Contents

Thủ tục trả thuế (tax) thu nhập nhập cá nhân mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thủ tục trả thuế (tax) thu nhập nhập cá nhân mới nhất 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 06:00:06 )

14

Quy định về trả thuế (tax) TNCN mới nhất lúc này vẫn đang được chỉ dẫn tại  Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Lưu ý: 

– Theo Công văn số 4182/TCT-KK ngày 5/10/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về việc xử lý số tiền thuế (tax) nộp thừa thì:

+ Theo Tổng cục thuế (tax) (Tax), lúc này, Bộ Tài chính chưa phát hành văn bạn dạng quy định về nguyên lý, thủ tục xử lý tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo Luật Quản lý thuế (tax) số 38/2022/QH14 để thay thế các quy định cũ tại Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ Theo đó, nguyên lý xác định và thủ tục xử lý tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa lúc này vẫn tiếp tục thực hiện nay theo chỉ dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

1. Điều khiếu nại trả thuế (tax) TNCN:

– Có số tiền thuế (tax) thu nhập cá nhân đã nộp trong kỳ lớn rộng số thuế (tax) phải nộp Khi quyết toán.
Việc trả thuế (tax) thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế (tax) tại thời điểm đề nghị trả thuế (tax). 

Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế (tax) cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện nay quyết toán thay thì việc trả thuế (tax) của cá nhân được thực hiện nay thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. 

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan lại thuế (tax) nếu có số thuế (tax) nộp thừa thì được trả thuế (tax), hoặc bù trừ với số thuế (tax) phải nộp của kỳ tiếp theo. 

2. Hồ sơ – thủ tục trả thuế (tax) TNCN:

2.1. Doanh nghiệp trả thuế (tax) TNCN:
Hoàn thuế (tax) đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện nay quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế (tax). 

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau Khi bù trừ số thuế (tax) nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế (tax) nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan lại thuế (tax) trả trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp giấy tờ trả thuế (tax) cho cơ quan lại thuế (tax) trực tiếp cai quản lý.
 
Hồ sơ trả thuế (tax) bao héc tàm tất cả: 

– Giấy đề nghị trả trả khoản thu ngân sách đất nước theo mẫu số 01/ĐNHT phát hành tất nhiên Thông tư 156. 

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế (tax) thu nhập cá nhân và người đại diện hợp lí của tổ chức, cá nhân trả thu nhập thỏa thuận chịu trách nhiệm tại bạn dạng chụp đó. 

2.2. Cá nhân tự làm thủ tục trả thuế (tax) với CQT:
Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế (tax) với cơ quan lại thuế (tax) nếu có số thuế (tax) nộp thừa thì cá nhân ko phải nộp giấy tờ trả thuế (tax) mà chỉ cần ghi số thuế (tax) đề nghị trả vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế (tax) trả trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế (tax) bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế (tax) theo mẫu số 02/QTT-TNCN Khi quyết toán thuế (tax).
3. Mẫu giấy đề nghị trả thuế (tax):

Mẫu số: 01/ĐNHT (Ban hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………….                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                              
                                                                                                              …, ngày … tháng … năm …
Số:…

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                                                              [01] Trường hợp trả thuế (tax) trước, đánh giá sau: 
                                                       Trường hợp đánh giá trước, trả thuế (tax) sau: 
Kính gửi: …….(tên cơ quan lại thu, cơ quan lại có thẩm quyền trả trả)……..I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị trả trả:
[02] Tên người nộp thuế (tax):…………………………………………………………………………………………………..

[03] Mã số thuế (tax):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] CMND/Hộ chiếu số: …………..Ngày cấp:………/……./………..Nơi cấp:……………….. Quốc tịch : . …
[05] Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………………….
[06] Quận/thị trấn: …………………………………………….. [07] Tỉnh/thành phố: ……………………………………….
[08] Điện thoại: …………………………….  [09] Fax: ……………………………………… [10] E-Mail: ………………..
[11] Tên đại lý thuế (tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..

