Contents

Hồ sơ đăng ký thuế (tax) ban sơ (địa điểm nộp) mới nhất năm 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Hồ sơ đăng ký thuế (tax) ban sơ (địa điểm nộp) mới nhất năm 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 02:53:45 )

244

Hồ sơ và địa điểm nộp đăng ký thuế (tax) ban sơ

Theo điều 31 của Luật cai quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14 thì Hồ sơ đăng ký thuế (tax) lần đầu được quy định như sau:
1. Người nộp thuế (tax) đăng ký thuế (tax) cùng với đăng ký Công ty (CTY, DN), đăng ký liên minh xã, đăng ký marketing thương mại thì giấy tờ đăng ký thuế (tax) là giấy tờ đăng ký Công ty (CTY, DN), đăng ký liên minh xã, đăng ký marketing thương mại theo quy định của pháp luật.

2. Người nộp thuế (tax) là tổ chức đăng ký thuế (tax) trực tiếp với cơ quan lại thuế (tax) thì giấy tờ đăng ký thuế (tax) bao héc tàm tất cả:

a) Tờ khai đăng ký thuế (tax); 

b) Bản sao giấy phép thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan lại có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực thực thi hiện hành;

c) Các giấy tờ khác có liên quan lại.

3. Người nộp thuế (tax) là hộ gia đình, hộ marketing thương mại, cá nhân đăng ký thuế (tax) trực tiếp với cơ quan lại thuế (tax) thì giấy tờ đăng ký thuế (tax) bao héc tàm tất cả:

a) Tờ khai đăng ký thuế (tax) hoặc tờ khai thuế (tax);

b) Bản sao giấy chứng minh dân chúng, bạn dạng sao thẻ căn cước công dân hoặc bạn dạng sao hộ chiếu;

c) Các giấy tờ khác có liên quan lại.

4. Việc connect thông tin giữa cơ quan lại cai quản lý đất nước và cơ quan lại thuế (tax) để nhận giấy tờ đăng ký thuế (tax) và cấp mã số thuế (tax) theo cơ chế một cửa liên thông qua cổng thông tin điện tử được thực hiện nay theo quy định của pháp luật có liên quan lại.Theo điều 32 của Luật cai quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14 thì Địa điểm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu được quy định như sau:
1. Người nộp thuế (tax) đăng ký thuế (tax) cùng với đăng ký Công ty (CTY, DN), đăng ký liên minh xã, đăng ký marketing thương mại thì địa điểm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) là địa điểm nộp giấy tờ đăng ký Công ty (CTY, DN), đăng ký liên minh xã, đăng ký marketing thương mại theo quy định của pháp luật.

2. Người nộp thuế (tax) đăng ký thuế (tax) trực tiếp với cơ quan lại thuế (tax) thì địa điểm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) được quy định như sau:

a) Tổ chức, hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) điểm tổ chức, hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại đó có trụ sở;

b) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế (tax) thay nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó;

c) Hộ gia đình, cá nhân ko marketing thương mại nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) điểm phát sinh thu nhập chịu thuế (tax), điểm đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc điểm đăng ký tạm trú hoặc điểm phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách đất nước.

3. Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế (tax) thay cho bạn dạng thân mình và người phụ thuộc nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) thông qua tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) thay cho cá nhân đến cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả đó.

Cụ thể về giấy tờ và địa điểm nộp đăng ký thuế (tax) chi tiết cho từng đối tượng được chỉ dẫn bởi Điều 7 Thông tư 105/2022/TT-BTC như sau:

1. Đối với người nộp thuế (tax) là tổ chức quy định tại Điểm a, b, c, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC gồm có:
a) Doanh nghiệp phát động và sinh hoạt giải trí trong các lĩnh vực bảo đảm, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán, luật sư, công chứng hoặc các lĩnh vực chuyên ngành khác ko phải đăng ký Công ty (CTY, DN) qua cơ quan lại đăng ký marketing thương mại theo quy định của pháp luật chuyên ngành (sau đây gọi là Tổ chức tài chính tài chính).

