Contents

Bài tập kế toán tài chính nước ngoài tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Bài tập kế toán tài chính nước ngoài tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 02:20:19 )

241

BÀI TẬP + VÍ DỤ  VỀ KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
(có lời giải)
 

CÔNG TY ĐÀO TẠO Tác Giẩ lưu ý với các bạn kế toán tài chính trước Khi đọc bài bác này các bạn phải tham khảo các thông tin quy định chung về Tỷ giá, kế toán tài chính nước ngoài tệ trước. đầy đủ các bạn xem tại đây: 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Định Khoản tỷ giá nước ngoài tệ theo thông tư 133/2022/TT-BTC

 
Ví dụ 1: Về xác định tỷ giá cho giao dịch phát sinh trong kỳ và tỷ giá đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ cuối kỳ.
            Giả sử Công ty (CTY, DN) A thường xuyên có giao dịch với ngân mặt hàng thương mại X, tại ngày 1/3/20X6, ngân mặt hàng thương mại X công bố tỷ giá mua chuyển khoản là 22.000 VNĐ/USD, tỷ giá buôn bán chuyển khoản là 22.200 VNĐ/USD. Như vậy, tỷ giá chuyển khoản trung bình ngày 1/3/20X6 là (22.000 + 22.200)/2 = 22.100.
            Tại ngày 1/3/20X6, Công ty (CTY, DN) A được lựa chọn tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá chuyển khoản trung bình để định khoản các kỹ năng tài chính tài chính phát sinh. Tỷ giá xấp xỉ được xác định trên cơ sở trung bình cộng giữa tỷ giá mua và tỷ giá buôn bán chuyển khoản của ngân mặt hàng thương mại và ko vượt quá +/-1% so với tỷ giá chyển khoản trung bình, tức là Công ty (CTY, DN) được lựa chọn một tỷ giá bất cứ trong tầm chừng từ 21.879 đến 22.321 để định khoản cho các giao dịch phát sinh bởi nước ngoài tệ. Trong đó 21.879 được xác định là 22.100 x 99% và 22.321 được xác định là 22.100 x 101%. Trong khi, Công ty (CTY, DN) có thể lựa chọn 1 tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá giao dịch thực tế mặt hàng tuần, mỗi tháng, quý để định khoản các giao dịch tài chính tài chính phát sinh trong kỳ báo cho biết giải trình trong đó có giao dịch ngày 1/3/20X6.
            Vẫn tiếp theo ví dụ trên, giả sử tại ngày 31/12/20X6, tỷ giá công bố cả ngân mặt hàng thương mại X đối với tỷ giá mua chuyển khoản vẫn là 22.000 VNĐ/USD và tỷ giá buôn bán chuyển khoản vẫn là 22.200 VNĐ/USD. Như vậy, tỷ giá sử dụng để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ cuối kỳ là tỷ giá chuyển khoản trung bình ngày 1/12/20X6 là 22.100 VNĐ/USD=(22.000 + 22.200)/ 2

 Ví dụ 2: Xác định tỷ giá áp dụng đối với giao dịch nhận trước tiền của người sử dụng
            Công ty M ký hợp đồng buôn bán sản phẩm hóa cho công ty K với giá buôn bán chưa có thuế (tax) GTGT là 10.000USD, thuế (tax) GTGT 10%. Tại ngày 12/6/20X6, công ty K ứng trước cho công ty M 20% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là 2.200 USD. Số tiền còn lại 80% là 8.800 USD sẽ được Công ty K thanh toán Khi cảm bắt gặp mặt hàng của Công ty M ngày 20/6/20X6.
            Giả sử tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 12/6/20X6 là 22.200 VNĐ/USD và tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 20/6/20X6 là 22.250 VNĐ/USD thì Công ty M sẽ sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế ngày 12/6/20X6 để ghi nhận khoản nhận ứng trước và sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế ngày 20/6/20X6 để ghi nhận số tiền còn phải thu của công ty K. Doanh thu buôn bán sản phẩm hóa tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 12/6/20X6 và phần doanh thu tương ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao dich thực tế tại ngày 20/6/20X6 là ngày giao product.
            Cụ thể việc định khoản tại Công ty M sẽ được thực hiện nay như sau:
            + Khoản tiền nhận ứng trước của Công ty K là 2.200 x 22.200 = 48.840.000đ
            + Doanh thu buôn bán sản phẩm hóa cho Công ty K là 2.000 x 22.200 + 8.000 x 22.250 = 222.400.000đ
            + thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp đất nước là 200 x 22.200 + 800 x 22.250 = 22.240.000đ
 Việc định khoản kế toán tài chính được thực hiện nay như sau:
-Tại ngày 12/6/20X6, ghi nhậ khoản ứng trước của Công ty K:
            Nợ TK TK Tiền:              48.840.000đ
                        Có TK 131:                48.840.000đ
           
-Tại ngày 20/6/20X6:
+ Ghi nhận doanh thu buôn bán sản phẩm hóa cho công ty K:
            Nợ TK TK 131:               244.640.000đ
                        Có TK 511:                222.400.000đ
                        Có TK 3331:               22.240.000đ
+ Ghi giảm công nợ phải thu do cảm bắt gặp nốt 80% còn lại vào ngày 20/06:

