Cách định khoản xây dựng cơ bạn dạng dở dang (TK 241) Theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản xây dựng cơ bạn dạng dở dang (TK 241) Theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 23:29:49 )

54

Cách định khoản tài khoản 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang theo thông tư 133

1. Nguyên tắc định khoản tài khoản 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang theo TT 133:
– Tài khoản 241 phản ánh chi phí (CP) thực hiện nay các dự án đầu tư XDCB (bao héc tàm tất cả chi phí (CP) mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hoặc trang bị lại chuyên môn công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các Công ty (CTY, DN) có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ.

Công tác đầu tư XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty (CTY, DN) có thể được thực hiện nay theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các Công ty (CTY, DN) tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì tài khoản này phản ánh cả chi phí (CP) phát sinh trong quá trình xây lắp, sửa chữa.

Chi phí thực hiện nay các dự án đầu tư XDCB là toàn bộ chi phí (CP) cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hoặc trang bị lại chuyên môn công trình được xác định theo quy định hiện nay hành, đồng thời phải phù hợp những yếu tố quan lại quý khách khứa hàng quan lại của thị ngôi trường trong từng thời kỳ và được thực hiện nay theo quy định về cai quản lý đầu tư XDCB. Chi phí đầu tư XDCB, bao héc tàm tất cả:

+ Chi phí xây dựng;

+ Chi phí thiết bị;

+ Chi phí bồi thường, bổ sung và tái định cư;

+ Chi phí cai quản lý dự án;

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

+ Chi phí khác.

– Tài khoản 241 được mở chi tiết theo từng công trình, phạm vi công trình và ở mỗi phạm vi công trình phải được định khoản chi tiết từng nội dung chi phí (CP) đầu tư XDCB và được theo dõi lũy kế Tính từ lúc lúc khởi công đến Khi công trình, phạm vi công trình trả mỹ xong bàn trả đưa vào sử dụng.

– Khi đầu tư XDCB các chi phí (CP) xây lắp, chi phí (CP) thiết bị thường tính trực tiếp cho từng công trình; Các chi phí (CP) cai quản lý dự án và chi phí (CP) khác thường được chi chung. Chủ đầu tư phải tiến hành tính toán, phân bổ chi phí (CP) cai quản lý dự án và chi phí (CP) khác cho từng công trình theo nguyên lý:

+ Nếu xác định được riêng các chi phí (CP) cai quản lý dự án và chi phí (CP) khác liên quan lại trực tiếp đến từng công trình thì tính trực tiếp cho công trình đó;

+ Các chi phí (CP) cai quản lý dự án và chi phí (CP) chung có liên quan lại đến nhiều công trình mà ko tính trực tiếp được cho từng công trình thì đơn vị được quyền phân bổ theo những tiêu thức phù thống nhất với từng công trình.

– Chi phí sửa chữa, bảo chăm sóc, duy trì cho TSCĐ phát động và sinh hoạt giải trí bình thường được định khoản trực tiếp vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ. Đối với các TSCĐ theo yêu cầu chuyên môn phải sửa chữa, bảo chăm sóc, duy tu định kỳ mà ko làm tăng giá trị tài sản, Công ty (CTY, DN) được trích lập dự phòng phải trả và tính trước vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại để có mối cung cấp trang trải hoặc được phân bổ dần theo quy định Khi việc sửa chữa, bảo chăm sóc phát sinh.

– Chủ đầu tư xây dựng BDS sử dụng tài khoản này để tập hợp chi phí (CP) xây dựng TSCĐ hoặc BDS đầu tư. Trường hợp BDS xây dựng sử dụng cho nhiều mục đích (làm văn phòng, cho thuê hoặc để buôn bán, ví dụ như tòa ngôi nhà chung cư láo hợp) thì kế toán tài chính vẫn tập hợp chi phí (CP) phát sinh liên quan lại trực tiếp tới việc đầu tư xây dựng trên TK 241. Khi công trình, dự án trả mỹ xong bàn trả đưa vào sử dụng, kế toán tài chính căn cứ cách thức sử dụng tài sản trong thực tế để kết chuyển chi phí (CP) đầu tư xây dựng phù phù hợp với truyền thống của từng loại tài sản.

– Đối với phát động và sinh hoạt giải trí XDCB dở dang mà phải thanh toán cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ: Chi phí XDCB dở dang được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm công trình XDCB trả mỹ xong, kiểm nghiệm đưa vào sử dụng. Trường hợp Công ty (CTY, DN) ứng trước cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ thì chi phí (CP) XDCB dở dang tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, chi phí (CP) XDCB dở dang tương ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm công trình XDCB trả mỹ xong, kiểm nghiệm đưa vào sử dụng.

