Contents

Thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở (Trình tự đăng ký năm 2021 mới nhất)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở (Trình tự đăng ký năm 2021 mới nhất) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 01:05:06 )

292

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan lại, tổ chức, Công ty (CTY, DN), được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn nước ta.

1. Các văn bạn dạng pháp luật quy định, chỉ dẫn về Công đoàn:- Luật Công đoàn số: 12/2012/QH13, ngày 20 tháng 6 năm 2012, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 01/01/2013.  quy định về quyền thành lập, gia nhập và phát động và sinh hoạt giải trí công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan lại đất nước, tổ chức, đơn vị, Công ty (CTY, DN) sử dụng lao động đối với Công đoàn; BH an toàn phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.
– Quyết định 174/QĐ-TLĐ 2022 phát hành Điều lệ Công đoàn nước ta khóa XII (Ngày phát hành: 03/02/2022, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 03/02/2022)
– Hướng dẫn 03/HD-TLĐ về thi hành điều lệ Công đoàn nước ta do Tổng liên đoàn lao động nước ta phát hành ngày 20/02/2022, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 20/02/2022 

2. Điều khiếu nại thành lập tổ chức công đoàn cơ sở:

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn nước ta, được thành lập ở một hoặc một số đơn vị sử dụng lao động phát động và sinh hoạt giải trí hợp lí, những Khi có từ 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn nước ta.
Theo khoản 1, điều 13 của Quyết định 174/QĐ-TLĐ 2022 phát hành Điều lệ Công đoàn nước ta

3. Trình tự và thủ tục thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở:

Thực hiện nay theo điều 14 của Quyết định 174/QĐ-TLĐ và Hướng dẫn 03/HD-TLĐ như sau:
Step_Bước 1: Thành lập Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở

– Ban vận động thực hiện nay tuyên truyền, vận động, tiếp nhận đơn xin gia nhập công đoàn của người lao động, thực hiện nay dẫn dắt và đứng ra tiến hành, chủ trì những công việc có liên quan lại cho đến Khi Ban chấp hành công đoàn được thai

– Trong quá trình ban vận động, các thành viên ban vận động cử trưởng ban vận động và liên hệ công đoàn cấp trên gần nhất để được chỉ dẫn, giúp đỡ, bổ sung..
=> Khi có đủ điều khiếu nại thành lập công đoàn cơ sở theo quy định, thì ban vận động tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở và đăng ký với công đoàn cấp trên để xem xét, công nhận công đoàn cơ sở.

Step_Bước 2: Tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở:
– Thành phần dự đại hội gồm:

+ Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động đã là đoàn viên hoặc chưa là đoàn viên có đơn xin gia nhập Công đoàn nước ta.

+ Đại diện công đoàn cấp trên, người sử dụng lao động và các thành phần khác (nếu có) cùng dự, chứng con kiến đại hội thành lập công đoàn cơ sở.

– Việc tổ chức điều hành đại hội thành lập công đoàn cơ sở do ban vận động thực hiện nay; có thể mời thêm đoàn viên, người lao động ngoài ban vận động, có kiến thức, uy tín tham gia điều hành hoặc làm thư ký đại hội.
–  Nội dung đại hội thành lập công đoàn cơ sở gồm:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn và công tác chuẩn bị tổ chức thành lập công đoàn cơ sở.

+ Công bố danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn.

+ Tuyên bố thành lập công đoàn cơ sở.

+ Đại diện công đoàn cấp trên phát biểu (nếu có).

+ Người sử dụng lao động phát biểu (nếu có).

+ Bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở.

+ Bầu cử chủ tịch công đoàn cơ sở.

+ Thông qua plan phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của công đoàn cơ sở.

– Việc thai cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở thực hiện nay bởi mẫu mã bỏ phiếu kín (theo Mục 8 của Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2022). Phiếu thai cử tại đại hội thành lập công đoàn phải có chữ ký của trưởng ban vận động thành lập công đoàn cơ sở ở góc trái, phía trên phiếu thai.

