Contents

Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2022/TT-BTC

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2022/TT-BTC Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 10:43:29 )

115

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình marketing thương mại và các luồng tiền của một Công ty (CTY, DN), đáp ứng yêu cầu cai quản lý của chủ Công ty (CTY, DN), cơ quan lại Nhà nước và nhu muốn hữu ích của những người dân sử dụng trong việc đưa ra các quyết định tài chính tài chính. 

Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một Công ty (CTY, DN) về:

a) Tài sản;
b) Nợ TK phải trả;
c) Vốn chủ sở hữu;
d) Doanh thu, thu nhập khác, chi phí (CP) sản xuất marketing thương mại và chi phí (CP) khác;
đ) Lãi, lỗ và phân chia hiệu quả marketing thương mại.

– Ngoài các thông tin này, Công ty (CTY, DN) còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm mục đích giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán tài chính đã áp dụng để ghi nhận những kỹ năng tài chính tài chính phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.

1. Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên báo cho biết giải trình tài chính
–  Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm:
Hệ thống Báo cáo tài chính năm phát hành theo Thông tư 133/2022/TT-BTC được áp dụng cho tất cả các loại hình Công ty (CTY, DN) có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, 123 mọi thành phần tài chính tài chính trong cả nước.
–  Việc ký Báo cáo tài chính phải thực hiện nay theo quy định của Luật Kế toán. Trường hợp Công ty (CTY, DN) ko tự lập Báo cáo tài chính mà thuê đơn vị marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính lập Báo cáo tài chính, người hành nghề thuộc các đơn vị marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính phải ký và ghi rõ số giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính trên báo cho biết giải trình tài chính của đơn vị.2. Hệ thống báo cho biết giải trình tài chính
2.1. Hệ thống báo cho biết giải trình tài chính năm áp dụng cho các Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục bao héc tàm tất cả:
a) Báo cáo buộc phải:

– Báo cáo tình hình tài chính

Mẫu số B01a – DNN

đầy đủ về cách lập Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo tại đây:Cách lập báo cho biết giải trình tình hình tài chính Mẫu B01a – DNN

– Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

Mẫu số B02 – DNN

đầy đủ về cách lập Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo tại đây:Cách lập báo cho biết giải trình hiệu quả hoạt động marketing thương mại Mẫu B02 – DNN

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu số B09 – DNN

đầy đủ về cách lập Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo tại đây:Cách lập Thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính Mẫu B09 – DNN

Tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và yêu cầu cai quản lý, Công ty (CTY, DN) có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN.Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan lại thuế (tax) phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).
b) Báo cáo ko buộc phải mà khuyến nghị lập:

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B03 – DNN

đầy đủ về cách lập Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo tại đây:Cách lập báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ Mẫu B03 – DNN

2.2. Hệ thống báo cho biết giải trình tài chính năm áp dụng cho các Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa ko đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục bao héc tàm tất cả:
a) Báo cáo buộc phải:

– Báo cáo tình hình tài chính

Mẫu số B01 – DNNKLT

– Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

Mẫu số B02 – DNN

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu số B09 – DNNKLT

b) Báo cáo ko buộc phải mà khuyến nghị lập:

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B03 – DNN

2.3. Hệ thống báo cho biết giải trình tài chính năm buộc phải áp dụng cho các Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ bao héc tàm tất cả:

– Báo cáo tình hình tài chính

Mẫu số B01 – DNSN

– Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

Mẫu số B02 – DNSN

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu số B09 – DNSN

Khi lập báo cho biết giải trình tài chính, các Công ty (CTY, DN) phải tuân thủ biểu mẫu báo cho biết giải trình tài chính theo quy định. Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các Công ty (CTY, DN) có thể sửa đổi, bổ sung báo cho biết giải trình tài chính cho phù phù hợp với từng lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí và yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN) tuy nhiên phải được Bộ Tài chính chấp thuận bởi văn bạn dạng trước Khi thực hiện nay.
Trong khi, Công ty (CTY, DN) có thể lập thêm các báo cho biết giải trình khác để phục vụ yêu cầu cai quản lý, chỉ đạo, điều hành phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của đơn vị.
2.4. Nội dung, phương pháp lập và trình bày các chỉ tiêu trong từng báo cho biết giải trình được áp dụng thống nhất cho các Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa.3. Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính
3.1. Thông tin trình bày trên báo cho biết giải trình tài chính phải đầy đủ, quan lại quý khách khứa hàng quan lại, ko hề sai sót để phản ánh trung thực, phù hợp và phải chăng tình hình tài chính, tình hình và hiệu quả marketing thương mại của Công ty (CTY, DN).
– Thông tin được coi là đầy đủ Khi bao héc tàm tất cả tất cả các thông tin cần thiết để giúp người sử dụng báo cho biết giải trình tài chính làm rõ ràng truyền thống, mẫu mã và rủi ro của các giao dịch và sự khiếu nại. Đối với một số khoản mục, việc trình bày đầy đủ còn phải mô tả thêm các thông tin về chất lượng, các yếu tố và tình huống có thể ảnh hưởng trọn tới chất lượng và truyền thống của khoản mục.
– Trình bày quan lại quý khách khứa hàng quan lại là ko thiên vị Khi lựa chọn hoặc mô tả các thông tin tài chính. Trình bày quan lại quý khách khứa hàng quan lại phải đảm bảo tính trung lập, ko chú trọng, nhấn mạnh vấn đề hoặc giảm nhẹ nhàng cũng như có các thao tác khác làm thay đổi mức độ ảnh hưởng trọn của thông tin tài chính là có lợi hoặc ko hề lợi cho người sử dụng Báo cáo tài chính.
– Không sai sót có tức là ko hề sự bỏ sót trong việc mô tả trạng thái kỳ kỳ lạ và ko hề sai sót trong quá trình cung cấp các thông tin báo cho biết giải trình được lựa chọn và áp dụng. Không sai sót ko hề tức là trọn vẹn chính xác trong tất cả các góc cạnh, ví dụ, việc ước tính các loại giá cả và giá trị ko quan lại sát được rất khó khăn xác định là chính xác Hay là ko chính xác. Việc trình bày một ước tính được coi là trung thực nếu giá trị ước tính được mô tả rõ ràng, truyền thống và các giới hạn của quá trình ước tính được giải thích và ko hề sai sót trong việc lựa chọn số liệu phù hợp trong quá trình ước tính.
3.2. Thông tin tài chính phải thích hợp để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính dự đoán, phân tích và đưa ra các quyết định tài chính tài chính.
3.3. Thông tin tài chính phải được trình bày đầy đủ trên mọi góc cạnh trọng yếu. Thông tin được coi là trọng yếu trong ngôi trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác có thể làm ảnh hưởng trọn tới quyết định của người sử dụng thông tin tài chính của đơn vị báo cho biết giải trình. Tính trọng yếu dựa vào truyền thống và độ lớn, hoặc cả hai, của các khoản mục có liên quan lại được trình bày trên báo cho biết giải trình tài chính của một đơn vị cụ thể.
3.4. Thông tin tài chính phải đảm bảo có thể kiểm chứng, kịp lúc và dễ hiểu.
3.5. Thông tin tài chính phải được trình bày nhất quán và có thể so sánh giữa các kỳ kế toán tài chính; So sánh được giữa các Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa với nhau.
3.6. Các chỉ tiêu ko hề số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính. Doanh nghiệp được chủ động đánh lại số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên lý liên tục trong mỗi phần.4. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty (CTY, DN) đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục
4.1. Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng truyền thống tài chính tài chính của các giao dịch và sự khiếu nại rộng là mẫu mã pháp lý của các giao dịch và sự khiếu nại đó (tôn trọng truyền thống rộng mẫu mã).