Nợ TK TK Tiền:              8.800 x 22.250 = 195.800.000

Có TK 131:                8.800 x 22.250 = 195.800.000

Ví dụ 3: Xác định tỷ giá áp dụng đối với giao dịch trả tiền trước tiền mua TSCĐ cho người buôn bán.
            Công ty M ký hợp đồng mua TSCĐ của công ty K về dùng ngay với giá mua chưa có thuế (tax) GTGT là 10.000USD, thuế (tax) GTGT 10%. Tại ngày 2/5/20X6, công ty  ứng trước cho công ty K 30% giá trị hợp đồng số tiền là 3.300 USD. Số tiền còn lại 70% là 7.700 USD sẽ được Công ty M thanh toán cho công ty K Khi cảm bắt gặp TSCĐ ngày 30/5/20X6.
            Giả sử tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 2/5/20X6 là 22.100 VNĐ/USD và tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 30/5/20X6 là 22.200 VNĐ/USD thì Công ty M sẽ sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế ngày 2/5/20X6 để ghi nhận số tiền còn phải trả công ty K. Giá mua TSCĐ tương ứng với số tiền nhận ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 2/5/20X6 và phần doanh thu tương ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 30/5/20X6 là ngày nhận TSCĐ.
            Như vậy:
            + Khoản tiền ứng trước cho Công ty K là 3.300 x 22.100 = 72.930.000đ
            + Giá mua TSCĐ là 3.000 x 22.100 + 7.000 x 22.200 = 221.700.000đ
            + thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ là 300 x 22.100 + 700 x 22.200 = 22.170.000
            + Tổng số số tiền nợ phải trả cho Công ty K là 3.300 x 22.100 + 7.700 x 22.200 = 243.870.000đ
            Trường hợp 1: Công ty M lựa chọn ghi nhận bên Có TK tiền theo tỷ giá giao dịch thực tế thì việc định khoản được thực hiện nay như sau:
            -Tại ngày 2/5/20X6, ghi nhận khoản ứng trước cho Công ty K:
            Nợ TK TK 331:               72.930.000đ
                        Có TK Tiền:              72.930.000đ
            Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái (nếu có) của TK tiền được ghi nhận ngay Khi giao dịch phát sinh hoăc ghi đánh giá kỳ tùy theo đặc điểm marketing thương mại và yêu cầu cai quản lý của Công ty M.
            -Tại ngày 30/5/20X6, ghi nhận tăng nguyên giá TSCĐ mua của công ty K:
            Nợ TK TK 211:               221.700.000đ
            Nợ TK TK 133:                 22.170.000đ
                        Có TK 331:                243.870.000đ
            Trường hợp 2: Công ty M lựa chọn ghi nhận bên Có TK tiền theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền và giả sử tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền TK tiền là 22.000 VNĐ/USD thì việc định khoản được thực hiện nay như sau:
            -Tại ngày 2/5/20X6, ghi nhận khoản ứng trước cho Công ty K:
            Nợ TK TK 331                             72.930.000
                        Có TK Tiền                            72.600.000 (=3.300 * 22.000)
                        Có TK 515                                  330.000
           
 
– Tại ngày 30/05/20X6 ghi tăng nguyên giá TSCĐ mua của Cty K
            Nợ TK TK 211:               221.700.000đ
            Nợ TK TK 133:                 22.170.000đ
                        Có TK 331:                243.870.000đ
 Ví dụ 4: Xác định tỷ giá áp dụng đối với giao dịch trả trước tiền mua mặt hàng tồn kho cho người buôn bán.
            Công ty A ký hợp đồng mua mặt hàng tồn kho của công ty B với giá mua chưa có thuế (tax) GTGT là 10.000 USD, thuế (tax) GTGT 10%. Tại ngày 1/3/20X6, công ty A ứng trước cho công ty B 40% giá trị hợp đồng số tiền là 4.400 USD. Số tiền còn lại 60% là 6.600 USD sẽ đươc Công ty A thanh toán cho công ty B Khi cảm bắt gặp mặt hàng tồn kho ngày 15/3/20X6.
            Giả sử tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 1/3/20X6 là 22.200 VNĐ/USD và tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 15/3/20X6 là 22.100 VNĐ/USD thì Công ty A sẽ sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế ngày 1/3/20X6 để ghi nhận khoản ứng trước cho công ty B và sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế ngày 15/3/20X6 để ghi  nhận số tiền còn phải trả công ty B. Giá mua mặt hàng tồn kho tương ứng với số tiền nhận ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 1/3/20X6 và phần giá mua mặt hàng tồn kho tương ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 15/3/20X6 là ngày nhận mặt hàng tồn kho.
            Như vậy:
            + Khoản tiền ứng trước cho Công ty B là: 4.400 x 22.200 = 97.680.000đ
            + Giá mua mặt hàng tồn kho là 4.000 x 22.200 + 6.000  22.100 = 221.400.000đ
            + thuế (tax) (Tax) GTGT được  khấu trừ là 400 x 22.200 + 600 x 22.100 = 22.140.000đ
            + Tổng số số tiền nợ phải trả cho Công ty B là 4.400 x 22.200 + 6.600 x 22.100 = 243.540.000đ
            Trường hợp 1: Công ty A lựa chọn ghi nhận bên Có TK tiền theo tỷ giá giao dịch thực tế thì việc định khoản được thực hiện nay như sau:
            -Tại ngày 1/3/20X6, ghi nhận khoản ứng trước cho Công ty B:
            Nợ TK TK 331:               97.680.000đ
                        Có TK tiền:                            97.680.000đ
            Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái (nếu có) của TK tiền được ghi nhận ngay Khi giao dịch phát sinh hoặc ghi đánh giá kỳ tùy theo đặc điểm marketing thương mại và yêu cầu cai quản lý của Công ty A.
            -Tại ngày 15/3/20X6, ghi nhận mặt hàng tồn kho của Công ty B:
            Nợ TK các TK 152,153,…                     221.400.000đ
            Nợ TK TK 133:                           22.140.000đ
                        Có TK 331:                            243.540.000đ
            Trường hợp 2: Công ty A lựa chọn ghi nhận bên Có TK tiền theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền và giả sử tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền TK tiền là 22.000 VNĐ/USD thì việc định khoản được thực hiện nay như sau:
            -Tại ngày 1/3/20X6, ghi nhận khoản ứng trước cho Công ty B:
            Nợ TK TK 331:               97.680.000đ
                        Có TK tiền:                96.800.000 (=4.400*22.000)
                        Có TK 515:                    880.000đ
            -Tại ngày 15/3/20X6, ghi nhận mặt hàng tồn kho mua của công ty B:
            Nợ TK các TK 152,153,…                     221.400.000đ
            Nợ TK TK 133:                           22.140.000đ
                        Có TK 331:                            243.540.000đ Ví dụ 5: Xác định tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính bình quân gia quyền đối với bên Có tài khoản tiền, bên Có tài khoản phải thu, bên Nợ TK tài khoản phải trả.
            Doanh nghiệp A có thông tin về tình hình nước ngoài tệ của một số tài khoản kế toán tài chính tháng 5/20X6 như sau (Giả định trong kỳ Công ty (CTY, DN) chỉ có một số giao dịch này):
1)                 Tài khoản tiền gửi ngân mặt hàng:
-Số dư đầu tháng 5:  20.000$ x 22.230
-Các giao dịch phát sinh trong kỳ:
+ Ngày 3/5: Thu nợ bởi tiền gửi ngân mặt hàng, số tiền 4.000$, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.180
+ Ngày 10/5: Bán mặt hàng thu bởi tiền gửi ngân mặt hàng, số tiền 6.000$, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.240
+ Ngày 15/5: Chuyển tiền gửi ngân mặt hàng trả nợ người buôn bán, số tiền 5.000$
2)                 Tài khoản phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng Y:
-Số dư đầu tháng 5: 10.000 $ x 22.300
-Các giao dịch phát sinh trong kỳ:
+Ngày 4/5: Bán product cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng Y tuy nhiên chưa thu được tiền, số tiền 5.000$, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.250
+Ngày 15/5: Bán sản phẩm cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng Y chưa thu được tiền, số tiền là 3.000$, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.200
+ Ngày 26/5: Thu nợ của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng Y, số tiền 5.000 $
3)                 Tài khoản phải trả người buôn bán Z:
-Số dư đầu tháng 5: 30.000$ x 22.250
-Các giao dịch phát sinh trong kỳ
+Ngày 7/5: Mua product của người buôn bán Z chưa trả tiền, số tiền 6.000 $, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.280
+Ngày 10/5: Mua nguyên vật liệu của người buôn bán Z chưa thu tiền, số tiền là 9.000$, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.300
+ Ngày 22/5: Thanh toán nợ phải trả cho người buôn bán Z, số tiền: 8.000 $
4)                 Tài khoản  phải trả người buôn bán X
-Số dư đầu tháng 5: 50.000 $ x 22.280
-Các giao dịch phát sinh trong kỳ:
+Ngày 13/5: Mua TSCĐ hữu hình của người buôn bán X chưa thu tiền, số tiền 25.000 $, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.300
+Ngày 18/5: Mua TSCĐ vô hình của người buôn bán X chưa trả tiền, số tiền là 20.000$, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.250.
+Ngày 25/5:Thanh toán nợ phải trả cho người buôn bán X, số tiền: 20.000$ 
 
