Contents

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 – Cách lập sổ quỹ Excel

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 – Cách lập sổ quỹ Excel Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 17:24:05 )

200

Sổ quỹ tiền mặt  – mẫu số S04a-DNN là loại sổ dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tài chính tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bởi tiền nước ta của đơn vị.

1. Mẫu sổ quỹ tiền mặt – Mẫu số S04a-DNN (Theo phụ lục 4 của Thông tư số 133/2022/TT-BTC)

 

Đơn vị: …………………………..Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S04a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

SỔ QUỸ TIỀN MẶTLoại quỹ: …

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Sổ tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

A

B

 

 

E

1

2

3

G

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ:…
 

Người lập biểu
(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng … năm …Người đại diện theo pháp luật
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với ngôi trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.

2. Cách lập sổ quỹ tiền mặt – Mẫu số S04a-DNN 

Sổ quỹ tiền mặt mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hoặc 1 số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán tài chính chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán tài chính chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán tài chính cùng ghi song song.
– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nay nhập, xuất quỹ.
– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.
– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.
– Cột E: Ghi nội dung kỹ năng tài chính tài chính của Phiếu thu, Phiếu chi.
– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.
– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.
Định kỳ kế toán tài chính đánh giá, đối chiếu giữa “Sổ kế toán tài chính chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.
* Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán tài chính quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán tài chính chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S04b-DNN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng kỹ năng ghi Nợ TK, từng kỹ năng ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

 

Đơn vị: …………………………..Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S04b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶTTài khoản:…Loại quỹ: …Năm …

Đơn vị tính…

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Số phát sinh

Số tồn

Ghi chú

 

Thu

Chi

 

Nợ TK

 

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

 

 

 

 

 

– Số tồn đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh trong kỳ

x

 

 

x

x

 

– Số tồn cuối kỳ

x

x

x

 

x

 

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ:…
 

Người lập biểu
(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng … năm …Người đại diện theo pháp luật
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu sổ quỹ tiền mặt bởi Excel:

Xem chi tiết: Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel

Hoặc xem cách lập sổ quỹ tiền mặt ở Video bên dưới đây:

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 – Cách lập sổ quỹ Excel chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 – Cách lập sổ quỹ Excel trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 – Cách lập sổ quỹ Excel Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 – Cách lập sổ quỹ Excel mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 – Cách lập sổ quỹ Excel

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 – Cách lập sổ quỹ Excel , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #sổ #quỹ #tiền #mặt #theo #Thông #tư #Cách #lập #sổ #quỹ #Excel