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức tài chính tài chính của lực lượng vũ trang, tổ chức tài chính tài chính của các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội, xã hội-công việc và nghề nghiệp phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo quy định của pháp luật tuy nhiên ko phải đăng ký Công ty (CTY, DN) qua cơ quan lại đăng ký marketing thương mại; tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với việt Nam thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí mua, buôn bán, trao đổi product tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong trung tâm vực tài chính tài chính cửa khẩu; văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại nước ta; tổ liên minh được thành lập và tổ chức phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Bộ Luật Dân sự (sau đây gọi là Tổ chức tài chính tài chính).

c) Tổ chức được thành lập bởi cơ quan lại có thẩm quyền ko hề phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại tuy nhiên phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách đất nước (sau đây gọi là Tổ chức khác).

n) Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách đất nước.

a) Tổ chức tài chính tài chính và các đơn vị phụ thuộc (trừ tổ liên minh) quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu tại Cục thuế (tax) (Tax) điểm đặt trụ sở.

a.1) Hồ sơ đăng ký thuế (tax) của tổ chức là đơn vị độc lập, đơn vị chủ cai quản gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

– Bảng kê các công ty con, công ty thành viên mẫu số BK01-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê các đơn vị phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê địa điểm marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê các ngôi nhà thầu nước ngoài, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê các ngôi nhà thầu, ngôi nhà đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê góp vốn của tổ chức, cá nhân mẫu số 06-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bản sao Giấy phép thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Văn bạn dạng tương đương do cơ quan lại có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với nước ta thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí mua, buôn bán, trao đổi product tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong trung tâm vực tài chính tài chính cửa khẩu của nước ta).

a.2) Hồ sơ đăng ký thuế (tax) của đơn vị phụ thuộc gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

– Bảng kê các đơn vị phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê địa điểm marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê các ngôi nhà thầu nước ngoài, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê các ngôi nhà thầu, ngôi nhà đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí đơn vị phụ thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Văn bạn dạng tương đương do cơ quan lại có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với nước ta thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí mua, buôn bán, trao đổi product tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong trung tâm vực tài chính tài chính cửa khẩu của nước ta).

b) Tổ chức khác và các đơn vị phụ thuộc theo quy định tại Điểm c, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu tại Cục thuế (tax) (Tax) điểm tổ chức đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan lại trung ương và cơ quan lại cấp tỉnh ra quyết định thành lập; tại Chi cục thuế (tax) (Tax), Chi cục thuế (tax) (Tax) điểm điểm tổ chức đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan lại cấp thị trấn ra quyết định thành lập và điểm tổ liên minh đóng trụ sở.

b.1) Hồ sơ đăng ký thuế (tax) của tổ chức là đơn vị độc lập, đơn vị chủ cai quản gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

– Bảng kê các công ty con, công ty thành viên mẫu số BK01-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê các đơn vị phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê địa điểm marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê các ngôi nhà thầu nước ngoài, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bản sao ko yêu cầu chứng thực Quyết định thành lập, hoặc Văn bạn dạng tương đương do cơ quan lại có thẩm quyền cấp.

b.2) Hồ sơ đăng ký thuế (tax) của đơn vị phụ thuộc gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

– Bảng kê các đơn vị phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê địa điểm marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bảng kê các ngôi nhà thầu nước ngoài, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bản sao ko yêu cầu chứng thực Quyết định thành lập, hoặc Văn bạn dạng tương đương do cơ quan lại có thẩm quyền cấp.

