Contents

Định Khoản chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (TK 821) theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (TK 821) theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 14:27:30 )

372

Tài khoản 821 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) dùng để phản ánh chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của Công ty (CTY, DN) phát sinh trong năm làm căn cứ xác định hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sau thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) trong năm tài chính hiện nay hành.

1. Nguyên tắc định khoản Tài khoản 821 – Chi phí thuế (tax) TNDN theo TT 133:

– Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của Công ty (CTY, DN) phát sinh trong năm làm căn cứ xác định hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sau thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) trong năm tài chính hiện nay hành.

– Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) được ghi nhận vào tài khoản này là số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế (tax) trong năm và thuế (tax) suất thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hiện nay hành.

– Hàng quý, kế toán tài chính căn cứ vào chứng từ nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) để ghi nhận số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm phải nộp vào chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN). Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế (tax), nếu số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm phải nộp trong năm nhỏ rộng số phải nộp cho năm đó, kế toán tài chính ghi nhận số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp thêm vào chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN). Trường hợp số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm phải nộp trong năm lớn rộng số phải nộp của năm đó, kế toán tài chính phải ghi giảm chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) là số chênh lệch giữa số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm phải nộp trong năm lớn rộng số phải nộp.

– Trường hợp phát hiện nay sai sót ko trọng yếu liên quan lại đến khoản thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp của các năm trước, Công ty (CTY, DN) được định khoản tăng (hoặc giảm) số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp của các năm trước vào chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của năm phát hiện nay sai sót.

– Đối với các sai sót trọng yếu, kế toán tài chính điều chỉnh hồi tố.

– Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán tài chính phải kết chuyển chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phát sinh vào tài khoản 911 – “Xác định hiệu quả marketing thương mại” để xác định lợi nhuận sau thuế (tax) trong kỳ kế toán tài chính.

2. Kết cấu của Tài khoản 821 – Chi phí thuế (tax) TNDN:

Bên Nợ TK

TK 821

Bên Có

– Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phát sinh trong năm;

– thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện nay sai sót ko trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của năm lúc này.

 

– Số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thực tế phải nộp trong năm nhỏ rộng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) đã ghi nhận trong năm;

– Số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp được ghi giảm do phát hiện nay sai sót ko trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) trong năm lúc này;

– Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phát sinh trong năm lớn rộng khoản được ghi giảm chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) trong năm vào tài khoản 911 – “Xác định hiệu quả marketing thương mại”.

Tài khoản 821 – “Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)” ko hề số dư cuối kỳ.

3. Cách định khoản tài khoản 821 – Chi phí thuế (tax) TNDN theo thông tư 133:

a) Hàng quý, Khi xác định thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN), kế toán tài chính phản ánh số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hiện nay hành, ghi:

Nợ TK TK 821- Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

Có TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

– Khi nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) vào NSNN, ghi:

Nợ TK TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Có TK 111, 112,…

b) Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế (tax) hoặc số thuế (tax) do cơ quan lại thuế (tax) thông báo phải nộp:
+ Nếu số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thực tế phải nộp trong năm lớn rộng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm phải nộp, kế toán tài chính phản ánh bổ sung số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) còn phải nộp, ghi:

Nợ TK TK 821- Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

Có TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

+ Nếu số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thực tế phải nộp trong năm nhỏ rộng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm phải nộp, kế toán tài chính ghi giảm chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN), ghi:

Nợ TK TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Có TK 821- Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

c) Trường hợp phát hiện nay sai sót ko trọng yếu của các năm trước liên quan lại đến thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp của các năm trước, Công ty (CTY, DN) được định khoản tăng (hoặc giảm) số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp của các năm trước vào chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập hiện nay hành của năm phát hiện nay sai sót.
– Trường hợp sai sót ko trọng yếu của các năm trước dẫn đến phải nộp bổ sung thuế (tax) TNDN của các năm trước thì Công ty (CTY, DN) điều chỉnh tăng chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của năm lúc này, ghi:

Nợ TK TK 821 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hiện nay hành

Có TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

– Trường hợp sai sót ko trọng yếu của các năm trước dẫn đến được ghi giảm số thuế (tax) TNDN phải nộp thì Công ty (CTY, DN) điều chỉnh giảm chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của năm lúc này, ghi:

Nợ TK TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Có TK 821 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hiện nay hành.

d) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập, ghi:
– Nếu TK 821 có số phát sinh Nợ TK lớn rộng số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 821- Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

– Nếu TK 821 có số phát sinh Nợ TK nhỏ rộng số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK TK 821- Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

Có TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại.

4. Sơ đồ định khoản TK 821 theo TT 133

Xem thêm: Cách định khoản thuế (tax) TNDN phải nộp

FULL Hướng dẫn Mẹo Định Khoản chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (TK 821) theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (TK 821) theo TT 133 trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (TK 821) theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (TK 821) theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Định Khoản chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (TK 821) theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (TK 821) theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #chi #phí # thuế (tax) #thu #nhập #doanh #nghiệp #theo