Việc xác định tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền của từng khoản mục được thực hiện nay như sau:
1)  Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền của tài khoản tiền gửi ngân mặt hàng:
20.000 x 22.230 + 4.000 x 22.180 + 6.000 x 22.240)/30 000 = 22.225,3
Đây là tỷ giá sử dụng để ghi sổ cho giao dịch chuyển tiền gửi ngân mặt hàng trả nợ cho người buôn bán ngày 15/5.
2)  Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền của tài khoản phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng Y
(10.000 x 22.300 + 5.000 x 22.250 + 3.000 x 22.200)/18.000 = 22.269,4
Đây là tỷ giá được sử dụng để ghi sổ cho giao dịch thu nợ của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng Y ngày 26/5
3) Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền của tài khoản phải trả người buôn bán
Công ty phải xác định tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính riêng ch từng ngôi nhà sản xuất Z và X cụ thể như sau:
-Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền đối với số tiền nợ phải trả ngôi nhà sản xuất Z tại ngày 22/5 như sau:
(30.000 $ x 22.250 + 6.000 x 22.280 + 9.000 x 22.300)/45.000 = 22.264
-Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền đối với số tiền nợ phải trả ngôi nhà sản xuất X tại ngày 25/5 như sau:
(50.000 $ x 22.280 + 25.000 x 22.300 +20.000 x 22.250)/95.000 = 22.278,9Ví dụ 6: Xác định tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính thực tế đích danh đối với bên Có tài khoản phải thu, bên Nợ TK tài khoản phải trả.
1) Công ty X ký hợp đồng buôn bán sản phẩm hóa cho công ty Y với giá buôn bán cả thuế (tax) GTGT là 22.000USD. Tại ngày 7/4/20X6, công ty Y ứng trước cho công ty X số tiền là 2.000 USD, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.100 VNĐ/USD. Số tiền còn lại là 20.000 USD được Công ty Y thanh toán Khi cảm bắt gặp mặt hàng của Công ty X ngày 17/4/20X6, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.150 VNĐ/USD.
2) Công ty X ký hợp đồng mua mặt hàng tồn kho của công ty Z với giá mua cả thuế (tax) GTGT là 11.000 USD. Tại ngày 16/6/20X6, công ty X đã ứng trước cho công ty Z số tiền là 3.000 USD, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.140. Số tiền còn lại là 8.000 USD Công ty X thanh toán Khi cảm bắt gặp mặt hàng của Công ty Z ngày 26/6/20X6, tỷ giá giao dịch thực tế là 22.180.
            Theo số liệu trên ta có:
            -Tại ngày 7/4/20X6, công ty X nhận ứng trước 2.000 $ của công ty Y theo tỷ giá giao dịch thực tế là 22.100 VNĐ/USD.
            Tại ngày 17/4/20X6, Khi  công ty X giao product cho công ty Y thì giá trị 2.000$ đã nhận ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là 22.100 VNĐ/USD. Chỉ có phần nợ phải thu còn lại là 20.000 $ mới được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận mặt hàng là 22.150 VNĐ/USD.
            -Tại ngày 16/6/20X6, công ty X đã ứng trước cho công ty Z 3.000 $ theo tỷ giá giá giao dịch thực tế là 22.140.
            Tại ngày 26/6/20X6, Khi nhận mặt hàng tồn kho của công ty Z thì giá trị 3.000 $ đã ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là 22.140. Chỉ có phần nợ phải trả còn lại là 8.000$ mới được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày nhận mặt hàng tồn kho là 22.180.
           Ví dụ 7: Định Khoản mua TSCĐ thanh toán bởi nước ngoài tệ theo phương thức nhập vào trực tiếp:
            -Ngày 5/1/20X3, Công ty A ở nước ta mua một TSCĐ đưa ngay vào sử dụng của Công ty X ở Pháp, chưa thanh toán, giá mua (bởi giá tính thuế (tax) nhập vào) là 28.000€, thuế (tax) suất thuế (tax) nhập vào 20%, thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT của TSCĐ nhập vào là 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế giữa đồng nước ta và đồng Euro ngày 05/1/20X3 là một trong những trong€ = 32.500VNĐ.
  + Tại ngày 5/1/20X3, Công ty A ghi:
            Nợ TK TK 211:   1.092 triệu (33.600€ x 32.500)
                        Có TK 331: 910.000.000 (28.000€ x 32.500)
                        Có TK 3333: 182.000.000 (28. 000€ x 20% x 32.500)
  + Số thuế (tax) GTGT được khấu trừ của TSCĐ nhập vào, công ty A ghi:
            Nợ TK TK  1332: 109,2 triệu
                        Có TK 33312: 109.2 triệu
   – Ngày 5/3/20X3, Công ty A thanh toán bởi chuyển khoản toàn bộ số nợ mua TSCĐ cho công ty X
   + Trường hợp 1: Công ty A sử dụng tỷ giá ghi sổ để định khoản bên Có TK tiền và bên Nợ TK TK phải trả
   + Tình huống 1: Giả sử ngày 5/3/20X3 Công ty A thanh toán bởi chuyển khoản toàn bộ số nợ mua TSCĐ hữu hình cho công ty X. Tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính của tài khoản tiền gửi ngân mặt hàng là một trong những trong€  33.000 VNĐ. Doanh nghiệp áp dụng tỷ giá ghi sổ để định khoản tài khoản tiền gửi ngân mặt hàng. Tỷ giá giao dịch thực tế ngày 5/3/20X3 là 32.400VNĐ/€.
Tại ngày 5/3/20X4 công ty A ghi:
            Nợ TK TK 331:  910tr (28.000 € x 32.500)
            Nợ TK TK 635:   14tr
                        Có TK 1122: 924tr (28.000 € x 33.000)
+Tình huống 2: Giả sử ngày 5/3/20X3 Công ty A thanh toán bởi chuyển khoản toàn bộ số nợ mua thiết bị cho Công ty X. Tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính của tài khoản tiền gửi ngân mặt hàng là một trong những trong€ = 32.000 VNĐ. Tỷ giá giao dịch thực tế ngày 5/3/20X3 là 32.400 VNĐ/€.
            Tại ngày 05/03/20X3, Công ty A ghi:
            Nợ TK TK 331:               910 triệu (28.000 € x 32.500)
                        Có TK 515:                14 triệu
                        Có Tk 1122:              896 triệu (28.000 € x 32.000)
 