[12] Mã số thuế (tax):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13] Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………………….
[14] Quận/thị trấn: ………………………………………….. [15] Tỉnh/thành phố: ………………………………………….
[16] Điện thoại:…………………………  [17] Fax: …………………………………… [18] E-Mail: ……………………….
[19] Hợp đồng đại lý thuế (tax) số:……………………………………………ngày ……………………………………………..II- Nội dung đề nghị trả trả khoản thu ngân sách đất nước (NSNN):
1. Thông tin về khoản thu đề nghị trả trả:                                                                                       Đơn vị tiền: Đồng nước ta

SSố TT

 
Loại thuế (tax)

 
Kỳ tính thuế (tax)

Số tiền thuế (tax) nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị trả)

Số thuế (tax) GTGT chưa khấu trừ ko hề đã đề nghị trả trên tờ khai thuế (tax) GTGT

 
Số tiền đề nghị trả

 
Lý do đề nghị trả trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 
2. Hình thức đề nghị trả trả:2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :  
 
                                                                                                                       Đơn vị tiền: Đồng nước ta

 
STT

Khoản phải nộp NSNN (loại thuế (tax), khoản phạt)

Cơ quan lại
thu

Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế (tax))

Quyết định thu/
Tờ khai hải quan lại

Nộp vào tài khoản

 
Số
tiền

Cơ quan lại thuế (tax)

Cơ quan lại Hải quan lại

Cơ quan lại khác

Số

Ngày

Thu NSNN

Tạm thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo loại thuế (tax), cơ quan lại thu, kỳ tính thuế (tax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bởi văn bản:…………………………………………………………………………………2.2. Hoàn trả trực tiếp :
Số tiền trả trả: Bằng số: …………………………….  Bằng chữ:…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hình thức trả trả:           Chuyển khoản: Tài khoản số:……………………Tại Ngân mặt hàng (KBNN)…….
           Tiền mặt: Nơi nhận tiền trả thuế (tax): Kho bạc Nhà nước ………………………………………….III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bạn dạng chính, bạn dạng sao)
1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
            Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:…………………………………

Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:………………………….

 

 

 

Ghi chú:- Kỳ thuế (tax): Trường hợp đề nghị trả thuế (tax) cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng … năm … đến tháng … năm… có liên quan lại.- “Lý do đề nghị trả trả”: Ghi rõ đề nghị trả theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bạn dạng quy phạm pháp luật có liên quan lại; riêng đối với ngôi trường hợp trả thuế (tax) xuất khẩu, đề nghị chi tiết số tiền thuế (tax), ghi rõ mặt hàng hoá xuất khẩu qua biên giới đất liền.- “Quyết định thu/Tờ khai hải quan lại”: Ghi Quyết định hành chính của cơ quan lại có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan lại có nợ thuế (tax) chưa nộp NSNN.- “Nộp vào tài khoản”: Đánh dấu “V” vào cột tài khoản có liên quan lại.- KBNN: Kho bạc Nhà nước.- NSNN: Ngân sách Nhà nước.- GTGT: Giá trị gia tăng.
 

Xem thêm: Cách đăng ký mã số thuế (tax) TNCN qua mạng

FULL Hướng dẫn Mẹo Thủ tục trả thuế (tax) thu nhập nhập cá nhân mới nhất 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thủ tục trả thuế (tax) thu nhập nhập cá nhân mới nhất 2021 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thủ tục trả thuế (tax) thu nhập nhập cá nhân mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thủ tục trả thuế (tax) thu nhập nhập cá nhân mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Thủ tục trả thuế (tax) thu nhập nhập cá nhân mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Thủ tục trả thuế (tax) thu nhập nhập cá nhân mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thủ #tục #trả # thuế (tax) #thu #nhập #nhập #cá #nhân #mới #nhất