Contents

Mẫu quy định dân chủ ở cơ sở mới nhất 2021 (Xây dựng báo cho biết giải trình)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu quy định dân chủ ở cơ sở mới nhất 2021 (Xây dựng báo cho biết giải trình) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 17:43:17 )

33

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc là những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động với các nội dung người lao động được biết, được tham gia ý con kiến, được quyết định, được đánh giá, giám sát và các mẫu mã thực hiện nay dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc.

Theo điều 48 của Nghị định 145/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều khiếu nại lao động và quan lại hệ lao động thì:

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phát hành quy định dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc để thực hiện nay các nội dung quy định về đối thoại tại điểm làm việc và thực hiện nay dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc quy định tại Nghị định này.

2. Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc, người sử dụng lao động phải tham khảo ý con kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và group đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) để trả mỹ và phát hành. Đối với những góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và group đại diện đối thoại của người lao động mà người sử dụng lao động ko tiếp thu thì phải nêu rõ lý do.

3. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc phải được phổ biến công khai tới người lao động.

1. Đối tượng phải xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc:

– Áp dụng đối với Công ty (CTY, DN) có từ 10 lao động trở lên. 
– Người sử dụng lao động sử dụng bên dưới 10 người lao động thì ko phải phát hành quy định dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc quy định Điều 48 Nghị định 145/2022/NĐ-CP.
– Lưu ý: Người sử dụng lao động là cơ quan lại hành chính đất nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2022/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP thì ko phải thực hiện nay tổ chức đối thoại và thực hiện nay quy định dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc tại Chapter TậpTậpV Nghị định 145/2022/NĐ-CP. 
Theo khoản 4, điều 114 của Nghị định 145/2022/NĐ-CP 

2. Mẫu quyết định phát hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc:

 

CÔNG TY Tác Giẩ
Số: 01 /QĐ-QCDC-KTTU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  , ngày  02 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY Tác Giẩ

– Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 45/2022/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2022

– Căn cứ vào Nghị định 145/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2022 quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều khiếu nại lao động và quan lại hệ lao động.

Căn cứ Điều lệ (Quy chế phát động và sinh hoạt giải trí) của Công ty Tác giẩ

Xét đề nghị của công đoàn cơ sở

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành tất nhiên Quyết định này “Quy chế dân chủ ở cơ sở” tại Công ty Kế Toán Thiên ƯngĐiều 2. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày ký.Điều 3. Các ông (bà): Giám đốc, BCH Công đoàn, trưởng các phòng, ban, phân xưởng thuộc công ty và tập thể người lao động công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– LĐLĐ quận Thanh Xuân;
– BCH CĐCS công ty;
– Lưu VP.
 

GIÁM ĐỐC
Công Ty Tác giẩ
(ký tên, đóng dấu)

 
 
 

 

3. Mẫu Quy chế dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc:

Áp dụng cho các Công ty (CTY, DN), tổ chức, liên minh xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (đã thành lập Công đoàn hoặc chưa thành lập tổ chức Công đoàn).

(Ban hành tất nhiên Quyết định số  01 /QĐ-QCDC-KTTU ngày 02 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc công ty Tác giẩ)

 

Chapter TậpTậpICÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về quyền và trách nhiệm của Người sử dụng lao động, người lao động và đại diện tập thể NLĐ (BCH Công đoàn cơ sở) trong việc thực hiện nay dân chủ ở cơ sở tại Công ty Tác giẩ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang làm việc tại Công ty (Sau đây gọi chung là kẻ lao động viết tắt là NLĐ).

Chủ tịch, Giám đốc Công ty Tác giẩ (sau đây gọi chung là kẻ sử dụng lao động viết tắt là NSDLĐ).

Ban chấp hành Công đoàn Công ty Tác giẩ (Sau đây gọi chung là Công đoàn cơ sở viết tắt là CĐCS)

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện nay quy định dân chủ cơ sở tại điểm làm việc

1. Thiện chí, liên minh, trung thực, bình đẳng, công khai, minh bạch;
2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp lí của NSDLĐ và NLĐ;
3. Không trái với pháp luật và đạo đức xã hội.

Điều 4. Những hành động cấm Khi thực hiện nay dân chủ tại điểm làm việc.

