Định Khoản Tài khoản 611 – Mua mặt hàng theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản Tài khoản 611 – Mua mặt hàng theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 08:41:04 )

Tài khoản 611 – Mua mặt hàng dùng để phản ánh trị giá nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, product mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 “Mua mặt hàng” chỉ áp dụng đối với Công ty (CTY, DN) kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

1. Nguyên tắc định khoản TK 611 theo TT 133

– Giá trị nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, product mua vào phản ánh trên tài khoản 611 “Mua mặt hàng” phải thực hiện nay theo nguyên lý giá gốc.

– Trường hợp định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, Công ty (CTY, DN) phải tổ chức kiểm kê mặt hàng tồn kho để xác định số lượng và giá trị của từng nguyên nhiên liệu, vật liệu, product, sản phẩm, công cụ, dụng cụ tồn kho tại thời điểm cuối kỳ kế toán tài chính để xác định giá trị mặt hàng tồn kho xuất vào sử dụng và xuất buôn bán trong kỳ.

– Phương pháp định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Khi mua nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, product, căn cứ vào hóa đơn mua mặt hàng, Hóa đơn vận chuyển, phiếu nhập kho, thông báo thuế (tax) nhập vào phải nộp (hoặc biên lai thu thuế (tax) nhập vào,…) để ghi nhận giá gốc mặt hàng mua vào tài khoản 611 “Mua mặt hàng”. Khi xuất sử dụng, hoặc xuất xuất buôn bán chỉ ghi một lần vào cuối kỳ kế toán tài chính căn cứ vào hiệu quả kiểm kê.

– Kế toán phải mở sổ chi tiết để định khoản giá gốc mặt hàng tồn kho mua vào theo từng thứ nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, product.
2. Kết cấu của Tài khoản 611 – Mua mặt hàng

Bên Nợ TK

TK 611

Bên Có

– Kết chuyển giá gốc product, nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (theo hiệu quả kiểm kê);

– Giá gốc product, nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, mua vào trong kỳ

 

– Kết chuyển giá gốc product, nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (theo hiệu quả kiểm kê);

– Giá gốc product, nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng trong kỳ hoặc giá gốc product xuất buôn bán và product gửi đi buôn bán (chưa được xác định là đã buôn bán trong kỳ);

– Giá gốc nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, product mua vào trả lại cho người buôn bán hoặc được giảm giá.

Tài khoản 611 ko hề số dư cuối kỳ.

3. Cách định khoản Tài khoản 611 – Mua mặt hàng theo Thông Tư 133:

a) Đối với Công ty (CTY, DN) sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp
– Đầu kỳ kế toán tài chính, kết chuyển trị giá nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (theo hiệu quả kiểm kê cuối kỳ trước), ghi:

Nợ TK TK 611 – Mua mặt hàng (6111 – Mua nguyên nhiên liệu, vật liệu)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– Khi mua nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ TK TK 611 – Mua mặt hàng (giá mua chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (3311).

– Khi thanh toán tiền mua mặt hàng, nếu được hưởng trọn chiết khấu thanh toán, ghi:

Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có các TK 111, 112,…
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (chiết khấu thanh toán).

– Trường hợp Công ty (CTY, DN) mua nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ ko đúng quy định, chủng loại, phẩm chất ghi trong hợp đồng tài chính tài chính, hoặc cam kết phải trả lại cho người buôn bán, hoặc được giảm giá:
+ Căn cứ vào trị giá mặt hàng mua đã trả lại cho người buôn bán, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112 (nếu thu ngay bởi tiền)
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (trừ vào số nợ còn phải trả người buôn bán)

Có TK 611 – Mua mặt hàng (trị giá NVL, công cụ, dụng cụ đã trả lại người buôn bán)
Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

+ Nếu Công ty (CTY, DN) chấp nhận khoản giảm giá mặt hàng của lô mặt hàng đã mua, số tiền được giảm giá, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112 (nếu thu ngay bởi tiền)
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (trừ vào số nợ còn phải trả người buôn bán)

Có TK 611 – Mua mặt hàng (khoản giảm giá được chấp thuận)
Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có).