-Trường hợp 2: Giả sử công ty A sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế để định khoản bên Có TK tiền và bên Nợ TK TK phải trả.
+ Phản ánh giảm số tiền nợ phải trả:
Nợ TK TK 331:               907 triệu (28.000 € x 32.400)
            Có Tk 1122:              907 triệu (28.000 € x 32.400)
+ Phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ:
+ Tiếp theo số liệu ở tình huống 1, giả sử tỷ giá ghi sổ của TK 1122 là một trong những trong € = 32.000 VNĐ, tỷ giá ghi sổ của TK 331 tại 5/1/20X3 là một trong những trong € = 32.500 VNĐ và cuối kỳ TK 1122 và TK 331 ko hề nguyên tệ thì kết chuyển khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ như sau:
            Nợ TK TK 331:               2.800.00028.000 x (32.500 – 32.400)
            Nợ TK TK 1122:                                     11.200.00028.000 x (32.400 – 32.000)
                        Có TK 515:                14.000.000 (28.000 x (32.500 – 32.000)
+ Tiếp theo số liệu ở tình huống 2, giả sử tỷ giá ghi sổ của TK 1122 là một trong những trong € = 32.600 VNĐ và cuối kỳ TK 1122 và TK 331 ko hề nguyên tệ thì kết chuyển khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ như sau:
            Nợ TK TK 635:               8.400.000
                        Có TK 331:                2.800.00028.000 x (32.500 – 32.400)
                        Có TK 1122:                         5.600.000 28.000 x (32.600 – 32.400)
 Ví dụ 8: Bán product thu bởi nước ngoài tệ          
            Ngày 15/2/20X3, Công ty A ở nước ta buôn bán sản phẩm hóa cho Công ty Y ở Đức, giá buôn bán sản phẩm hóa là 9.000 €, tỷ giá giao dịch thực tế giữa đồng nước ta và đồng Euro ngày 15/2/20X3 là một trong những trong € =  VNĐ; giá vốn product là 209 triệu đồng. Ngày 15/8/20X3, Công ty Y đã trả nợ cho Công y A là 9.000 €.
            Tại ngày 15/2/20X3, Công ty A ghi:
(1)              Nợ TK TK 131:               252 triệu (9.000 x 28.000)
Có TK 5111:                                     252 triệu (9.000 x 28.000)
(2)              Nợ TK TK 632:               209 triệu
Có TK 156:                            209 triệu
Tại ngày 15/8/20X3, Công ty Y trả nợ cho Công ty A:
 
Trường hợp 1: Công ty A sử dụng tỷ giá ghi sổ để định khoản bên Có TK 131
Tình huống 1: Giả sử ngày 15/8/20X3, Công ty A cảm bắt gặp 9.000 € do Công ty Y thanh toán nợ bởi chuyển khoản. tỷ giá giao dịch thực tế giữa đồng nước ta và đồng Euro tại ngày 15/8/20X3 là một trong những trong € = 28.500 VNĐ.
            Tại ngày 15/8/20X3, Công ty A ghi:
            Nợ TK TK 1122:                         256,5 triệu (9.000 € x  28.500)
                        Có TK 515:                4,5 triệu9.000 € x (28.500 – 28.000)
                        Có TK 131:                252 triệu (9.000 € x 28.000)
Tình huống 2: Giả sử ngày 15/8/20X3, Công ty A cảm bắt gặp 9.000 € do công ty Y thanh toán nợ bởi chuyển khoản. Tỷ giá giao dịch thực tế giữa đồng nước ta và đồng Euro tại  ngày 15/8/20X3 là một trong những trong € = 27.500 VNĐ.
Tại ngày 15/8/20X3, Công ty A ghi  nhận
            Nợ TK TK 1122:                         247,5 triệu ( 9.000 € x 27.500)
            Nợ TK TK 635:               4,5 triệu 9.000 € x (28.000 -27.000)
                        Có TK 131:                252 triệu ( 9.000 € x 28.000)
 
