Contents

Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2021 mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 01:36:45 )

131

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để Công ty (CTY, DN) và người lao động thỏa thuận và trả lương. Từ 01/01/2021, Mức lương tối thiểu vùng vẫn thực hiện nay theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP do ảnh hưởng trọn của đại dịch Covid-19 nên mức lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ ko tăng mà vẫn áp dụng theo mức cũ như sau:

1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng vào năm 2021:
Điều 96 và Điều 103 Nghị định 145/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động số: 45/2022/QH14 thì:

“Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ”

Theo điều 3 của Nghị định 90/2022/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng từ ngày 01/01/2021 như sau:
Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định Nghị định 90/2022/NĐ-CP

(Các bạn vui lòng xem chi tiết tại cuối bài bác luận)

=> Vậy là: mức lương tối thiểu vùng năm 2021 ko hề thay đổi so với năm 2022
 

2. Các thông tin đáng chú ý tại Nghị định 90/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mà các bạn phải quan lại tâm như sau:

2.1. Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/01/2021:

– Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

– Doanh nghiệp thành lập, tổ chức cai quản lý và phát động và sinh hoạt giải trí theo Luật Doanh nghiệp.

– Hợp tác xã, liên hiệp liên minh xã, tổ liên minh, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của nước ta có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

– Cơ quan lại, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại nước ta có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ ngôi trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định 90/2022).

Theo điều 2 của Nghị định 90/2022/NĐ-CP

2.2. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn như sau:

– Doanh nghiệp phát động và sinh hoạt giải trí trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp Công ty (CTY, DN) có đơn vị, chi nhánh phát động và sinh hoạt giải trí trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh phát động và sinh hoạt giải trí ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

– Doanh nghiệp phát động và sinh hoạt giải trí trong trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghiệp nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

– Doanh nghiệp phát động và sinh hoạt giải trí trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước Khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến Khi Chính phủ có quy định mới.

– Doanh nghiệp phát động và sinh hoạt giải trí trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp Công ty (CTY, DN) phát động và sinh hoạt giải trí trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 90/2022/NĐ-CP.

Theo điều 4 của Nghị định 90/2022/NĐ-CP

2.3. Cách áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2021

Theo điều 5 của Nghị định 90/2022/NĐ-CP thì việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2021 được thực hiện nay như sau:

* Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2022/NĐ-CP là mức thấp nhất làm cơ sở để Công ty (CTY, DN) và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều khiếu nại lao động bình thường, BH an toàn đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và trả mỹ xong định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải BH an toàn:

+ Không thấp rộng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.

Ví dụ 1: Công ty Tác giẩ phát động và sinh hoạt giải trí trên địa bàn: Quận Thanh Xuân thành phố . 

Mà thành phố Thuộc Vùng I (Theo danh mục địa bàn áp của phụ lục Nghị định 90/2022/NĐ-CP)

Khi Công ty Tác giẩ thực hiện nay tuyển dụng lao động là tạp vụ (đây là vấn đề ko đòi hỏi người lao động đã qua học tập nghề, đào tạo nghề) 

Nên Khi thỏa thuận và trả lương với người lao động thì Mức lương thấp nhấp trả cho người lao động (làm tạp vụ) là: 4.420.000 đồng/tháng.

+ Cao rộng ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học tập nghề, đào tạo nghề.

Ví dụ 2: Chi nhánh của Công ty Tác giẩ phát động và sinh hoạt giải trí trên địa bàn: Quận 3 thành phố Sài Gòn.

Khi Công ty Tác giẩ thực hiện nay tuyển dụng lao động là kế toán tài chính (đòi hỏi người lao động đòi hỏi người lao động phải tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên) 

Nên Khi thỏa thuận và trả lương với người lao động làm kế toán tài chính thì Mức lương thấp nhấp trả phải trả là: 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400

* Người lao động đã qua học tập nghề, đào tạo nghề bao héc tàm tất cả:

– Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bởi nghề, bởi trung học tập chuyên nghiệp, bởi trung học tập nghề, bởi cao đẳng, chứng chỉ đại học tập đại cương, bởi đại học tập, bởi cử nhân, bởi cao học tập hoặc bởi thạc sĩ, bởi tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khuông của khối mạng lưới server giáo dục quốc dân, khối mạng lưới server văn bởi, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

– Người đã được cấp bởi tốt nghiệp trung học tập chuyên nghiệp, bởi tốt nghiệp, đào tạo nghề, bởi tốt nghiệp cao đẳng, bởi tốt nghiệp đại học tập, bởi thạc sĩ, bởi tiến sĩ; văn bởi, chứng chỉ giáo dục công việc và nghề nghiệp; văn bởi giáo dục đại học tập và văn bởi, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

– Người đã được cấp chứng chỉ theo trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bởi tốt nghiệp trung cấp nghề, bởi tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã trả mỹ xong trình học tập nghề theo hợp đồng học tập nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

– Người đã được cấp chứng chỉ kĩ năng nghề đất nước theo quy định của Luật Việc làm;

– Người đã được cấp văn bởi, chứng chỉ giáo dục công việc và nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các trình đào tạo công việc và nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục công việc và nghề nghiệp;

