Contents

Cách định khoản Chiết Khấu Thương Mại (bên buôn bán và bên mua)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản Chiết Khấu Thương Mại (bên buôn bán và bên mua) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 08:08:43 )

41

Chiết khấu thương mại: Là khoản Công ty (CTY, DN) buôn bán giảm giá niêm yết cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng với lượng lớn.

1. Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại:

– Hàng hoá, dịch vụ áp dụng mẫu mã chiết khấu thương mại dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá buôn bán đã chiết khấu thương mại dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, thuế (tax) GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế (tax) GTGT.

– Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số mặt hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của mặt hàng hoá đã buôn bán tốt tính điều chỉnh trên hoá đơn buôn bán sản phẩm hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập Khi kết thúc trình (kỳ) chiết khấu mặt hàng buôn bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế (tax) điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên buôn bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, buôn bán, thuế (tax) đầu ra, đầu vào.

(Theo khoản 2.5 phụ lục 4 thông tư 39/2014/TT-BTC)

=> Để xem mẫu biểu hóa đơn có CKTM trong từng ngôi trường hợp cụ thể, các bạn xem tại đây: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại 
2. Cách định khoản chiết khấu thương mại.

2.1. Định Khoản chiết khấu thương mại theo thông tư 200:

– Tài khoản sử dụng: Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mại: Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại cho người sử dụng do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng với lượng lớn tuy nhiên chưa được phản ánh trên hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm product, cung cấp dịch vụ trong kỳ

Theo điều 81 của thông tư 200/2014/TT-BTC thì:

Bên buôn bán sản phẩm thực hiện nay kế toán tài chính chiết khấu thương mại theo những nguyên lý sau:

– Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn buôn bán sản phẩm đã thể hiện nay khoản chiết khấu thương mại cho người sử dụng là khoản giảm trừ vào số tiền người sử dụng phải thanh toán (giá buôn bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã trừ chiết khấu thương mại) thì Công ty (CTY, DN) (bên buôn bán sản phẩm) ko dùng đến tài khoản 5211, doanh thu buôn bán sản phẩm phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại (doanh thu thuần).

– Kế toán phải theo dõi riêng khoản chiết khấu thương mại mà Công ty (CTY, DN) chi trả cho người sử dụng tuy nhiên chưa được phản ánh là khoản giảm trừ số tiền phải thanh toán trên hóa đơn. Trường hợp này, bên buôn bán ghi nhận doanh thu ban sơ theo giá chưa trừ chiết khấu thương mại (doanh thu gộp). Khoản chiết khấu thương mại cần phải theo dõi riêng trên tài khoản này thường phát sinh trong các ngôi trường hợp như:

+ Số chiết khấu thương mại người sử dụng được hưởng trọn lớn rộng số tiền buôn bán sản phẩm được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng. Trường hợp này có thể phát sinh do người sử dụng mặt hàng nhiều lần mới đạt được lượng mặt hàng mua được hưởng trọn chiết khấu và khoản chiết khấu thương mại chỉ được xác định trong lần mua cuối cùng;

+ Các ngôi nhà sản xuất cuối kỳ mới xác định được số lượng mặt hàng mà ngôi nhà phân phối (như các siêu thị) đã tiêu thụ và từ đó mới có căn cứ để xác định được số chiết khấu thương mại phải trả dựa trên doanh số buôn bán hoặc số lượng sản phẩm đã tiêu thụ.

Sau đây, Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn định khoản khoản chiết khấu thương mại theo từng ngôi trường hợp cụ thể của hóa đơn:

* Trường hợp 1: Mua 1 lần đạt được CKTM ngay => Giá ghi trên hóa đơn là giá đã giảm, đã chiết khấu:

Ví dụ: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng buôn bán sản phẩm điều hòa với công ty Q. Hoàng Mai:

+ Số lượng: 10 bộ

+ Đơn giá chưa VAT: 10.000.000/Bộ

+ thuế (tax) (Tax) GTGT 10%: 1.000.000/Bộ

+ Được hưởng trọn Chiết khấu thương mại: 10% trên giá đã bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT

=> Khi xuất hóa đơn, Công ty Thiên Ưng viết trên hóa đơn GTGT như sau:

+ Đơn giá (đã giảm): 9.000.000

+ Số lượng: 10 bộ

+ Thành tiền: 90.000.000

+ Tiền thuế (tax) 10%: 9.000.000

+ Tổng thanh toán 99.000.000

2 bên định khoản như sau:

Bên Bán

Bên Mua

Nợ TK TK 111,112,131: 99.000.000 (Tổng  phải thu)
   Có TK 511: 90.000.000 (DT đã giảm)
   Có TK 3331: 9.000.000 ( thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp)
 