 
Trường hợp 2: Công ty A sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế để định khoản bên Có TK 131
Tình huống 1: Giả sử ngày 15/8/20X3, Công ty A cảm bắt gặp 9.000 € do Công ty Y thanh toán nợ bởi chuyển khoản. tỷ giá giao dịch thực tế giữa nước ta và đồng Euro tại ngày 15/8/20X3 là một trong những trong € = 28.500 VNĐ
Tại ngày 15/8/20X3 Công ty A ghi:
            Nợ TK TK 1122:                         256.5 triệu (9.000 € x 28.500)
                        Có TK 131:               256.5 triệu (9.000 € x 28.500)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh ghi nhận ngay hoặc định kỳ vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính trong kỳ của Công ty A:            Nợ TK TK  131:              4,5 triệu 9.000 € x ( 28.500 -28.000)
                        Có TK 515:                4,5 triệu 9.000 € x ( 28.500 -28.000)
Tình huống 2: Giả sử ngày 15/8/20X3 Công ty A cảm bắt gặp 9.000 € do công ty Y thanh toán nợ bởi chuyển khoản. tỷ giá giao dịch thực tế giữa đồng nước ta và đồng Euro tại ngày 15/8/20X3 là một trong những trong € = 27.500 VNĐ.
Tại ngày 15/8/20X3 Công ty A ghi:
            Nợ TK TK 1122:                         247,5 triệu ( 9.000 € x 27.500)
                        Có TK 131:                247,5 triệu ( 9.000 € x 27.500)
 
Khoản chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái ghi nhận ngay hoặc định kỳ vào chi phí (CP) tài chính trong kỳ của Công ty A.
            Nợ TK TK 635:               4,5 triệu 9.000 € x (28.000 -27.500)
                        Có 131:                                  4,5 triệu 9.000 € x (28.000 -27.500)
 Ví dụ 9: Chi phí đầu tư xây dựng cơ bạn dạng phát sinh liên quan lại đến nước ngoài tệ
Công ty CP ABC là công ty marketing thương mại cho thuê văn phòng cao cấp (tính thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ và định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên ) đang thực hiện nay dự án đầu tư xây dựng tòa tháp đôi từ tháng 1/20X2. Thời gian đầu tư xây dựng dự con kiến trả mỹ xong tòa tháp đôi đến Khi đi vào phát động và sinh hoạt giải trí là 3  năm. Công ty ABC sử dụng tỷ giá ghi sổ để định khoản một số kỹ năng tài chính tài chính phát sinh như sau:
            1/Ngày 15/3/20X2, Công ty đã vay của Ngân mặt hàng ANZ số tiền là  300.000 USD cho mục đích xây dựng tòa ngôi nhà. Thời hạn vay 5 năm. Lãi suất 3%/năm. tỷ giá giao dịch thực tế giữa đồng USD và đồng nước ta tại ngày 15/3/20X3 là một trong những trong USD = 20.900 VNĐ.
            Tại ngày 15/3/20X2, Công ty ABC ghi:
            Nợ TK TK 1122:                         6.270 triệu (300.000$ x 20.900)
                        Có tK 3411:               6.270 triệu
2/ Ngày 25/09/20X2, Công ty mua sơn tường về nhập kho của Công ty Q ở Nước Hàn với trị giá mặt hàng mua là 20.000$, thuế (tax) suất thuế (tax) nhập vào 20%, thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT của sơn tường nhập vào là 10%. Công ty đã thanh toán toàn bộ cho người buôn bán bởi chuyển khoản. tỷ giá giao dịch thực tế giữa đồng nước ta và đồng Đô la ngày 25/9/20X2 là một trong những trong$ = 20.600 VNĐ, tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính tài khoản tiền gửi ngân mặt hàng là một trong những trong$ = 21.000 VNĐ. 
 
–                     Tại ngày 25/9/20X2, Công ty ABC ghi:
            Nợ TK TK  152:              494,4 triệu ( 24.000 $ x  20.600)
            Nợ TK TK  635:                          8 triệu
                        Có TK 1122: 420 triệu ( 20.000 $ x 21.000)
                        Có TK 3333: 82,4 triệu (4.000 $ x 20.600)
–                     Số thuế (tax) GTGT được khấu trừ của sơn nhập vào, Công ty ABC ghi:
Nợ TK TK 1331”                        49,44 triệu (24.000 x 20.600 x 10%)
            Có TK 33312:                       49,44 triệu
3/ Ngày 19/3/20X3, Công ty mua sàn gỗ cao cấp về nhập kho từ Công ty Picenza của Đức chưa trả tiền cho người buôn bán, với trị giá mặt hàng mua là 35.000 €, thuế (tax) suất thuế (tax) nhập vào 20%, thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT của sàn gỗ nhập vào là 10%. tỷ giá giao dịch thực tế giữa đồng nước ta và đồng Euro ngày 19/3/20X3 là một trong những trong € = 28.500 VNĐ. Chi phí vận chuyển sàn gỗ từ Hải Phòng về đến Công ty là 7 triệu đã thanh toán bởi chuyển khoản.
–                     Tại ngày 19/3/20X3, Công ty ABC ghi:
            Nợ TK TK 152:   1.204 triệu
                        Có TK 331:    997,5 triệu ( 35.000 € x 28.500)
                        Có TK 3333:             199,5 triệu ( 7.000 € x 28.500)
                        Có TK 1122:                         7 triệu
–                     Số thuế (tax) GTGT được khấu trừ của sàn gỗ nhập vào, Công ty ABC ghi:
Nợ TK TK 1331:             119,7 triệu ( 42.000 € x 28.500 x 10%)
            Có TK  33312:                      119,7 triệu
4/ Ngày 19/6/20X3, Công ty ABC đã chuyển khoản trả nợ cho Công ty Picenza số tiền mua sàn gỗ ngày 19/3/20X3. Tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính của tài khoản tiền gửi ngân mặt hàng là một trong những trong € = 28.000 VNĐ.
            Tại ngày 19/6/20X3, Công ty ABC ghi:
            Nợ TK TK  331:              997,5 triệu ( 35.000 € x 28.000)
                        Có TK  1122:                        980 triệu ( 35.000 € x 28.000)
                        Có TK 515:                17,5 triệu
5/Ngày 28/9/20X3, Công ty ký hợp đồng với Công ty Fruiji ở Nhật Bản về việc mua 2 thang máy của Nhật. Trị giá mua là 450.000 JPY, thuế (tax) suất thuế (tax) nhập vào là 20%, thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT thang máy nhập vào 10%. Tỷ giá giữa đồng nước ta và đồng Yên Nhật ngày 28/6/2007 là 1JPY = 174 VNĐ. Chi phí vận chuyển thang máy từ Hải Phòng về công trình là 9 triệu đồng, đã trả bởi tiền mặt. Thời hạn thanh toán cho công ty Fruiji là 4 tháng Tính từ lúc ngày mua.
 
