Contents

Quy định về sổ sách kế toán tài chính mới nhất (mở, ghi, lập, sửa chữa sổ)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Quy định về sổ sách kế toán tài chính mới nhất (mở, ghi, lập, sửa chữa sổ) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 03:44:23 )

399

Sổ kế toán tài chính là một trong những trong những tài liệu kế toán tài chính dùng để ghi chép, khối mạng lưới server và lưu giữ toàn bộ các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đã phát sinh theo nội dung tài chính tài chính và theo trình tự thời gian có liên quan lại đến Công ty (CTY, DN).

Dưới đây, Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng sẽ đưa ra các quy định về sổ kế toán tài chính theo từng văn bạn dạng cụ thể để kế toán tài chính thực hiện nay:

I. Quy định về sổ sách kế toán tài chính theo Luật kế toán tài chính số: 88/2015/QH13

(Ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2022)

Điều 24. Sổ kế toán tài chính
1. Sổ kế toán tài chính dùng để ghi chép, khối mạng lưới server và lưu giữ toàn bộ các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đã phát sinh có liên quan lại đến đơn vị kế toán tài chính.
2. Sổ kế toán tài chính phải ghi rõ tên đơn vị kế toán tài chính; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán tài chính trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính; số trang; đóng dấu giáp lai.
3. Sổ kế toán tài chính phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;
b) Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán tài chính dùng làm căn cứ ghi sổ;
c) Tóm tắt nội dung của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;
d) Số tiền của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán tài chính;
đ) Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.
4. Sổ kế toán tài chính gồm sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán tài chính chi tiết.
5. Bộ Tài chính quy định chi tiết về sổ kế toán tài chính.Điều 25. Hệ thống sổ kế toán tài chính
1. Đơn vị kế toán tài chính phải căn cứ vào khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính do Bộ Tài chính quy định để chọn một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính áp dụng ở đơn vị.
2. Mỗi đơn vị kế toán tài chính chỉ sử dụng một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính cho một kỳ kế toán tài chính năm.
3. Đơn vị kế toán tài chính được cụ thể hoá các sổ kế toán tài chính đã chọn để phục vụ yêu cầu kế toán tài chính của đơn vị.Điều 26. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán tài chính
1. Sổ kế toán tài chính phải mở vào đầu kỳ kế toán tài chính năm; đối với đơn vị kế toán tài chính mới thành lập, sổ kế toán tài chính phải mở từ ngày thành lập.
2. Đơn vị kế toán tài chính phải căn cứ vào chứng từ kế toán tài chính để ghi sổ kế toán tài chính.
3. Sổ kế toán tài chính phải được ghi kịp lúc, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán tài chính phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán tài chính.
4. Việc ghi sổ kế toán tài chính phải theo trình tự thời gian phát sinh của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm sau phải Kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm trước liền kề. Sổ kế toán tài chính phải được ghi liên tục từ Khi mở sổ đến Khi khóa sổ.
5. Thông tin, số liệu trên sổ kế toán tài chính phải được ghi bởi bút mực; ko ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía bên dưới; ko ghi chồng lên nhau; ko ghi cách dòng; ngôi trường hợp ghi ko ko hề trang phải vạch men chéo phần ko ghi; Khi ghi ko hề trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang Kế tiếp.
6. Đơn vị kế toán tài chính phải khóa sổ kế toán tài chính vào cuối kỳ kế toán tài chính trước Khi lập báo cho biết giải trình tài chính và trong các ngôi trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
7. Đơn vị kế toán tài chính được ghi sổ kế toán tài chính bởi phương tiện điện tử. Trường hợp ghi sổ kế toán tài chính bởi phương tiện điện tử thì phải thực hiện nay các quy định về sổ kế toán tài chính tại Điều 24, Điều 25 và các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này, trừ việc đóng dấu giáp lai. Sau Khi khóa sổ kế toán tài chính trên phương tiện điện tử phải in sổ kế toán tài chính ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán tài chính năm để đưa vào lưu trữ. Trường hợp ko in ra giấy mà thực hiện nay lưu trữ sổ kế toán tài chính trên các phương tiện điện tử thì phải BH an toàn an ninh, bảo mật thông tin thông tin dữ liệu và phải BH an toàn tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.Điều 27. Sửa chữa sổ kế toán tài chính
1. Khi phát hiện nay sổ kế toán tài chính có sai sót thì ko được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong bố phương pháp sau đây:
a) Ghi cải chính bởi phương pháp vạch men một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán tài chính trưởng cạnh bên;
b) Ghi số âm bởi phương pháp ghi lại số sai bởi mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán tài chính trưởng cạnh bên;
c) Ghi điều chỉnh bởi phương pháp lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.
2. Trường hợp phát hiện nay sổ kế toán tài chính có sai sót trước Khi báo cho biết giải trình tài chính năm được nộp cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán tài chính của năm đó.
3. Trường hợp phát hiện nay sổ kế toán tài chính có sai sót sau Khi báo cho biết giải trình tài chính năm đã nộp cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán tài chính của năm đã phát hiện nay sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.
4. Sửa chữa sổ kế toán tài chính trong ngôi trường hợp ghi sổ bởi phương tiện điện tử được thực hiện nay theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
II. Quy định về sổ sách kế toán tài chính theo thông tư 133/2022/TT-BTC 