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ quá trình đầu tư xây dựng cơ bạn dạng trong giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí hoặc Khi Công ty (CTY, DN) đã đi vào phát động và sinh hoạt giải trí (bao gồm việc đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng) đều được tính ngay vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí (CP) tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinh.

– Trường hợp dự án đầu tư bị diệt bỏ, Công ty (CTY, DN) phải tiến hành thanh lý và thu hồi các chi phí (CP) đã phát sinh của dự án. Phần chênh lệch giữa chi phí (CP) đầu tư thực tế phát sinh và số thu từ việc thanh lý được ghi nhận vào chi phí (CP) khác hoặc xác định trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân để thu hồi.

– Các chi phí (CP) khác phát sinh như chi phí (CP) lãi vay được vốn hóa, chi phí (CP) đấu thầu (sau Khi bù trừ với số tiền thu từ việc buôn bán giấy tờ thầu), chi phí (CP) tháo dỡ trả trả mặt bởi (sau Khi bù trừ với số phế liệu có thể thu hồi) được định khoản vào chi phí (CP) xây dựng cơ bạn dạng dở dang.

– Trường hợp phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất thử ko tạo ra sản phẩm thì toàn bộ chi phí (CP) chạy thử được định khoản vào chi phí (CP) xây dựng cơ bạn dạng dở dang; Trường hợp phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất thử tạo ra sản phẩm sản xuất thử thì toàn bộ chi phí (CP) chạy thử có tải để sản xuất ra sản phẩm sản xuất thử được tập hợp trên TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang, phần chênh lệch giữa chi phí (CP) sản xuất thử với số thu từ việc buôn bán sản phẩm sản xuất thử được định khoản vào chi phí (CP) xây dựng cơ bạn dạng dở dang.
2. Kết cấu của Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

Bên Nợ TK

TK 241

Bên Có

– Chi phí đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình);

– Chi phí mua sắm BDS đầu tư (ngôi trường hợp cần có giai đoạn đầu tư xây dựng);

– Chi phí đầu tư XDCB BDS đầu tư;

– Chi phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn TSCĐ, BĐSĐT.

 

– Giá trị TSCĐ tạo hình qua đầu tư XDCB, mua sắm đã trả mỹ xong đưa vào sử dụng;

– Giá trị BDS đầu tư tạo hình qua đầu tư XDCB đã trả mỹ xong;

– Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản chi phí (CP) duyệt bỏ khác kết chuyển Khi quyết toán được duyệt;

– Kết chuyển chi phí (CP) cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn TSCĐ, BĐSĐT phát sinh sau ghi nhận ban sơ vào các tài khoản có liên quan lại Khi quyết toán được duyệt.

Số dư Nợ TK:

– Chi phí dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ, BĐSĐT dở dang;

– Giá trị công trình xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ, BĐSĐTT đã trả mỹ xong tuy nhiên chưa bàn trả đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt;

– Giá trị BDS đầu tư đang đầu tư xây dựng dở dang.

 

 

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang, có 3 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 2411 – Mua sắm TSCĐ: Phản ánh chi phí (CP) mua sắm TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí (CP) mua sắm TSCĐ trong ngôi trường hợp phải qua lắp đặt, chạy thử trước Khi đưa vào sử dụng (bao gồm mua TSCĐ mới hoặc đã qua sử dụng). Nếu mua sắm TSCĐ về phải đầu tư, trang bị thêm mới sử dụng được thì mọi chi phí (CP) mua sắm, lắp đặt và trang bị thêm cũng được phản ánh vào tài khoản này.

– Tài khoản 2412 – Xây dựng cơ bạn dạng: Phản ánh chi phí (CP) đầu tư XDCB và tình hình quyết toán vốn đầu tư XDCB. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, phạm vi công trình (theo từng đối tượng tài sản tạo hình qua đầu tư) và ở mỗi đối tượng tài sản phải theo dõi chi tiết từng nội dung chi phí (CP) đầu tư XDCB.

