FILE KẾ TOÁN EXCEL THEO QUYẾT ĐỊNH 48 ĐƠN GIẢN

Chia sẻ chỉ dẫn cách download File Excel Biểu mẩu
FILE KẾ TOÁN EXCEL THEO QUYẾT ĐỊNH 48 ĐƠN GIẢN
cập nhật phiên bạn dạng mới nhất miễn phí miễn phí cho dân văn phòng kế toán tài chính hành chính sự nhiệp thuế …( Update lần cuối : 2021-09-01 01:14:28 )

54

File kế toán tài chính excel theo quyết định 48 đơn giản – Bạnn đang là sinh viên năm 1, năm 2? Hay bạn đang là kế toán tài chính viên 1,2 năm kiến thức? Bạnn đang tìm cho mình tệp tin kế toán tài chính excel theo quyết định 48 mới nhất? Trong bài bác luận này, mình sẽ chia sẻ với bạn tệp tin excel kế toán tài chính theo quyết định 48, để các bạn làm rõ ràng quy trình làm kế toán tài chính trên phần mềm excel đơn giản theo quyết định 48, lập được các mẫu sổ sách kế toán tài chính theo quyết định 48,…

Hướng dẫn tệp tin kế toán tài chính excel theo quyết định 48 đơn giản:
Về cách nhập nhiệu cho bảng kế toán tài chính trên ExcelQuy định: Mỗi tháng ta dùng một workbook khác nhau bởi phương pháp đổi tên worbook cũ( Thực hiện nay bởi phương pháp Vào File -> Save as -> Lưu bởi 1 tên khác -> Thay đổi thời gian, vào số đầu kỳ.Tất cả các kỹ năng phát sinh trong tháng (năm) đều làm trên NHẬT KÝ CHUNG.Tuyệt đối ko xóa dòng, xóa cột, thêm dòng, thêm cột trong NHẬT KÝ CHUNG

1. SOCTU01: Phải nhập số thứ tự của Phiếu Nhập + Phiếu Xuất theo mẫu, nhập số thứ tự của phiếu kế toán tài chính khác để in Phiếu kế toán tài chính

Trường hợp Khi làm Phiếu Nhập, Phiếu Xuất ko phân biệt loại Hàng Tồn Kho thì cột mã trong DANH MỤC KHO ta bỏ trống và đánh số là PN0MM/STT + PX0MM/STT.

2: SOCTU02: Phải nhập số thứ tự của Phiếu Thu + Phiếu Chi theo mẫu.

– Cách đặt PT: PTMM/001(STT)- Cách đặt PC: PCMM/001(STT)
SOTKNO: Nhập các tài khoản phát sinh bên Nợ.
SOTKCO: Nhập các tài khoản phát sinh bên Có.
SODTNO: Nhập MÃ ĐỐI TƯỢNG (MÃ HÀNG HÓA, NVL, MÃ KHÁCH HÀNG, MÃ NHÀ CUNG CẤP, MÃ NHÂN VIÊN…) phát sinh bên NỢ.
SODTCO: Nhập MÃ ĐỐI TƯỢNG (MÃ HÀNG HÓA, NVL, MÃ KHÁCH HÀNG, MÃ NHÀ CUNG CẤP, MÃ NHÂN VIÊN…) phát sinh bên CÓ.
CÁCH LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Đánh mã tiền tệ vào cột MATT trên NHẬT KÝ CHUNG (Dạng text).
Cách lấy số dư đầu kỳ

           ++ Nếu tháng đầu tiên: Vào ĐẦU KỲ nhập Data vào theo từng bảng.           ++ Các tháng tiếp theo: Vào ĐẦU KỲ,Copy dữ liệu từ tháng trước vào chi tiết theo từng bảng.( COPY/PASTE SPECIAL/ VALUE).- Cách nhập MÃ ĐỐI TƯỢNG + MÃ TÀI KHOẢN + MÃ HÀNG HÓA, NVL, THÁNG BÁO CÁO, THÔNG TIN CÔNG TY:=> Vào NHẬP TK – MÃ HH-KH-NCC ghi bình thường.- Khi hạch toán lãi vay: Cọn mã Đối tượng là LV.- Khi nhập mặt hàng:Nếu thanh toán bởi chuyển khoản qua Ngân Hàng ta nên cho qua công nợ 331 để theo dõi được số dư TGNH của các Ngân Hàng và in được Phiếu Nhập kho theo đối tượng.- Thuyết minh BCTC: Các bạn tự làm theo chỉ dẫn lập thuyết minh BCTC

