Contents

Cách định khoản thuế (tax) TNDN tạm tính phải nộp, nộp thừa, truy thu

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản thuế (tax) TNDN tạm tính phải nộp, nộp thừa, truy thu Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 03:08:04 )

59

thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) là loại thuế (tax) tạm tính theo quý và quyết toán thuế (tax) vào cuối năm.

Tài khoản sử dụng để định khoản:

TK 3334: thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).
TK 821: Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

Căn cứ để định khoản thuế (tax) TNDN là:

+ Số tiền tạm tính số thuế (tax) TNDN phải nộp ở mặt hàng quý 

+ Giấy nộp tiền thuế (tax) TNDN vào NSNN

+ Tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN của năm 

Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ đưa ra cách định khoản các kỹ năng thường gặp gỡ liên quan lại đến thuế (tax) TNDN:

Phần 1: Định Khoản thuế (tax) TNDN tạm nộp mặt hàng quý

Theo quy định của luật thuế (tax) (Tax) TNDN hiện nay hành thì lúc này Công ty (CTY, DN) ko phải làm tờ khai thuế (tax) TNDN tạm tính nữa

Doanh nghiệp căn cứ hiệu quả sản xuất, marketing thương mại, người nộp thuế (tax) thực hiện nay tạm nộp số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

(Theo điều 17 của Thông tư 151/2014/TT-BTC)

Hàng quý, Công ty (CTY, DN) thực hiện nay tính toán ra số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp vào Ngân sách Nhà nước

Căn cứ vào chứng từ nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) để ghi nhận số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm phải nộp vào chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) như sau:

– Định Khoản chi phí (CP) thuế (tax) TNDN:

Nợ TK TK 821 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Có TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

– Định Khoản số tiền thuế (tax) TNDN đã tạm nộp:

Nợ TK TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Có các TK 111, 112.

Lưu ý: Đối với ngôi trường hợp tạm tính ra ko phải nộp thuế (tax) TNDN tạm tính quý đó thì các bạn ko phải định khoản

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm tại đây: Cách tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm tính quý mới nhất 2021

Phần 2: Định Khoản thuế (tax) TNDN sau quyết toán

Căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN Mẫu 03/TNDN để các bạn xác định số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp của năm tài chính

Quan tâm đến các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán như sau:

– Chỉ tiêu C1 – Thu nhập chịu  thuế (tax):

+ Nếu C1 có giá trị âm (số tiền ở trong ngoặc): năm tài chính đó Công ty (CTY, DN) ko phải nộp thuế (tax) TNDN. 

(Nếu ở các quý trong năm đã nộp tiền thuế (tax) TNDN tạm tính thì số tiền đó được coi là nộp thừa)

+ Nếu C1 có giá dương: Ta tiến hành xem xét đến số lỗ được chuyển từ các năm trước (nếu có)
=> Nếu chỉ tiêu C4 có xuất hiện nay số tiền: Năm tài chính đó phải nộp tiền thuế (tax) TNDN (do lãi)

Lưu ý: C4 là chỉ tiêu đã bù trừ số lỗ của năm trước (nếu có)

– Chỉ tiêu D – Tổng số thuế (tax) TNDN phải nộp: Nếu có phát sinh số tiền thì đây chính là số tiền thuế (tax) TNDN phải nộp của cả năm

– Chỉ tiêu E – Số tiền thuế (tax) TNDN đã nộp trong năm (ở các quý Khi tạm tính và cả số tiền thuế (tax) TNDN nộp thừa của các năm trước (nếu có)

– Chỉ tiêu G – Tổng số thuế (tax) TNDN còn phải nộp (đây là số tiền chênh lệch giữa số tiền thuế (tax) TNDN phải nộp của cả năm so với việc tạm tính, tạm nộp ở các quý trong năm)

+ Nếu G có giá trị âm: thì trong năm đã nộp thừa tiền thuế (tax) TNDN

+ Nếu G có giá trị dương: thì đây là số thuế (tax) TNDN còn thiếu, còn phải nộp thêm

=> Trên đây là tổng quan lại về tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN, Tác giẩ chia sẻ để các bạn hiểu thêm về các chỉ tiêu và cách đối chiếu với sổ sách.