4.2. Tài sản ko được ghi nhận cao rộng giá trị có thể thu hồi; Nợ TK phải trả ko được ghi nhận thấp rộng trách nhiệm và trách nhiệm phải thanh toán.
4.3. Phân loại tài sản và nợ phải trả: Tài sản và nợ phải trả trên Báo cáo tình hình tài chính được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần hoặc trình bày thành ngắn hạn và dài hạn. Riêng Báo cáo tình hình tài chính của Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.
4.4. Trường hợp Báo cáo tình hình tài chính trình bày thành ngắn hạn và dài hạn:
Trên Báo cáo tình hình tài chính, các khoản mục Tài sản và Nợ TK phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tùy theo thời hạn của chu kỳ marketing thương mại thông thường của Công ty (CTY, DN), cụ thể như sau:
a) Đối với Công ty (CTY, DN) có chu kỳ marketing thương mại thông thường trong vòng 12 tháng, thì Tài sản và Nợ TK phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo nguyên lý sau:
– Tài sản và Nợ TK phải trả được thu hồi hoặc thanh toán trong vòng ko thật 12 tháng tới Tính từ lúc thời điểm báo cho biết giải trình được xếp vào loại ngắn hạn;
– Tài sản và Nợ TK phải trả được thu hồi hoặc thanh toán từ 12 tháng trở lên Tính từ lúc thời điểm báo cho biết giải trình được xếp vào loại dài hạn.
b) Đối với Công ty (CTY, DN) có chu kỳ marketing thương mại thông thường dài rộng 12 tháng thì Tài sản và Nợ TK phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều khiếu nại sau:
– Tài sản và Nợ TK phải trả được thu hồi hoặc thanh toán trong vòng một chu kỳ marketing thương mại bình thường được xếp vào loại ngắn hạn;
– Tài sản và Nợ TK phải trả được thu hồi hoặc thanh toán trong thời gian dài rộng một chu kỳ marketing thương mại thông thường được xếp vào loại dài hạn.
Trường hợp này, Công ty (CTY, DN) phải thuyết minh rõ đặc điểm xác định chu kỳ marketing thương mại thông thường, thời gian bình quân của chu kỳ marketing thương mại thông thường, các bởi cớ về chu kỳ sản xuất, marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) cũng như của ngành, lĩnh vực mà Công ty (CTY, DN) phát động và sinh hoạt giải trí.
c) Đối với các Công ty (CTY, DN) do tính chất phát động và sinh hoạt giải trí chẳng thể dựa vào chu kỳ marketing thương mại để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các Tài sản và Nợ TK phải trả được trình bày như điểm a mục này.
4.5. Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt. Chỉ thực hiện nay bù trừ Khi tài sản và nợ phải trả liên quan lại đến cùng một đối tượng, phát sinh từ các giao dịch và sự khiếu nại cùng loại.
4.6. Các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí (CP) phải được trình bày theo nguyên lý phù hợp và đảm bảo nguyên lý thận trọng. Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí (CP) và luồng tiền của kỳ báo cho biết giải trình. Các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí (CP) của các kỳ trước có sai sót làm ảnh hưởng trọn trọng yếu đến hiệu quả marketing thương mại và lưu chuyển tiền phải được điều chỉnh hồi tố bởi phương pháp báo cho biết giải trình lại trên cột thông tin so sánh, ko điều chỉnh vào kỳ báo cho biết giải trình. Riêng Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ được điều chỉnh sai sót của các kỳ trước vào kỳ phát hiện nay sai sót.5. Nguyên tắc lập và trình bày báo cho biết giải trình tài chính của Công ty (CTY, DN) ko đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục
5.1. Khi lập và trình bày Báo cáo tài chính, Công ty (CTY, DN) phải xem xét giả định về sự phát động và sinh hoạt giải trí liên tục. Doanh nghiệp bị coi là ko phát động và sinh hoạt giải trí liên tục nếu ko hề thời hạn phát động và sinh hoạt giải trí mà ko hề giấy tờ xin gia hạn phát động và sinh hoạt giải trí, bị giải thể, phá sản, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí (phải có văn bạn dạng cụ thể gửi cơ quan lại có thẩm quyền) trong vòng ko thật 12 tháng Tính từ lúc thời điểm lập Báo cáo tài chính. Đối với Công ty (CTY, DN) có chu kỳ sản xuất, marketing thương mại thông thường rộng 12 tháng thì ko thật một chu kỳ sản xuất marketing thương mại thông thường.
