Contents

Hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 133 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 133 mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 00:13:15 )

327

Hệ thống danh mục tài khoản kế toán tài chính được phát hành tất nhiên phụ lục 1 của Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính – chỉ dẫn chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ gồm có 49 tài khoản cấp 1 và được chi tiết bở 79 tài khoản cấp 2, cụ thể như sau:

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

đầy đủ
cách định khoản các tài khoản

Cấp 1

Cấp 2

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

 

111

 
1111
1112

Tiền mặt
Tiền nước ta
Ngoại tệ

 Định Khoản tài khoản tiền mặt – TK 111

112

 
1121
1122

Tiền gửi Ngân mặt hàng
Tiền nước ta
Ngoại tệ

 Định Khoản tài khoản tiền gửi ngân mặt hàng – TK 112

121

 

Chứng khoán marketing thương mại

 Định Khoản tài khoản 121

128

 
1281
1288

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Tiền gửi có kỳ hạn
Các khoản vốn khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

 Định Khoản tài khoản 128

131

 

Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

 Định Khoản tài khoản 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

133

 
1331
1332

thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ
thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ của product, dịch vụ
thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ của TSCĐ

 Định Khoản thuế (tax) GTGT được khấu trừ – TK 133

136

 
1361
1368

Phải thu nội bộ
Vốn marketing thương mại ở đơn vị trực thuộc
Phải thu nội bộ khác

 Định Khoản phải thu nội bộ – TK 136

138

 
1381
1386
1388

Phải thu khác
Tài sản thiếu chờ xử lý
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Phải thu khác

 Định Khoản phải thu khác – TK 138

141

 

Tạm ứng

 Định Khoản tiền tạm ứng – TK 141

151

 

Hàng mua đang đi đường

 Định Khoản mặt hàng mua đang đi đường – TK 151

152

 

Nguyên liệu, vật liệu

 Định Khoản tài khoản 152 – Nguyên vật liệu

153

 

Công cụ, dụng cụ

 Định Khoản công cụ dụng cụ – TK 153

154

 

Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

 Định Khoản tài khoản 154 – Chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang

155

 

Thành phẩm

 Định Khoản TK 155 – Thành phẩm

156

 

Hàng hóa

 Định Khoản TK 156 – Hàng hóa

157

 

Hàng gửi đi buôn bán

 Định Khoản mặt hàng gửi buôn bán – TK 157

211

 
2111
2112
2113

Tài sản cố định
TSCĐ hữu hình
TSCĐ thuê tài chính
TSCĐ vô hình

 Định Khoản tài sản cố định – TK 211

214

 
2141
2142
2141
2147

Hao mòn tài sản cố định
Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn BDS đầu tư

 Định Khoản khấu ngốn TSCĐ – TK 214

217

 

Bất động sản đầu tư

 Định Khoản Bất Động Sản đầu tư – TK 217

228

 
2281
2288

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Đầu tư khác

 Định Khoản tài khoản 228 – Đầu tư góp vốn

229

 
2291
2292
2293
2294

Dự phòng tổn thất tài sản
Dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại
Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
Dự phòng phải thu rất khó khăn đòi
Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho

 Định Khoản dự phòng tổn thất tài sản – TK 229

241

 
2411
2412
2413

Xây dựng cơ bạn dạng dở dang
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bạn dạng
Sửa chữa lớn TSCĐ

 Định Khoản tài khoản 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

242

 

Chi phí trả trước

 Định Khoản chi phí (CP) trả trước – TK 242

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

 

331

 

Phải trả cho người buôn bán

 Định Khoản tài khoản 331 – Phải trả người buôn bán

333

 
33313331133312
3332
3333
3334
3335
3336
3337
33383338133382
3339

thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước
thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng phải nộpThuế GTGT đầu raThuế GTGT mặt hàng nhập vào
thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt
thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào
thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)
thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân
thuế (tax) (Tax) tài nguyên
thuế (tax) (Tax) ngôi nhà đất, tiền thuê đất
thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường và các loại thuế (tax) khácThuế bảo đảm an toàn môi trườngCác loại thuế (tax) khác
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

 Định Khoản các khoản thuế (tax) phải nộp vào NSNN

334

 