-Tại ngày 28/6/20X3, Công ty ABC ghi:
            Nợ TK TK 152:   102.96 triệu
                        Có TK 331:                78,3 triệu (450.000JPY x 174)
                        Có TK 3333:                         15,66 triệu (90.000JPY x 174)
                        Có TK 111:                9 triệu
-Số thuế (tax) GTGT được khấu trừ của thang máy nhập vào, Công ty ABC ghi:
            Nợ TK TK 133:   9.396.000đ (540.000JPY x 174 x 10%)
                        Có TK 33312:                       9.396.000đ
6/ Ngày 28/10/20X3, Công ty ABC đã chuyển khoản trả nợ cho Công ty Fruiji số tiền mua thang máy ngày 28/6/20X3. Tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính của tài khoản tiền gửi ngân mặt hàng là một trong những trong JPY = 180 VNĐ.
            Tại ngày 28/10/20X3, Công ty ABC ghi:
            Nợ TK TK 331:               78,3 triệu ( 450.000 JPY x 174)
            Nợ TK TK 635: 2                        2,7 triệu
                        Có TK 1122:                         81 triệu ( 450.000JPY x 180)
 Ví dụ 10: Xác định các giao dịch bởi nước ngoài tệ và các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ
1.         Xác định các giao dịch bởi nước ngoài tệ:
Các giao dịch bởi nước ngoài tệ phải là các giao dịch phải thanh toán bởi nước ngoài tệ. Một giao dịch thanh toán bởi VNĐ tuy nhiên nếu đơn giá bởi nước ngoài tệ ko được coi là giao dịch bởi nước ngoài tệ.
Ví dụ: Khi buôn bán một loại sản phẩm, product, đơn giá tính là 2 USD/sản phẩm tuy nhiên thanh toán bởi VNĐ. Trường hợp này truyền thống của giao dịch là kẻ buôn bán muốn phòng ngừa rủi ro từ chênh lệch tỷ giá nên chốt giá buôn bán là 2 USD để đảm bảo Khi cảm bắt gặp VNĐ thì có thể mua được đủ 2 USD. Như vậy, số tiền VNĐ phải thanh toán có thể sẽ biến động tùy theo tỷ giá tuy nhiên giao dịch này ko được coi là giao dịch bởi nước ngoài tệ.
2. Xác định các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ
Các khoản ục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ sẽ phải đánh giá lại tại thời điểm lập báo cho biết giải trình tài chính. Vì vậy, cần phải xác định rõ các khoản mục nào trên BCTC là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ để tránh bỏ sót ko đánh giá lại cũng như đánh giá nhầm khoản mục phi tiền tệ.
Các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ là các tài sản có quyền thu hồi bởi nước ngoài tệ hoặc nợ phải trả phải thanh toán bởi nước ngoài tệ. Như vậy nếu các tài sản được thu hồi hoặc nợ phải trả được thanh toán bởi product, dịch vụ, TSCĐ, chứng khoán… thì đều ko đươc coi là khoản mục tiền tệ ( vì chúng là khoản mục phi tiền tệ). Do đó, việc phân biệt một khoản mục là tiền tệ hoặc phi tiền tệ ko căn cứ vào việc khoản mục đó được trình bày ra làm sao trên Báo cáo tình hình tài chính (Bảng cân đối kế toán tài chính) mà căn cứ vào việc Khi thu hồi hoặc thanh toán khoản mục đó thì được thực hiện nay bởi tiền Hay là ko bởi tiền.
a) Một số khoản mục thường đươc phân loại là khoản mục tiền tệ và nếu được thanh toán hoặc thu hồi bởi nước ngoài tệ thì cần phải đánh giá lại tại thời điểm báo cho biết giải trình như:
–                     Số dư tiền bởi nước ngoài tệ (bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân mặt hàng ko kỳ hạn); Các khoản tương đương tiền (ví dụ như tiền gửi có kỳ hạn gốc bên dưới 3 tháng);
–                     Các khoản vốn vào công cụ nợ (ví dụ như tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu);
–                     Các khoản phải thu được thu hồi bởi nước ngoài tệ như:
+Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;
+ Phải thu khác, như phải thu về cho vay, ký cược, ký quỹ, tạm ứng…
–                     Các khoản phải trả được thanh toán bởi nước ngoài tệ như:
+Phải trả cho người buôn bán;
+Các khoản đi vay;
+Các khoản chi phí (CP) phải trả;
+Các khoản phải trả khác ví như nhận ký cược, kỹ quỹ, thu hộ.
Trường hợp những khoản trên ko được thanh toán bởi tiền thì ko được coi là khoản mục tiền tệ.
Tuy nhiên cần chú ý ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) ghi sổ kế toán tài chính và lập BCTC bởi VNĐ thì một số khoản mục mặc dù được phân loại là khoản mục tiền tệ tuy nhiên hầu ko hề chỉ thanh toán bởi VNĐ, ko thanh toán bởi nước ngoài tệ nên ko phải đánh giá lại như:
–                     thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước;
–                     Phải trả về BHXH, BHYT, BHTN, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ;
–                     Phải trả người lao động bởi tiền (hầu ko hề trả bởi VNĐ, rất khan hiếm ngôi trường hợp trả bởi nước ngoài tệ). Trường hợp trả bởi mặt hàng hoá, dịch vụ thì được phân loại là khoản mục phi tiền tệ;
–                     Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ phát triển hợp lý tập công nghệ.
 
