Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán tài chính, hóa đơn, giấy tờ, sổ sách, báo cho biết giải trình

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán tài chính, hóa đơn, giấy tờ, sổ sách, báo cho biết giải trình Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 08:06:31 )

Theo quy định tại điều 41 của Luật kế toán tài chính số: 88/2015/QH13 thì Tài liệu kế toán tài chính phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn 12 tháng, Tính từ lúc ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm hoặc kết thúc công việc kế toán tài chính.

Trong đó, Tài liệu kế toán tài chính là chứng từ kế toán tài chính, sổ kế toán tài chính, báo cho biết giải trình tài chính, báo cho biết giải trình kế toán tài chính cai quản trị, báo cho biết giải trình truy thuế kiểm toán, báo cho biết giải trình đánh giá kế toán tài chính và tài liệu khác có liên quan lại đến kế toán tài chính.

1. Loại tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ:

Bao gồm:

– Chứng từ kế toán tài chính.

– Sổ kế toán tài chính chi tiết, sổ kế toán tài chính tổng hợp.

– Báo cáo tài chính; báo cho biết giải trình quyết toán ngân sách; báo cho biết giải trình tổng hợp quyết toán ngân sách.

– Tài liệu khác có liên quan lại đến kế toán tài chính bao héc tàm tất cả các loại hợp đồng; báo cho biết giải trình kế toán tài chính cai quản trị; giấy tờ, báo cho biết giải trình quyết toán dự án trả mỹ xong, dự án cần thiết đất nước; báo cho biết giải trình hiệu quả kiểm kê và đánh giá tài sản; các tài liệu liên quan lại đến đánh giá, thanh tra, giám sát, truy thuế kiểm toán; biên bạn dạng tiêu diệt tài liệu kế toán tài chính; quyết định bổ sung vốn từ lợi nhuận, phân phối các quỹ từ lợi nhuận; các tài liệu liên quan lại đến giải thể, phá sản, chia, tách, thống nhất sáp nhập, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí, chuyển đổi mẫu mã sở hữu, chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN) hoặc chuyển đổi đơn vị; tài liệu liên quan lại đến tiếp nhận và sử dụng ngân sách đầu tư đầu tư, vốn, quỹ; tài liệu liên quan lại đến trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax), phí, lệ phí và trách nhiệm và trách nhiệm khác đối với Nhà nước và các tài liệu khác.

Theo điều 8 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật kế toán tài chính

2. Thời hạn lưu tài liệu kế toán tài chính là chứng từ kế toán tài chính, sổ kế toán tài chính, báo cho biết giải trình:

2.1. Tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ tối thiểu 5 năm

– Chứng từ kế toán tài chính ko dùng đến trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính và lập báo cho biết giải trình tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho ko lưu trong tập tài liệu kế toán tài chính của bộ phận kế toán tài chính.

– Tài liệu kế toán tài chính dùng cho cai quản lý, điều hành của đơn vị kế toán tài chính ko trực tiếp ghi sổ kế toán tài chính và lập báo cho biết giải trình tài chính.

– Trường hợp tài liệu kế toán tài chính nêu trên mà pháp luật khác quy định phải lưu trữ trên 5 năm thì thực hiện nay lưu trữ theo quy định đó.

Theo điều 12 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật kế toán tài chính

2.2. Tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ tối thiểu 10 năm

– Chứng từ kế toán tài chính sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính và lập báo cho biết giải trình tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kế toán tài chính chi tiết, các sổ kế toán tài chính tổng hợp, báo cho biết giải trình tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán tài chính, báo cho biết giải trình quyết toán, báo cho biết giải trình tự đánh giá kế toán tài chính, biên bạn dạng tiêu diệt tài liệu kế toán tài chính lưu trữ và tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính và lập báo cho biết giải trình tài chính.

– Tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định; báo cho biết giải trình hiệu quả kiểm kê và đánh giá tài sản.

– Tài liệu kế toán tài chính của đơn vị chủ đầu tư, bao héc tàm tất cả tài liệu kế toán tài chính của các kỳ kế toán tài chính năm và tài liệu kế toán tài chính về báo cho biết giải trình quyết toán dự án trả mỹ xong thuộc group B, C.

– Tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến thành lập, chia, tách, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi mẫu mã sở hữu, chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN) hoặc chuyển đổi đơn vị, giải thể, phá sản, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí, kết thúc dự án.
– Tài liệu liên quan lại tại đơn vị như giấy tờ truy thuế kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, giấy tờ thanh tra, đánh giá, giám sát của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ của các tổ chức truy thuế kiểm toán độc lập.