2. Đối với người nộp thuế (tax) theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC (trừ cơ quan lại đại diện nước ngoài giao, cơ quan lại lãnh sự và cơ quan lại đại diện của tổ chức quốc tế tại nước ta quy định tại Khoản 3 Điều này) nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu tại Cục thuế (tax) (Tax) điểm tổ chức đóng trụ sở hoặc điểm cá nhân có địa chỉ thường trú tại nước ta. Hồ sơ đăng ký thuế (tax) gồm: Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC.

Trong đó: Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC:d) Tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức ở nước ta sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ ko trả trả của nước ngoài mua mặt hàng hoá, dịch vụ có thuế (tax) giá trị gia tăng ở nước ta để viện trợ ko trả trả, viện trợ nhân đạo; các cơ quan lại đại diện nước ngoài giao, cơ quan lại lãnh sự và cơ quan lại đại diện của tổ chức quốc tế tại nước ta thuộc đối tượng được trả thuế (tax) giá trị gia tăng đối với đối tượng hưởng trọn ưu đãi miễn trừ nước ngoài giao; Chủ dự án ODA thuộc diện được trả thuế (tax) giá trị gia tăng, Văn phòng đại diện ngôi nhà tài trợ dự án ODA, tổ chức do phía ngôi nhà tài trợ nước ngoài chỉ định cai quản lý trình, dự án ODA ko trả trả (sau đây gọi là Tổ chức khác).

3. Đối với người nộp thuế (tax) là cơ quan lại đại diện nước ngoài giao, cơ quan lại lãnh sự và cơ quan lại đại diện của tổ chức quốc tế tại nước ta theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu tại Cục thuế (tax) (Tax) điểm tổ chức đóng trụ sở. Hồ sơ đăng ký thuế (tax) gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 06-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

– Giấy xác nhận của Cục Lễ tân Nhà nước – Bộ Ngoại giao.

4. Đối với người nộp thuế (tax) là ngôi nhà thầu nước ngoài, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC trực tiếp kê khai, nộp thuế (tax) ngôi nhà thầu hoặc các trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) khác trừ thuế (tax) ngôi nhà thầu do bên nước ta khấu trừ, nộp thay theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế (tax) (như: thuế (tax) thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài bác…) nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu tại Cục thuế (tax) (Tax) điểm đặt trụ sở. Hồ sơ đăng ký thuế (tax) gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 04-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

– Bảng kê các ngôi nhà thầu nước ngoài, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư này (nếu có);

– Bản sao Giấy xác nhận đăng ký văn phòng Điều hành; hoặc Văn bạn dạng tương đương do cơ quan lại có thẩm quyền cấp (nếu có).

Trong đó: Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC:đ) Tổ chức nước ngoài ko hề tư cách pháp nhân tại nước ta, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập marketing thương mại tại nước ta phù phù hợp với pháp luật nước ta có thu nhập phát sinh tại nước ta hoặc có phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) tại nước ta (sau đây gọi là Nhà thầu nước ngoài, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài).
5. Đối với người nộp thuế (tax) là ngôi nhà sản xuất ở nước ngoài quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC thực hiện nay nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu đến cơ quan lại thuế (tax) theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (tax).

Trong đó: Điểm e Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC:e) Nhà cung cấp ở nước ngoài ko hề cơ sở thường trú tại nước ta có phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thương mại điện tử, marketing thương mại dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở nước ta (sau đây gọi là Nhà cung cấp ở nước ngoài).

6. Đối với người nộp thuế (tax) là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay và tổ chức, cá nhân được cơ quan lại thuế (tax) ủy nhiệm thu quy định tại Điểm g, m Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) như sau:

g) Doanh nghiệp, liên minh xã, tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác và cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế (tax) thay cho người nộp thuế (tax) khác phải kê khai và xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) riêng so với trách nhiệm và trách nhiệm của người nộp thuế (tax) theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế (tax) (trừ cơ quan lại chi trả thu nhập Khi khấu trừ, nộp thay thuế (tax) thu nhập cá nhân); Ngân mặt hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc tổ chức, cá nhân được ngôi nhà sản xuất ở nước ngoài ủy quyền có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế (tax) thay cho ngôi nhà sản xuất ở nước ngoài (sau đây gọi là Tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay). Tổ chức chi trả thu nhập Khi khấu trừ, nộp thay thuế (tax) TNCN sử dụng mã số thuế (tax) đã cấp để khai, nộp thuế (tax) thu nhập cá nhân khấu trừ, nộp thay.
m) Tổ chức, cá nhân được cơ quan lại thuế (tax) ủy nhiệm thu.

a) Tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho ngôi nhà thầu nước ngoài, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp. Hồ sơ đăng ký thuế (tax) gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 04.1-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

– Bảng kê các hợp đồng ngôi nhà thầu nước ngoài, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế (tax) thông qua Bên nước ta mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK.

b) Tổ chức liên minh marketing thương mại với cá nhân, tổ chức được giao cai quản lý hợp đồng liên minh marketing thương mại với tổ chức tuy nhiên ko thành lập pháp nhân riêng nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp. Hồ sơ đăng ký thuế (tax) gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 04.1-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

– Bản sao hợp đồng hoặc văn bạn dạng liên minh marketing thương mại.

c) Ngân mặt hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc tổ chức, cá nhân được ngôi nhà sản xuất ở nước ngoài ủy quyền có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế (tax) thay cho ngôi nhà sản xuất ở nước ngoài nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp. Hồ sơ đăng ký thuế (tax) gồm: Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 04.1 -ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC.

d) Tổ chức, cá nhân được cơ quan lại thuế (tax) ủy nhiệm thu nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) ký hợp đồng ủy nhiệm thu. Hồ sơ đăng ký thuế (tax) gồm: Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 04.1-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC.

7. Đối với người nộp thuế (tax) quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu tại Cục thuế (tax) (Tax) điểm đặt trụ sở.

h) Người điều hành, công ty điều hành chung, Công ty (CTY, DN) liên doanh, tổ chức được Chính phủ nước ta giao trách nhiệm tiếp nhận phần được chia của nước ta thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn, ngôi nhà thầu, ngôi nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia nước ta đại diện nước chủ ngôi nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí.

a) Hồ sơ đăng ký thuế (tax) của người điều hành, công ty điều hành chung và Công ty (CTY, DN) liên doanh, tổ chức được Chính phủ nước ta giao trách nhiệm tiếp nhận phần lãi được chia của nước ta thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn (sau đây gọi chung là kẻ điều hành) gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

– Bảng kê ngôi nhà thầu, ngôi nhà đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc Giấy phép đầu tư.

b) Hồ sơ đăng ký thuế (tax) của ngôi nhà thầu, ngôi nhà đầu tư dầu khí (cả về ngôi nhà thầu nhận phần lãi được chia) gồm: Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC.

c) Hồ sơ đăng ký thuế (tax) đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia nước ta đại diện nước chủ ngôi nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí gồm: Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư này.
 

Xem và tải mẫu mẫu số 01-ĐK-TCT về tại đây:

Mẫu tờ khai đăng ký thuế (tax) mới nhất theo thông tư 105 (Mẫu 01-ĐK-TCT)

8. Đối với người nộp thuế (tax) Là hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC nộp giấy tờ tại Chi cục thuế (tax) (Tax), Chi cục thuế (tax) (Tax) điểm điểm đặt địa điểm marketing thương mại.

i) Hộ gia đình, cá nhân có phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ, cả về cá nhân của các nước có chung đường biên giới đất liền với việt Nam thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí mua, buôn bán, trao đổi product tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong trung tâm vực tài chính tài chính cửa khẩu (sau đây gọi là Hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại).

a) Hồ sơ đăng ký thuế (tax) của hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 03-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC hoặc giấy tờ khai thuế (tax) của hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế (tax);

– Bảng kê cửa mặt hàng, cửa hiệu phụ thuộc mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01 phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ marketing thương mại (nếu có);

– Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bạn dạng sao Giấy chứng minh dân chúng còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với cá nhân là kẻ có quốc tịch nước ta; bạn dạng sao Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với cá nhân là kẻ có quốc tịch nước ngoài hoặc cá nhân là kẻ có quốc tịch nước ta sinh sống tại nước ngoài.

b) Hồ sơ đăng ký thuế (tax) của hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại của các nước có chung đường biên giới đất liền với nước ta thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí mua, buôn bán, trao đổi product tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong trung tâm vực tài chính tài chính cửa khẩu, gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 03-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

– Bảng kê cửa mặt hàng, cửa hiệu phụ thuộc mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01 phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (nếu có);

– Bản sao các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 218/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn chính sách và cai quản lý thuế (tax) đối với thương nhân thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí mua buôn bán, trao đổi mặt hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu tài chính tài chính cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Đối với người nộp thuế (tax) là cá nhân quy định tại Điểm k, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC.

k) Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế (tax) thu nhập cá nhân (trừ cá nhân marketing thương mại).

n) Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách đất nước.

a) Cá nhân nộp thuế (tax) thu nhập cá nhân thông qua cơ quan lại chi trả thu nhập và có ủy quyền cho cơ quan lại chi trả thu nhập đăng ký thuế (tax) thì người nộp thuế (tax) nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) tại cơ quan lại chi trả thu nhập. Trường hợp nộp thuế (tax) thu nhập cá nhân tại nhiều cơ quan lại chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế (tax), cá nhân chỉ ủy quyền đăng ký thuế (tax) tại một cơ quan lại chi trả thu nhập để được cơ quan lại thuế (tax) cấp mã số thuế (tax). Cá nhân thông báo mã số thuế (tax) của mình với các cơ quan lại chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc kê khai, nộp thuế (tax).

Hồ sơ đăng ký thuế (tax) của cá nhân gồm: văn bạn dạng ủy quyền và một trong các giấy tờ của cá nhân (bạn dạng sao Thẻ căn cước công dân hoặc bạn dạng sao Giấy chứng minh dân chúng còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với cá nhân là kẻ có quốc tịch nước ta; bạn dạng sao Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với cá nhân là kẻ có quốc tịch nước ngoài hoặc người dân có quốc tịch nước ta sinh sống tại nước ngoài).

Cơ quan lại chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký thuế (tax) của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 05-ĐK-TH-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC gửi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp cơ quan lại chi trả thu nhập.

b) Cá nhân nộp thuế (tax) thu nhập cá nhân ko qua cơ quan lại chi trả thu nhập hoặc ko ủy quyền cho cơ quan lại chi trả thu nhập đăng ký thuế (tax) thì người nộp thuế (tax) nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) cho cơ quan lại thuế (tax) như sau:

b.1) Tại Cục thuế (tax) (Tax) điểm cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại nước ta chi trả tuy nhiên tổ chức này chưa thực hiện nay khấu trừ thuế (tax). Hồ sơ đăng ký thuế (tax) gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 05-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

Các bạn cũng có thể xem và tải mẫu về tại đây: Mẫu 05-ĐK-TCT theo Thông tư 105

– Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bạn dạng sao Giấy chứng minh dân chúng còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với cá nhân là kẻ có quốc tịch nước ta; bạn dạng sao Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với cá nhân là kẻ có quốc tịch nước ngoài hoặc người dân có quốc tịch nước ta sinh sống tại nước ngoài.

b.2) Tại Cục thuế (tax) (Tax) điểm phát sinh công việc tại nước ta đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký thuế (tax) như quy định tại Điểm b.1 Khoản này, đồng thời bổ sung bạn dạng sao văn bạn dạng bổ nhiệm của Tổ chức sử dụng lao động trong ngôi trường hợp cá nhân người nước ngoài ko cư trú tại nước ta theo quy định của pháp luật về thuế (tax) thu nhập cá nhân được cử sang nước ta làm việc tuy nhiên nhận thu nhập tại nước ngoài.

