Contents

Mẫu biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định theo TT 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định theo TT 200 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 05:51:54 )

66

Biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định nhằm mục đích xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện nay có, thừa thiếu so với sổ kế toán tài chính trên cơ sở đó tăng cường cai quản lý tài sản cố định và làm cơ  sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán tài chính số chênh lệch.

1. Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 (Mẫu số 05 – TSCĐ)

Đơn vị: Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng                                                             Mẫu số 05 – TSCĐBộ phận:…………………………                                              (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

                                                                                                          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

                                BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

                                                     Ngày……………. tháng…………… năm………..

 
Thời điểm kiểm kê:………….. giờ………… ngày………… tháng  ………. năm……………
Ban kiểm kê gồm:
– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ…………… Đại diện…………………………. Trưởng ban
– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ…………… Đại diện………………………………. Uỷ viên
– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ…………… Đại diện………………………………. Uỷ viên
Đã kiểm kê TSCĐ, hiệu quả như sau:

 
STT

 
Tên TSCĐ

 
Mã số

 
Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán tài chính

Theo kiểm kê

Chênh lệch

 
Ghi chú

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại
 

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại
 

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Ngày………..tháng……… năm……. 

              Giám đốc                                       Kế toán trưởng                                Trưởng Ban kiểm kê
(Ghi ý con kiến giải quyết số chênh lệch)                (Ký, bọn họ tên)                                             (Ký, bọn họ tên)          (Ký, bọn họ tên, đóng dấu)                                                                                                                         
 
 

2. Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ trên Excel theo thông tư 200 

3. Cách viết biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ:

Góc trên bên trái của Biên bạn dạng Kiểm kê TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện nay theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của đơn vị. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó kế toán tài chính theo dõi tài sản cố định là thành viên.
          Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ phải ghi rõ thời điểm kiểm kê: (… giờ … ngày … tháng … năm …).
          Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng ghi tài sản cố định.
          Dòng “Theo sổ kế toán tài chính” căn cứ vào sổ kế toán tài chính TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1,2,3.
          Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào hiệu quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng TSCĐ, phải ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4,5,6.
          Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7,8,9.
          Trên Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu TSCĐ, có ý con kiến đánh giá và đề nghị của Ban kiểm kê. Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ phải có chữ ký (ghi rõ bọn họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán tài chính trưởng và Giám đốc Quỹ duyệt. Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cho biết giải trình giám đốc Quỹ xem xét.Bạnn nào cần lấy “Mẫu bên bạn dạng kiểm kê Tài sản cố định theo TT 200” ở trên dạng tệp tin Word hoặc Excel thì để lại Comment ở cuối Website hoặc gửi vào E-Mail: [email protected] để được gửi lại nhé.
Xem thêm: Mẫu bảng tính và phân bổ khấu ngốn TSCĐ

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định theo TT 200 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định theo TT 200 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định theo TT 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định theo TT 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định theo TT 200

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định theo TT 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #biên #bạn dạng #kiểm #kê #tài #sản #cố #định #theo