Contents

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo TT 133 trên Excel

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo TT 133 trên Excel 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 23:08:18 )

237

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cÆ¡ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

1. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tÆ° 133

Đơn vị: …………………Bộ phận: ………………

Mẫu số 03-LĐTL
(Ban hành theo Thông tÆ° số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 
BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

 

Quý… năm….

Số:…………..

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc lương

Mức thưởng

Ghi chú

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

D

E

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

x

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………..
 

Người lập biểu(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Ngày…. tháng…. năm …Giám đốc(Ký, họ tên)

2. Cách lập bảng thanh toán tiền thưởng

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.Cột A, B, C: Ghi số thứ tá»±, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.Cột 1: Ghi bậc lÆ°Æ¡ng hiện đang được hưởng để tính ra lÆ°Æ¡ng mỗi tháng.Cột 2, 3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.
Tùy vào chức vụ, khả năng, thái độ làm việc mà công ty đưa ra mức thưởng riêng cho từng người, từng bộ phận. Để nắm được tính chuyên cần, số ngày làm việc thì ban khen thưởng sẽ căn cứ vào bảng chấm công mỗi tháng để xem xét.
Chi tiết: Mẫu bảng chấm công bằng Excel mới nhất
3. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng trên Excel

Các bạn muốn lấy mẫu bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 03- LĐTL) trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác viết hoặc gá»­i mail vào địa chỉ mail: [email protected]. Kế Toán Thiên Ưng sẽ gá»­i cho các bạn tham khảo Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng tệp tin word và Excel.
Xem thêm: Mẫu bảng tính thanh toán tiền lÆ°Æ¡ng mới nhất

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo TT 133 trên Excel đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo TT 133 trên Excel trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo TT 133 trên Excel Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo TT 133 trên Excel mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo TT 133 trên Excel

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo TT 133 trên Excel , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bảng #thanh #toán #tiền #thưởng #theo #trên #Excel