– Người đã được cấp bởi tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học tập theo quy định tại Luật Giáo dục đại học tập;

– Người đã được cấp văn bởi, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

– Người đã được Công ty (CTY, DN) đào tạo nghề hoặc tự học tập nghề và được Công ty (CTY, DN) đánh giá, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

* Khi thực hiện nay mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 90/2022/NĐ-CP, Công ty (CTY, DN) ko được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương Khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban tối, làm việc trong điều khiếu nại lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi chăm sóc bởi bảo vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định cửa pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do Công ty (CTY, DN) quy định thì thực hiện nay theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy định của Công ty (CTY, DN).2.4. Mức phạt vi phạm trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng:
Phạt tiền đối với người sử dụng lao động những Khi có hành động trả lương cho người lao động thấp rộng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Theo Khoản 3 Điều 16 Nghị định 28/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ nước ta đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (phát hành ngày 01/03/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/04/2022, thay thế nghị định 95/2013 và nghị định 88/2015)

3. Doanh nghiệp có cần phải làm gì Khi mức lương tối thiểu vùng năm 2021 ko bao giờ thay đổi so với năm 2022 ko?

Công ty Tác giẩ xin được điểm qua một số nội dung mà mức lương tối thiểu sẽ tác động ảnh hưởng trọn trực tiếp đến Công ty (CTY, DN):

4.1. Rà soát lại mức lương đang áp dụng:

Theo quy định thì Công ty (CTY, DN) ko được trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng => Đối với các lao động đang được thỏa thuận trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ phải điều chỉnh tăng bởi phụ lục hợp đồng lao động hoặc quyết định tăng lương.

4.2. Rà soát thang bảng lương:

Nếu Công ty (CTY, DN) đã và đang xây dựng và áp dụng thang bảng lương với mức lương tại bậc 1 thấp rộng mức lương tối thiểu vùng năm 2021 cũng sẽ điều chỉnh thang bảng lương.Lưu ý: Từ năm 2021, Doanh nghiệp ko phải đăng ký nộp thang bảng lương về phòng lao động thương binh và xã hội nữa

đầy đủ xem tại đây: Cách xây dựng làm thang bảng lương 2021 (có giấy tờ mẫu)

4.3. Rà soát lại mức tiền lương tham gia bảo đảm xã hội:

Với những đối tượng tham gia BHXH với mức lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng năm 2021 cũng sẽ phải điều chỉnh lại mức lương sau đó làm thủ tục báo tăng mức đóng tham gia BHXH

Vùng

Mức lương thấp nhất để tham gia BHXH vào năm 2021

Đối với lao động
chưa qua đào tạo
(đồng/tháng)

Đối với lao động đã qua đào tạo
từ cấp nghề trở lên
(đồng/tháng)

Vùng 1

4.420.000

4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400

Vùng 2

3.920.000

3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400

Vùng 3

3.430.000

3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100

Vùng 4

3.070.000

3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900

Xem thêm: Mức tiền lương tham gia bảo đảm xã hội năm 2021 mới nhất

Ví dụ:

Bài viết kế toán tài chính Thiên Ưng ký hợp đồng lao động 36 tháng với chị Nguyễn Thị Hạnh, Làm việc tại (Thuộc vùng I) làm công việc đòi hỏi đã tốt nghiệp cao đẳng:

– Năm 2022: 

+ Vùng 1: có mức lương tối thiểu là: 4.180.000

+ Vì chị Hạnh đã qua đào tạo cao đẳng (từ cấp nghề trở lên) do đó tiền lương đóng BHXH cần phải cao rộng ít nhất 7% nữa là: 4.180.000 + (4.180.000 X 7%) = 4.472.600

– Sang năm 2021:

+ Chị Hạnh vẫn làm việc tại : Vùng I có mức lương tối thiểu là: 4.420.000

+ Vì chị Hạnh đã qua đào tạo cao đẳng (từ cấp nghề trở lên) do đó tiền lương đóng BHXH cần phải cao rộng ít nhất 7% nữa là: 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400

=> Nếu trước ngày 1/1/2021, Chị Hạnh đã và đang tham gia bảo đảm xã hội buộc phải ở mức thấp rộng 4.729.400 đồng thì sang năm 2021 Công ty (CTY, DN) phải có trách nhiệm báo tăng mức đóng, mức tiền lương tham gia bảo đảm của chị Hạnh: Báo tăng mức đóng thấp nhất là 4.729.400 đồng trở lên.(Còn nếu chị Hạnh đã và đang tham gia BHXH buộc phải ở mức từ 4.729.400 trở lên thì ko phải thay đổi mức lương đóng BH)
 
4.5. Thêm thông tin về lương tối thiểu chung năm 2021, có thể các bạn muốn biết:

– Mức lương tối thiểu chung hoặc còn gọi là lương cơ sở áp dụng lúc này vẫn đang áp dụng là: 1.490.000 ( theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP phát hành ngày 9/5/2022, áp dụng từ 1/7/2022)
– Lưu ý: Do đại dịch Covid nên Mức lương cơ sở chưa triển khai điều chỉnh (KHÔNG TĂNG lên 1.600.000 đ/tháng) như Nghị quyết số 86/2022/QH14 ngày 12/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách đất nước năm 2022