(Ngày phát hành: 26/08/2022 Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 01/01/2022)

Điều 88. Sổ kế toán tài chính
1. Sổ kế toán tài chính dùng để ghi chép, khối mạng lưới server và lưu giữ toàn bộ các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đã phát sinh theo nội dung tài chính tài chính và theo trình tự thời gian có liên quan lại đến Công ty (CTY, DN). Mỗi Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa chỉ có một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính cho một kỳ kế toán tài chính. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện nay các quy định về sổ kế toán tài chính trong Luật Kế toán, các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bạn dạng chỉ dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
2. Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán tài chính cho riêng mình tuy nhiên phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch tài chính tài chính một cách minh bạch, đầy đủ, dễ đánh giá, dễ đánh giá và dễ đối chiếu. Trường hợp ko tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán tài chính, Công ty (CTY, DN) có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán tài chính theo chỉ dẫn tại Phụ lục 4 phát hành tất nhiên Thông tư này nếu phù phù hợp với đặc điểm cai quản lý và phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của mình.
3. Tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và yêu cầu cai quản lý, Công ty (CTY, DN) được tự xây dựng mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính cho riêng mình trên cơ sở đảm bảo thông tin về các giao dịch phải được phản ánh đầy đủ, kịp lúc, dễ đánh giá, đánh giá và đối chiếu.Điều 89. Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán tài chính
Sổ kế toán tài chính phải được cai quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ. Sổ kế toán tài chính giao cho tư vấn viên cấp dưới nào thì tư vấn viên cấp dưới đó phải chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ. Khi có sự thay đổi tư vấn viên cấp dưới giữ và ghi sổ, kế toán tài chính trưởng phải tổ chức việc bàn trả trách nhiệm cai quản lý và ghi sổ kế toán tài chính giữa tư vấn viên cấp dưới cũ và tư vấn viên cấp dưới mới. Biên bạn dạng bàn trả phải được kế toán tài chính trưởng ký xác nhận.Điều 90. Mở, ghi sổ kế toán tài chính, chữ ký và sửa chữa sổ kế toán1. Mở sổ
Sổ kế toán tài chính phải mở vào đầu kỳ kế toán tài chính năm. Đối với Công ty (CTY, DN) mới thành lập, sổ kế toán tài chính phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán tài chính trưởng của Công ty (CTY, DN) có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán tài chính. Sổ kế toán tài chính có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ quá trình tập luyện xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước quá trình tập luyện sổ kế toán tài chính phải trả mỹ các thủ tục sau:
– Đối với sổ kế toán tài chính dạng quyển: Trang đầu sổ phải ghi rõ tên Công ty (CTY, DN), tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán tài chính và kỳ ghi sổ, bọn họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán tài chính trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán tài chính phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán tài chính.
– Đối với sổ tờ rời: Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên Công ty (CTY, DN), số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, bọn họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước quá trình tập luyện phải được giám đốc Công ty (CTY, DN) hoặc người được ủy quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán tài chính và phải đảm bảo sự an ninh, dễ tìm.2. Ghi sổ: Việc ghi sổ kế toán tài chính phải căn cứ vào chứng từ kế toán tài chính đã được đánh giá BH an toàn các quy định về chứng từ kế toán tài chính. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính cần phải có chứng từ kế toán tài chính hợp lí, phù hợp và phải chăng chứng minh.3. Khóa sổ: Cuối kỳ kế toán tài chính phải khóa sổ kế toán tài chính trước Khi lập Báo cáo tài chính. Trong khi phải khóa sổ kế toán tài chính trong các ngôi trường hợp kiểm kê hoặc các ngôi trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
4. Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán tài chính phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính. Người ghi sổ kế toán tài chính là cá nhân hành nghề ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.
5. Khi phát hiện nay sổ kế toán tài chính của kỳ báo cho biết giải trình có sai sót thì phải sửa chữa bởi phương pháp phù phù hợp với quy định của Luật Kế toán.
6. Trường hợp phát hiện nay sai sót trong các kỳ trước, Công ty (CTY, DN) phải điều chỉnh hồi tố.
III. Quy định về sổ sách kế toán tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014, áp dụng từ 01/01/2015