5.2. Trong một số ngôi trường hợp sau Công ty (CTY, DN) vẫn được coi là phát động và sinh hoạt giải trí liên tục:
– Việc thay đổi mẫu mã sở hữu Công ty (CTY, DN), thay đổi loại hình Công ty (CTY, DN), ví dụ chuyển một công ty TNHH thành công ty cổ phần hoặc trái lại;
– Việc chuyển một đơn vị có tư cách pháp nhân định khoản độc lập thành một đơn vị ko hề tư cách pháp nhân định khoản phụ thuộc hoặc trái lại (ví dụ chuyển một công ty con thành một chi nhánh hoặc trái lại) vẫn được coi là phát động và sinh hoạt giải trí liên tục.
5.3. Khi ko đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục, Công ty (CTY, DN) vẫn phải trình bày đủ các Báo cáo tài chính và ghi rõ là:
– Báo cáo tình hình tài chính áp dụng cho Công ty (CTY, DN) ko đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục và được trình bày theo Mẫu B01 – DNNKLT;
– Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được trình bày theo mẫu B02 – DNN và B03 – DNN đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục;
– Thuyết minh Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty (CTY, DN) ko đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục và được trình bày theo Mẫu B09 – DNNKLT.
5.4. Trường hợp giả định về sự phát động và sinh hoạt giải trí liên tục ko hề phù hợp tại thời điểm báo cho biết giải trình, Công ty (CTY, DN) ko phải phân loại tài sản và nợ phải trả thành ngắn hạn và dài hạn mà trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.
5.5. Trường hợp giả định về sự phát động và sinh hoạt giải trí liên tục ko hề phù hợp tại thời điểm báo cho biết giải trình, Công ty (CTY, DN) phải đánh giá lại toàn bộ tài sản và nợ phải trả trừ ngôi trường hợp có một bên thứ bố thừa kế quyền đối với tài sản hoặc trách nhiệm và trách nhiệm đối với nợ phải trả theo giá trị sổ sách. Doanh nghiệp phải ghi nhận vào sổ kế toán tài chính theo giá đánh giá lại trước Khi lập Báo cáo tình hình tài chính.
5.5.1. Doanh nghiệp ko phải đánh giá lại tài sản, nợ phải trả nếu bên thứ bố thừa kế quyền đối với tài sản hoặc trách nhiệm và trách nhiệm đối với nợ phải trả trong một số ngôi trường hợp cụ thể như sau:
a) Trường hợp một đơn vị sáp nhập vào đơn vị khác, nếu đơn vị nhận sáp nhập cam kết thừa kế mọi quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của đơn vị bị sáp nhập theo giá trị sổ sách;
b) Trường hợp một đơn vị chia thành các đơn vị khác, nếu đơn vị sau Khi chia cam kết thừa kế mọi quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của đơn vị bị chia theo giá trị sổ sách;
c) Từng khoản mục tài sản cụ thể được một bên khác cam kết, bảo hộ thu hồi cho đơn vị bị giải thể theo giá trị sổ sách và việc thu hồi diễn ra trước thời điểm đơn vị chính thức ngừng phát động và sinh hoạt giải trí;
d) Từng khoản mục nợ phải trả cụ thể được một bên thứ bố cam kết, bảo hộ thanh toán cho đơn vị bị giải thể và đơn vị bị giải thể chỉ có trách nhiệm và trách nhiệm thanh toán lại cho bên thứ bố đó theo giá trị sổ sách;
5.5.2. Việc đánh giá lại được thực hiện nay đối với từng loại tài sản và nợ phải trả theo nguyên lý:
(a) Đối với tài sản:
– Hàng tồn kho được đánh giá theo giá thấp rộng giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện nay được tại thời điểm báo cho biết giải trình;
– TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, BDS đầu tư được đánh giá theo giá thấp rộng giữa giá trị còn lại và giá trị có thể thu hồi tại thời điểm báo cho biết giải trình (là giá thanh lý trừ các chi phí (CP) thanh lý ước tính). Đối với TSCĐ thuê tài chính nếu có điều khoản cần phải mua lại thì đánh giá lại tương tự như TSCĐ của Công ty (CTY, DN), nếu được trả lại cho bên cho thuê thì đánh giá lại theo số nợ thuê tài chính còn phải trả cho bên cho thuê;
– Chi phí xây dựng cơ bạn dạng dở dang được đánh giá theo giá thấp rộng giữa giá trị ghi sổ và giá trị có thể thu hồi tại thời điểm báo cho biết giải trình (là giá thanh lý trừ chi phí (CP) thanh lý ước tính);
– Chứng khoán marketing thương mại được đánh giá theo giá trị phù hợp và phải chăng. Giá trị phù hợp và phải chăng của chứng khoán niêm yết hoặc chứng khoán trên sàn UPCOM được xác định là giá đóng cửa của phiên giao dịch tại ngày báo cho biết giải trình (hoặc phiên trước liền kề nếu thị ngôi trường ko giao dịch vào ngày báo cho biết giải trình);