– Những điểm do điều khiếu nại sản xuất, marketing thương mại, chẳng thể triệu tập toàn thể người lao động có đơn xin gia nhập công đoàn dự đại hội thành lập công đoàn cơ sở thì ban vận động tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự và phát phiếu thai cử ban chấp hành, chủ tịch công đoàn cơ sở cho đoàn viên tại các phòng, ban, tổ, đội, phân xưởng, group công việc; đồng thời thực hiện nay công tác kiểm phiếu theo quy định và công bố hiệu quả thai cử để toàn thể đoàn viên được biết.

=> Kết thúc đại hội thành lập công đoàn cơ sở, ban vận động bàn trả toàn bộ giấy tờ đại hội cho ban chấp hành hoặc đồng chí chủ tịch mới được thai, gồm cả danh sách ban vận động để lưu giấy tờ, tài liệu thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

 Ban vận động chấm dứt trách nhiệm sau Khi tổ chức thành công đại hội thành lập công đoàn cơ sở.

Step_Bước 3: Đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và hiệu quả thai cử
Chủ tịch công đoàn cơ sở sau đại hội thành lập thực hiện nay các trách nhiệm:
– Tổ chức họp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc Tính từ lúc lúc kết thúc đại hội thành lập để thai ban thường vụ, phó chủ tịch, ủy ban đánh giá và chủ nhiệm ủy ban đánh giá công đoàn (nếu đủ điều khiếu nại). Quá trình chuẩn bị cần liên hệ công đoàn cấp trên để được chỉ dẫn.

– Trong vòng 15 ngày làm việc Tính từ lúc lúc kết thúc đại hội, ban chấp hành phải lập giấy tờ đề nghị công đoàn cấp trên xem xét, công nhận, gồm có:

+ Văn bạn dạng đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và hiệu quả thai cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban đánh giá và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban đánh giá công đoàn.

+ Danh sách đoàn viên và đơn xin gia nhập Công đoàn nước ta của người lao động.

+ Danh sách trích ngang lý lịch ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy viên ủy ban đánh giá công đoàn cơ sở.

+ Biên bạn dạng đại hội thành lập công đoàn cơ sở.

+ Biên bạn dạng kiểm phiếu thai cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở và biên bạn dạng thai cử tại hội nghị ban chấp hành (nếu có).

đầy đủ về mẫu biểu giấy tờ các bạn xem tại đây: Mẫu giấy tờ thành lập Công đoàn cơ sở 2021 

=> Khi được công đoàn cấp trên công nhận, ban chấp hành công đoàn cơ sở thực hiện nay các thủ tục tự khắc dấu; đồng thời triển khai tổ chức các phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn nước ta; chỉ dẫn của công đoàn cấp trên và plan phát động và sinh hoạt giải trí đã được thống nhất tại hội nghị thành lập công đoàn cơ sở.Step_Bước 4: Chờ xét duyệt của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc thành lập công đoàn cơ sở:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Tính từ lúc lúc cảm bắt gặp giấy tờ thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên có trách nhiệm:

– Thẩm định quá trình thành lập công đoàn cơ sở đảm bảo tính tự nguyện, quan lại quý khách khứa hàng quan lại; việc thai cử tại đại hội thành lập và thai cử tại hội nghị ban chấp hành theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn nước ta.

– Trường hợp công đoàn cơ sở thành lập đúng quy định của Điều lệ Công đoàn nước ta thì phát hành quyết định công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở (nghiệp đoàn cơ sở), ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành theo quy định.

– Trường hợp mất đi điều khiếu nại công nhận đoàn viên hoặc công đoàn cơ sở hoặc các chức danh được thai, công đoàn cấp trên thông báo bởi văn bạn dạng để tập thể người lao động được biết; đồng thời chỉ dẫn thực hiện nay đúng quy trình, thủ tục để được công nhận, hoặc tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động tự nguyện liên kết thành lập công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn nước ta.
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm:

a. Liên đoàn lao động thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

b. Công đoàn ngành địa phương;

c. Công đoàn các trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực tài chính tài chính, trung tâm vực công nghệ cao

d. Công đoàn tổng công ty;

đ. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

4. Một vài câu hỏi mà bạn cũng có thể quan lại tâm:Câu 1: Doanh nghiệp có cần phải thành lập tổ chức công đoàn ko?
Theo điều 6 Luật công đoàn quy định nguyên lý tổ chức và phát động và sinh hoạt giải trí công đoàn như sau:

1. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và phát động và sinh hoạt giải trí theo nguyên lý tập trung dân chủ.