Điều 122. Sổ kế toán tài chính

1. Sổ kế toán tài chính dùng để ghi chép, khối mạng lưới server và lưu giữ toàn bộ các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đã phát sinh theo nội dung tài chính tài chính và theo trình tự thời gian có liên quan lại đến Công ty (CTY, DN). Mỗi Công ty (CTY, DN) chỉ có một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính cho một kỳ kế toán tài chính. Doanh nghiệp phải thực hiện nay các quy định về sổ kế toán tài chính trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực marketing thương mại, các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bạn dạng chỉ dẫn sửa đổi, bổ sung Luật kế toán tài chính.

2. Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán tài chính cho riêng mình tuy nhiên phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch tài chính tài chính một cách minh bạch, đầy đủ, dễ đánh giá, dễ đánh giá và dễ đối chiếu. Trường hợp ko tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán tài chính, Công ty (CTY, DN) có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán tài chính theo chỉ dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này nếu phù phù hợp với đặc điểm cai quản lý và phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của mình.

3. Tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và yêu cầu cai quản lý, Công ty (CTY, DN) được tự xây dựng mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính cho riêng mình trên cơ sở đảm bảo thông tin về các giao dịch phải được phản ánh đầy đủ, kịp lúc, dễ đánh giá, đánh giá và đối chiếu. Trường hợp ko tự xây dựng mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính cho riêng mình, Công ty (CTY, DN) có thể áp dụng các mẫu mã sổ kế toán tài chính được chỉ dẫn trong phụ lục số 4 Thông tư này để lập Báo cáo tài chính nếu phù phù hợp với đặc điểm cai quản lý và phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của mình.

Điều 123. Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán tài chính

Sổ kế toán tài chính phải được cai quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ. Sổ kế toán tài chính giao cho tư vấn viên cấp dưới nào thì tư vấn viên cấp dưới đó phải chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ. Khi có sự thay đổi tư vấn viên cấp dưới giữ và ghi sổ, kế toán tài chính trưởng phải tổ chức việc bàn trả trách nhiệm cai quản lý và ghi sổ kế toán tài chính giữa tư vấn viên cấp dưới cũ và tư vấn viên cấp dưới mới. Biên bạn dạng bàn trả phải được kế toán tài chính trưởng ký xác nhận.

Điều 124. Mở, ghi sổ kế toán tài chính và chữ ký

1. Mở sổ

Sổ kế toán tài chính phải mở vào đầu kỳ kế toán tài chính năm. Đối với Công ty (CTY, DN) mới thành lập, sổ kế toán tài chính phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán tài chính trưởng của Công ty (CTY, DN) có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán tài chính. Sổ kế toán tài chính có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ quá trình tập luyện xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước quá trình tập luyện sổ kế toán tài chính phải trả mỹ các thủ tục sau:

– Đối với sổ kế toán tài chính dạng quyển: Trang đầu sổ phải ghi tõ tên Công ty (CTY, DN), tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán tài chính và kỳ ghi sổ, bọn họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán tài chính trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán tài chính phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán tài chính.

– Đối với sổ tờ rời: Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên Công ty (CTY, DN), số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, bọn họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước quá trình tập luyện phải được giám đốc Công ty (CTY, DN) hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán tài chính và phải đảm bảo sự an ninh, dễ tìm.

2. Ghi sổ: Việc ghi sổ kế toán tài chính phải căn cứ vào chứng từ kế toán tài chính đã được đánh giá BH an toàn các quy định về chứng từ kế toán tài chính. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính cần phải có chứng từ kế toán tài chính hợp lí, phù hợp và phải chăng chứng minh.