– Các khoản vốn, góp vốn vào đơn vị khác được ghi nhận theo giá thấp rộng giữa giá trị ghi sổ và giá trị có thể thu hồi tại thời điểm báo cho biết giải trình (giá có thể buôn bán trừ chi phí (CP) buôn bán ước tính);
– Các khoản vốn nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản phải thu được đánh giá theo số thực tế có thể thu hồi.
b) Đối với nợ phải trả: Trường hợp có sự thỏa thuận giữa các bên bởi văn bạn dạng về số phải trả thì đánh giá lại theo số thỏa thuận. Trường hợp ko hề thỏa thuận cụ thể thực hiện nay như sau:
– Nợ TK phải trả bởi tiền được đánh giá lại theo giá cao rộng giữa giá trị ghi sổ số tiền nợ phải trả và giá trị số tiền nợ trả trước thời hạn theo quy định của hợp đồng;
– Nợ TK phải trả bởi tài sản tài chính được đánh giá lại theo giá cao rộng giữa giá trị ghi sổ của số tiền nợ phải trả và giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản tài chính đó tại thời điểm báo cho biết giải trình;
– Nợ TK phải trả bởi mặt hàng tồn kho được đánh giá lại theo giá cao rộng giữa giá trị ghi sổ số tiền nợ phải trả và giá mua (cộng các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp) hoặc giá thành sản xuất mặt hàng tồn kho tại thời điểm báo cho biết giải trình;
– Nợ TK phải trả bởi TSCĐ được đánh giá lại theo giá cao rộng giữa giá trị ghi sổ nợ phải trả và giá mua (cộng các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp) hoặc giá trị còn lại của TSCĐ tại thời điểm báo cho biết giải trình.
c) Các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ được đánh giá lại theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên có giao dịch tại thời điểm báo cho biết giải trình như Công ty (CTY, DN) đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục.
5.6. Phương pháp kế toán tài chính một số khoản mục tài sản Khi Công ty (CTY, DN) ko đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục:
a) Việc trích lập dự phòng hoặc đánh giá tổn thất tài sản được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của tài sản, ko thực hiện nay trích lập dự phòng trên TK 229 – “Dự phòng tổn thất tài sản”;
b) Việc tính khấu ngốn hoặc ghi nhận tổn thất của TSCĐ, Bất động sản đầu tư được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của tài sản, ko dùng đến TK 214 để phản ánh ngốn mòn lũy kế.
5.7. Khi giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục ko hề phù hợp, Công ty (CTY, DN) phải xử lý một số vấn đề tài chính sau:
– Thực hiện nay trích trước vào chi phí (CP) để xác định hiệu quả marketing thương mại đối với các khoản lỗ dự con kiến phát sinh trong tương lai nếu kĩ năng phát sinh khoản lỗ là tương đối chắc chắn và giá trị khoản lỗ được ước tính một cách đáng tin cậy; Ghi nhận trách nhiệm và trách nhiệm lúc này đối với các khoản phải trả bao gồm trong ngôi trường hợp chưa có đầy đủ giấy tờ tài liệu (như biên bạn dạng kiểm nghiệm lượng của ngôi nhà thầu..) tuy nhiên chắc chắn phải thanh toán;
– Đối với khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đang phản ánh lũy kế trên Báo cáo tình hình tài chính (như chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc chuyển đổi báo cho biết giải trình tài chính sang Đồng nước ta), Công ty (CTY, DN) kết chuyển toàn bộ vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí (CP) tài chính (nếu lỗ);
– Các khoản chi phí (CP) trả trước chưa phân bổ ko hề như lợi thế thương mại phát sinh từ thống nhất marketing thương mại ko dẫn đến quan lại hệ công ty mẹ – công ty con, công cụ dụng cụ xuất dùng, chi phí (CP) thành lập Công ty (CTY, DN), chi phí (CP) trong giai đoạn triển khai… được ghi giảm toàn bộ để tính vào chi phí (CP) trong kỳ. Riêng chi phí (CP) trả trước liên quan lại đến việc thuê tài sản, trả trước lãi vay được tính toán và phân bổ để phù phù hợp với thời gian trả trước thực tế còn lại cho đến Khi chính thức dừng phát động và sinh hoạt giải trí;
– Các khoản chênh lệch lãi, lỗ Khi đánh giá lại tài sản và nợ phải trả sau Khi bù trừ với số dự phòng đã trích lập (nếu có) được ghi nhận vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính, thu nhập khác hoặc chi phí (CP) tài chính, chi phí (CP) khác tùy từng khoản mục cụ thể tương tự như việc ghi nhận của Công ty (CTY, DN) đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục.
