Contents

Mẫu sổ cái tài khoản theo mẫu mã nhật ký chung

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu sổ cái tài khoản theo mẫu mã nhật ký chung 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 15:02:29 )

28

Sổ Cái là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng để ghi chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán tài chính theo tài khoản kế toán tài chính được quy định trong khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính áp dụng cho Công ty (CTY, DN). Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tiếp trên Sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán tài chính. 

1. Mẫu sổ cái theo quyết định 48:

Đơn vi:………..Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03b – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI
(Dùng cho mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký chung)
Năm ………………….
Tên tài khoản ……..
Số hiệu ………………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số hiệu TK
đối ứng

Số tiền

Số hiệu

Ngày,
Tháng

Trang sổ

STT dòng

Nợ TK

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

– Số dư đầu năm
– Số phát sinh trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh tháng

 

 

 

 

 

– Số dư cuối tháng

 

 

 

 

 

– Cộng lũy kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

– Sổ này có…….trang, đánh từ trang số 01 đến trang………
– Ngày mở sổ: ………….
Ngày ….tháng ….năm ….

Người ghi sổ
(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu sổ cái theo thông tư 200:

Đơn vi:………..Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03b-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI(Dùng cho mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký chung)Năm ………….Tên tài khoản ……………Số hiệu ……………

Ngày,
tháng
ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số hiệu TK
đối ứng

Số tiền

Số 
hiệu

Ngày,
Tháng

Trang
sổ

STT 
dòng

Nợ TK

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

– Số dư đầu năm
– Số phát sinh trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh tháng

 

 

 

 

 

– Số dư cuối tháng

 

 

 

 

 

– Cộng lũy kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

– Sổ này có…….trang, đánh từ trang số 01 đến trang………
– Ngày mở sổ: ………….

 

 

Ngày ….tháng ….năm ….

Người ghi sổ(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách ghi sổ cái theo mẫu mã Nhật ký chung:

    Sổ Cái được quy định thống nhất theo mẫu phát hành trong chế độ này. Cách ghi Sổ Cái được quy định như sau:
– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán tài chính được dùng làm căn cứ ghi sổ.
– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung kỹ năng phát sinh.
– Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký chung đã ghi kỹ năng này.
– Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký chung đã ghi kỹ năng này.
– Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan lại đến kỹ năng phát sinh với tài khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ TK trước, tài khoản ghi Có sau).
– Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ TK hoặc bên Có của tài khoản theo từng kỹ năng tài chính tài chính.
   Đầu tháng, ghi số dư đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư ( Nợ TK hoặc Có ). Cuối tháng, cộng số phát sinh Nợ TK, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng lũy kế số phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng cân đối phát sinh và Báo cáo tài chính.
 Tác Giẩ xin chúc các bạn làm tốt

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu sổ cái tài khoản theo mẫu mã nhật ký chung đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu sổ cái tài khoản theo mẫu mã nhật ký chung trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu sổ cái tài khoản theo mẫu mã nhật ký chung Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu sổ cái tài khoản theo mẫu mã nhật ký chung mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu sổ cái tài khoản theo mẫu mã nhật ký chung

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu sổ cái tài khoản theo mẫu mã nhật ký chung , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #sổ #cái #tài #khoản #theo #hình #thức #nhật #ký #chung