– Các tài liệu khác ko được quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định 174/2022/NĐ-CP

– Trường hợp tài liệu kế toán tài chính nêu trên mà pháp luật khác quy định phải lưu trữ trên 10 năm thì thực hiện nay lưu trữ theo quy định đó.2.3. Tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ vĩnh viễn

– Đối với đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vực kế toán tài chính đất nước, tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ vĩnh viễn gồm Báo cáo tổng quyết toán ngân sách đất nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn, Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng dân chúng các cấp phê chuẩn; Hồ sơ, báo cho biết giải trình quyết toán dự án trả mỹ xong thuộc group A, dự án cần thiết đất nước; Tài liệu kế toán tài chính khác có tính sử liệu, có ý nghĩa cần thiết về tài chính tài chính, an ninh, quốc phòng.

Việc xác định tài liệu kế toán tài chính khác phải lưu trữ vĩnh viễn do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính, do ngành hoặc địa phương quyết định trên cơ sở xác định tính chất sử liệu, ý nghĩa cần thiết về tài chính tài chính, an ninh, quốc phòng.

– Đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ vĩnh viễn gồm các tài liệu kế toán tài chính có tính sử liệu, có ý nghĩa cần thiết về tài chính tài chính, an ninh, quốc phòng.

Việc xác định tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ vĩnh viễn do người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính quyết định căn cứ vào tính sử liệu và ý nghĩa lâu dài của tài liệu, thông tin để quyết định cho từng ngôi trường hợp cụ thể và giao cho bộ phận kế toán tài chính hoặc bộ phận khác lưu trữ bên dưới mẫu mã bạn dạng gốc hoặc mẫu mã khác.

– Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải là thời hạn lưu trữ trên 10 năm cho đến Khi tài liệu kế toán tài chính bị phá diệt tự nhiên.

3. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán tài chính

* Được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm, đối với các tài liệu kế toán tài chính sau:

– Tài liệu kế toán tài chính quy định tại Điều 12 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP, Tức là: Các tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ tối thiểu 5 năm (Mục 2.1 nêu trên)

– Tài liệu kế toán tài chính quy định khoản 1, 2, 7 Điều 13 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP. Tức là các tài liệu kế toán tài chính sau thuộc group phải lưu trữ 10 năm, cụ thể như sau:

+ Chứng từ kế toán tài chính sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính và lập báo cho biết giải trình tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kế toán tài chính chi tiết, các sổ kế toán tài chính tổng hợp, báo cho biết giải trình tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán tài chính, báo cho biết giải trình quyết toán, báo cho biết giải trình tự đánh giá kế toán tài chính, biên bạn dạng tiêu diệt tài liệu kế toán tài chính lưu trữ và tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính và lập báo cho biết giải trình tài chính.

+ Tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định; báo cho biết giải trình hiệu quả kiểm kê và đánh giá tài sản.

+ Trường hợp tài liệu kế toán tài chính quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 của Điều 13 Nghị định 174/2022/NĐ-CP mà pháp luật khác quy định phải lưu trữ trên 10 năm thì thực hiện nay lưu trữ theo quy định đó.

– Tài liệu kế toán tài chính quy định tại Điều 14 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP, Tức là: Các tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ vĩnh viễn (Mục 2.3 nêu trên).

* Được tính từ ngày Báo cáo quyết toán dự án trả mỹ xong được duyệt, đối với các tài liệu kế toán tài chính quy định tại khoản 3 Điều 13 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP:

Tức là: Tài liệu kế toán tài chính của đơn vị chủ đầu tư, bao héc tàm tất cả tài liệu kế toán tài chính của các kỳ kế toán tài chính năm và tài liệu kế toán tài chính về báo cho biết giải trình quyết toán dự án trả mỹ xong thuộc group B, C.

* Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến thành lập đơn vị tính từ ngày thành lập; tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến chia, tách, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi mẫu mã sở hữu, chuyển đổi loại hình được tính từ ngày chia, tách, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi mẫu mã sở hữu, chuyển đổi loại hình; tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến giải thể, phá sản, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí, kết thúc dự án được tính từ ngày trả mỹ xong thủ tục giải thể, phá sản, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí, kết thúc dự án; tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến giấy tờ truy thuế kiểm toán, thanh tra, đánh giá của cơ quan lại có thẩm quyền tính từ ngày có báo cho biết giải trình truy thuế kiểm toán hoặc cuối cùng thanh tra, đánh giá.