Phải trả người lao động

 Định Khoản tiền lương – TK 334

335

 

Chi phí phải trả

 Định Khoản TK 335 – Chi phí phải trả

336

 
3361
3368

Phải trả nội bộ
Phải trả nội bộ về vốn marketing thương mại
Phải trả nội bộ khác

 Định Khoản tài khoản 336 – Phải trả nội bộ

338

 
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388

Phải trả, phải nộp khác
Tài sản thừa chờ giải quyết
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Nhận ký quỹ, ký cược
Doanh thu chưa thực hiện nay
Phải trả, phải nộp khác

 Định Khoản tài khoản 338 – Phải trả phải nộp khác

341

 
3411
3412

Vay và nợ thuê tài chính
Các khoản đi vay
Nợ TK thuê tài chính

 Định Khoản tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

352

 
3521
3522
3524

Dự phòng phải trả
Dự phòng BH sản phẩm product
Dự phòng BH công trình xây dựng
Dự phòng phải trả khác

 Định Khoản tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

353

 
3531
3532
3533
3534

Quỹ khen thưởng phúc lợi
Quỹ khen thưởng
Quỹ phúc lợi
Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ
Quỹ thưởng ban cai quản lý điều hành công ty

 Định Khoản tài khoản 353 – Qũy khen thưởng phúc lợi

356

 
3561
3562

Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ
Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ
Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ đã tạo hình TSCĐ

 Định Khoản quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ – TK 356

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

411

 
4111
4112
4118

Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn góp của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Vốn khác

 Định Khoản tài khoản 411 – Vốn chủ sở hữu

413

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 Định Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái – TK 413

418

 

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

 Định Khoản tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn CSH

419

 

Cổ phiếu quỹ

 Định Khoản cổ phiếu quỹ – TK 419

421

 
4211
4212

Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối
Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước
Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay
 

 Định Khoản lợi nhuận chưa phân phối – TK 421

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

 

511

 
5111
5112
5113
5118

Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Doanh thu buôn bán sản phẩm hóa
Doanh thu buôn bán thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu khác

 Định Khoản doanh thu – TK 511

515

 

Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính

 Định Khoản tài khoản 515 – DT hoạt động tài chính

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

611

 

Mua mặt hàng

 Định Khoản TK 611 – Mua mặt hàng

631

 

Giá thành sản xuất

 Định Khoản giá thành sản xuất – TK 631

632

 

Giá vốn mặt hàng buôn bán

 Định Khoản giá vốn mặt hàng buôn bán – TK 632

635

 

Chi phí tài chính

 Định Khoản chi phí (CP) tài chính – TK 635

642

 
6421
6422

Chi phí cai quản lý marketing thương mại
Chi phí buôn bán sản phẩm
Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN)
 

 Định Khoản tài khoản 642

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

 

711

 

Thu nhập khác
 

 Định Khoản thu nhập khác – TK 711

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

 

811

 

Chi phí khác

 Định Khoản chi phí (CP) khác – TK 811

821

 

Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)
 

 Định Khoản tài khoản 821 – Chi phí thuế (tax) TNDN

 

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

911

 

Xác định hiệu quả marketing thương mại

 Định Khoản TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

(Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 133/2022/TT-BTC trên đây được sử dụng để định khoản cho các kỹ năng tài chính tài chính phát sinh Khi ghi sổ sách từ ngày 01/01/2022 – Danh mục khối mạng lưới server tài khoản thay thế cho bảng danh mục khối mạng lưới server tài khoản theo quyết định 48/2022/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011)
Các bạn muốn lấy File Excel bảng khối mạng lưới server tài khoản trên về thì thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected].
Tác giẩ sẽ gửi cho các bạn tham khảo.

Quy định về việc sử dụng tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 133 như sau:

– Trường hợp Công ty (CTY, DN) cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp định khoản các kỹ năng tài chính tài chính phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bởi văn bạn dạng của Bộ Tài chính trước Khi thực hiện nay.
– Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản ko hề qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) quy định tại Phụ lục 1 phát hành tất nhiên Thông tư này nhằm mục đích phục vụ yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN) mà ko phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

(Theo khoản 1 điều 10 của thông tư 133/2022/TT-BTC) 
 

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Chia sẻ thêm về một số điểm biệt lập giữa bảng khối mạng lưới server tài khoản theo thông tư 133/2022/TT-BTC so với bảng danh mục khối mạng lưới server tài khoản theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

1. Thông tư 133 ko chia tài khoản ngắn hạn hoặc dài hạn mà mỗi tài khoản chỉ phản ánh một nội dung. Doanh nghiệp được tự chi tiết và theo dõi dài hạn, ngắn hạn hoặc mở các tài khoản chi tiết theo yêu cầu của cai quản lý.