5.8. Trường hợp giả định về sự phát động và sinh hoạt giải trí liên tục ko hề phù hợp tại thời điểm báo cho biết giải trình, Công ty (CTY, DN) phải thuyết minh chi tiết về kĩ năng tạo tiền và thanh toán nợ phải trả, vốn chủ sở hữu cho các cổ đông và giải thích lý do về sự ko so sánh được giữa thông tin của kỳ báo cho biết giải trình và thông tin kỳ so sánh, cụ thể:
– Số tiền có kĩ năng thu hồi từ việc thanh lý, nhượng buôn bán tài sản, thu hồi nợ phải thu;
– Khả năng thanh toán nợ phải trả theo thứ tự ưu tiên, như kĩ năng trả nợ ngân sách Nhà nước, trả nợ người lao động, trả nợ vay, nợ ngôi nhà sản xuất;
– Khả năng thanh toán cho chủ sở hữu, đối với công ty cổ phần cần công bố rõ kĩ năng mỗi cổ phiếu sẽ cảm bắt gặp bao lăm tiền;
– Thời gian tiến hành thanh toán các số tiền nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
– Lý do ko so sánh được thông tin kỳ báo cho biết giải trình và kỳ so sánh: Do kỳ trước Công ty (CTY, DN) trình bày Báo cáo tài chính dựa trên nguyên lý Công ty (CTY, DN) đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục. Do Công ty (CTY, DN) chuẩn bị giải thể, phá sản, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí theo quyết định của cơ quan lại có thẩm quyền (ghi rõ tên cơ quan lại, số quyết định) hoặc do Ban giám đốc có dự định theo văn bạn dạng (số, ngày, tháng, năm) nên Báo cáo tài chính trong kỳ báo cho biết giải trình được trình bày theo nguyên lý kế toán tài chính khác (ko đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục).6. Nguyên tắc lập và trình bày báo cho biết giải trình tài chính Khi thay đổi kỳ kế toán tài chính
Khi thay đổi kỳ kế toán tài chính, ví dụ đổi kỳ kế toán tài chính từ năm dương lịch sang kỳ kế toán tài chính khác năm dương lịch, Công ty (CTY, DN) phải tiến hành khóa sổ kế toán tài chính, lập Báo cáo tài chính theo nguyên lý sau:
6.1. Việc thay đổi kỳ kế toán tài chính phải tuân thủ theo quy định của Luật Kế toán. Khi thay đổi kỳ kế toán tài chính năm, kế toán tài chính phải lập riêng Báo cáo tài chính cho giai đoạn giữa 2 kỳ kế toán tài chính của năm tài chính cũ và năm tài chính mới.
Ví dụ: Doanh nghiệp có kỳ kế toán tài chính năm 2014 theo năm dương lịch. Năm 2015, Công ty (CTY, DN) chuyển sang áp dụng kỳ kế toán tài chính năm bắt mối cung cấp từ 1/4 năm trước đến 31/3 năm sau thì Công ty (CTY, DN) phải lập báo cho biết giải trình tài chính cho giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/3/2015.
6.2. Đối với Báo cáo tình hình tài chính: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của kỳ kế toán tài chính trước Khi chuyển đổi được ghi nhận là số dư đầu kỳ của kỳ kế toán tài chính mới và được trình bày trong cột “Số đầu năm”.
6.3. Đối với Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu Tính từ lúc thời điểm thay đổi kỳ kế toán tài chính đến cuối kỳ báo cho biết giải trình đầu tiên được trình bày trong cột “Kỳ này”, cột “kỳ trước” trình bày số liệu của 12 tháng trước tương đương với kỳ kế toán tài chính năm lúc này.
Ví dụ: Tiếp theo ví dụ trên, Khi trình bày cột “Kỳ trước” trong báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bắt mối cung cấp từ ngày 1/4/2015 và kết thúc ngày 31/3/2022, Công ty (CTY, DN) phải trình bày số liệu của giai đoạn từ 1/4/2014 đến 31/3/2015.7. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính Khi chuyển đổi loại hình hoặc mẫu mã sở hữu Công ty (CTY, DN)
Khi chuyển đổi mẫu mã sở hữu, chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN) phải tiến hành khóa sổ kế toán tài chính, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán tài chính đầu tiên sau Khi chuyển đổi, Công ty (CTY, DN) phải ghi sổ kế toán tài chính và trình bày báo cho biết giải trình tài chính theo nguyên lý sau:
7.1. Đối với sổ kế toán tài chính phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán tài chính của Công ty (CTY, DN) cũ được ghi nhận là số dư đầu kỳ trên sổ kế toán tài chính của Công ty (CTY, DN) mới.
7.2. Đối với Báo cáo tình hình tài chính: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu thừa kế của Công ty (CTY, DN) cũ trước Khi chuyển đổi được ghi nhận là số dư đầu kỳ của Công ty (CTY, DN) mới và được trình bày trong cột “Số đầu năm”.