Theo điều 15 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật kế toán tài chính

4. Cách lưu trữ tài liệu kế toán tài chính:
– Tài liệu kế toán tài chính lưu trữ phải là bạn dạng chính theo quy định của pháp luật cho từng loại tài liệu kế toán tài chính trừ một số ngôi trường hợp sau đây:

+ Tài liệu kế toán tài chính quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định này chỉ có một bạn dạng chính tuy nhiên cần phải lưu trữ ở nhiều đơn vị thì ngoài đơn vị lưu bạn dạng chính, các đơn vị còn lại được lưu trữ tài liệu kế toán tài chính sao chụp.

+ Trong thời gian tài liệu kế toán tài chính bị tạm giữ, tịch thu theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định này thì đơn vị kế toán tài chính phải lưu trữ tài liệu kế toán tài chính sao chụp tất nhiên “Biên bạn dạng giao nhận tài liệu kế toán tài chính” theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

+ Tài liệu kế toán tài chính bị mất, bị phá diệt do nguyên nhân quan lại quý khách khứa hàng quan lại theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định này thì đơn vị kế toán tài chính phải lưu trữ tài – liệu kế toán tài chính là bạn dạng sao chụp. Trường hợp tài liệu kế toán tài chính chẳng sao chụp được theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định 174 thì đơn vị phải lưu trữ “Biên bạn dạng xác định các tài liệu kế toán tài chính chẳng thể sao chụp được”.

– Tài liệu kế toán tài chính phải được đơn vị kế toán tài chính bảo đảm an toàn đầy đủ, an ninh trong quá trình sử dụng. Đơn vị kế toán tài chính phải xây dựng quy định về cai quản lý, sử dụng, bảo đảm an toàn tài liệu kế toán tài chính trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền đối với từng bộ phận và từng người làm kế toán tài chính. Trường hợp đơn vị kế toán tài chính là Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về bổ sung Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa thì chẳng cần thiết phải xây dựng quy định về cai quản lý, sử dụng, bảo đảm an toàn tài liệu kế toán tài chính vẫn phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn đầy đủ, an ninh tài liệu kế toán tài chính theo quy định. Đơn vị kế toán tài chính phải đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện cai quản lý, bảo đảm an toàn tài liệu kế toán tài chính. Người làm kế toán tài chính có trách nhiệm bảo đảm an toàn tài liệu kế toán tài chính của mình trong quá trình sử dụng.

– Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính quyết định việc bảo đảm an toàn, lưu trữ tài liệu kế toán tài chính bởi giấy hoặc trên phương tiện điện tử. Việc bảo đảm an toàn, lưu trữ tài liệu kế toán tài chính phải đảm BH an toàn ninh, đầy đủ, bảo mật thông tin và cung cấp được thông tin những Khi có yêu cầu của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.

– Tài liệu kế toán tài chính đưa vào lưu trữ phải đầy đủ, có khối mạng lưới server, phải phân loại, sắp xếp thành từng bộ giấy tờ riêng theo thứ tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán tài chính năm.

– Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán tài chính kịp lúc, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho cơ quan lại thuế (tax) và cơ quan lại đất nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Các cơ quan lại được cung cấp tài liệu kế toán tài chính phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo đảm an toàn tài liệu kế toán tài chính trong thời gian sử dụng và phải trả trả đầy đủ, đúng hạn tài liệu kế toán tài chính đã sử dụng.

Theo điều 9 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật kế toán tài chính

5. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán tài chính

– Tài liệu kế toán tài chính của đơn vị nào được lưu trữ tại kho của đơn vị đó. Đơn vị kế toán tài chính phải đảm bảo có đầy đủ thiết bị bảo đảm an toàn và BH an toàn an ninh trong quá trình lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đơn vị ko tổ chức bộ phận hoặc kho lưu trữ tại đơn vị thì có thể thuê tổ chức, cơ quan lại lưu trữ thực hiện nay lưu trữ tài liệu kế toán tài chính trên cơ sở hợp đồng lưu trữ theo quy định của pháp luật.

– Tài liệu kế toán tài chính của Công ty (CTY, DN) có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh và văn phòng đại diện của Công ty (CTY, DN) nước ngoài phát động và sinh hoạt giải trí tại nước ta trong thời gian phát động và sinh hoạt giải trí tại nước ta theo Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Công ty (CTY, DN) hoặc Giấy chứng nhận phát động và sinh hoạt giải trí chi nhánh, văn phòng đại diện đã được cấp phải được lưu trữ tại đơn vị kế toán tài chính ở nước ta hoặc thuê tổ chức lưu trữ tại nước ta thực hiện nay lưu trữ tài liệu kế toán tài chính. Khi kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí tại việt Nam, người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định điểm lưu trữ tài liệu kế toán tài chính trừ ngôi trường hợp lí luật có quy định khác.

