hoặc chi phí (CP) tài chính).

* Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản vốn vào đơn vị khác theo từng đối tượng. Thời điểm ghi nhận những khoản vốn góp vốn vào đơn vị khác là thời điểm ngôi nhà đầu tư chính thức có quyền sở hữu, cụ thể như sau:

– Chứng khoán niêm yết được ghi nhận tại thời điểm khớp lệnh (T+);

– Chứng khoán chưa niêm yết, các khoản vốn bên dưới mẫu mã khác được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

* Nhà đầu tư phải định khoản đầy đủ, kịp lúc các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia vào Báo cáo tài chính riêng tại thời điểm được quyền nhận. Cổ tức, lợi nhuận được chia trong một số ngôi trường hợp được định khoản như sau:

a) Cổ tức, lợi nhuận được chia bởi tiền hoặc tài sản phi tiền tệ cho giai đoạn sau ngày đầu tư được định khoản vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính theo giá trị phù hợp và phải chăng tại ngày được quyền nhận;

b) Cổ tức, lợi nhuận được chia bởi tiền hoặc tài sản phi tiền tệ cho giai đoạn trước ngày đầu tư ko định khoản vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính mà định khoản giảm giá trị khoản vốn.

c) Trường hợp nhận cổ tức bởi cổ phiếu thì thực hiện nay theo nguyên lý: chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu được nhận trên thuyết minh Báo cáo tài chính, ko ghi nhận tăng giá trị khoản vốn và doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

* Giá vốn các khoản vốn tài chính Khi thanh lý, nhượng buôn bán tốt xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tính cho các khoản vốn tại từng đối tượng.

* Khi lập Báo cáo tài chính, Công ty (CTY, DN) phải xác định giá trị khoản vốn bị tổn thất để trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.
2. Kết cấu của Tài khoản 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

Bên Nợ TK

TK 228

Bên Có

– Số vốn góp liên doanh đã góp vào cơ sở marketing thương mại đồng đánh giá tăng;

– Giá gốc khoản vốn vào công ty liên kết tăng;

– Giá trị các khoản vốn khác tăng.

 

– Số vốn góp liên doanh vào cơ sở marketing thương mại đồng đánh giá giảm do đã thu hồi, chuyển nhượng dẫn đến ko hề quyền đồng đánh giá đối với bên được đầu tư;

– Giá gốc khoản vốn vào công ty liên kết giảm do nhận lại vốn đầu tư hoặc thu được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia;

– Giá gốc khoản vốn vào công ty liên kết giảm do buôn bán, thanh lý toàn bộ hoặc một phần khoản vốn và ko hề ảnh hưởng trọn đáng kể đối với bên được đầu tư;

– Giá trị các khoản vốn khác giảm.

Số dư bên Nợ TK:

– Số vốn góp liên doanh vào cơ sở marketing thương mại đồng đánh giá hiện nay còn cuối kỳ;

– Giá gốc khoản vốn vào công ty liên kết lúc này vẫn đang nắm giữ cuối kỳ;

– Giá trị khoản vốn khác hiện nay có cuối kỳ.

 

 

Tài khoản 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 2281 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: Phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh, liên kết; tình hình thu hồi vốn đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

– Tài khoản 2288 – Đầu tư khác: Phản ánh giá trị hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác tuy nhiên ko hề quyền đánh giá hoặc đồng đánh giá, ko hề ảnh hưởng trọn đáng kể đối với bên được đầu tư và các khoản vốn khác ví như vàng, bạc, kim khí quý… ko được phân loại là mặt hàng tồn kho.

3. Cách định khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK 228) theo TT 133

3.1. Kế toán các khoản vốn góp liên doanh, liên kết:
a. Khi góp vốn liên doanh bởi tiền vào công ty liên doanh, liên kết, ghi:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (2281)

Có các TK 111, 112.

b. Các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp tới việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi phí (CP) thông tin, môi giới, giao dịch trong quá trình thực hiện nay đầu tư), ghi:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (2281)

Có các TK 111, 112.

c. Trường hợp góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết bởi tài sản phi tiền tệ:
– Trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn nhỏ rộng giá trị do các bên đánh giá lại, kế toán tài chính phản ánh phần chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác, ghi:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Có các TK 211, 217 (góp vốn bởi TSCĐ hoặc Bất Động Sản đầu tư)
Có các TK 152, 153, 155, 156 (nếu góp vốn bởi mặt hàng tồn kho)
Có TK 711 – Thu nhập khác (phần chênh lệch đánh giá tăng).

– Trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn rộng giá trị do các bên đánh giá lại, kế toán tài chính phản ánh phần chênh lệch đánh giá giảm tài sản vào chi phí (CP) khác, ghi:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có các TK 211, 217 (góp vốn bởi TSCĐ hoặc Bất Động Sản đầu tư)
Có các TK 152, 153, 155, 156 (nếu góp vốn bởi mặt hàng tồn kho).

d. Trường hợp ngôi nhà đầu tư mua lại phần vốn góp tại công ty liên doanh, liên kết:
– Nếu việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được thanh toán bởi tiền, hoặc các khoản tương đương tiền, ghi:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (2281)

Có các TK 111, 112, 121,…

– Nếu việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được thực hiện nay bởi phương pháp phát hành cổ phiếu:
+ Nếu giá phát hành (theo giá trị phù hợp và phải chăng) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi lớn rộng mệnh giá cổ phiếu, ghi:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (theo giá trị phù hợp và phải chăng)

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)
Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lệch giữa giá trị phù hợp và phải chăng lớn rộng mệnh giá cổ phiếu).