b.3) Tại Chi cục thuế (tax) (Tax), Chi cục thuế (tax) (Tax) điểm điểm cá nhân có phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách đất nước đối với cá nhân đăng ký thuế (tax) thông qua giấy tờ khai thuế (tax) (cá nhân có trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có mã số thuế (tax); cá nhân có phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS chưa có mã số thuế (tax); cá nhân có phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm nộp ngân sách đất nước đối với các khoản thu phát sinh ko thường xuyên gồm: lệ phí trước bạ, chuyển nhượng vốn và các khoản thu phát sinh ko thường xuyên khác chưa có mã số thuế (tax)).

Hồ sơ đăng ký thuế (tax) lần đầu là giấy tờ khai thuế (tax) theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế (tax). Trường hợp giấy tờ khai thuế (tax) chưa có bạn dạng sao các giấy tờ còn hiệu lực thực thi hiện hành của cá nhân (bao héc tàm tất cả: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh dân chúng đối với cá nhân là kẻ có quốc tịch nước ta; Hộ chiếu đối với cá nhân là kẻ có quốc tịch nước ngoài hoặc người dân có quốc tịch nước ta sinh sống tại nước ngoài) thì người nộp thuế (tax) phải gửi kèm một trong các loại giấy tờ này cùng với giấy tờ khai thuế (tax).

Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) và cơ quan lại cai quản lý đất nước đã thực hiện nay liên thông thì cơ quan lại thuế (tax) căn cứ vào Phiếu chuyển thông tin của cơ quan lại cai quản lý đất nước gửi đến nếu ko hề giấy tờ khai thuế (tax).

b.4) Tại Chi cục thuế (tax) (Tax), Chi cục thuế (tax) (Tax) điểm điểm cá nhân cư trú (điểm đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với những ngôi trường hợp khác. Hồ sơ đăng ký thuế (tax) như quy định tại Điểm b.1 Khoản này.

10. Đối với người phụ thuộc theo quy định tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2022/TT-BTC nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu như sau:

a) Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan lại chi trả thu nhập đăng ký thuế (tax) cho người phụ thuộc thì nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) tại cơ quan lại chi trả thu nhập.

Hồ sơ đăng ký thuế (tax) của người phụ thuộc gồm: Văn bạn dạng ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bạn dạng sao Thẻ căn cước công dân hoặc bạn dạng sao Giấy chứng minh dân chúng còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với người phụ thuộc có quốc tịch nước ta từ đủ 14 tuổi trở lên; bạn dạng sao Giấy khai sinh hoặc bạn dạng sao Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam bên dưới 14 tuổi; bạn dạng sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là kẻ có quốc tịch nước ngoài hoặc người dân có quốc tịch nước ta sinh sống tại nước ngoài).

Cơ quan lại chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 20-ĐK-TH-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC gửi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp cơ quan lại chi trả thu nhập.

b) Trường hợp cá nhân ko ủy quyền cho cơ quan lại chi trả thu nhập đăng ký thuế (tax) cho người phụ thuộc, nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) cho cơ quan lại thuế (tax) tương ứng theo quy định tại Khoản 9 Điều này. Hồ sơ đăng ký thuế (tax) gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 20-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC;

Các bạn cũng có thể xem và tải mẫu về tại đây: Mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 105

– Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bạn dạng sao Giấy chứng minh dân chúng còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với người phụ thuộc có quốc tịch nước ta từ đủ 14 tuổi trở lên; bạn dạng sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với người phụ thuộc có quốc tịch nước ta bên dưới 14 tuổi; bạn dạng sao Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với người phụ thuộc là kẻ có quốc tịch nước ngoài hoặc người dân có quốc tịch nước ta sinh sống tại nước ngoài.