Còn việc định khoản được thực hiện nay như sau:

– Nếu số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thực tế phải nộp nhỏ rộng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm nộp mặt hàng quý trong năm => Đây là ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) đã nộp thừa tiền thuế (tax) TNDN (chỉ tiếu G trên tờ khai QTT TNDN 03/TNDN có giá trị âm) thì số chênh lệch sẽ được định khoản

Nợ TK TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Có TK 821 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

– Nếu số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thực tế phải nộp lớn rộng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm nộp mặt hàng quý trong năm => Đây là ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) đã nộp thiếu tiền thuế (tax) TNDN (chỉ tiếu G trên tờ khai QTT TNDN 03/TNDN có giá trị dương) thì số chênh lệch sẽ được định khoản:

Nợ TK TK 821 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Có TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

Để mẫu tờ khai quyết toán thuế (tax) 03/TNDN và hiểu các chỉ tiêu các bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

Cách làm tờ khai QTT TNDN

Phần 3: Định Khoản kết chuyển chi phí (CP) thuế (tax) TNDN:
 Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập hiện nay hành, ghi:

+ Nếu TK 821 có số phát sinh Nợ TK lớn rộng số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 821- Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hiện nay hành.

+ Nếu TK 821 có số phát sinh Nợ TK nhỏ rộng số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK TK 821- Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hiện nay hành

Có TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại.

Phần 4: Định Khoản khoản tiền chậm nộp tiền thuế (tax) TNDN* Quy định: Theo điều 17 của TT 151 thì tiền chậm nộp thuế (tax) TNDN có thể phát sinh trong các ngôi trường hợp sau:Trường hợp 1: Phạt chậm nộp do nộp tạm tính thấp rộng 80% số với số tiền phải nộp Khi quyết toán:

Trường hợp tổng số thuế (tax) tạm nộp trong kỳ tính thuế (tax) thấp rộng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì Công ty (CTY, DN) phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế (tax) tạm nộp với số thuế (tax) phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế (tax) quý bốn của Công ty (CTY, DN) đến ngày thực nộp số thuế (tax) còn thiếu so với số quyết toán.
Ví dụ: Doanh nghiệp B có năm tài chính trùng với năm dương lịch. Kỳ tính thuế (tax) năm 2022, Công ty (CTY, DN) đã tạm nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) là 80 triệu đồng, Khi quyết toán năm, số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp theo quyết toán là 110 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng.

20% của số phải nộp theo quyết toán là: 110 x 20% = 22 triệu đồng.

Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giá trị là: 30 triệu – 22 triệu = 8 triệu đồng.

Khi đó, Công ty (CTY, DN) B phải nộp số thuế (tax) còn phải nộp sau quyết toán là 30 triệu đồng. Đồng thời, Công ty (CTY, DN) bị tính tiền chậm nộp đối với số thuế (tax) chênh lệch từ 20% trở lên (là 8 triệu đồng) tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế (tax) quý bốn của Công ty (CTY, DN) (sau ngày 31 tháng 1 năm 2021) đến ngày thực nộp số thuế (tax) còn thiếu so với số thuế (tax) phải nộp theo quyết toán. 

=> Số tiền phạt này sẽ được tính toán trên tờ khai QTT TNDN. Cụ thể là tại chỉ tiêu M2 trên tờ khai 03/TNDN

Trường hợp 2: Phạt chậm nộp do nộp tiền thuế (tax) sau thời hạn nộp giấy tờ quyết toán thuế (tax) năm (hoặc bị truy thu)
Đối với số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm nộp theo quý thấp rộng số thuế (tax) phải nộp theo quyết toán bên dưới 20% mà Công ty (CTY, DN) chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp giấy tờ quyết toán thuế (tax) năm) thì tính tiền chậm nộp Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn nộp thuế (tax) đến ngày thực nộp số thuế (tax) còn thiếu so với số quyết toán.

Ví dụ: Đối với kỳ tính thuế (tax) năm 2022, Doanh nghiệp A đã tạm nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) là 80 triệu đồng, Khi quyết toán năm, số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp theo quyết toán là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng; như thế chênh lệch giữa số thuế (tax) phải nộp theo quyết toán với số thuế (tax) đã tạm nộp trong năm bên dưới 20% thì Công ty (CTY, DN) chỉ phải nộp số thuế (tax) còn phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng đó vào ngân sách đất nước theo thời hạn quy định. Trường hợp Công ty (CTY, DN) chậm nộp số thuế (tax) chênh lệch 10 triệu này (Nộp tiền sau ngày 31/03/2021) thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

=> Số tiền phạt chậm nộp này Công ty (CTY, DN) phải tự tính, tự xác định.