2.  Thông tư 133 chỉ quy định về nguyên lý kế toán tài chính mà ko quy định chi tiết các bút toán. Bằng cách vận dụng nguyên lý kế toán tài chính,  sẽ được tự quyết định các bút toán ghi sổ sao cho phù thống nhất với quy trình luân chuyển chứng từ và thói quen thuộc của mình miễn là trình bày BCTC đúng quy định.

3. Thông tư 133 bổ sung thêm các tài khoản:

1. TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, trong đó:

+ TK 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn

+ TK 1288 – Các khoản vốn khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

2. TK 136 – Phải thu nội bộ, Trong đó:

+ TK 1361 – Vốn marketing thương mại ở đơn vị trực thuộc 

+ TK 1368 – Phải thu nội bộ khác

3. TK 1386 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

4. TK 151 – Hàng mua đang đi đường

5. TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, Trong đó: 

+ TK 2281 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 

+ TK 2288- Đầu tư khác

6. Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ, Trong đó:

+ TK 3361 – Phải trả nội bộ về vốn marketing thương mại 

+ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác

7. Tài khoản 3385 – Bảo hiểm thất nghiệp (Theo QĐ 48 thì BHTN là TK 3389)

8. Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả được chi tiết thêm bởi 3 tài khoản cấp 2:

+ TK 3521 – Dự phòng BH sản phẩm product 

+ TK 3522 – Dự phòng BH công trình xây dựng 

+ TK 3524 – Dự phòng phải trả khác

4. Thông tư 133 BỎ các tài khoản: 

+ TK 1113: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.

+ TK 1123: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.

+ TK 142: chi phí (CP) trả trước ngắn hạn

+ TK 159: Các khoản dự phòng

+ TK 171: Giao dịch mua buôn bán trái phiếu của chính phủ

+ TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn

+ TK 244: Ký quỹ ký cược dài hạn

+ TK 311: Vay ngắn hạn

+ TK 315: Nợ TK dài hạn đến hạn trả

+ Bỏ TK 3389 – Bảo hiểm thất nghiệp – Chuyển thành tài khoản 3385

+ TK 3413 – Trái phiếu phát hành

+ TK 3414 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

+ TK 351: Qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm

+ Bỏ ko hề các TK giảm trừ doanh thu 521.

+ Bỏ ko hề các TK ngoài bảng từ 001 đến 007

5. Thông tư 133 đổi tên các tài khoản:

+ TK 121 – Đầu tư tài chính ngắn hạn của QĐ 48 thành Chứng khoán marketing thương mại

+ TK 229 – Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Thành: Dự phòng tổn thất tài sản

và được chi tiết thành 4 tài khoản cấp 2:

+ TK 2291 – Dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại 

+ TK 2292 – Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 

+ TK 2293 – Dự phòng phải thu rất khó khăn đòi 

+ TK 2294 – Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho

+ TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn thành Chi phí trả trước

+ Tài khoản 3338 – Các loại thuế (tax) khác Thành: thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường và các loại thuế (tax) khác và được chi tiết thành 2 tài khoản cấp 2:

+ TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường

+ TK 33382 – Các loại thuế (tax) khác

+ TK 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn THÀNH Nhận ký quỹ, ký cược

+ TK 341 – Vay nợ dài hạn Thành Vay và nợ thuê tài chính

+ TK 3411 – Vay dài hạn Thành các khoản đi vay

+ TK 3412 – nỢ dài hạn Thành Nợ TK thuê tài chính

+ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước thành Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước

+ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay thành Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 133 mới nhất đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 133 mới nhất trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 133 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 133 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 133 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 133 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hệ #thống #tài #khoản #kế #toán #theo #thông #tư #mới #nhất