3. Khoá sổ: Cuối kỳ kế toán tài chính phải khoá sổ kế toán tài chính trước Khi lập Báo cáo tài chính. Trong khi phải khoá sổ kế toán tài chính trong các ngôi trường hợp kiểm kê hoặc các ngôi trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán tài chính phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính. Người ghi sổ kế toán tài chính là cá nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Điều 125. Sửa chữa sổ kế toán tài chính

1. Khi phát hiện nay sổ kế toán tài chính của kỳ báo cho biết giải trình có sai sót thì phải sửa chữa bởi phương pháp phù phù hợp với quy định của Luật kế toán tài chính.

2. Trường hợp phát hiện nay sai sót trong các kỳ trước, Công ty (CTY, DN) phải điều chỉnh hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế toán tài chính “Thay đổi chính sách kế toán tài chính, ước tính kế toán tài chính và các sai sót”.IV. xử phạt vi phạm quy định về sổ kế toán tài chính:Theo điều 9 của Nghị định 41/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tài chính thì:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Lập sổ kế toán tài chính ko ghi rõ tên đơn vị kế toán tài chính; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán tài chính trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính; ko đánh số trang; ko đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán tài chính trên giấy;

b) Sổ kế toán tài chính ko ghi bởi bút mực (trừ ngôi trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán tài chính bởi phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía bên dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; ko vạch men chéo phần trang sổ ko ghi; ko thực hiện nay việc cộng số liệu tổng cộng Khi ghi ko hề trang sổ, ko thực hiện nay việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ Kế tiếp;

c) Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán tài chính hoặc ko hề đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau Khi in ấn ra giấy (trừ các loại sổ chẳng cần thiết phải in theo quy định đối với ngôi trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán tài chính trên phương tiện điện tử);

d) Mẫu sổ kế toán tài chính ko hề đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Sổ kế toán tài chính ko được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định;

b) Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán tài chính ko tuân theo đúng phương pháp quy định;

c) Không in sổ kế toán tài chính ra giấy sau Khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán tài chính phải in ra giấy theo quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Không thực hiện nay việc mở sổ kế toán tài chính vào đầu kỳ kế toán tài chính năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán tài chính;

b) Không có chứng từ kế toán tài chính chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính hoặc số liệu trên sổ kế toán tài chính ko đúng với chứng từ kế toán tài chính;

c) Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm thực hiện nay ko Kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính năm trước liền kề hoặc sổ kế toán tài chính ghi ko liên tục từ Khi mở sổ đến Khi khóa sổ;

d) Không thực hiện nay việc khóa sổ kế toán tài chính trong các ngôi trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán tài chính.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hư sổ kế toán tài chính;

b) Để ngoài sổ kế toán tài chính tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan lại đến đơn vị tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Biện pháp xử lý hiệu quả:

a) Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán tài chính quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc sửa chữa sổ kế toán tài chính cho khớp đúng với thực tế trong ngôi trường hợp ko hề chứng từ kế toán tài chính chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán tài chính hoặc số liệu trên sổ kế toán tài chính ko đúng với chứng từ kế toán tài chính quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

c) Buộc sửa chữa sổ kế toán tài chính cho khớp đúng với thực tế trong ngôi trường hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm thực hiện nay ko Kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm trước liền kề quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

d) Buộc hồi phục lại sổ kế toán tài chính đối với các vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

đ) Buộc bổ sung vào sổ kế toán tài chính đối với các hành động để ngoài sổ kế toán tài chính tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan lại đến đơn vị vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Quy định về sổ sách kế toán tài chính mới nhất (mở, ghi, lập, sửa chữa sổ) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Quy định về sổ sách kế toán tài chính mới nhất (mở, ghi, lập, sửa chữa sổ) trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Quy định về sổ sách kế toán tài chính mới nhất (mở, ghi, lập, sửa chữa sổ) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Quy định về sổ sách kế toán tài chính mới nhất (mở, ghi, lập, sửa chữa sổ) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Quy định về sổ sách kế toán tài chính mới nhất (mở, ghi, lập, sửa chữa sổ)

Link Download Google Drive File phần mềm Quy định về sổ sách kế toán tài chính mới nhất (mở, ghi, lập, sửa chữa sổ) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Quy #định #về #sổ #sách #kế #toán #mới #nhất #mở #ghi #lập #sửa #chữa #sổ