* Cách tính tiền chậm nộp: 
Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế (tax) TNDN chậm nộp X .03% X số ngày chậm nộp* Cách định khoản số tiền chậm nộp
– Xác định số tiền chậm nộp:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

=> Lưu ý: Khoản chi phí (CP) phạt vi phạm hành chính này ko được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN

– Khi nộp tiền phạt (mã NDKT 4918)

Nợ TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có 111, 112

Phần 5: Định Khoản truy thu thuế (tax) TNDN (điều chỉnh số liệu sau thanh tra)

Căn cứ vào cuối cùng thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan lại thế

– Định Khoản tăng khoản tiền thuế (tax) TNDN bị truy thu:

Nợ TK 4211

Có 3334: số tiền bị truy thu

– Định Khoản Khi nộp tiền thuế (tax) TNDN bị truy thu:

Nợ TK 3334

Có 111,112

– Còn tiền phạt chậm nộp định khoản tương tự như trên

Bài viết liên quan lại được nhiều quan lại tâm:

Bài tập tính định khoản thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (có đáp án)

Phần 6: Định Khoản thuế (tax) TNDN hoãn lại (theo TT 200)

1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 8212 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại.

2. Nguyên tắc kế toán tài chính chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại

– Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán tài chính phải xác định chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập hoãn lại theo quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính “ thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)”.

– Kế toán ko được phản ánh vào tài khoản này tài sản thuế (tax) thu nhập hoãn lại hoặc thuế (tax) thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

– Cuối kỳ, kế toán tài chính phải kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK và số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại” vào tài khoản 911 – “Xác định hiệu quả marketing thương mại”.

3. Phương pháp kế toán tài chính chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại

– Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế (tax) thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế (tax) thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn rộng thuế (tax) thu nhập hoãn lại phải trả được trả nhập trong năm), ghi:

Nợ TK TK 8212 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại

Có TK 347 – thuế (tax) (Tax) thu nhập hoãn lại phải trả.

– Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại phát sinh trong năm từ việc trả nhập tài sản thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước (là số chênh lệch giữa tài sản thuế (tax) thu nhập hoãn lại được trả nhập trong năm lớn rộng tài sản thuế (tax) thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm), ghi:

Nợ TK TK 8212 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại

Có TK 243 – Tài sản thuế (tax) thu nhập hoãn lại.

– Ghi giảm chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế (tax) thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn rộng tài sản thuế (tax) thu nhập hoãn lại được trả nhập trong năm), ghi:

Nợ TK TK 243 – Tài sản thuế (tax) thu nhập hoãn lại

Có TK 8212 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại.

– Ghi giảm chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế (tax) thu nhập hoãn lại phải trả được trả nhập trong năm lớn rộng thuế (tax) thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm), ghi:

Nợ TK TK 347 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại phải trả

Có TK 8212 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại.

– Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK và số phát sinh bên Có TK 8212 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại:

+ Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ TK lớn rộng số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:

Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 8212 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại.

+ Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ TK nhỏ rộng số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:

Nợ TK TK 8212 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoãn lại

Có TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại.

Sơ đồ định khoản thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN):

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách định khoản thuế (tax) TNDN tạm tính phải nộp, nộp thừa, truy thu đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản thuế (tax) TNDN tạm tính phải nộp, nộp thừa, truy thu trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản thuế (tax) TNDN tạm tính phải nộp, nộp thừa, truy thu Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản thuế (tax) TNDN tạm tính phải nộp, nộp thừa, truy thu mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách định khoản thuế (tax) TNDN tạm tính phải nộp, nộp thừa, truy thu

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản thuế (tax) TNDN tạm tính phải nộp, nộp thừa, truy thu , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán # thuế (tax) #TNDN #tạm #tính #phải #nộp #nộp #thừa #truy #thu