Từ khóa liên quan lại: tệp tin kế toán tài chính excel theo quyết định 48 đơn giản, phần mềm excel đơn giản theo quyết định 48, mẫu sổ sách kế toán tài chính theo quyết định 48, phần mềm kế toán tài chính bởi excel đơn giản, mẫu sổ cái theo quyết định 48 trên excel

Link download:

drive.googlefile/d/13lJwS3Ef7GBv5qtja880YTPARFu884EA/view?usp=sharing

Bạnn đang xem bài bác luận: FILE KẾ TOÁN EXCEL THEO QUYẾT ĐỊNH 48 ĐƠN GIẢN

Có thể bạn quan lại tâm:

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPTHEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/BTC 

         Số hiệu TK

             TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp

1

2

3

LOẠI TÀI KHOẢN

TÀI SẢN NGẮN HẠN

111

Tiền mặt

1111

Tiền nước ta

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

112

Tiền gửi Ngân mặt hàng

Chi tiết theo

từng NH

1121

Tiền nước ta

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

121

Đầu tư tài chính ngắn hạn

131

Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Chi tiết theo từng KH

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hoá, dịch vụ

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

138

Phải thu khác

1381

Tài sản thiếu chờ xử lý

1388

Phải thu khác

141

Tạm ứng

Chi tiết theo ĐT

142

Chi phí trả trước ngắn hạn

152

Nguyên liệu, vật liệu

Chi tiết theo yêu cầu QL

153

Công cụ, dụng cụ

Chi tiết theo yêu cầu QL

154

Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

Chi tiết theo yêu cầu QL

155

Thành phẩm

Chi tiết theo yêu cầu QL

156

Hàng hoá

Chi tiết theo yêu cầu QL

157

Hàng gửi đi buôn bán

Chi tiết theo yêu cầu QL

159

Các khoản dự phòng

1591

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn

1592

Dự phòng phải thu rất khó khăn đòi

1593

Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho

171

Giao dịch mua buôn bán lại trái phiếu của chính phủ

LOẠI TÀI KHOẢN 2

TÀI SẢN DÀI HẠN

211

Tài sản cố định

2111

TSCĐ hữu hình

2112

TSCĐ thuê tài chính

2113

TSCĐ vô hình

214

Hao mòn TSCĐ

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

2147

Hao mòn BDS đầu tư

217

Bất động sản đầu tư

221

Đầu tư tài chính dài hạn

2212

Vốn góp liên doanh

2213

Đầu tư vào công ty liên kết

2218

Đầu tư tài chính dài hạn khác

229

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

241

Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

2411

Mua sắm TSCĐ

2412

Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

2413

Sửa chữa lớn TSCĐ

242

Chi phí trả trước dài hạn

244

Ký quỹ, ký cược dài hạn

LOẠI TÀI KHOẢN 3

NỢ PHẢI TRẢ

311

Vay ngắn hạn

315

Nợ dài hạn đến hạn trả

331

Phải trả cho người buôn bán

Chi tiết theo ĐT

333

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

3331

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

33311

Thuế GTGT đầu ra

33312

Thuế GTGT mặt hàng nhập vào

3332

Thuế tiêu thụ đặc biệt

3333

Thuế xuất, nhập vào

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3335

Thuế thu nhập cá nhân

3336

Thuế tài nguyên

3337

Thuế ngôi nhà đất, tiền thuê đất

3338

Các loại thuế khác

3339

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

334

Phải trả người lao động

335

Chi phí phải trả

338

Phải trả, phải nộp khác

3381

Tài sản thừa chờ giải quyết

3382

Kinh phí công đoàn

3383

Bảo hiểm xã hội

3384

Bảo hiểm y tế

3386

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

3387

Doanh thu chưa thực hiện nay

3388