Nợ TK TK 156: 90.000.000 (Giá mua đã giảm)
Nợ TK TK 1331: 9.000.000 ( thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ)
     Có TK 111,112,331: 99.000.000 (Tổng thanh toán)

Vì giá trên hóa đơn là giá đã giảm nên ngôi trường hợp này trên hóa đơn sẽ chẳng thể hiện nay khoản chiết khấu thương mại chúng ta thấy ko hề xuất hiện nay tài khoản 521 – chiết khấu thương mại.
* Trường hợp 2: Mua nhiều lần mới đạt được CKTM => Số tiền chiết khấu được thể hiện nay ở lần mua cuối cùng:

Ví dụ: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng buôn bán sản phẩm điều hòa với công ty Q. Hoàng Mai:

Thỏa thuận: Mua từ 10 bộ điều hòa trở lên được hưởng trọn Chiết khấu thương mại: 10% trên giá đã bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT

+ Đơn giá chưa VAT: 10.000.000/Bộ

+ thuế (tax) (Tax) GTGT 10%: 1.000.000/Bộ

– Lần 1: Mua 5 bộ => giá ghi như buôn bán sản phẩm bình thường 10 triệu/bộ (do chưa đủ ĐK chiết khấu)

– Lần 2: Mua 3 bộ => giá ghi như buôn bán sản phẩm bình thường 10 triệu/bộ (do chưa đủ ĐK chiết khấu)

– Lần 3: Mua 2 bộ => Đã đủ điều khiếu nại chiết khấu TM và thực hiện nay chiết khấu vào lần mua cuối cùng:

Trên hóa đơn lần 3, Công Ty Thiên Ưng xuất như sau:

Tên Hàng hóa – DV

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

Điều hòa

2

10.000.000

20.000.000

Chiết khấu thương mại theo hợp đồng…

 

 

10.000.000

 

 

Cộng tiền mặt hàng

10.000.000

 

 

Tiền thuế (tax) (Tax)

1.000.000

 

 

Tổng thanh toán

11.000.000

2 bên định khoản hóa đơn lần 3 có chiết khấu thương mại như sau:

Bên Bán

Bên Mua

 

– Phản ảnh doanh thu

  Nợ TK TK 131: 11.000.000

      Có TK 511: 10.000.000

      Có TK 3331: 1.000.000

Nợ TK TK 156: 10.000.000
Nợ TK TK 1331: 1.000.000
    Có TK 331: 11.000.000

Vì khoản chiết khấu thương mại đã được giảm trừ vào số tiền người sử dụng phải thanh toán nên ngôi trường hợp này các bạn cũng ko dùng đến tài khoản 5211 để định khoản (doanh thu buôn bán sản phẩm phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại (doanh thu thuần)) 

* Trường hợp 3: Số chiết khấu thương mại người sử dụng được hưởng trọn lớn rộng số tiền buôn bán sản phẩm được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng. Thì phải lập riêng 1 tờ hóa đơn cho phần CKTM đó.

Ví dụ: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng buôn bán sản phẩm điều hòa với công ty Q. Hoàng Mai:

Thỏa thuận: Mua từ 10 bộ điều hòa trở lên được hưởng trọn Chiết khấu thương mại: 10% trên giá đã bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT

+ Đơn giá chưa VAT: 20.000.000/Bộ

+ thuế (tax) (Tax) GTGT 10%: 2.000.000/Bộ

– Lần 1: Mua 5 bộ => giá ghi như buôn bán sản phẩm bình thường 10 triệu/bộ (do chưa đủ ĐK chiết khấu)

– Lần 2: Mua 4 bộ => giá ghi như buôn bán sản phẩm bình thường 10 triệu/bộ (do chưa đủ ĐK chiết khấu)

– Lần 3: Mua 1 bộ => Đã đủ điều khiếu nại chiết khấu TM tuy nhiên do vì số tiền được khấu (22.000.000) lớn rộng giá trị tiền mặt hàng của lần mua cuối cùng (11.000.000) 

Nên số tiền CKTM sẽ được Công Ty Thiên Ưng xuất hóa đơn riêng như sau:

Tên Hàng hóa – DV

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

Chiết khấu thương mại theo hợp đồng…

 

 

20.000.000

(Kèm theo bảng kê mua mặt hàng số…ngày…)

 

 

 

 

 

Cộng tiền mặt hàng

20.000.000

 

 

Tiền thuế (tax) (Tax)

2.000.000

 

 

Tổng thanh toán

22.000.000

2 bên định khoản hóa đơn chiết khấu thương mại xuất riêng như sau:

Bên Bán

Bên Mua

Phản ánh số chiết khấu thương mại
thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 521: 20.000.000

Nợ TK TK 3331: 2.000.000

     Có 131: 22.000.0000

Nợ TK 331 : 22.000.000

Có 156/632: 20.000.000

Có 1331: 2.000.000

 

* Trường hợp 4: Trường hợp số tiền chiết khấu được lập Khi kết thúc trình (kỳ) chiết khấu mặt hàng buôn bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế (tax) điều chỉnh.

