Contents

Tìm Mail thông báo [ câu hỏi về chính sách dữ liệu facebook ] mới nhất full video review hướng dẫn tận tình chi tiết

Vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên bạn nhận được thư mail thông báo [ câu hỏi về chính sách dữ liệu facebook ] từ fb với nội dung về csdl do tài khoản fb bị tạm khóa ( vô hiệu hóa) thì phải làm sao đây. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về cách Facebook phản hồi các yêu cầu pháp lý hoặc ngăn chặn tổn hại. Vui lòng đọc phần Chính sách dữ liệu của ..

Nôi dung câu hỏi về chính sách dữ liệu
Hi, Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về cách Facebook phản hồi các yêu cầu pháp lý hoặc ngăn chặn tổn hại. Vui lòng đọc phần Chính sách dữ liệu của chúng tôi ở bên dưới để tìm hiểu thêm: Chúng tôi truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin của bạn với các nhà quản lý, cơ quan hành pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác:
– Khi phản hồi các yêu cầu pháp lý (như lệnh khám nhà, lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa) nếu chúng tôi thực sự tin rằng pháp luật yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Việc này có thể bao gồm phản hồi các yêu cầu pháp lý từ lãnh thổ tài phán bên ngoài Hoa Kỳ khi chúng tôi thực sự tin rằng phản hồi đó là bắt buộc theo luật pháp tại lãnh thổ tài phán đó, có ảnh hưởng đến người dùng tại lãnh thổ tài phán đó và phù hợp với các tiêu chuẩn được công nhận trên thế giới.
– Khi chúng tôi thực sự tin rằng cần phải: phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi gian lận, hành vi sử dụng trái phép Sản phẩm, hành vi vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hay hoạt động phi pháp hoặc có hại khác; để bảo vệ chính chúng tôi (bao gồm cả quyền, tài sản hoặc Sản phẩm của chúng tôi), bạn hoặc người khác, bao gồm trong quá trình điều tra hoặc thẩm vấn theo quy định; hoặc để ngăn ngừa tử vong hay thương tích cơ thể sắp xảy ra. Ví dụ: chúng tôi sẽ trao đổi thông tin với các đối tác bên thứ ba về độ tin cậy của tài khoản bạn dùng nhằm ngăn chặn hành vi gian lận, lạm dụng và hoạt động có hại khác cả trong lẫn ngoài Sản phẩm của chúng tôi, nếu phù hợp.
Thông tin chúng tôi nhận được về bạn (bao gồm cả dữ liệu giao dịch tài chính liên quan đến việc mua hàng qua Facebook) có thể được truy cập và lưu giữ trong khoảng thời gian dài nếu đó là đối tượng của một yêu cầu hoặc nghĩa vụ pháp lý, cuộc điều tra của chính phủ hoặc cuộc điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi, hay trong trường hợp khác nhằm tránh tổn hại. Chúng tôi cũng lưu giữ thông tin từ những tài khoản đã bị vô hiệu hóa do vi phạm điều khoản trong ít nhất một năm để ngăn ngừa tái diễn hành vi lạm dụng hoặc các hành vi vi phạm điều khoản khác.
Nếu bạn có câu hỏi hoặc mối lo ngại khác, vui lòng truy cập Quyền riêng tư cơ bản (https://www.facebook.com/about/basics) hoặc Trung tâm trợ giúp của chúng tôi (https://www.facebook.com/help) để biết thêm thông tin.
Nếu bạn có câu hỏi khác về Chính sách dữ liệu của chúng tôi (https://www.facebook.com/policy.php), vui lòng trả lời email này.
Cảm ơn bạn! Đội ngũ Facebook
Hi, Thank you for your question about how Facebook responds to legal requests or prevents harm. Please read our Data Policy below to learn more: We access, protect and share your information with regulators, law enforcement or regulatory authorities is different:
– When responding to legal requests (such as search warrants, court orders or subpoenas) if we have a good faith belief that the law requires us to do so. This may include responding to legal requests from a jurisdiction outside of the United States where we have a good faith belief that such response is required by law in that jurisdiction, affecting people used in that jurisdiction and in accordance with internationally recognized standards.
– When we have a good faith belief that it is necessary to: detect, prevent and deal with fraud, unauthorized use of the Products, violations of our terms or policies, or illegal activity. legal or otherwise harmful; to protect ourselves (including our rights, property or Products), you or others, including during regulatory investigations or inquiries; or to prevent death or imminent bodily injury. For example, we will communicate with third-party partners about the reliability of the accounts you use to prevent fraud, abuse, and other harmful activity both on and off our Products. me, if appropriate.
Information we receive about you (including financial transaction data related to purchases via Facebook) may be accessed and kept for extended periods of time if it is the subject of a request or legal obligation, governmental investigation or investigation into potential violations of our terms or policies, or otherwise to avoid harm. We also retain information from accounts that have been disabled for breach of terms for at least one year to prevent recurrence of abuse or other breach of terms.
If you have other questions or concerns, please visit Privacy Basics (https://www.facebook.com/about/basics) or our Help Center (https://www. facebook.com/help) for more information.
If you have other questions about our Data Policy (https://www.facebook.com/policy.php), please reply to this email.
Thank you! Facebook team====> bạn đang đọc bài viết ” mail thông báo [ câu hỏi về chính sách dữ liệu facebook ] ” . nếu gặp trường hợp này vui lòng liên hệ zalo của mình để được hướng dẫn nhé. ( FREE)

Tìm tài liệu Mail thông báo [ câu hỏi về chính sách dữ liệu facebook ] mới nhất vẫn còn hoạt động

399

Hướng dẫn về Mail thông báo [ câu hỏi về chính sách dữ liệu facebook ] phần 1

Thủ thuật Mẹo Tricks TUTS Mail thông báo [ câu hỏi về chính sách dữ liệu facebook ]