– Cuối kỳ kế toán tài chính, căn cứ vào hiệu quả kiểm kê thực tế, kế toán tài chính phải xác định trị giá thực tế nguyên nhiên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ và trị giá thực tế nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất vào sử dụng hoặc xuất buôn bán.
+ Kết chuyển trị giá thực tế nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ tồn kho cuối kỳ (theo hiệu quả kiểm kê), ghi:

Nợ TK TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Có TK 611 – Mua mặt hàng .

+ Trị giá thực tế nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại trong kỳ, ghi:

Nợ TK các TK 642, 241, 631…

Có TK 611 – Mua mặt hàng .

+ Trị giá thực tế nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thiếu hụt, mất mát, căn cứ vào biên bạn dạng xác định thiếu hụt, mất mát chờ xử lý, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1381)

Có TK 611 – Mua mặt hàng

b) Đối với Công ty (CTY, DN) marketing thương mại mặt hàng hoá
– Đầu kỳ kế toán tài chính, kết chuyển giá trị mặt hàng hoá tồn kho đầu kỳ, ghi:

Nợ TK TK 611 – Mua mặt hàng

Có TK 156 – Hàng hoá.

– Trong kỳ kế toán tài chính, lúc mua mặt hàng hoá nếu được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ mua mặt hàng:
+ Trị giá thực tế mặt hàng hoá mua vào, ghi:

Nợ TK TK 611 – Mua mặt hàng (6112)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141; hoặc
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá thanh toán).

+ Chi phí mua mặt hàng thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK TK 611 – Mua mặt hàng
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331,…

+ Khi thanh toán trước hạn, nếu Công ty (CTY, DN) được nhận khoản chiết khấu thanh toán trên lô mặt hàng đã mua, ghi:

Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (khấu trừ vào nợ phải trả người buôn bán)

Có các TK 111, 112,…
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

+ Trị giá mặt hàng hoá trả lại cho người buôn bán, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112 (nếu thu ngay bởi tiền)
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (khấu trừ vào nợ phải trả người buôn bán)

Có TK 611 – Mua mặt hàng (trị giá mặt hàng hoá trả lại người buôn bán)
Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

+ Khoản giảm giá mặt hàng mua được người buôn bán chấp thuận do mặt hàng hoá ko đúng phẩm chất, quy định theo hợp đồng, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112 (nếu thu ngay bởi tiền)
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (khấu trừ vào nợ phải trả người buôn bán)

Có TK 611 – Mua mặt hàng
Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

– Cuối kỳ kế toán tài chính, căn cứ vào hiệu quả kiểm kê thực tế tính, xác định trị giá mặt hàng tồn kho, trị giá mặt hàng hoá đã gửi buôn bán tuy nhiên chưa xác định là đã buôn bán, trị giá mặt hàng hoá xác định là đã buôn bán:
+ Kết chuyển trị giá mặt hàng hoá tồn kho và mặt hàng gửi đi buôn bán cuối kỳ, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hoá
Nợ TK TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán

Có TK 611 – Mua mặt hàng.

+ Kết chuyển giá vốn mặt hàng buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 611 – Mua mặt hàng

4. Sơ đồ định khoản TK 611 theo TT 133

Xem thêm: Cách định khoản tài khoản 156 theo Thông Tư 133

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Định Khoản Tài khoản 611 – Mua mặt hàng theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản Tài khoản 611 – Mua mặt hàng theo TT 133 trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản Tài khoản 611 – Mua mặt hàng theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản Tài khoản 611 – Mua mặt hàng theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Định Khoản Tài khoản 611 – Mua mặt hàng theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản Tài khoản 611 – Mua mặt hàng theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #Tài #khoản #Mua #mặt hàng #theo