1. Thực hiện nay trái các quy định của pháp luật
2. Xâm phạm an ninh đất nước, trật tự an ninh xã hội, lợi ích của đất nước.
3. Xâm phạm và lợi ích hợp lí của NSDLĐ và NLĐ.
4. Trù dập, phân biệt đối xử với người tham gia đối thoại, người năng khiếu nại, tố cáo.

Chapter TậpTậpIINỘI DUNG QUY CHẾ DÂN CHỦ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Điều 5. Nội dung NSDLĐ phải công khai cho NLĐ biết.

1. Tình hình thực hiện nay trách nhiệm, sản xuất, marketing thương mại, gồm: Kế hoạch sản xuất, marketing thương mại và tình hình thực hiện nay plan sản xuất, marketing thương mại của Công ty (CTY, DN), phòng, ban.
2. Nội quy, quy định có liên quan lại đến người lao động, gồm: nội quy lao động; quy định tuyển dụng, sử dụng lao động; định mức lao động; thang, bảng lương, quy định nâng bậc lương, quy định trả lương, trả thưởng; trang bị bảo hộ lao động, quy trình vận hành máy, thiết bị, an ninh lao động, vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn môi ngôi trường, phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn bí mật marketing thương mại, bí mật công nghệ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
3. Thỏa ước lao động tập thể Công ty (CTY, DN);
4. Nghị quyết Hội nghị người lao động;
5. Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có).
6. Việc trích nộp ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp.
7. Tình hình thực hiện nay thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết năng khiếu nại, tố cáo liên quan lại đến người lao động.

Điều 6. Hình thức Công khai.
1. Niêm yết tại DN (Bảng tin)
2. Thông báo cho người phụ trách các bộ phận;
3. Thời hạn công khai niêm yết: ít nhất 10 ngày liên tục.

Điều 7. Nội dung NLĐ phải được tham gia ý con kiến. 1. Nội dung lấy ý con kiến tham gia của NLĐ.

a. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy định và các văn bạn dạng có liên quan lại đến trách nhiệm và trách nhiệm, quyền và lợi ích NLĐ:…..
b. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; nội dung thương lượng tập thể.
c. Đề xuất, thực hiện nay tiết kiệm chi phí (CP), nâng cao năng suất lao động, An toàn vệ sinh lao động.
d. Các nội dung khác liên quan lại đến quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của NLĐ theo quy định của pháp luật…

2. Hình thức lấy ý con kiến tham gia của NLĐ.

a. Lấy ý con kiến trực tiếp NLĐ
b. Lấy ý con kiến thông qua BCH Công đoàn cơ sở;
c. Tổ chức Hội nghị lấy ý con kiến NLĐ

Điều 8. Những nội dung NLĐ trong công ty được quyết định.

Giao phối hợp đồng lao động, thực hiện nay hợp đồng lao động, sửa đổi bổ sung, chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết nội dung thương lượng thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

Biểu quyết thông qua quyết nghị hội nghị NLĐ.

Tham gia hoặc ko tham gia các tổ chức đoàn thể, hội công việc và nghề nghiệp…

Tham gia hoặc ko tham gia đình công theo quy định của pháp luật.

Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Nội dung NLĐ được đánh giá, giám sát.

1. Nội dung NLĐ được giám sát.

Thực hiện nay plan sản xuất của Công ty.

Thực hiện nay hợp đồng lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nay các nội quy, quy định, quy định phải công khai của Công ty.

Thực hiện nay thỏa ước lao động tập thể của Công ty (nếu có); thực hiện nay quyết nghị hội nghị NLĐ cấp Công ty, quyết nghị hội nghị Công đoàn Công ty.

Trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, các quỹ do NLĐ đóng góp; trích nộp ngân sách đầu tư đầu tư Công đoàn, đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tình hình thi đua, khen thưởng, kỷ luật, năng khiếu nại, tố cáo và hiệu quả giải quyết năng khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công ty; hiệu quả giải quyết việc tranh chấp lao động; cuối cùng của thanh tra, truy thuế kiểm toán và thực hiện nay các đề nghị của thanh tra, truy thuế kiểm toán liên quan lại đến quyền và lợi ích của NLĐ thuộc trách nhiệm của Công ty.