5. Danh mục địa bàn áp dụng lương tối vùng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

 

Theo Phụ lục của Nghị định 90/2022/NĐ-CP thì Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định như sau:

Vùng

Bao gồm

Vùng I

– Các quận và các thị trấn Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chapter TậpTậpMỹ và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố ;

– Các quận và các thị trấn Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng;

– Các quận và các thị trấn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc thành phố Sài Gòn;

– Thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các thị trấn Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai;

– Thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và các thị trấn Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo thuộc tỉnh Bình Dương;

– Thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vùng II

– Các thị trấn còn lại thuộc thành phố ;

– Các thị trấn còn lại thuộc thành phố Hải Phòng;

– Thành phố Thành Phố Hải Dương thuộc tỉnh Thành Phố Hải Dương;

– Thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và các thị trấn Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;

– Các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và các thị trấn Bình Xuyên, Yên Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;

– Thành phố Thành Phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các thị trấn Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài thuộc tỉnh Thành Phố Bắc Ninh;

– Các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh;

– Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công và thị xã Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên;

– Thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ;

– Thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai;

– Thành phố Nam Định và thị trấn Mỹ Lộc thuộc tỉnh Nam Định;

– Thành phố Tỉnh Ninh Bình thuộc tỉnh Tỉnh Ninh Bình;

– Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Các thành phố Hội An, Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam;

– Các quận, thị trấn thuộc thành phố Đà Nẵng;

– Các thành phố Nha Trang, Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa;

– Các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng;

– Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận;

– Huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Sài Gòn;

– Thành phố Tây Ninh và các thị trấn Trảng Bàng, Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh;

– Các thị trấn Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai;

– Thành phố Đồng Xoài và các thị trấn Chơn Thành, Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước;

– Thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Thành phố Tân An và các thị trấn Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An;

– Thành phố Mỹ Tho và thị trấn Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang;

– Thành phố Bến Tre và thị trấn Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre;

– Các quận thuộc thành phố Cần Thơ;

– Các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên và thị trấn Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang;

– Các thành phố Long Xuyên, Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang;

– Thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh;

– Thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau;

– Thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình.

Vùng III

– Các thành phố trực thuộc tỉnh còn lại (trừ các thành phố trực thuộc tỉnh nêu tại vùng I, vùng II);

– Các thị trấn Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Thành Phố Hải Dương;

– Các thị trấn Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;

– Thị xã Phú Thọ và các thị trấn Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ;

– Các thị trấn Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang;

– Các thị xã Quảng Yên, Đông Triều và thị trấn Hoành Bồ thuộc tỉnh Quảng Ninh;

– Các thị trấn Bảo Thắng, Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai;

– Các thị trấn còn lại thuộc tỉnh Hưng Yên;

– Các thị trấn Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên;

– Huyện Lương Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình;

– Các thị trấn còn lại thuộc tỉnh Nam Định;

– Các thị trấn Duy Tiên, Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam;

– Thị xã Cửa Lò và các thị trấn Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An;

– Các thị trấn Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư thuộc tỉnh Tỉnh Ninh Bình;

– Thị xã Bỉm Sơn và các thị trấn Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hóa;

– Thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh thành phố Hà Tĩnh;

– Các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các thị trấn Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Thị xã Điện Bàn và các thị trấn Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam;

– Các thị trấn Bình Sơn, Sơn Tịnh thuộc tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi;

– Thị xã Sông Cầu và thị trấn Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên;

– Các thị trấn Ninh Hải, Thuận Bắc thuộc tỉnh Ninh Thuận;

– Thị xã Ninh Hòa và các thị trấn Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hòa;

– Huyện Đắk Hà thuộc tỉnh Kon Tum;

– Các thị trấn Đức Trọng, Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng;

– Thị xã La Gi và các thị trấn Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Bình Thuận;

– Các thị xã Phước Long, Bình Long và các thị trấn Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước;

– Các thị trấn còn lại thuộc tỉnh Tây Ninh;

– Các thị trấn còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai;

– Các thị trấn Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Thị xã Kiến Tường và các thị trấn Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa thuộc tỉnh Long An;

– Các thị xã Gò Công, Cai Lậy và các thị trấn Chợ Gạo, Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang;

– Các thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến Tre;

– Thị xã Bình Minh và thị trấn Long Hồ thuộc tỉnh Vĩnh Long;

– Các thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ;

– Các thị trấn Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành thuộc tỉnh Kiên Giang;

– Thị xã Tân Châu và các thị trấn Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn thuộc tỉnh An Giang;

– Thị xã Ngã Bảy và các thị trấn Châu Thành, Châu Thành A thuộc tỉnh Hậu Giang;

– Thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh;

– Thị xã Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Bẽo Liêu;

– Các thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng;

– Các thị trấn Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau;

– Các thị trấn Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình.

Vùng IV

địa bàn còn lại

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2021 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2021 mới nhất trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #Lương #Tối #Thiểu #Vùng #Năm #mới #nhất