7.3. Đối với Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu Tính từ lúc thời điểm chuyển đổi đến cuối kỳ báo cho biết giải trình đầu tiên được trình bày trong cột “Kỳ này”, cột “Kỳ trước” trình bày số liệu cột “Kỳ này” của Báo cáo kỳ trước liền kề. Doanh nghiệp phải trình bày trên thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính về lý do dẫn đến số liệu ở cột “kỳ trước” ko hề kĩ năng so sánh được với số liệu ở cột “kỳ này” (nếu có).8. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính Khi chia, tách, thống nhất, sáp nhập Công ty (CTY, DN)
8.1. Đơn vị kế toán tài chính bị chia, bị tách, thống nhất thành đơn vị kế toán tài chính mới phải thực hiện nay các công việc kế toán tài chính theo quy định của Luật kế toán tài chính. Đơn vị kế toán tài chính mới thực hiện nay công việc kế toán tài chính cho kỳ kế toán tài chính đầu tiên theo nguyên lý sau:
– Đối với sổ kế toán tài chính phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán tài chính bị chia, bị tách, thống nhất chuyển sang được ghi nhận là số phát sinh của đơn vị kế toán tài chính mới.
– Đối với Báo cáo tình hình tài chính: Cột “Số đầu năm” của đơn vị kế toán tài chính mới ko hề số liệu và phải trình bày rõ vấn đề này trong thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính.
– Đối với Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Chỉ trình bày số liệu Tính từ lúc thời điểm bị chia, bị tách, thống nhất đến cuối kỳ báo cho biết giải trình vào cột “Kỳ này”. Cột “Kỳ trước” ko hề số liệu và phải trình bày rõ vấn đề này trong thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính.
8.2. Khi sáp nhập đơn vị kế toán tài chính thì đơn vị kế toán tài chính nhận sáp nhập phải thực hiện nay các công việc kế toán tài chính theo quy định của Luật kế toán tài chính. Đơn vị kế toán tài chính nhận sáp nhập thực hiện nay công việc kế toán tài chính theo nguyên lý:
– Đối với sổ kế toán tài chính phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán tài chính của đơn vị kế toán tài chính bị sáp nhập được ghi nhận là số phát sinh trong kỳ của đơn vị nhận sáp nhập. Số dư đầu kỳ của đơn vị kế toán tài chính nhận sáp nhập vẫn giữ nguyên.
– Đối với Báo cáo tình hình tài chính: Toàn bộ tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán tài chính bị sáp nhập chuyển sang được tổng hợp và trình bày trong cột “Số cuối năm” của đơn vị kế toán tài chính nhận sáp nhập. Cột “Số đầu năm” của đơn vị kế toán tài chính nhận sáp nhập vẫn giữ nguyên.
– Đối với Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Toàn bộ số liệu trên báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị bị sáp nhập được tổng hợp trong cột “Kỳ này” của đơn vị nhận sáp nhập và phải thuyết minh trong Bản thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính.9.Đồng tiền sử dụng để lập báo cho biết giải trình tài chính Khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan lại chức năng cai quản lý Nhà nước tại nước ta
9.1. Báo cáo tài chính được sử dụng để công bố ra công chúng và nộp các cơ quan lại chức năng cai quản lý Nhà nước tại nước ta phải được trình bày bởi Đồng nước ta. Trường hợp Công ty (CTY, DN) lập Báo cáo tài chính bởi đồng đúc nước ngoài tệ thì phải chuyển đổi Báo cáo tài chính ra Đồng nước ta và Khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan lại chức năng cai quản lý Nhà nước tại nước ta thì báo cho biết giải trình tài chính bởi Đồng nước ta phải được đính kèm báo cho biết giải trình tài chính bởi đồng đúc nước ngoài tệ. Báo cáo tài chính dùng để xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) được thực hiện nay theo quy định của pháp luật về thuế (tax).
9.2. Phương pháp chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bởi nước ngoài tệ sang Đồng nước ta để công bố thông tin ra công chúng và nộp các cơ quan lại cai quản lý Nhà nước:
a) Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bởi đồng đúc nước ngoài tệ ra Đồng nước ta, kế toán tài chính phải quy đổi các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo nguyên lý sau:
– Tài sản và nợ phải trả được quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên có giao dịch;