Thực hiện nay điều lệ của Công ty, các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Hình thức NLĐ giám sát.

a. Người lao động thực hiện nay quyền giám sát thông qua chức năng đánh giá giám sát của BCH Công đoàn cơ sở;
b.  Giám sát thông qua Hội nghị người lao động mỗi năm;
c. Giám sát thông qua mẫu mã công khai, dân chủ;
d. Giám sát thông qua các phát động và sinh hoạt giải trí đối thoại tại điểm làm việc…

 Người lao động được quyền giám sát các nội dung theo khoản 1, Điều 9 Quy chế chế này (Trừ nội dung thuộc bí mật công nghệ, bí mật marketing thương mại theo quy định trong Nội quy lao động Công ty)Điều 10. Tổ chức đối thoại tại điểm làm việc
Đối thoại tại điểm làm việc được thực hiện nay thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa đại diện NLĐ và BCH Công đoàn cơ sở với NSDLĐ. Đối thoại tại điểm làm việc được thực lúc này Công ty định kỳ ít nhất 03 tháng/01 lần, hoặc Khi một bên có yêu cầu. Nếu trùng vào thời gian tổ chức Hội nghị NLĐ thì ko phải tổ chức đối thoại định kỳ.

1. Nội dung đối thoại định kỳ tại công ty.

 Người sử dụng lao động chủ trì, phối phù hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện nay đối thoại định kỳ tại điểm làm việc để trao đổi, thảo luận các nội dung sau:
            a. Tình hình sản xuất, marketing thương mại của công ty.

b. Việc thực hiện nay hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy định và cam kết, thỏa thuận khác tại điểm làm việc.
c. Điều khiếu nại làm việc.
d. Yêu cầu của NLĐ, CĐCS đối với NSDLĐ.
e. Yêu cầu của NSDLĐ đối với NLĐ và CĐCS.
f. Nội dung khác mà hai phía quan lại tâm. 2. Số lượng, thành phần tham gia đối thoại định kỳ tại điểm làm việc

a. Mỗi bên tham gia đối thoại quyết định thành viên đại diện của mình tham gia đối thoại (mỗi bên phải có ít nhất là 03 người, nhiều nhất ko thật 11 người).
b. Thành phần buộc phải tham gia đối thoại gồm:
– Phía Người sử dụng lao động: NSDLĐ (hoặc người được ủy quyền bởi văn bạn dạng), trưởng phòng nhân sự, kế toán tài chính trưởng công ty (do NSDLĐ chọn cử và ra quyết định thành lập, trên cơ sở nội dung đề nghị đối thoại của tổ chức Công đoàn cơ sở);
– Phía tập thể Người lao động: Chủ tịch Công đoàn hoặc phó chủ tịch Công đoàn (là tổ trưởng), đại diện Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở, đại diện Người lao động ở một số bộ phận (do ban chấp hành Công đoàn chọn cử và ra quyết định thành lập tổ đối thoại);
– Thư ký Hội nghị đối thoại: Do NSDLĐ và CĐCS thống nhất chọn cử, thư ký Hội nghị đối thoại ko thuộc thành phần tham gia đối thoại của 2 bên. Thư ký có trách nhiệm In ấn tài liệu, chuẩn bị điều khiếu nại vật chất, địa điểm tổ chức đối thoại, ghi chép nội dung biên bạn dạng đối thoại.

3. Thời gian tổ chức đối thoại
a. Đối thoại định kỳ tại điểm làm việc 03 tháng một lần vào tuần thứ hai của tháng cuối Quý. Khi có việc đột xuất bất khả kháng phải thay đổi thời gian đối thoại, NSDLĐ và BCH Công đoàn phải thống nhất tuy nhiên ko thật 15 ngày.

Quý I mỗi năm là thời điểm tổ chức Hội nghị người lao động Công ty thì Công ty ko phải tổ chức đối thoại định kỳ
b. Đối thoại đột xuất:

– Trường hợp một bên có yêu cầu tổ chức đối thoại đột xuất thì trong thời hạn 10 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp nội dung yêu cầu đối thoại, người sử dụng lao động có trách nhiệm chủ trì phối phù hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại.
–  Số lượng, thành phần tham gia đối thoại và trách nhiệm của các bên trong tổ chức đối thoại được thực hiện nay tương tự như đối thoại định kỳ tại điểm làm việc.