Phải trả, phải nộp khác

341

Vay, nợ dài hạn

3411

Vay dài hạn

3412

Nợ dài hạn

3413

Trái phiếu phát hành

34131

Mệnh giá trái phiếu

34132

Chiết khấu trái phiếu

34133

Phụ trội trái phiếu

3414

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

351

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

352

Dự phòng phải trả

353

Quỹ khen thưởng phúc lợi

3531

Quỹ khen thưởng

3532

Quỹ phúc lợi

3533

Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ

3534

Quỹ thưởng ban cai quản lý điều hành công ty

356

Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ

3561

Quỷ phát triển hợp lý tập và công nghệ

3562

Quỹ PTKH và CN đã tạo hình TSCĐ

LOẠI TÀI KHOẢN 4

VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

Nguồn vốn  marketing thương mại

4111

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4112

Thặng dư vốn cổ phần

(Công ty cổ phần)

4118

Vốn khác

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

418

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

419

Cổ phiếu quỹ

(Công ty cổ phần)

421

Lợi nhuận chưa phân phối

4211

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

4212

Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

LOẠI TÀI KHOẢN 5

DOANH THU

511

DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

5111

Doanh thu buôn bán sản phẩm hoá

5112

Doanh thu buôn bán các thành phẩm

Chi tiết theo yêu cầu QL

5113

Doanh thu cung cấp dịch vụ

5118

Doanh thu khác

515

Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính

521

Các khoản giảm trừ doanh thu

5211

Chiết khấu thương mại

5212

Hàng buôn bán bị trả lại

5213

Giảm giá mặt hàng buôn bán

LOẠI TÀI KHOẢN 6

CHI PHÍ SẢN XUẤT, KD

611

Mua mặt hàng

Áp dụng cho PP  kiểm kê định kỳ

631

Giá thành sản xuất

Áp dụng cho PP  kiểm kê định kỳ

632

Giá vốn mặt hàng buôn bán

635

Chi phí tài chính

642

Chi phí cai quản lý marketing thương mại

6421

Chi phí buôn bán sản phẩm

6422

Chi phí cai quản lý doanh nghiệp

LOẠI TÀI KHOẢN 7

THU NHẬP KHÁC

711

Thu nhập khác

Chi tiết theo Hợp Đồng

LOẠI TÀI KHOẢN 8

CHI  PHÍ  KHÁC

811

Chi phí khác

Chi tiết theo Hợp Đồng

821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

LOẠI TÀI KHOẢN 9

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

911

Xác định hiệu quả marketing thương mại

LOẠI  TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

001

Tài sản thuê ngoài

002

Vật tư, mặt hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

Chi tiết theo yêu cầu QL

003

Hàng hoá nhận buôn bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

004

Nợ rất khó khăn đòi đã xử lý

007

Ngoại tệ các loại

FULL Hướng dẫn chi tiết về File Excel
FILE KẾ TOÁN EXCEL THEO QUYẾT ĐỊNH 48 ĐƠN GIẢN
FREE

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về
FILE KẾ TOÁN EXCEL THEO QUYẾT ĐỊNH 48 ĐƠN GIẢN
IPAD ra làm sao. giúp các bạn làm rõ ràng rộng trên điện thoại Samsung Iphone Android IOS mà chẳng cần JB Root full quyền

Share Video Youtube Clip HD
FILE KẾ TOÁN EXCEL THEO QUYẾT ĐỊNH 48 ĐƠN GIẢN
Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về
FILE KẾ TOÁN EXCEL THEO QUYẾT ĐỊNH 48 ĐƠN GIẢN
mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File phần mềm
FILE KẾ TOÁN EXCEL THEO QUYẾT ĐỊNH 48 ĐƠN GIẢN

Link Download Google Drive File phần mềm
FILE KẾ TOÁN EXCEL THEO QUYẾT ĐỊNH 48 ĐƠN GIẢN
, mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#FILE #KẾ #TOÁN #EXCEL #THEO #QUYẾT #ĐỊNH #ĐƠN #GIẢN