b) Các khoản mục được phân loại là phi tiền tệ và ko cho phép đánh giá lại như:
–    Các khoản vốn vào công cụ vốn như đầu tư vào cổ phiếu, góp vốn liên doanh, liên kết…;
–           Hàng tồn kho;
–           TSCĐ, BĐSĐT, XDCB dở dang;
–           Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, như vốn góp, lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối…
 
c)         Một số khoản mục đặc biệt cần chú ý có thể là khoản mục tiền tệ hoặc phi tiền tệ vì phụ thuộc vào tình hình thực tế, như các khoản trả trước cho người buôn bán, chi phí (CP) trả trước hoặc nhận trước của người sử dụng, doanh thu chưa thực hiện nay (doanh thu nhận trước);
–           Nếu trong điều khiếu nại hợp đồng diễn ra bình thường thì bên trả trước mặc dù ghi nhận là phải thu tuy nhiên sẽ thu hồi bởi mặt hàng hoá, dịch vụ, tài sản; Bên nhận trước ghi nhận là nợ phải trả tuy nhiên sẽ thanh toán bởi mặt hàng hoá, dịch vụ, tài sản nên khoản mục trả trước cho người buôn bán và nhận trước của người sử dụng sẽ ko phải là khoản mục tiền tệ và ko đánh giá lại.
–           Trường hợp hợp đồng giao mặt hàng hoá, tài sản, dịch vụ chẳng thể thực hiện nay thì các bên có quyền thu hồi số tiền trả trước và trả lại số tiền đã nhận trước thì khoản mục này sẽ là khoản mục tiền tệ và nếu thanh toán bởi nước ngoài tệ thì phải đánh giá lại tại thời điểm lập báo cho biết giải trình cuối kỳ.
 
 Ví dụ 11: Chuyển đổi BCTC sang Đồng nước ta
Ngày 1/1/20X7, Công ty (CTY, DN) được cấp giấy chứng nhận đăng ký Công ty (CTY, DN) lần đầu. Đơn vị tiền tệ kế toán tài chính của Công ty (CTY, DN) là đồng Euro (€).
Báo cáo tình hình tài chính của Công ty (CTY, DN) tại ngày 31/12/20X7 như sau:

Khoản mục

Số tiền (€)

Khoản mục

Số tiền (€)

TÀI SẢN

64.000

NỢ PHẢI TRẢ

44.000

– Tiền

3.000

– Phải trả người buôn bán

4.000

– Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

3.000

– Vay dài hạn

40.000

– Hàng tồn kho

18.000

VỐN CHỦ SỞ HỮU

20.000

– TSCĐ hữu hình

50.000

– Vốn đầu tư của chủ sở hữu (mệnh giá 10.000đ/CP)

14.000

– Giá trị ngốn mòn luỹ kế

(10.000)

– Thặng dư vốn cổ phần

4.000

 

 

– Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối

2.000

Tổng tài sản

64.000

Tổng mối cung cấp ngân sách

64.000

 
Tổng hợp doanh thu, thu nhập khác, chi phí (CP) và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Công ty (CTY, DN) năm 20X7 như sau:

 

Số tiền (€)

Tổng doanh nthu và thu nhập khác

20.000

Tổng chi phí (CP) (gồm cả thuế (tax) TNDN)

(17.000)

Lợi nhuận sau thuế (tax) TNDN

3.000

Cổ tức đã trả (Trong năm 20X7) 1.000 €)

(1.000)

Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối tại ngày 31/12/20X7

2.000

 
Tỷ giá giữa đồng Euro và đồng nước ta:
+ Tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký Công ty (CTY, DN) 01/01/20X7 là: 1 € = 20.000đ
+ Tỷ giá chuyển khoản trung bình tại ngày 31/12/20X7 là một trong những trong € = 22.500đ.
+ Trung bình cả năm 20X7 là một trong những trong € = 21.500đ
+ Tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm công bố cổ tức là một trong những trong € = 21.000đ.
Khi công bố Báo cáo tài chính tại nước ta, Công ty (CTY, DN) phải chuyển đổi BCTC lập bởi EUR sang đồng nước ta như sau:
 
a)                 Tất cả các khoản mục tài sản, nơ phải trả trên Báo cáo tình hình tài chính được chuyển đổi theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ ( tỷ giá ngày 31/12/20X7: 1 € = 22.500đ). Các chỉ tiêu thuộc mối cung cấp ngân sách chủ sở hữu tại ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký Công ty (CTY, DN) lần đầu (gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần) được chuyển đổi theo tỷ giá chuyển khoản trung bình tại ngày 01/01/20X7 (1 € = 20.000đ). Riêng khoản mục lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối được tinh toán sau sau Khi chuyển đổi các khoản doanh thu, thu nhập khác, chi phí (CP) theo tỷ giá trung bình (1 € = 21.500đ) và phần cổ tức phải trả theo tỷ giá tại ngày công bố ( 1 € = 21.000đ).
Các khoản mục của Báo cáo tình hình tài chính năm 20X7 được chuyển đổi như sau:
 

Khoản mục

Số tiền ( €)

Tỷ giá

Quy đổi ra VNĐ

TÀI SẢN

 

 

 

– Tiền

3.000

22.500

67.500.000

– Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

3.000

22.500

67.500.500

– Hàng tồn kho

18.000

22.500

405.000.000

– TSCĐ hữu hình

50.000

22.500

1.125.000.000

– Giá trị ngốn mòn luỹ kế

(10.000)

22.500

(225.000.000)

Tổng tài sản

64.000

 

1.440.000.000

NỢ PHẢI TRẢ

44.000

 

990.000.000

– Phải trả người buôn bán

4.000

22.500

90.000.000

– Vay dài hạn

40.000

22.500

900.000.000

VỐN CHỦ SỞ HỮU

20.000

 

450.000.000

– Vốn đầu tư của chủ sở hữu (mệnh giá 10.000đ/CP)

14.000

20.000

280.000.000

– Thặng dư vốn cổ phần

4.000

20.000

80.000.000

– Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối

2.000

 

(1)              43.500.000

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái (phát sinh do chuyển đổi)

 

 

(2)              46.500.000

Tổng mối cung cấp ngân sách

64.000

 

1.440.000.000

 
 
 b) Các khoản doanh thu và thu nhập khác, chi phí (CP) được chuyển đổi theo tỷ giá trung bình cả năm 20X7 (giả thiết tỷ giá trung bình xấp xỉ tỷ giá giao dịch thực tế ) như sau:
 

Khoản mục

Số tiền ( €)

Tỷ giá

Quy đổi ra VNĐ

– Tổng doanh thu và thu nhập khác

20.000

21.500

430.000.000

– Tổng chi phí (CP) (gồm cả thuế (tax) TNDN)

(17.000)