Trường hợp cá nhân thuộc diện nộp thuế (tax) thu nhập cá nhân đã nộp giấy tờ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh trước thời điểm Thông tư số 95/2022/TT-BTC ngày 28/6/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực thực thi hiện hành tuy nhiên chưa đăng ký thuế (tax) cho người phụ thuộc thì nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) nêu tại Khoản này để được cấp mã số thuế (tax) cho người phụ thuộc.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) và Thông báo mã số thuế (tax):

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) và Thông báo mã số thuế (tax) được cấp cho người nộp thuế (tax) theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý thuế (tax)
1. Cơ quan lại thuế (tax) cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) cho người nộp thuế (tax) trong thời hạn 03 ngày làm việc Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ đăng ký thuế (tax) của người nộp thuế (tax) theo quy định. Thông tin của giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) bao héc tàm tất cả:

a) Tên người nộp thuế (tax);

b) Mã số thuế (tax);

c) Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại hoặc giấy phép thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân marketing thương mại; số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức ko thuộc diện đăng ký marketing thương mại; thông tin của giấy chứng minh dân chúng, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân ko thuộc diện đăng ký marketing thương mại;

d) Cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp.

2. Cơ quan lại thuế (tax) thông báo mã số thuế (tax) cho người nộp thuế (tax) thay giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế (tax) thay cho cá nhân và người phụ thuộc của cá nhân;

b) Cá nhân thực hiện nay đăng ký thuế (tax) qua giấy tờ khai thuế (tax);

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký thuế (tax) để khấu trừ thuế (tax) và nộp thuế (tax) thay;

d) Cá nhân đăng ký thuế (tax) cho người phụ thuộc.

và các quy định sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) dành cho tổ chức, hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại

“Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax)” mẫu số 10-MST phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC được cơ quan lại thuế (tax) cấp cho tổ chức, hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại ko thuộc ngôi trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này.

2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) dành cho cá nhân

a) “Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) dành cho cá nhân” mẫu số 12-MST phát hành tất nhiên Thông tư này được cơ quan lại thuế (tax) cấp cho cá nhân nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) trực tiếp với cơ quan lại thuế (tax) theo quy định tại Điểm b. 1, b.2, b.4, b.5 Khoản 9 Điều 7 Thông tư 105/2022/TT-BTC.

b) “Thông báo mã số thuế (tax) cá nhân” mẫu số 14-MST phát hành tất nhiên Thông tư này được cơ quan lại thuế (tax) thông báo cho cơ quan lại chi trả thu nhập thực hiện nay đăng ký thuế (tax) theo quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều 7 Thông tư này.

Cơ quan lại chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo mã số thuế (tax) hoặc lý do chưa được cấp mã số thuế (tax) cho từng cá nhân để điều chỉnh, bổ sung thông tin của cá nhân. Cơ quan lại chi trả thu nhập nộp lại giấy tờ đăng ký thuế (tax) cho cơ quan lại thuế (tax) để được cấp mã số thuế (tax) cho cá nhân theo quy định.

c) Cá nhân ủy quyền đăng ký thuế (tax) cho cơ quan lại chi trả thu nhập hoặc cá nhân đăng ký thuế (tax) thông qua giấy tờ khai thuế (tax) theo quy định tại Điểm a và Điểm b.3 Khoản 9 Điều 7 Thông tư này có Văn bạn dạng đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) dành cho cá nhân mẫu số 32/ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư này gửi đến cơ quan lại thuế (tax) đã cấp mã số thuế (tax) thì cơ quan lại thuế (tax) thực hiện nay cấp “Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) dành cho cá nhân”, trừ ngôi trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này.

