Định Khoản giá thành sản xuất (TK 631) theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản giá thành sản xuất (TK 631) theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 13:13:27 )

386

Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất dùng để phản ánh tổng hợp chi phí (CP) sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị marketing thương mại dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, hotel,… trong ngôi trường hợp định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

1. Nguyên tắc định khoản Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo TT 133:

1.1. Đối với Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên ko dùng đến tài khoản 631 này.

1.2. Chỉ định khoản vào tài khoản 631 các loại chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại sau:

– Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu trực tiếp;

– Chi phí lực lượng lao động trực tiếp;

– Chi phí sử dụng máy thi công (đối với các Công ty (CTY, DN) xây lắp);

– Chi phí sản xuất chung.

1.3. Không định khoản vào tài khoản 631 các loại chi phí (CP) sau:

– Chi phí buôn bán sản phẩm;

– Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN);

– Chi phí tài chính;

– Chi phí khác;

1.4. Chi phí của bộ phận sản xuất, marketing thương mại phục vụ cho sản xuất, marketing thương mại, trị giá vốn product, nguyên nhiên liệu, vật liệu và chi phí (CP) thuê ngoài gia công chế biến (thuê ngoài, hoặc tự gia công, chế biến) cũng được phản ánh trên tài khoản 631.

1.5. Tài khoản 631 “Giá thành sản xuất” phải được định khoản chi tiết theo điểm phát sinh chi phí (CP) (phân xưởng, tổ, đội sản xuất,…) theo loại, group sản phẩm, dịch vụ…

1.6. Đối với ngành nông nghiệp, giá thành thực tế của sản phẩm được xác định vào cuối vụ hoặc cuối năm. Sản phẩm thu hoạch năm nào thì tính giá thành trong năm đó, tức là chi phí (CP) chi ra trong năm nay tuy nhiên năm sau mới thu hoạch sản phẩm thì năm sau mới tính giá thành.

– Đối với ngành trồng trọt, chi phí (CP) phải được định khoản chi tiết theo 3 loại cây:

+ Cây ngắn ngày;

+ Cây trồng một lần thu hoạch nhiều lần;

+ Cây lâu năm.

Đối với các loại cây trồng 2, 3 vụ trong một năm, hoặc trồng năm nay, năm sau mới thu hoạch, hoặc loại cây vừa có diện tích trồng mới, vừa có diện tích chăm sóc thu hoạch trong cùng một năm,… thì phải căn cứ vào tình hình thực tế để ghi chép, phản ánh rõ ràng chi phí (CP) của vụ này với vụ khác, của diện tích này với diện tích khác, của năm trước với năm nay và năm sau,…Không phản ánh vào tài khoản 631 “Giá thành sản xuất” chi phí (CP) trồng mới và chăm sóc cây lâu năm đang trong thời kỳ XDCB.

Đối với một số loại chi phí (CP) có liên quan lại đến nhiều đối tượng định khoản hoặc liên quan lại đến nhiều vụ, nhiều thời kỳ thì phải được theo dõi chi tiết riêng, sau đó phân bổ vào giá thành từng loại sản phẩm có liên quan lại như: Chi phí tưới tiêu nước, chi phí (CP) chuẩn bị đất và trồng mới năm đầu của những cây trồng một lần, thu hoạch nhiều lần (chi phí (CP) này ko thuộc vốn đầu tư XDCB).

Trên cùng một diện tích canh tác, nếu trồng xen kẽ từ hai loại cây công nghiệp ngắn ngày trở lên thì những chi phí (CP) phát sinh có liên quan lại trực tiếp đến cây nào sẽ tập hợp riêng cho cây đó (như phân tử giống, chi phí (CP) gieo trồng, thu hoạch) chi phí (CP) phát sinh chung cho các loại cây (như chi phí (CP) cày, bừa, tưới tiêu nước…) được tập hợp riêng và phân bổ cho từng loại cây theo diện tích gieo trồng.