21.500

(365.500.000)

– Lợi nhuận sau thuế (tax) TNDN

3.000

 

64.500.000

– Cổ tức đã trả

(1.000)

21.500

(21.000.000)

– Lợi nhuận chưa phân phối 31/12/20X7

2.000

 

(1)              43.500.000

 
 
 
 
 
 
 
 
Chú ý:
(1) Khoản mục lợi nhuận chưa phân phối được xác định sau sau Khi chuyển đổi doanh thu và thu nhập khác, chi phí (CP) theo tỷ giá trung bình và cổ tức đã trả theo tỷ giá tại ngày công bố.
(2) Phân tích chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do chuyển đổi BCTC năm 20X7 của Công ty S như sau:

Tài sản thuần đầu năm 20X7

18.000 (22.500-20.000)

=

45.000.000

Lợi nhuận thuần trong năm 20X7

3.000 (22.500 – 21.500)

=

3.000.000

Cổ tức đã trả năm 20X7

1.000(22.500-21.000)

=

(1.500.000)

Cộng

 

(2)

46.500.000

 
Phần chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do chuyển đổi BCTC 46.500.000đ được báo cho biết giải trình tại chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” trong phần vốn chủ sở hữu.
Giả sử trong năm tiếp theo, Công ty (CTY, DN) có Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/20X8 như sau:

Khoản mục

Số tiền (€)

Khoản mục

Số tiền (€)

TÀI SẢN

 

NỢ PHẢI TRẢ

50.000

– Tiền

8.000

– Phải trả người buôn bán

8.000

– Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

7.000

– Vay dài hạn

40.000

– Hàng tồn kho

9.000

VỐN CHỦ SỞ HỮU

21.000

– TSCĐ hữu hình

58.000

– Vốn đầu tư của chủ sở hữu (mênh giá 10.000đ/CP)

14.000

– Giá trị ngốn mòn luỹ kế

(11.000)

– Thặng dư vốn cổ phần

4.000

 

 

– Lợi nhuận chưa phân phối

3.000

Tổng tài sản

71.000

Tổng mối cung cấp ngân sách

71.000

 
  
Tổng hợp doanh thu và thu nhập khác, chi phí (CP) và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí theo Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại năm 20X8 như sau:

Khoản mục

Euro

– Tổng doanh thu và thu nhập khác

23.000

– Tổng chi phí (CP)

(18.000)

– Lợi nhuận sau thuế (tax) TNDN

5.000

– Lợi nhuận chưa phân phối 31/12/20X7

2.000

– Cổ tức đã trả năm 20X6

(4.000)

– Lợi nhuận chưa phân phối 31/12/20X8

3.000

 
Tỷ giá giữa đồng Euro và đồng nước ta:
+ Tỷ giá chuyển khoản trung bình tại ngày 01/01/20X8 là: 1 € = 22.500đ
+ Tỷ giá chuyển khoản trung bình tại ngày 31/12/20X8 là một trong những trong € = 25.000đ
+ Trung bình cả năm 20X8 là một trong những trong € = 24.000đ
+ Tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả cổ tức là một trong những trong € = 24.500đ
Các khoản mục của Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/20X8 được chuyển đổi như sau:

Khoản mục

Số tiền (€)

Tỷ giá

Quy đổi ra VNĐ

TÀI SẢN

 

 

 

– Tiền

8.000

25.000

200.000.000

– Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

7.000

25.000

175.000.000

– Hàng tồn kho

9.000

25.000

225.000.000

– TSCĐ hữu hình

58.000

25.000

1.450.000.000

– Giá trị ngốn mòn luỹ kế

(11.000)

25.000

(275.000.000)

Tổng tài sản

71.000

 

1.775.000.000

NỢ PHẢI TRẢ

50.000

 

1.250.000.000

– Phải trả người buôn bán

10.000

25.000

250.000.000

– Vay dài hạn

40.000

25.000

1.000.000.000

VỐN CHỦ SỞ HỮU

21.000

 

525.000.000

– Vốn đầu tư của chủ sở hữu (mệnh giá 10.000 đ/CP)

14.000

20.000

280.000.000

– Thặng dư vốn cổ phần

4.000

20.000

80.000.000

– Lợi nhuận chưa phân phối

3.000

 

(1)              65.500.000

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái (phát sinh do chuyển đổi)

 

 

(2)              99.500.000

Tổng mối cung cấp ngân sách

71.000

 

1.775.000.000

 
 
Các khoản doanh thu và thu nhập khác, chi phí (CP) được chuyển đổi theo tỷ giá trung bình cả năm 20X8 do tỷ giá trung bình xấp xỉ tỷ giá thực tế như sau:

Khoản mục

Số tiền(1€)

Tỷ giá

Quy đổi raVNĐ

– Tổng doanh thu và thu nhập khác

23.000

24.000

552.000.000

– Tổng chi phí (CP)

(18.000)

24.000

(432.000.000)

– Lợi nhuận sau thuế (tax) TNDN

5.000

24.000

120.000.000

– Lợi nhuận chưa phân phối 31/12/20X7

2.000

 

43.500.000

– Cổ tức đã trả

(4.000)

24.500

(98.000.000)

– Lợi nhuận chưa phân phối 31/12/20X8

3.000

 

65.500.000

 
Phân tích chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do chuyển đổi BCTC năm 20X8 như sau:

Tài sản thuần 1/1/20X8

20.000 (25.000-22500)

=

50.000.000

Lợi nhuận thuần trong năm 20X8

5.000 (25.000 – 24.000)

=

5.000.000

Cổ tức đã trả năm 20X8

4.000 (25.000 – 24.500)

=

(2.000.000)

Cộng

 

(2)

53.000.000

 
Như vậy, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do chuyển đổi BCTC luỹ tiếp theo 31/12/20X8 là 53.000.000đ + 46.500.000đ = 99.500.000đ.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Bài tập kế toán tài chính nước ngoài tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Bài tập kế toán tài chính nước ngoài tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Bài tập kế toán tài chính nước ngoài tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Bài tập kế toán tài chính nước ngoài tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Bài tập kế toán tài chính nước ngoài tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải

Link Download Google Drive File phần mềm Bài tập kế toán tài chính nước ngoài tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Bài #tập #kế #toán #nước ngoài #tệ #chênh #lệch #tỷ #giá #có #lời #giải