2. Công đoàn được tổ chức và phát động và sinh hoạt giải trí theo Điều lệ Công đoàn nước ta, phù phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

Như vậy, việc thành lập tổ chức Công đoàn trên cơ sở tự nguyện, mang tính khuyến nghị, đây ko phải là trách nhiệm và trách nhiệm của Công ty (CTY, DN).

Câu 2: Đối tượng gia nhập tổ chức Công đoàn nước ta là những ai?
Người nước ta làm công hưởng trọn lương trong các đơn vị sử dụng lao động đang phát động và sinh hoạt giải trí hợp lí theo quy định của pháp luật nước ta, bao héc tàm tất cả:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp; cơ quan lại hành chính đất nước, cơ quan lại của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – công việc và nghề nghiệp, tổ chức xã hội công việc và nghề nghiệp. Đối với cơ quan lại xã, phường, thị trấn bao héc tàm tất cả những người dân hưởng trọn lương, định suất lương, phụ cấp, đang làm việc trong cơ quan lại hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội cấp xã.

2. Người lao động làm công hưởng trọn lương đang làm việc trong các đơn vị, Công ty (CTY, DN), liên minh xã.

3. Người lao động đang làm việc trong các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại nước ta.

4. Người lao động tự do, hợp lí thuộc điểm lao động phi chính thức, nếu có nguyện vọng, được gia nhập Công đoàn nước ta và được sinh hoạt theo mẫu mã nghiệp đoàn cơ sở.

5. Người lao động được cơ quan lại có thẩm quyền cử làm đại diện cai quản lý phần vốn của Nhà nước, đang giữ các chức danh lãnh đạo, cai quản lý trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các Công ty (CTY, DN) ngoài điểm đất nước, điểm có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 3: Đối tượng KHÔNG kết nạp vào tổ chức Công đoàn nước ta
1. Người nước ngoài lao động tại nước ta;

2. Người lao động làm công tác cai quản lý trong các Công ty (CTY, DN) ngoài điểm đất nước, bao héc tàm tất cả: Chủ Công ty (CTY, DN) tư nhân, thành viên hợp danh, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng cai quản trị, thành viên hội đồng cai quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh cai quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty thỏa thuận giao dịch của công ty theo quy định tại điều lệ công ty;

3. Hiệu trưởng, viện trưởng; phó hiệu trưởng, phó viện trưởng được ủy quyền cai quản lý đơn vị hoặc ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp ngoài điểm đất nước.

4. Xã viên trong các liên minh xã nông nghiệp;

5. Người đang trong thời gian chấp hành các hình phạt tù theo quyết định của tòa án;

Câu 4: Thủ tục gia nhập Công đoàn nước ta ra làm sao?
– Người gia nhập công đoàn phải tán thành Điều lệ Công đoàn nước ta; có đơn xin gia nhập Công đoàn nước ta, đơn phải có chữ ký của người viết đơn (bao héc tàm tất cả chữ ký điện tử). Trường hợp đơn của tập thể người lao động phải có chữ ký của từng người lao động.

– Nơi đã có công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là công đoàn cơ sở), ban chấp hành công đoàn cơ sở nhận đơn, xem xét, quyết định kết nạp và tổ chức lễ kết nạp đoàn viên.

+ Trong buổi lễ có thể cùng lúc kết nạp nhiều đoàn viên; những người dân được kết nạp phải có mặt tại buổi lễ (trừ ngôi trường hợp vắng có lý do chính đáng), công đoàn cơ sở công bố quyết định kết nạp đoàn viên, trao quyết định và trao thẻ cho đoàn viên công đoàn (nếu có).