+ Nếu giá phát hành (theo giá trị phù hợp và phải chăng) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi nhỏ rộng mệnh giá cổ phiếu, ghi:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (theo giá trị phù hợp và phải chăng)
Nợ TK TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lệch giữa giá trị phù hợp và phải chăng nhỏ rộng mệnh
giá cổ phiếu)

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá).

+ Chi phí phát hành cổ phiếu thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần

Có các TK 111, 112,…

– Nếu việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được thanh toán bởi tài sản phi tiền tệ:
+ Trường hợp trao đổi bởi TSCĐ, Khi đưa TSCĐ đem trao đổi, kế toán tài chính ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)

Có TK 211 – TSCĐ (nguyên giá).

Đồng thời ghi tăng thu nhập khác và tăng khoản vốn vào công ty liên doanh do trao đổi TSCĐ:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (tổng giá thanh toán)

Có TK 711 – Thu nhập khác (giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có).

+ Trường hợp trao đổi bởi sản phẩm, mặt hàng hoá, Khi xuất kho sản phẩm, mặt hàng hoá đưa đi trao đổi, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có các TK 155, 156,…

Đồng thời phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và ghi tăng khoản vốn vào công ty liên doanh, liên kết:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (33311).

đ. Các khoản chi phí (CP) liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí góp vốn liên doanh, liên kết phát sinh trong kỳ như lãi tiền vay để góp vốn, các chi phí (CP) khác, ghi:

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152,…

e) Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia:
– Khi cảm bắt gặp tin báo về cổ tức, lợi nhuận được chia bởi tiền từ công ty liên doanh, liên kết cho giai đoạn sau ngày đầu tư, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

– Khi cảm bắt gặp cổ tức, lợi nhuận của giai đoạn trước Khi đầu tư, ghi:

Nợ TK các TK 112, 138

Có TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

g. Kế toán thanh lý, nhượng buôn bán khoản vốn vào công ty liên doanh, liên kết:
Nợ TK các TK 111, 112, 131, 152, 153, 156, 211,

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (nếu lỗ)

Có TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi).

h. Chi phí thanh lý, nhượng buôn bán khoản vốn vào công ty liên doanh, liên kết, ghi:

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331…

3.2 Kế toán các khoản vốn khác:
a. Khi Công ty (CTY, DN) đầu tư mua cổ phiếu hoặc góp vốn dài hạn tuy nhiên ko hề quyền đánh giá, đồng đánh giá hoặc ảnh hưởng trọn đáng kể đối với bên được đầu tư:
– Trường hợp đầu tư bởi tiền, căn cứ vào giá gốc khoản vốn, ghi:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (2288)

Có các TK 111, 112. 

– Trường hợp đầu tư bởi tài sản phi tiền tệ:
+ Trường hợp góp vốn bởi tài sản phi tiền tệ, căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ, ghi:
Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (2288)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn lũy kế)
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ rộng giá trị ghi sổ của
vật tư, mặt hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ)

Có các TK 152, 153, 156, 211, 213,…

Có TK 711 – Thu nhập khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn rộng giá trị

ghi sổ của vật tư, mặt hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ).

+ Trường hợp mua lại phần vốn góp bởi tài sản phi tiền tệ:
(+) Trường hợp trao đổi bởi TSCĐ:

Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)

Có TK 211  (nguyên giá).

Đồng thời ghi nhận thu nhập khác và tăng khoản vốn dài hạn khác do trao đổi TSCĐ:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (2288) (tổng giá thanh toán)

Có TK 711 – Thu nhập khác (giá trị phù hợp và phải chăng khoản vốn cảm bắt gặp)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có).

(+) Trường hợp trao đổi bởi sản phẩm, mặt hàng hoá, Khi xuất kho sản phẩm, mặt hàng hoá đưa đi trao đổi, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có các TK 155, 156,…

Đồng thời phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và ghi tăng khoản vốn khác:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (2288) (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá trị phù hợp và phải chăng của khoản vốn cảm bắt gặp)
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (33311).

b. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia bởi tiền hoặc tài sản phi tiền tệ (nước ngoài trừ ngôi trường hợp nhận cổ tức bởi cổ phiếu):
– Khi cảm bắt gặp tin báo về cổ tức, lợi nhuận được chia, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (cổ tức, lợi nhuận được chia của giai đoạn sau ngày đầu tư)
Có TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (cổ tức, lợi nhuận được chia của giai đoạn trước ngày đầu tư)

c. Thanh lý, nhượng buôn bán các khoản vốn khác:
– Trường hợp buôn bán, thanh lý có lãi, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,131…
Có TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (2288) (giá trị ghi sổ)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (giá buôn bán lớn rộng GTGS).

– Trường hợp buôn bán, thanh lý bị lỗ, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112,131…
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (giá buôn bán nhỏ rộng giá trị ghi sổ)

Có TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (2288) (giá trị ghi sổ).

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 228 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Định Khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK 228) theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK 228) theo TT 133 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK 228) theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK 228) theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Định Khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK 228) theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK 228) theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #Đầu #tư #góp #vốn #vào #đơn #vị #khác #theo