4. Quy trình đối thoại định kỳ tại điểm làm việc.

Quy trình đối thoại tại Công ty thực hiện nay theo các bước sau:

B1. Tổng hợp nội dung yêu cầu đối thoại (Căn cứ ý con kiến, đề nghị của NLĐ và tình hình SXKD của DN);
B2. Thống nhất nội dung đối thoại (Gửi các bên);
B3. NSDLĐ phát hành Quyết định, plan đối thoại gồm: Chapter TậpTậptrình, Thời gian, địa điểm, thành phần, phân công nghiệm vụ chuẩn bị.
B4. Đối thoại (Lập biên bạn dạng);
– Nội dung thống nhất: Công khai cho NLĐ biết và tổ chức thực hiện nay;
– Nội dung ko thống nhất: Đưa vào Hội nghị đối thoại tiếp theo hoặc giải quyết tranh chấp lao động.b. Chuẩn bị nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần tham gia đối thoại:
– Sau 60 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc lần đối thoại trước liền kề, Chủ tịch Công đoàn cơ sở gửi văn bạn dạng đề nghị NSDLĐ tổ chức đối thoại định kỳ. CĐCS và NSDLĐ tổng hợp và gửi nội dung yêu cầu đối thoại cho bên đối thoại;
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp nội dung yêu cầu đối thoại, NSDLĐ và Chủ tịch Công đoàn cơ sở thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia đối thoại định kỳ tại điểm làm việc;
– Trong thời hạn 03 ngày Tính từ lúc ngày hai phía thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia đối thoại định kỳ tại điểm làm việc, người sử dụng lao động ra quyết định bởi văn bạn dạng tổ chức đối thoại định kỳ tại điểm làm việc. Quyết định tổ chức đối thoại định kỳ tại điểm làm việc phải được gửi đến Chủ tịch Công đoàn cơ sở ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đối thoại;
– Người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn cơ sở phân công các thành viên tham gia đối thoại của mỗi bên chuẩn bị nội dung, số liệu, tài liệu liên quan lại cho buổi đối thoại.
– Nội dung đối thoại phía tập thể NLĐ, phải được tổng hợp, lấy ý con kiến từ  NLĐ ở các bộ phận (Có thể lấy ý con kiến thông qua cuộc họp BCH Công đoàn và các tổ trưởng Công đoàn hoặc lấy ý con kiến trực tiếp từ NLĐ ở các bộ phận SXKD tùy vào đặc thù của cơ sở và số lượng NLĐ).c. Tổ chức đối thoại.
– Đối thoại định kỳ tại điểm làm việc được tiến hành với sự có mặt ít nhất 2/3 số thành viên đại diện cho mỗi bên, theo khoản 2, Điều 9 quy định này. Trường hợp Hội nghị đối thoại mất đi 2/3 số thành viên đại diện cho mỗi bên, NSDLĐ quyết định hoãn cuộc đối thoại vào thời gian sau đó, song thời gian hoãn tối đa ko thật 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày tổ chức cuộc đối thoại bị hoãn;
– Trong quá trình đối thoại, các thành viên tham gia đối thoại có trách nhiệm phân tích, giải trình, phản biện, cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu, trao đổi, thảo luận trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, dân chủ.d. Chapter TậpTậptrình Hội nghị đối thoại.
Người sử dụng lao động và Chủ tịch CĐCS đồng chủ trì.
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
– Báo cáo hiệu quả thực hiện nay biên bạn dạng đối thoại lần trước;
– Đại diện mỗi bên trình bày nội dung mỗi bên đưa ra đối thoại;
– NSDLĐ và chủ tịch CĐCS điều hành thảo luận, trả lời thống nhất từng nội dung đối thoại của mỗi bên (ngôi trường hợp cần thiết các bên có thể xin hội ý để thống nhất ý con kiến, sau đó trở lại đối thoại tiếp);
– Thống nhất các bên, cuối cùng từng nội dung đối thoại;
– Thông qua biên bạn dạng đối thoại;
– Kết thúc.
Nội dung Biên bạn dạng đối thoại phải ghi rõ những nội dung đã thống nhất, biện pháp tiến độ thực hiện nay, nội dung chưa thống nhất và cách thức giải quyết tiếp.e. Kết thúc đối thoại:
–  Đại diện hai phía ký tên, đóng dấu xác nhận nội dung biên bạn dạng.
– Biên bạn dạng cuộc đối thoại định kỳ tại điểm làm việc được lập thành 04 bạn dạng, mỗi bên tham gia đối thoại giữ một bạn dạng , 01 bạn dạng niêm yết thông báo trong nội bộ Công ty, 01 bạn dạng lưu tại phòng hành chính nhân sự; 5. Đối thoại Khi một bên có yêu cầu (Đối thoại đột xuất)
a. Trường hợp một bên có yêu cầu tổ chức đối thoại bởi văn bạn dạng, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp nội dung yêu cầu đối thoại, NSDLĐ có trách nhiệm chủ trì phối phù hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại.
b. Số lượng, thành phần, trình đối thoại và trách nhiệm của các bên thực hiện nay như đối thoại định kỳ tại điểm làm việc.

