Thủ tục diệt hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử (Hồ sơ mẫu)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thủ tục diệt hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử (Hồ sơ mẫu) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 16:09:38 )

359

Hồ Sơ – Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử

1. Căn cứ pháp lý:- Điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC chỉ dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn

2. Thủ tục diệt hóa đơn:

Step_Bước 1: Doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng diệt hóa đơn.

Hội đồng diệt hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán tài chính của tổ chức.

Step_Bước 2: Phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần diệt.

Bảng kiểm kê hóa đơn cần diệt ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn diệt (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần diệt ko liên tục); 

Step_Bước 3: Phải lập biên bạn dạng diệt hóa đơn.

Các thành viên Hội đồng diệt hóa đơn phải ký vào biên bạn dạng diệt hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Step_Bước 4: Doanh nghiệp phải làm thông báo hiệu quả diệt hóa đơn

Theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 phát hành tất nhiên Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông báo hiệu quả diệt hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn diệt từ số… đến số, lý do diệt, ngày giờ diệt, phương pháp diệt
+ Số lượng: 2 bạn dạng, một bạn dạng lưu, một bạn dạng gửi đến cơ quan lại thuế (tax)
+ Nơi gửi: cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp
+ Thời hạn gửi thông báo hiệu quả: chậm nhất ko thật 5 ngày Tính từ lúc ngày thực hiện nay diệt hóa đơn.

3. Thời hạn diệt hóa đơn:
Doanh nghiệp có hóa đơn ko tiếp tục sử dụng phải thực hiện nay diệt hóa đơn. Thời hạn diệt hóa đơn chậm nhất là bố mươi (30) ngày, Tính từ lúc ngày thông báo với cơ quan lại thuế (tax).
Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) đã thông báo hóa đơn ko hề giá trị sử dụng (trừ ngôi trường hợp thông báo do thực hiện nay biện pháp cưỡng chế nợ thuế (tax)), Công ty (CTY, DN) phải diệt hóa đơn, thời hạn diệt hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày Tính từ lúc ngày cơ quan lại thuế (tax) thông báo ko hề giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

4. Phạt vi phạm:
Theo điều 27 của Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn (Ban hành ngày 19/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 05/12/2022) thì:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành động diệt, tiêu diệt hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn phải diệt, tiêu diệt hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Hủy ko đúng quy định các hóa đơn đã phát hành tuy nhiên chưa lập, hóa đơn ko hề giá trị sử dụng;

b) Không diệt các hóa đơn đã phát hành tuy nhiên chưa lập, ko hề giá trị sử dụng; ko diệt hóa đơn mua của cơ quan lại thuế (tax) đã ko hề hạn sử dung sử dụng;

c) Hủy, tiêu diệt hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn phải diệt, tiêu diệt hóa đơn theo quy định, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Hủy, tiêu diệt hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn phải diệt, tiêu diệt hóa đơn theo quy định;

b) Không diệt, ko tiêu diệt hóa đơn theo quy định của pháp luật;

c) Không diệt hóa đơn điện tử Khi lập sai sót sau Khi quá thời hạn cơ quan lại thuế (tax) thông báo cho người buôn bán về việc đánh giá sai, sót;

d) Không diệt hóa đơn đặt in chưa phát hành tuy nhiên ko hề sử dụng theo quy định;

đ) Hủy, tiêu diệt hóa đơn ko đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

e) Tiêu diệt hóa đơn ko đúng các ngôi trường hợp phải tiêu diệt theo quy định.

4. Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc diệt, tiêu diệt hóa đơn đối với hành động quy định tại điểm b khoản 2, điểm b, c, d khoản 3 Điều này.

5. Mẫu giấy tờ diệt hóa đơn

Hồ sơ diệt hóa đơn được lưu tại Công ty (CTY, DN), gồm có:
+ Quyết định thành lập Hội đồng diệt hoá đơn.

+ Bảng kiểm kê hoá đơn cần diệt.

+ Biên bạn dạng diệt hóa đơn;

Riêng Thông báo hiệu quả diệt hóa đơn được lập thành hai (02) bạn dạng, một bạn dạng lưu, một bạn dạng gửi đến cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp.5.1. Mẫu quyết định thành lập Hội đồng diệt hoá đơn.

Công Ty Tác giẩ

—————————-

Số 01/2021/QĐ-HHĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

, Ngày 02 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập hội đồng diệt hóa đơn)

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC phát hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính chỉ dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP của chính phủ về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ;

– Căn cứ vào tình hình thực tế, nhu muốn sử dụng hóa đơn đã đặt in của Công ty (CTY, DN).

– Xét đề nghị của Phòng Kế Toán về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.

Công Ty Tác giẩ

Quyết Định

Điều 1: Thành lập Hội đồng diệt hóa đơn

1. Hội đồng diệt hóa đơn gồm có các thành viên sau:

1 Ông: Hoàng Trung Thật – Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

2 Bà: Đoàn Thị Hồng Mơ – Kế Toán Trưởng – Thành viên hội đồng

3 Bà: Nguyễn Thị Mai – Kế Toán Viên – Thư ký hội đồng

2. Nhiệm vụ của Hội đồng thanh diệt hóa đơn:

– Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần diệt ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu, mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn diệt.

– Tiến hành diệt hóa đơn đã thống kê theo quy định của pháp luật liên quan lại;

– Thông báo hiệu quả diệt hóa đơn cho cơ quan lại thuế (tax) theo quy định.

