Contents

Cách định khoản công cụ dụng cụ (TK 153) theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản công cụ dụng cụ (TK 153) theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 21:39:23 )

58

Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ dùng để phản ánh trị giá hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của Công ty (CTY, DN). Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động ko hề đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy công cụ, dụng cụ được cai quản lý và định khoản như nguyên nhiên liệu, vật liệu.

Theo quy định hiện nay hành, những tư liệu lao động sau đây nếu mất đi tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ:

– Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;

– Các loại vỏ vỏ hộp buôn bán tất nhiên product có tính tiền riêng, tuy nhiên trong quá trình bảo đảm an toàn product vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị ngốn mòn để trừ dần giá trị của vỏ vỏ hộp;

– Những dụng cụ, đồ nghề bởi thủy tinh, sành, sứ;

– Phương tiện cai quản lý, đồ dùng văn phòng;

– Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc,…

Xem thêm: Điều khiếu nại ghi nhận là tài sản cố định

1. Nguyên tắc định khoản Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ:

– Kế toán nhập, xuất, tồn kho công cụ, dụng cụ trên Tài khoản 153 được thực hiện nay theo giá gốc. Nguyên tắc xác định giá gốc nhập kho công cụ, dụng cụ được thực hiện nay như quy định đối với nguyên nhiên liệu, vật liệu.

– Việc tính giá trị công cụ, dụng cụ xuất kho cũng được thực hiện nay theo một trong bố phương pháp sau:

+ Phương pháp Nhập trước – Xuất trước;

+ Phương pháp giá thực tế đích danh;

+ Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ.
 

đầy đủ các bạn xem tại đây: Các phương pháp tính giá xuất kho của mặt hàng tồn kho

– Kế toán chi tiết công cụ, dụng cụ phải thực hiện nay theo từng kho, từng loại, từng group, từng thứ công cụ, dụng cụ. Công cụ, dụng cụ xuất dùng cho sản xuất, marketing thương mại, cho thuê phải được theo dõi về bảo vật và giá trị trên sổ kế toán tài chính chi tiết theo điểm sử dụng, theo đối tượng thuê và người chịu trách nhiệm vật chất. Đối với công cụ, dụng cụ có giá trị lớn, quý khan hiếm phải có thể thức bảo đảm an toàn đặc biệt.

– Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ Khi xuất dùng cho sản xuất, marketing thương mại phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại.

– Trường hợp công cụ, dụng cụ, vỏ vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong nhiều kỳ kế toán tài chính thì được ghi nhận vào Tài khoản 242 “Chi phí trả trước” và phân bổ dần vào giá vốn mặt hàng buôn bán hoặc chi phí (CP) sản xuất marketing thương mại theo từng bộ phận sử dụng.
2. Kết cấu của Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ:

Bên Nợ TK

TK 153

Bên Có

– Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn;

– Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho;

– Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện nay Khi kiểm kê;

– Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

 

– Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại, cho thuê hoặc góp vốn;

– Chiết khấu thương mại được hưởng trọn lúc mua công cụ, dụng cụ;

– Trị giá công cụ, dụng cụ trả lại cho người buôn bán hoặc được người buôn bán giảm giá;

– Trị giá công cụ, dụng cụ thiếu phát hiện nay Khi kiểm kê;

– Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ TK: Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ.

 

 

3. Cách định khoản công cụ dụng cụ (TK 153) theo TT 133:

3.1. Trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
a) Mua công cụ, dụng cụ nhập kho, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ thì giá trị của công cụ, dụng cụ được phản ánh theo giá mua chưa có thuế (tax) GTGT, căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan lại, ghi:

Nợ TK TK 153 – Công cụ, dụng cụ (giá chưa có thuế (tax) GTGT )
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (số thuế (tax) GTGT đầu vào) (1331)

Có các TK 111, 112, 141, 331,… (tổng giá thanh toán).

– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị công cụ, dụng cụ mua vào cả về thuế (tax) GTGT.
b) Trường hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá mặt hàng buôn bán cảm bắt gặp sau lúc mua công cụ, dụng cụ (bao gồm các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng tài chính tài chính về truyền thống làm giảm giá trị bên mua phải thanh toán) thì kế toán tài chính phải căn cứ vào tình hình biến động của công cụ, dụng cụ để phân bổ số chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán tốt hưởng trọn dựa trên số công cụ, dụng cụ còn tồn kho hoặc số đã xuất dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại:

Nợ TK các TK 111, 112, 331,….

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ (nếu công cụ, dụng cụ còn tồn kho)
Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (nếu công cụ, dụng cụ đã xuất dùng cho sản xuất marketing thương mại)

Có các TK 642 – Chi phí  cai quản lý  marketing thương mại (nếu công cụ, dụng cụ đã xuất dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm, cai quản lý Công ty (CTY, DN))

Có TK 242 – Chi phí trả trước (nếu được phân bổ dần)
Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu sản phẩm do công cụ, dụng cụ đó cấu thành đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ)
Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

c) Trả lại công cụ, dụng cụ đã mua cho người buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ (giá trị công cụ, dụng cụ trả lại)
Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có) ( thuế (tax) GTGT đầu vào của công cụ, dụng cụ trả lại cho người buôn bán).

d) Phản ánh chiết khấu thanh toán được hưởng trọn (nếu có), ghi:

Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

đ) Xuất công cụ, dụng cụ sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại:
– Nếu giá trị công cụ, dụng cụ, vỏ vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan lại đến một kỳ kế toán tài chính được tính vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại một lần, ghi:

Nợ TK các TK 154, 642

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– Nếu giá trị công cụ, dụng cụ, vỏ vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan lại đến nhiều kỳ kế toán tài chính được phân bổ dần vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại, ghi:
+ Khi xuất công cụ, dụng cụ, vỏ vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê, ghi:

Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

+ Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ thuộc loại phân bổ nhiều lần cho từng kỳ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK các TK 154,642,… (giá trị phân bổ dần của công cụ, dụng cụ xuất dùng cho hoạt
.                                   động sản xuất marketing thương mại)
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá trị phân bổ dần của công cụ, dụng cụ xuất dùng cho
thuê)

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

– Ghi nhận doanh thu về cho thuê công cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131,…

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5113)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).

– Nhận lại công cụ, dụng cụ cho thuê, ghi:

Nợ TK TK 153 – Công cụ, dụng cụ (1533)

Có TK 242 – Chi phí trả trước (giá trị còn lại chưa tính vào chi phí (CP)).

g) Đối với công cụ, dụng cụ nhập vào:
– Khi nhập vào công cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ TK TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế (tax) GTGT đầu vào của mặt hàng nhập vào ko được khấu trừ)
Có TK 3332- thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt (nếu có).
Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào)
Có TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường.

– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào của mặt hàng nhập vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312).

h) Khi kiểm kê phát hiện nay công cụ, dụng cụ thừa, thiếu, mất, hư hư, kế toán tài chính xử lý tương tự như đối với nguyên vật liệu (xem TK 152).
i) Đối với công cụ, dụng cụ chẳng cần dùng:
– Khi thanh lý, nhượng buôn bán công cụ, dụng cụ kế toán tài chính phản ánh giá vốn ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– Kế toán phản ánh doanh thu buôn bán công cụ, dụng cụ ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5118)
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.

3.2. Trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
a) Đầu kỳ kế toán tài chính, kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ, ghi:

Nợ TK TK 611 – Mua mặt hàng

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

b) Cuối kỳ kế toán tài chính, căn cứ vào hiệu quả kiểm kê xác định trị giá công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ, ghi:

Nợ TK TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Có TK 611 – Mua mặt hàng.

4. Sơ đồ định khoản TK 153 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách định khoản công cụ dụng cụ (TK 153) theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản công cụ dụng cụ (TK 153) theo TT 133 trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản công cụ dụng cụ (TK 153) theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản công cụ dụng cụ (TK 153) theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách định khoản công cụ dụng cụ (TK 153) theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản công cụ dụng cụ (TK 153) theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #công #cụ #dụng #cụ #theo