Điều 11. Tổ chức Hội nghị người lao động.
Là cuộc họp do NSDLĐ chủ trì tổ chức mỗi năm có sự tham gia của người lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhằm mục đích trao đổi thông tin và thực hiện nay các quyền dân chủ cho người lao động của công ty. 1. Thời gian, mẫu mã tổ chức hội nghị người lao động

a. Thời gian: Hội nghị người lao động Công ty được tổ chức ít nhất 1 năm một lần, vào quý I mỗi năm.
b. Hình thức tổ chức: (Hình thức Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu do NSDLĐ và BCH Công đoàn thống nhất quyết định cho phù phù hợp với đặc thù SXKD và số CNLĐ tại Công ty (CTY, DN) để đưa vào Quy chế).
VD: Dưới 100 CNLĐ thì tổ chức Hội nghị toàn thể; trên 100 CNLĐ hoặc do đặc thù của sản xuất phân tán thì tổ chức Hội nghị đại biểu;

2. Thành phần tham gia hội nghị người lao động

a. Thành phần tham gia hội nghị toàn thể gồm: Toàn thể NLĐ trong công ty.
b. Thành phần tham gia hội nghị đại biểu: NSDLĐ thống nhất với BCH CĐCS phân bổ số lượng, cơ cấu cho các bộ phận. Căn cứ vào số lượng phân bổ, các Tổ công đoàn chọn cử đại diện NLĐ tham gia Hội nghị, gửi BCH Công đoàn Công ty tổng hợp danh sách triệu tập dự Hội nghị.
c. Đại biểu đương nhiên bao héc tàm tất cả: Giám đốc, PGĐ, Kế toán trưởng, trưởng phòng nhân sự và BCH Công đoàn cơ sở.

3. Nội dung hội nghị người lao động
Hội nghị người lao động Công ty tập trung thảo luận các nội dung sau:
          – Tình hình sản xuất marketing thương mại của NSDLĐ;
           – Việc thực hiện nay hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy định và cam kết, thỏa thuận khác tại điểm làm việc;
          – Điều khiếu nại làm việc;
          – Yêu cầu của NLĐ, CĐCS đối với NSDLĐ;
          – Yêu cầu của NSDLĐ với NLĐ và CĐCS;
          – Nội dung khác mà hai phía quan lại tâm. 4. Chuẩn bị Hội nghị Người lao động
                 a. Trước thời gian dự con kiến tổ chức Hội nghị NLĐ 15 ngày, Giám đốc  công ty sẽ chủ trì triệu tập cuộc họp chuẩn bị Hội nghị, tham gia cuộc họp chuẩn bị gồm có: Giám đốc, Chủ tịch công đoàn, một số người có liên quan lại…..
                 b. Nội dung cuộc họp chuẩn bị sẽ thống nhất về plan, nội dung, thời gian, địa điểm; số lượng, cơ cấu phân bổ đại biểu (nếu là Hội nghị đại biểu), phân công chuẩn bị, điều hành Hội nghị.
                 c. Phân công trách nhiệm chuẩn bị:
                 –  Giám đốc Công ty chuẩn bị:
                 Báo cáo thực hiện nay các nội dung như: Tình hình SXKD, việc thực hiện nay HĐLĐ, TƯLĐTT, nội quy, quy định công ty, điều khiếu nại làm việc, ATVSLĐ, hiệu quả giải quyết những đề nghị của CNLĐ, việc thực hiện nay quyết nghị hội nghị NLĐ lần trước…
                 – Ban chấp hành công đoàn chuẩn bị:
                 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, họat động của CĐCS, tổng hợp đề nghị đề xuất của CNLĐ…
                 d. NSDLĐ và Chủ tịch CĐCS thống nhất các nội dung công khai, các nội dung lấy ý con kiến tại hội nghị, sửa đổi quy định của Công ty.5. Chapter TậpTậptrình của Hội nghị Người lao động.
                 Hội nghị Người lao động Công ty chỉ tổ chức những Khi có từ 2/3 đại biểu triệu tập tham dự. Chapter TậpTậptrình Hội nghị diễn ra cụ thể như sau:
                 – Chào cờ (Nếu có)
                 – Bầu đoàn chủ tịch, Đoàn chủ tịch cử Thư ký Hội nghị  (Đoàn chủ tịch là NSDLĐ và Chủ tịch CĐCS);
                 – Thông qua Chapter TậpTậptrình HN;
                 – Trình bày các văn bạn dạng, báo cho biết giải trình:
                 + Báo cáo của NSDLĐ (Theo nội dung chuẩn bị);
                 + Báo cáo của Công đoàn cơ sở: Hoạt động công đoàn và tổng vừa ý con kiến, đề nghị của NLĐ;
                 – NLĐ Thảo luận, đề nghị đề xuất;
                 – NSDLĐ: Giải đáp thắc mắc; bàn biện pháp cải tiến điều khiếu nại làm việc, nâng cao đời sống CNLĐ.
                 – Ký kết, sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể (nếu có)
                 – Tổ chức khen thưởng, phát động thi đua, ký giao ước thi đua;
                 – Thông qua Nghị quyết (Kết thúc).6. Phổ biến, triển khai, giám sát thực hiện nay quyết nghị hội nghị:

a. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chủ trì, phối phù hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức phổ biến, chỉ dẫn, đôn đốc việc thực hiện nay quyết nghị Hội nghị Người lao động Công ty đến toàn thể NLĐ.
b. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức đánh giá, giám sát tình hình thực hiện nay quyết nghị hội nghị người lao động.
c. Định kỳ 6 tháng một lần, NSDLĐ phối phù hợp với CĐCS tổ chức đánh giá, đánh giá hiệu quả thực hiện nay quyết nghị hội nghị; hiệu quả thực hiện nay đề nghị của CNLĐ.

Điều 12. Các mẫu mã thực hiện nay dân chủ khác tại Công ty.

1. Cung cấp và trao đổi thông tin tại các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt hoặc tại các cuộc họp từ tổ, đội đến toàn đơn vị hoặc tại các cuộc họp chuyên môn của các phòng, ban, bộ phận, tổ, đội sản xuất marketing thương mại.
2. Niêm yết công khai ở những địa điểm thuận lợi tại đơn vị.
3. Cung cấp thông tin qua khối mạng lưới server thông tin nội bộ, mạng mạng internet hoặc bởi văn bạn dạng, các ấn phẩm sách, báo gửi đến từng người lao động, phòng, ban, bộ phận, tổ, đội sản xuất marketing thương mại.
4. Đặt vỏ hộp thư góp ý con kiến.

Chapter TậpTậpIVĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Các đơn vị trực thuộc, NLĐ Công ty căn cứ Quy chế này và các văn bạn dạng pháp luật hiện nay hành của Nhà nước để thực hiện nay, phát huy quyền dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc, góp phần xây dựng phát triển Công ty và BH an toàn quyền lợi ích hợp lí chính đáng của tập thể NLĐ.

Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm phối phù hợp với Công đoàn phổ biến đến toàn thể NLĐ công ty để triển khai thực hiện nay quy định này. Trong quá trình thực hiện nay nếu có vướng mắc phát sinh Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty sẽ xem xét sửa đổi, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

 

 

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc phải có sự tham gia ý con kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và được phổ biến công khai đến người lao động trước Khi thực hiện nay.
Mời các bạn xem thêm: Mẫu Biên bạn dạng Hội nghị đối thoại tại điểm làm việc

Các quy định khác có thể bạn muốn biết về thực hiện nay quy định dân chủ ở điểm làm việc:
I. Nguyên tắc thực hiện nay quy định dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc

1. Thiện chí, liên minh, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch.

2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp lí của người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan lại.

3. Tổ chức thực hiện nay quy định dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc ko được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

II Nội dung, mẫu mã người sử dụng lao động phải công khai

1. Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động những nội dung sau:

a) Tình hình sản xuất, marketing thương mại của người sử dụng lao động;

b) Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy định và các văn bạn dạng quy định khác của người sử dụng lao động liên quan lại đến quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động;

c) Các thỏa ước lao động tập thể mà người sử dụng lao động tham gia;

d) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);

đ) Việc trích nộp ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp;

e) Tình hình thực hiện nay thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết năng khiếu nại, tố cáo liên quan lại đến quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và lợi ích của người lao động;

g) Nội dung khác theo quy định của pháp luật.

