Mẫu tờ khai thuế (tax) giá trị gia tăng – Mẫu số: 01/GTGT

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu tờ khai thuế (tax) giá trị gia tăng – Mẫu số: 01/GTGT Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 23:22:45 )

235

Đối tượng khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là kẻ nộp thuế (tax) tính thuế (tax) giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế (tax) theo quy định của pháp luật về thuế (tax) GTGT.

Sau đây Kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn Mẫu tờ khai thuế (tax) giá trị gia tăng mới nhất lúc này – Mẫu số: 01/GTGT (Ban hành tất nhiên Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Dành cho người nộp thuế (tax) khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế (tax): Tháng ……….. năm ….. hoặc quý…… năm…..

[02] Lần đầu [    ]                        [03] Bổ sung lần thứ [    ]

 

[04] Tên người nộp thuế (tax):

 

[05] Mã số thuế (tax):   

 

[06] Địa chỉ:                                                      

 

[07] Quận/thị trấn:                                                              [08] Tỉnh/thành phố:

 

[09] Điện thoại:                                                                 [10] Fax:                                                       [11] E-mail:

 

[12] Tên đại lý thuế (tax) (nếu có):

 

[13] Mã số thuế (tax):

 

[14] Địa chỉ:

 

[15] Quận/ thị trấn:                                                             [16] Tỉnh/thành phố

 

[17] Điện thoại:                                                                 [18] Fax:                                                      [19] E-mail:

 

[20] Hợp đồng đại lý thuế (tax): Số                                            Ngày:

 

Đơn vị tiền: đồng nước ta

STT

Chỉ tiêu

Giá trị HHDV
(chưa có thuế (tax) GTGT)

thuế (tax) (Tax) GTGT 

A

Không phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí mua, buôn bán trong kỳ (đánh dấu “X”)

[21]

 

 

 

B

thuế (tax) (Tax) GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

[22]

 

C

Kê khai thuế (tax) GTGT phải nộp Ngân sách đất nước

I

Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ

1

Giá trị và thuế (tax) GTGT của mặt hàng hoá, dịch vụ mua vào

[23]

 

[24]

 

2

Tổng số thuế (tax) GTGT được khấu trừ kỳ này

[25]

 

II

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra trong kỳ

1

Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra ko chịu thuế (tax) GTGT 

[26]

 

 

2

Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế (tax) GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33])

[27]

 

[28]

 

a

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế (tax) suất %

[29]

 

 

b

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế (tax) suất 5%

[30]

 

[31]

 

c

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế (tax) suất 10%

[32]

 

[33]

 

d

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra ko tính thuế (tax)

 

 

[32a]

 

 

 

3

Tổng doanh thu và thuế (tax) GTGT của HHDV đẩy ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])

[34]

 

[35]

 

III

thuế (tax) (Tax) GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])

[36]

 

IV

Điều chỉnh tăng, giảm thuế (tax) GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước 

1

Điều chỉnh giảm 

[37]

 

2

Điều chỉnh tăng 

[38]

 

V

thuế (tax) (Tax) GTGT đã nộp ở địa phương khác của phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xây dựng, lắp đặt, buôn bán sản phẩm, BDS nước ngoài tỉnh

[39]

 

VI

Xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) GTGT phải nộp trong kỳ:

1

thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] – [39]≥ )

[40a]

 

2

thuế (tax) (Tax) GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế (tax) GTGT còn phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại cùng kỳ tính thuế (tax)

[40b]

 

3

thuế (tax) (Tax) GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])

[40]

 

4

thuế (tax) (Tax) GTGT chưa khấu trừ ko hề kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]< )

[41]

 

4.1

Tổng số thuế (tax) GTGT đề nghị trả

 

 

 

 

 [42]

 

4.2

thuế (tax) (Tax) GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])

[43]

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

…., ngày ……tháng …… năm ………

 

         NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

 

Họ và tên:……………………….

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

 

Chứng chỉ hành nghề số:……………………..

(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

                  – GTGT: Giá trị Gia tăng

 

 

 

 

 

 

 

                 – HHDV: Hàng hoá dịch vụ

 

 

 

 

 

 

Xem thêm: Cách làm tờ khai thuế (tax) GTGT mẫu 01/GTGT

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu tờ khai thuế (tax) giá trị gia tăng – Mẫu số: 01/GTGT đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu tờ khai thuế (tax) giá trị gia tăng – Mẫu số: 01/GTGT trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu tờ khai thuế (tax) giá trị gia tăng – Mẫu số: 01/GTGT Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu tờ khai thuế (tax) giá trị gia tăng – Mẫu số: 01/GTGT mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu tờ khai thuế (tax) giá trị gia tăng – Mẫu số: 01/GTGT

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu tờ khai thuế (tax) giá trị gia tăng – Mẫu số: 01/GTGT , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #tờ #khai # thuế (tax) #giá #trị #gia #tăng #Mẫu #số #01GTGT