– Vốn chủ sở hữu (vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác) được quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày góp vốn;
– Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối, các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối được quy đổi ra Đồng nước ta bởi phương pháp tính toán theo các khoản mục của Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại;
– Lợi nhuận, cổ tức đã trả được quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày phải trả lợi nhuận, cổ tức;
– Các khoản mục thuộc Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch hoặc tỷ giá chuyển khoản trung bình năm (ngôi trường hợp nếu tỷ giá trung bình xấp xỉ với tỷ giá giao dịch thực tế).
b) Phương pháp kế toán tài chính chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng nước ta.
Chênh lệch tỷ giá phát sinh Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng nước ta được ghi nhận trên chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” – Thuộc phần vốn chủ sở hữu của Báo cáo tình hình tài chính.10. Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính Khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính
10.1. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán tài chính, tại kỳ đầu tiên Tính từ lúc lúc thay đổi, kế toán tài chính thực hiện nay chuyển đổi số dư sổ kế toán tài chính sang đơn vị tiền tệ kế toán tài chính mới theo tỷ giá chuyển khoản trung bình của ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên có giao dịch tại thời điểm thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán tài chính.
10.2. Khi trình bày thông tin so sánh (cột kỳ trước) trên báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ của kỳ có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính, đơn vị áp dụng tỷ giá chuyển khoản trung bình kỳ trước liền kề với kỳ thay đổi.
10.3. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán tài chính, Công ty (CTY, DN) phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính lý do thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán tài chính và những ảnh hưởng trọn (nếu có) đối với báo cho biết giải trình tài chính do việc thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán tài chính.11. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cho biết giải trình tài chính
11.1. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cho biết giải trình tài chính:
a) Tất cả các Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa phải lập và gửi báo cho biết giải trình tài chính năm chậm nhất là 90 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan lại có liên quan lại theo quy định.b) Ngoài việc lập báo cho biết giải trình tài chính năm, các Công ty (CTY, DN) có thể lập báo cho biết giải trình tài chính mỗi tháng, quý để phục vụ yêu cầu cai quản lý và điều hành phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của Công ty (CTY, DN).
11.2. Nơi nhận báo cho biết giải trình tài chính năm được quy định như sau:
Các Công ty (CTY, DN) nộp báo cho biết giải trình tài chính năm cho cơ quan lại thuế (tax), cơ quan lại đăng ký marketing thương mại và cơ quan lại Thống kê.
Các Công ty (CTY, DN) (bao gồm các Công ty (CTY, DN) trong nước và Công ty (CTY, DN) có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghệ cao thì ngoài những việc nộp Báo cáo tài chính năm cho các cơ quan lại theo quy định (Cơ quan lại thuế (tax), cơ quan lại đăng ký marketing thương mại, cơ quan lại thống kê) còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban cai quản lý trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghệ cao nếu được yêu cầu.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2022/TT-BTC chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2022/TT-BTC trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2022/TT-BTC Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2022/TT-BTC mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2022/TT-BTC

Link Download Google Drive File phần mềm Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2022/TT-BTC , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Báo #cáo #tài #chính #theo #thông #tư #1332016TTBTC