Quyền và trách nhiệm của người nộp thuế (tax)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Quyền và trách nhiệm của người nộp thuế (tax) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 03:35:40 )

Quy định về quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của nộp thuế (tax) theo quy định của Luật Quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14

1. Quyền của người nộp thuế (tax) được quy định tại điều 16 của Luật Quản lý thuế (tax) số như sau: 
– Được bổ sung, chỉ dẫn thực hiện nay việc nộp thuế (tax); cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi về thuế (tax).

– Được nhận văn bạn dạng liên quan lại đến trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) của các cơ quan lại chức năng Khi tiến hành thanh tra, đánh giá, truy thuế kiểm toán.

– Yêu cầu cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) giải thích về việc tính thuế (tax), ấn định thuế (tax); yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại product xuất khẩu, nhập vào.

– Được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế (tax) theo quy định của pháp luật.

– Hưởng các ưu đãi về thuế (tax), trả thuế (tax) theo quy định của pháp luật về thuế (tax); được biết thời hạn giải quyết trả thuế (tax), số tiền thuế (tax) ko được trả và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế (tax) ko được trả.

– Ký hợp đồng với tổ chức marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế (tax), đại lý làm thủ tục hải quan lại để thực hiện nay dịch vụ đại lý thuế (tax), đại lý làm thủ tục hải quan lại.

– Được nhận quyết định xử lý về thuế (tax), biên bạn dạng đánh giá thuế (tax), thanh tra thuế (tax), được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế (tax); được bảo lưu ý con kiến trong biên bạn dạng đánh giá thuế (tax), thanh tra thuế (tax); được nhận văn bạn dạng cuối cùng đánh giá thuế (tax), thanh tra thuế (tax), quyết định xử lý về thuế (tax) sau thanh tra, đánh giá của cơ quan lại cai quản lý thuế (tax). 

– Được bồi thường thiệt hại do cơ quan lại cai quản lý thuế (tax), công chức cai quản lý thuế (tax) gây ra theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) xác nhận việc thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế (tax) của mình.

– Khiếu nại, khởi khiếu nại quyết định hành chính, hành động hành chính liên quan lại đến quyền và lợi ích hợp lí của mình.

– Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), ko tính tiền chậm nộp đối với ngôi trường hợp do người nộp thuế (tax) thực hiện nay theo văn bạn dạng chỉ dẫn và quyết định xử lý của cơ quan lại thuế (tax), cơ quan lại đất nước có thẩm quyền liên quan lại đến nội dung xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) của người nộp thuế (tax).

– Tố cáo hành động vi phạm pháp luật của công chức cai quản lý thuế (tax) và tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về tố cáo.

– Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử.

– Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) và cơ quan lại, tổ chức có liên quan lại.
2. Trách nhiệm của người nộp thuế (tax) được quy định tại điều 17 của Luật Quản lý thuế (tax) số như sau: 

– Thực hiện nay đăng ký thuế (tax), sử dụng mã số thuế (tax) theo quy định của pháp luật.

– Khai thuế (tax) chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp giấy tờ thuế (tax) đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của giấy tờ thuế (tax).

– Nộp tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

– Chấp hành chế độ kế toán tài chính, thống kê và cai quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

– Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những phát động và sinh hoạt giải trí phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax), khấu trừ thuế (tax) và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế (tax).

– Lập và giao hóa đơn, chứng từ cho người sử dụng theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp lúc thông tin, tài liệu liên quan lại đến việc xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax), cả về thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản được mở tại ngân mặt hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế (tax), khai thuế (tax), nộp thuế (tax) theo yêu cầu của cơ quan lại cai quản lý thuế (tax).

– Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan lại cai quản lý thuế (tax), công chức cai quản lý thuế (tax) theo quy định của pháp luật.

– Chịu trách nhiệm thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) theo quy định của pháp luật trong ngôi trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế (tax) thực hiện nay thủ tục về thuế (tax) sai quy định.

– Người nộp thuế (tax) thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện nay kê khai, nộp thuế (tax), giao dịch với cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật.

– Căn cứ tình hình thực tế và điều khiếu nại trang bị công nghệ thông tin, Chính phủ quy định chi tiết việc người nộp thuế (tax) ko phải nộp các chứng từ trong giấy tờ khai, nộp thuế (tax), giấy tờ trả thuế (tax) và các giấy tờ thuế (tax) khác mà cơ quan lại cai quản lý đất nước đã có.

– Xây dựng, cai quản lý, vận hành khối mạng lưới server hạ tầng chuyên môn BH an toàn việc thực hiện nay giao dịch điện tử với cơ quan lại cai quản lý thuế (tax), áp dụng connect thông tin liên quan lại đến việc thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) với cơ quan lại cai quản lý thuế (tax).

 Người nộp thuế (tax) có phát sinh giao dịch liên kết có trách nhiệm và trách nhiệm lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp giấy tờ thông tin về người nộp thuế (tax) và các bên liên kết của người nộp thuế (tax) cả về thông tin về các bên liên kết cư trú tại các đất nước, vùng lãnh thổ ngoài nước ta theo quy định của Chính phủ.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Quyền và trách nhiệm của người nộp thuế (tax) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Quyền và trách nhiệm của người nộp thuế (tax) trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Quyền và trách nhiệm của người nộp thuế (tax) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Quyền và trách nhiệm của người nộp thuế (tax) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Quyền và trách nhiệm của người nộp thuế (tax)

Link Download Google Drive File phần mềm Quyền và trách nhiệm của người nộp thuế (tax) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Quyền #và #trách #nhiệm #của #người #nộp # thuế (tax)