– Tài liệu kế toán tài chính của đơn vị giải thể, phá sản, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí hoặc các dự án kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí bao héc tàm tất cả tài liệu kế toán tài chính của các kỳ kế toán tài chính năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến việc giải thể phá sản, chấm dứt, kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí được lưu trữ tại điểm do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính quyết định hoặc theo quyết định của cơ quan lại có thẩm quyền quyết định chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí hoặc kết thúc dự án.

– Tài liệu kế toán tài chính của đơn vị chuyển đổi mẫu mã sở hữu, chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN) hoặc chuyển đổi loại hình đơn vị bao héc tàm tất cả tài liệu kế toán tài chính của các kỳ kế toán tài chính năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến chuyển đổi mẫu mã sở hữu, chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN) hoặc chuyển đổi đơn vị được lưu trữ tại đơn vị kế toán tài chính mới hoặc tại điểm do cơ quan lại có thẩm quyền quyết định chuyển đổi mẫu mã sở hữu, chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN) hoặc chuyển đổi đơn vị quyết định.

– Tài liệu kế toán tài chính của các kỳ kế toán tài chính năm đang còn trong thời hạn lưu trữ của các đơn vị được chia, tách: Nếu tài liệu kế toán tài chính phân chia được cho đơn vị kế toán tài chính mới thì lưu trữ tại đơn vị mới; nếu tài liệu kế toán tài chính ko phân chia được thì lưu trữ tại đơn vị kế toán tài chính bị chia hoặc bị tách hoặc tại điểm do cơ quan lại có thẩm quyền quyết định chia, tách đơn vị quyết định. Tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến chia đơn vị kế toán tài chính thì lưu trữ tại các đơn vị kế toán tài chính mới. Tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến tách đơn vị kế toán tài chính thì được lưu trữ tại điểm đơn vị bị tách, đơn vị kế toán tài chính mới.

– Tài liệu kế toán tài chính của các kỳ kế toán tài chính năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kế toán tài chính liên quan lại đến thống nhất, sáp nhập các đơn vị kế toán tài chính thì lưu trữ tại đơn vị nhận sáp nhập hoặc đơn vị kế toán tài chính thống nhất.

– Tài liệu kế toán tài chính về an ninh, quốc phòng phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật liên quan lại.

Theo điều 11 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật kế toán tài chính

6. Xử phạt vi phạm liên quan lại đến lữu trữ tài liệu kế toán tài chính:

Theo Điều 15. Xử phạt hành động vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, lưu trữ tài liệu kế toán tài chính của Nghị định 41/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán độc lập.

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành động sau:

a) Đưa tài liệu kế toán tài chính vào lưu trữ chậm từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

b) Không sắp xếp tài liệu kế toán tài chính đưa vào lưu trữ theo trình tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán tài chính năm.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Lưu trữ tài liệu kế toán tài chính ko đầy đủ theo quy định;

b) Bảo cai quản tài liệu kế toán tài chính ko an ninh, để hư hư, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ;

c) Sử dụng tài liệu kế toán tài chính trong thời hạn lưu trữ ko đúng quy định;

d) Không thực hiện nay việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán tài chính bị mất mát hoặc bị phá diệt.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Hủy bỏ tài liệu kế toán tài chính Khi chưa ko hề thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán tài chính tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Không thành lập Hội đồng tiêu diệt, ko thực hiện nay đúng phương pháp tiêu diệt và ko lập biên bạn dạng tiêu diệt theo quy định Khi thực hiện nay tiêu diệt tài liệu kế toán tài chính.

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Thủ tục diệt chứng từ kế toán tài chính

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán tài chính, hóa đơn, giấy tờ, sổ sách, báo cho biết giải trình đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán tài chính, hóa đơn, giấy tờ, sổ sách, báo cho biết giải trình trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán tài chính, hóa đơn, giấy tờ, sổ sách, báo cho biết giải trình Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán tài chính, hóa đơn, giấy tờ, sổ sách, báo cho biết giải trình mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán tài chính, hóa đơn, giấy tờ, sổ sách, báo cho biết giải trình

Link Download Google Drive File phần mềm Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán tài chính, hóa đơn, giấy tờ, sổ sách, báo cho biết giải trình , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thời #hạn #lưu #trữ #chứng #từ #kế #toán #hóa #đơn #hồ nước #sơ #sổ #sách #báo #cáo