3. Thông báo mã số thuế (tax) người phụ thuộc

a) “Thông báo mã số thuế (tax) người phụ thuộc” mẫu số 21-MST phát hành tất nhiên Thông tư này được cơ quan lại thuế (tax) cấp cho cá nhân trực tiếp đăng ký thuế (tax) cho người phụ thuộc theo quy định tại Điểm b Khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2022/TT-BTC.

b) “Thông báo mã số thuế (tax) của người phụ thuộc ủy quyền đăng ký thuế (tax) cho cơ quan lại chi trả thu nhập” mẫu số 22-MST phát hành tất nhiên Thông tư này được cơ quan lại thuế (tax) thông báo cho cơ quan lại chi trả thu nhập thực hiện nay đăng ký thuế (tax) cho người phụ thuộc theo quy định tại Điểm a Khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2022/TT-BTC.

Cơ quan lại chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo mã số thuế (tax) hoặc lý do chưa được cấp mã số thuế (tax) cho từng cá nhân để điều chỉnh, bổ sung thông tin của người phụ thuộc. Cơ quan lại chi trả thu nhập nộp lại giấy tờ đăng ký thuế (tax) cho cơ quan lại thuế (tax) để được cấp mã số thuế (tax) cho người phụ thuộc theo quy định.

4. Thông báo mã số thuế (tax)

“Thông báo mã số thuế (tax)” mẫu số 11-MST phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC được cơ quan lại thuế (tax) cấp cho tổ chức, cá nhân sau:

a) Tổ chức, cá nhân đăng ký thuế (tax) để khấu trừ thuế (tax) và nộp thuế (tax) thay theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư 105/2022/TT-BTC.

b) Cá nhân thực hiện nay đăng ký thuế (tax) qua giấy tờ khai thuế (tax) theo quy định tại Điểm b.3 Khoản 9 Điều 7 Thông tư này. Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) thực hiện nay tính thuế (tax) và phát hành Thông báo nộp tiền theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế (tax) thì mã số thuế (tax) được cấp ghi trên Thông báo nộp tiền.

5. Cơ quan lại thuế (tax) thực hiện nay xử lý giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu và trả hiệu quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) và Thông báo mã số thuế (tax) cho người nộp thuế (tax) chậm nhất ko thật 03 (bố) ngày làm việc Tính từ lúc ngày cơ quan lại thuế (tax) nhận đủ giấy tờ của người nộp thuế (tax).

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) và Thông báo mã số thuế (tax)

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) và Thông báo mã số thuế (tax) được cấp lại theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Quản lý thuế (tax)

3. Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) hoặc thông báo mã số thuế (tax), cơ quan lại thuế (tax) cấp lại trong thời hạn 02 ngày làm việc Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ đề nghị của người nộp thuế (tax) theo quy định.

và các quy định sau:

1. Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax), Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) dành cho cá nhân, Thông báo mã số thuế (tax), Thông báo mã số thuế (tax) người phụ thuộc, người nộp thuế (tax) gửi Văn bạn dạng đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax), Thông báo mã số thuế (tax) mẫu số 13-MST phát hành tất nhiên Thông tư này đến cơ quan lại thuế (tax) trực tiếp cai quản lý.

2. Cơ quan lại thuế (tax) thực hiện nay cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax), Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) dành cho cá nhân, Thông báo mã số thuế (tax), Thông báo mã số thuế (tax) người phụ thuộc trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

Tác giẩ mời các bạn xem thêmThời hạn đăng ký thuế (tax) lần đầu

FULL Hướng dẫn Mẹo Hồ sơ đăng ký thuế (tax) ban sơ (địa điểm nộp) mới nhất năm 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Hồ sơ đăng ký thuế (tax) ban sơ (địa điểm nộp) mới nhất năm 2021 trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Hồ sơ đăng ký thuế (tax) ban sơ (địa điểm nộp) mới nhất năm 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Hồ sơ đăng ký thuế (tax) ban sơ (địa điểm nộp) mới nhất năm 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Hồ sơ đăng ký thuế (tax) ban sơ (địa điểm nộp) mới nhất năm 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Hồ sơ đăng ký thuế (tax) ban sơ (địa điểm nộp) mới nhất năm 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hồ #sơ #đăng #ký # thuế (tax) #ban #đầu #địa #điểm #nộp #mới #nhất #năm