Đối với cây lâu năm, các công việc từ Khi làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến Khi chính thức phát động có sản phẩm được xem như quá trình đầu tư XDCB để tạo hình nên TSCĐ được tập hợp chi phí (CP) vào TK 241 “XDCB dở dang”.

– Định Khoản chi phí (CP) chăn nuôi phải theo dõi chi tiết cho từng ngành chăn nuôi (ngành chăn nuôi trâu bò, ngành chăn nuôi lợn…), theo từng group hoặc theo từng loại gia súc, gia cầm. Đối với súc vật sinh sản Khi đào thải chuyển thành súc vật nuôi lớn, nuôi bự được định khoản vào TK 631 “Giá thành sản xuất” theo giá trị còn lại.

1.7. Tài khoản 631 “Giá thành sản xuất” áp dụng đối với ngành giao thông vận tải phải được định khoản chi tiết theo từng loại phát động và sinh hoạt giải trí (vận tải Khách hàng, vận tải product…). Trong quá trình vận tải, săm lốp bị ngốn mòn với mức độ sớm chóng rộng mức khấu ngốn đầu xe nên thường phải thay thế nhiều lần tuy nhiên giá trị săm lốp thay thế ko tính vào giá thành vận tải ngay một lúc Khi xuất dùng thay thế, mà phải trích trước hoặc phân bổ dần vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại mặt hàng kỳ.

1.8. Trong phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại hotel, định khoản tài khoản 631 phải được theo dõi chi tiết theo từng loại phát động và sinh hoạt giải trí như: Hoạt động ăn uống, dịch vụ buồng nghỉ ngơi, phục vụ vui chơi giải trí, phục vụ khác (giặt, là, cắt tóc, điện tín, massage…).
2. Kết cấu của Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất

Bên Nợ TK

TK 631

Bên Có

– Chi phí sản xuất, marketing thương mại sản phẩm, dịch vụ dở dang đầu kỳ;

– Chi phí sản xuất, marketing thương mại sản phẩm, dịch vụ thực tế phát sinh trong kỳ.

 

– Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ trả mỹ xong kết chuyển vào tài khoản 632 “Giá vốn mặt hàng buôn bán”.

– Chi phí sản xuất, marketing thương mại sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ kết chuyển vào tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang”.

Tài khoản 631 ko hề số dư cuối kỳ.

3. Cách định khoản Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo thông tư 133:

a) Kết chuyển chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại, chi phí (CP) dịch vụ dở dang đầu kỳ vào bên Nợ TK tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”, ghi:

Nợ TK TK 631 – Giá thành sản xuất

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.

b) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển chi phí (CP) nguyên nhiên liệu, vật liệu trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:

Nợ TK TK 631 – Giá thành sản xuất

Có TK 611 – Mua mặt hàng.

c) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển chi phí (CP) lực lượng lao động trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:

Nợ TK TK 631 – Giá thành sản xuất

Có TK 334 – Phải trả người lao động

d) Khi tính số Bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn của số công nhân trực tiếp sản xuất và cán bộ cai quản lý sản xuất vào giá thành sản xuất, ghi:

Nợ TK TK 631 – Giá thành sản xuất

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385, 3388)

đ) Khi phát sinh các khoản chi phí (CP) khác phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại, ghi:

Nợ TK TK 631 – Giá thành sản xuất

Có các TK 111, 112, 214, 331 …

e) Cuối kỳ kế toán tài chính, tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ, ghi;

Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

Có TK 631 – Giá thành sản xuất.

g) Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ trả mỹ xong, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 631 – Giá thành sản xuất.

4. Sơ đồ định khoản TK 631 theo TT 133

 

Xem thêm: Cách định khoản tài khoản 154 theo Thông Tư 133

FULL Hướng dẫn Mẹo Định Khoản giá thành sản xuất (TK 631) theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản giá thành sản xuất (TK 631) theo TT 133 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản giá thành sản xuất (TK 631) theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản giá thành sản xuất (TK 631) theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Định Khoản giá thành sản xuất (TK 631) theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản giá thành sản xuất (TK 631) theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #giá #thành #sản #xuất #theo