– Lưu trữ giấy tờ diệt hóa đơn tại Công ty (CTY, DN).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng diệt hoá đơn có trách nhiệm:

Thi hành quyết định này theo đúng quy định về hóa đơn

và Lưu trữ giấy tờ diệt hóa đơn tại Công ty (CTY, DN) sau Khi trả mỹ xong

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày ký

 

Nơi nhận:

Như điều 1

Phòng kế toán tài chính, tài chính

VT

Giám đốc

(ký tên, đóng dấu)

 

5.2. Mẫu bảng kiểm kê hoá đơn cần diệt.

Công Ty Tác giẩ

—————————-

Số 01/2021/QĐ-HHĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Bảng Kiểm Kê Hóa Đơn Cần Hủy

Hôm nay, ngày 03/03/2021, vào lúc 10h30′ tại phòng kế toán tài chính của công ty Tác giẩ

Chúng tôi gồm có các thành viên trong Hội đồng diệt hóa đơn:

1 Ông: Hoàng Trung Thật – Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

2 Bà: Đoàn Thị Hồng Mơ – Kế Toán Trưởng – Thành viên hội đồng

3 Bà: Nguyễn Thị Mai – Kế Toán Viên – Thư ký hội đồng

Đã tiến hành kiểm kê số hóa đơn đã đặt in tuy nhiên chưa sử dụng ko hề, nay cần diệt như sau:

Tên loại
 Hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ký hiệu
hóa đơn

Số Lượng
Hóa Đơn Hủy

Từ số

Đến số

Tổng Số

Hóa đơn GTGT

01GTKT3/001

TU/20P

0000246

0000300

55

Việc kiểm kê kết thúc vào hồi 11h30 ngày 03 tháng 03 năm 2021
 

Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

(Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu)

Kế Toán Trưởng

Thành Viên Hội Đồng

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Kế Toán Viên

Thư Ký Hội Đồng

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

5.3. Mẫu biên bạn dạng diệt hóa đơn;

Công Ty Tác giẩ

—————————-

Số 01/2021/QĐ-HHĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

 

Biên Bản Hủy Hóa Đơn

Hôm nay, ngày 03/03/2021, vào lúc 14h30′ tại phòng kế toán tài chính của công ty Tác giẩ

Chúng tôi gồm có các thành viên trong Hội đồng diệt hóa đơn:

1 Ông: Hoàng Trung Thật – Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

2 Bà: Đoàn Thị Hồng Mơ – Kế Toán Trưởng – Thành viên hội đồng

3 Bà: Nguyễn Thị Mai – Kế Toán Viên – Thư ký hội đồng

Tiến hành diệt hóa đơn theo quyết định số 01/2021/QĐ-HHĐ ngày 02/03/2021

và bảng kiểm kê hóa đơn cần diệt số 01/2021/BKK-HHĐ ngày 03/03/2021

Cụ thể như sau:

1. Số hóa đơn cần diệt:

Tên loại
 Hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ký hiệu
hóa đơn

Số Lượng
Hóa Đơn Hủy

Từ số

Đến số

Tổng Số

Hóa đơn GTGT

01GTKT3/001

TU/20P

0000246

0000300

55

2. Lý do diệt hóa đơn:

Đây là số hóa đơn đã đặt in theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC chỉ dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP của chính phủ về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ;

Nhưng chưa sử dụng và nay ko tiếp tục sử dụng nữa

Nên thực hiện nay diệt để chuyển sang phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

3. Phương pháp diệt hóa đơn

Hội đồng diệt hóa đơn quyết định sử dụng phương pháp cắt nhỏ các liên hóa đơn để diệt

4. Kết quả diệt hóa đơn

Toàn bộ các liên của 55 số hóa đơn cần diệt đã được thực hiện nay cắt nhỏ

 

Việc cắt diệt hóa đơn kết thúc vào hồi 16h30 ngày 03 tháng 03 năm 2021

 

Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

(Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu)

Kế Toán Trưởng

Thành Viên Hội Đồng

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Kế Toán Viên

Thư Ký Hội Đồng

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

5.4. Mẫu thông báo hiệu quả diệt hóa đơn:

 

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    ——————————

 

Mẫu: TB03/AC(Ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

 

  Kính gửi:……………………………………………………………………

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………………………….Mã số thuế (tax):………………………………………………………………………………   

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..Phương pháp diệt hóa đơn:…………………………………………………………….

Hồi         giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo diệt hóa đơn như sau:

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày……… tháng………năm………

Người lập biểu

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

( Ký, ghi rõ bọn họ tên)

 

                           (Ký, ghi rõ bọn họ, tên và đóng dấu)

 

Các bạn muốn lấy các mẫu biểu giấy tờ đê diệt hóa đơn nêu trên thì có thể để lại mail ở bên dưới bởi comment hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn ngay

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Thủ tục diệt hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử (Hồ sơ mẫu) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thủ tục diệt hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử (Hồ sơ mẫu) trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thủ tục diệt hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử (Hồ sơ mẫu) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thủ tục diệt hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử (Hồ sơ mẫu) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Thủ tục diệt hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử (Hồ sơ mẫu)

Link Download Google Drive File phần mềm Thủ tục diệt hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử (Hồ sơ mẫu) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thủ #tục #diệt #hóa #đơn #giấy #chuyển #sang #hóa #đơn #điện #tử #Hồ #sơ #mẫu