2. Những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này mà pháp luật quy định cụ thể mẫu mã công khai thì người sử dụng lao động thực hiện nay công khai theo quy định đó, ngôi trường hợp lí luật ko quy định cụ thể mẫu mã công khai thì người sử dụng lao động căn cứ vào đặc điểm sản xuất, marketing thương mại, tổ chức lao động và nội dung phải công khai để lựa chọn mẫu mã sau đây và thể hiện nay trong quy định dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc theo quy định tại Điều 48 Nghị định 145/NĐ-CP:

a) Niêm yết công khai tại điểm làm việc;

b) Thông báo tại các cuộc họp, các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, group đại diện đối thoại của người lao động;

c) Thông báo bởi văn bạn dạng cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để thông báo đến người lao động;

d) Thông báo trên khối mạng lưới server thông tin nội bộ;

đ) Hình thức khác mà pháp luật ko cấm.

III. Nội dung, mẫu mã người lao động được tham gia ý con kiến

1. Người lao động được tham gia ý con kiến về những nội dung sau:

a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy định và các văn bạn dạng quy định khác của người sử dụng lao động liên quan lại đến quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và lợi ích của người lao động;

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể;

c) Đề xuất, thực hiện nay giải pháp tiết kiệm chi phí (CP), nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều khiếu nại làm việc, bảo đảm an toàn môi ngôi trường, phòng chống cháy nổ;

d) Nội dung khác liên quan lại đến quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.

2. Những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này mà pháp luật quy định cụ thể mẫu mã người lao động tham gia ý con kiến thì thực hiện nay theo quy định đó; ngôi trường hợp lí luật ko quy định cụ thể mẫu mã thì người lao động căn cứ vào đặc điểm sản xuất, marketing thương mại, tổ chức lao động, nội dung người lao động được tham gia ý con kiến và quy định dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc để lựa chọn mẫu mã sau đây:

a) Tham gia ý con kiến trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, group đại diện đối thoại của người lao động tại hội nghị người lao động, đối thoại tại điểm làm việc;

b) Gửi góp ý, đề nghị trực tiếp;

c) Hình thức khác mà pháp luật ko cấm.

IV. Nội dung, mẫu mã người lao động được quyết định

1. Người lao động được quyết định những nội dung sau:

a) Giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

b) Gia nhập hoặc ko gia nhập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

c) Tham gia hoặc ko tham gia đình công theo quy định của pháp luật;

d) Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để thỏa thuận thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật;

đ) Nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên.

2. Hình thức quyết định của người lao động thực hiện nay theo quy định của pháp luật.

V. Nội dung, mẫu mã người lao động được đánh giá, giám sát

1. Người lao động được đánh giá, giám sát những nội dung sau:

a) Việc thực hiện nay hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể;

b) Viêc thực hiện nay nội quy lao động, quy định và các văn bạn dạng quy định khác của người sử dụng lao động liên quan lại đến quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và lợi ích của người lao động;

c) Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp;

d) Việc trích nộp ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp của người sử dụng lao động;

đ) Việc thực hiện nay thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết năng khiếu nại, tố cáo liên quan lại đến quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và lợi ích của người lao động.

2. Hình thức đánh giá, giám sát của người lao động thực hiện nay theo quy định của pháp luật.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu quy định dân chủ ở cơ sở mới nhất 2021 (Xây dựng báo cho biết giải trình) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu quy định dân chủ ở cơ sở mới nhất 2021 (Xây dựng báo cho biết giải trình) trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu quy định dân chủ ở cơ sở mới nhất 2021 (Xây dựng báo cho biết giải trình) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu quy định dân chủ ở cơ sở mới nhất 2021 (Xây dựng báo cho biết giải trình) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu quy định dân chủ ở cơ sở mới nhất 2021 (Xây dựng báo cho biết giải trình)

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu quy định dân chủ ở cơ sở mới nhất 2021 (Xây dựng báo cho biết giải trình) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #quy #chế #dân #chủ #ở #cơ #sở #mới #nhất #Xây #dựng #báo #cáo