Ví dụ: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng buôn bán sản phẩm điều hòa với công ty Q. Hoàng Mai:

Thỏa thuận: Trong năm 2022, Tổng doanh số đạt từ 2 tỷ trở lên được hưởng trọn Chiết khấu thương mại: 10% trên giá đã bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT.

Ngày 15/01/2021, Công ty Thiên Ưng và Công ty Q. Hoàng Mai thực hiện nay tổng kết doanh số mua mặt hàng trong năm 2022: 

+ Với tổng doanh số đạt được là: 2,2 tỷ (đủ ĐK hưởn CKTM 10%)

+ Công ty Thiên Ưng lập bảng kê các số hóa đơn đã xuất đẩy ra cho công ty Q. Hoàng Mai trong năm 2022 và xuất hóa đơn điều chỉnh cho số tiền CKTM như sau:

Nên số tiền CKTM sẽ được Công Ty Thiên Ưng xuất hóa đơn riêng như sau:

Tên Hàng hóa – DV

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

Điều chỉnh doanh số buôn bán sản phẩm do chiết khấu buôn bán sản phẩm 10%
theo Hợp đồng mua buôn bán số 05/HD TU-HM ngày 05/02/2022)

 

 

200.000.000

(Kèm theo bảng kê hoá đơn buôn bán sản phẩm số …. Ngày…

 

 

 

 

 

Cộng tiền mặt hàng

200.000.000

 

 

Tiền thuế (tax) (Tax)

20.000.000

 

 

Tổng thanh toán

220.000.000

2 bên định khoản hóa đơn chiết khấu thương mại điều chỉnh doanh số như sau:

Bên Bán

Bên Mua

Phản ánh số chiết khấu thương mại
thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 521: 200.000.000

Nợ TK TK 3331: 20.000.000

     Có 131: 220.000.0000

Nợ TK 331 : 220.000.000

Có 156/632: 200.000.000

Có 1331: 20.000.000

 

* Chú ý: – Đối với bên buôn bán:

Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho người sử dụng phát sinh trong kỳ sang tài khoản doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

     Có TK 521 – Chiết khấu thương mại.

– Đối với bên mua:

Trường hợp khoản chiết khấu thương mại cảm bắt gặp sau lúc mua mặt hàng, kế toán tài chính phải căn cứ vào tình hình biến động của mặt hàng tồn kho để phân bổ số chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán tốt hưởng trọn dựa trên số mặt hàng tồn kho chưa tiêu thụ hoặc đã xác định là tiêu thụ trong kỳ:
+ Nếu mặt hàng tồn kho còn tồn trong kho ghi giảm giá trị mặt hàng tồn kho.

+ Nếu mặt hàng tồn kho đã buôn bán thì ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán.

Nợ TK các TK 111, 112, 331…

Có các TK 152, 153, 156… (giá trị khoản CKTM của số mặt hàng tồn kho chưa tiêu thụ trong kỳ)

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá trị khoản CKTM của số mặt hàng tồn kho đã tiêu thụ trong kỳ).

Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).
 
2.2. Định Khoản chiết khấu thương mại theo thông tư 133:
– Điểm biệt lập lớn nhất của thông tư 133 so với thông tư 200 Khi định khoản khoản chiết khấu thương mại là: Thông tư 133 ko hề (ko dùng đến) tài khoản 521

– Khi phát sinh chiết khấu thương mại kế toán tài chính định khoản vào Bên Nợ TK của tài khoản 511

– Về cách định khoản thì các bạn thực hiện nay tương tự như phần chỉ dẫn tại thông tư 200 nêu trên (Chỉ cần thay Nợ TK 5211 thành Nợ TK 511 là được)

Xem thêm : Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách định khoản Chiết Khấu Thương Mại (bên buôn bán và bên mua) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản Chiết Khấu Thương Mại (bên buôn bán và bên mua) trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản Chiết Khấu Thương Mại (bên buôn bán và bên mua) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản Chiết Khấu Thương Mại (bên buôn bán và bên mua) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách định khoản Chiết Khấu Thương Mại (bên buôn bán và bên mua)

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản Chiết Khấu Thương Mại (bên buôn bán và bên mua) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #Chiết #Khấu #Thương #Mại #bên #buôn bán #và #bên #mua