+ Những đơn vị có đông đoàn viên, ban chấp hành công đoàn cơ sở có thể ủy quyền cho công đoàn cơ sở thành viên hoặc công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận (gọi chung là công đoàn bộ phận), tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn (gọi chung là tổ công đoàn) trực thuộc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên.

– Nơi chưa có công đoàn cơ sở

+ Người lao động nộp đơn xin gia nhập công đoàn cho công đoàn cấp trên điểm gần nhất hoặc ban vận động thành lập công đoàn cơ sở (nếu có).

+/ Trường hợp nộp đơn cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Trong vòng 15 ngày, Tính từ lúc ngày nộp đơn, công đoàn cấp trên phải xem xét, quyết định việc kết nạp hoặc ko kết nạp đoàn viên và giới thiệu điểm sinh hoạt cho đoàn viên những Khi có quyết định kết nạp.

+/ Trường hợp người lao động nộp đơn cho ban vận động: Trong thời gian 15 ngày Tính từ lúc lúc nộp đơn, nếu điểm người lao động có đơn xin gia nhập công đoàn, chưa đủ điều khiếu nại thành lập công đoàn cơ sở thì người lao động có quyền chuyển đơn lên công đoàn cấp trên xem xét, quyết định kết nạp đoàn viên và được giới thiệu sinh hoạt tại công đoàn cơ sở gần điểm đoàn viên đang làm việc nhất, cho đến Khi công đoàn cơ sở tại điểm làm việc được thành lập.

+ Trường hợp có đủ người lao động liên kết thành lập công đoàn cơ sở theo quy định, thì ban vận động tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở và đề nghị công đoàn cấp trên công nhận theo quy định tại Mục 12.1 và 12.2 của Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2022.

Câu 5: Nhiệm vụ, quyền hạn công đoàn cơ sở là gì?

Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở Công ty (CTY, DN)

– Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện nay đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và nội quy, quy định của Công ty (CTY, DN); tích cực tiếp thu kĩ năng và kĩ năng, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, hợp lý tập chuyên môn, chuyên môn, kỹ năng.

– Đại diện tập thể lao động thương lượng, thỏa thuận và giám sát việc thực hiện nay thỏa ước lao động tập thể; phối phù hợp với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động thực hiện nay quy định dân chủ, mở hội nghị người lao động, xây dựng và thỏa thuận quy định phối hợp phát động và sinh hoạt giải trí; chỉ dẫn người lao động giao phối hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Đại diện cho tập thể lao động tham gia giải quyết các tranh chấp lao động, thực hiện nay các quyền của công đoàn cơ sở, tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

– Tập hợp, giải quyết tâm tư, nguyện vọng hợp lí, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động; phối phù hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, marketing thương mại; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; vận động người lao động tham gia các phát động và sinh hoạt giải trí văn hóa, thể thao, phát động và sinh hoạt giải trí xã hội, bổ sung giúp đỡ nhau trong công việc và nghề nghiệp, trong cuộc sống, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

– Giám sát việc thực hiện nay pháp luật có liên quan lại đến quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động và công đoàn; tham gia các hội đồng của Công ty (CTY, DN) theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (CTY, DN); tham gia xây dựng thang bảng lương, các nội quy, quy định có liên quan lại đến quyền, lợi ích của người lao động; tổ chức, cai quản lý mạng lưới an ninh, vệ sinh viên và giám sát công tác an ninh vệ sinh lao động, chăm sóc sức mạnh mạnh khoắn người lao động trong Công ty (CTY, DN).

– Phát triển, cai quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

– Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở (Trình tự đăng ký năm 2021 mới nhất) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở (Trình tự đăng ký năm 2021 mới nhất) trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở (Trình tự đăng ký năm 2021 mới nhất) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở (Trình tự đăng ký năm 2021 mới nhất) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở (Trình tự đăng ký năm 2021 mới nhất)

Link Download Google Drive File phần mềm Thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở (Trình tự đăng ký năm 2021 mới nhất) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thủ #tục #thành #lập #Công #đoàn #cơ #sở #Trình #tự #đăng #ký #năm #mới #nhất