– Tài khoản 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ: Phản ánh chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ. Trường hợp sửa chữa thường xuyên TSCĐ thì ko định khoản vào tài khoản này mà tính thẳng vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

3. Cách định khoản xây dựng cơ bạn dạng dở dang (TK 241) Theo TT 133:

3.1. Kế toán chi phí (CP) đầu tư XDCB
3.1.1. Trường hợp ứng trước tiền cho ngôi nhà thầu
a) Trường hợp ứng trước bởi Đồng nước ta:
– Ghi nhận số tiền ứng trước cho ngôi nhà thầu bởi Đồng nước ta, ghi;
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 112 – Tiền gửi ngân mặt hàng.
– Khi kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, kế toán tài chính ghi nhận chi phí (CP) XDCB dở dang đối với số tiền đã ứng trước, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.
b) Trường hợp ứng trước bởi nước ngoài tệ:
– Ghi nhận số tiền ứng trước cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, ghi;
+ Trường hợp bên Có TK tiền sử dụng tỷ giá ghi sổ:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước)
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (nếu phát sinh lỗ tỷ giá)
Có các TK 111, 112 (1112, 1122) (tỷ giá ghi sổ)
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu phát sinh lãi tỷ giá).
+ Trường hợp bên Có TK tiền sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế:
            Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
                        Có các TK 111, 112 (1112, 1122)
Ghi nhận chênh lệch tỷ giá: khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận ngay tại thời điểm ứng trước tiền cho ngôi nhà thầu hoặc ghi đánh giá kỳ tuỳ theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và yêu cầu cai quản lý của Doanh nghiệp
+ Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:
            Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền lớn rộng
tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước)
                        Có các TK 111, 112 (1112, 1122)
+ Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, ghi:
            Nợ TK các TK 111, 112 (1112, 1122) (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền nhỏ
rộng tỳ giá giao dịch thực tại thời điểm ứng trước)
                        Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính
– Khi kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, chi phí (CP) XDCB dở dang tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, chi phí (CP) XDCB dở dang tương ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm công trình XDCB trả mỹ xong, kiểm nghiệm đưa vào sử dụng, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.
3.1.2. Nhận lượng XDCB, lượng sửa chữa TSCĐ trả mỹ xong do bên nhận thầu bàn trả, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bạn dạng kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, hóa đơn buôn bán sản phẩm, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang (2412, 2413)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.
– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị chi phí (CP) đầu tư xây dựng cơ bạn dạng dở dang cả về thuế (tax) GTGT.
3.1.3. Khi mua thiết bị đầu tư XDCB, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho, ghi:
Nợ TK TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (giá mua chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá thanh toán).
Trường hợp chuyển thẳng thiết bị chẳng cần lắp đến địa điểm thi công giao cho bên nhận thầu, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.
3.1.4. Trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật tư, product, dịch vụ có liên quan lại đến đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có các TK 111, 112,…
3.1.5. Xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu:
a) Đối với thiết bị chẳng cần lắp, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang
Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.
b) Đối với thiết bị cần lắp:
– Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu, kế toán tài chính chỉ theo dõi chi tiết thiết bị đưa đi lắp.
– Khi có lượng lắp đặt trả mỹ xong của bên B bàn trả, được kiểm nghiệm và chấp nhận thanh toán, thì giá trị thiết bị đưa đi lắp mới được tính vào chi phí (CP) đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang (2412)
Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.
3.1.6. Khi phát sinh các chi phí (CP) khác, như chi phí (CP) lãi vay, chi phí (CP) phát hành trái phiếu được vốn hóa, chi phí (CP) đấu thầu, (sau Khi bù trừ với số tiền thu từ việc buôn bán giấy tờ thầu), chi phí (CP) tháo dỡ trả trả mặt bởi (sau Khi bù trừ với số phế liệu có thể thu hồi)… ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang (2412)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331, 335,…
Số tiền buôn bán giấy tờ thầu sau Khi bù trừ với chi phí (CP) đấu thầu, nếu còn thừa được kế toán tài chính giảm chi phí (CP) đầu tư xây dựng (ghi vào bên Có TK 2412).
3.1.7. Khoản tiền phạt ngôi nhà thầu thu được về truyền thống làm giảm số phải thanh toán cho ngôi nhà thầu, ghi:
Nợ TK các TK 112, 331
Có TK 241 – XDCB dở dang.
3.1.8. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư XDCB (bao gồm giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí) được ghi nhận vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí (CP) tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinh (trừ các Công ty (CTY, DN) được quy định tại điểm 3.1.9 bên dưới đây):
– Nếu phát sinh lãi tỷ giá, ghi:
Nợ TK các TK liên quan lại
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.
– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá, ghi:
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính
Có các TK liên quan lại.
3.1.9. Đối với chi phí (CP) chạy thử và số thu từ việc buôn bán sản phẩm sản xuất thử thì thực hiện nay như sau:
a) Đối với chi phí (CP) chạy thử ko sản xuất ra sản phẩm thử:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang
Có các TK liên quan lại.
b) Đối với chi phí (CP) sản xuất thử và số thu từ buôn bán sản phẩm sản xuất thử:
– Khi phát sinh chi phí (CP) chạy thử có tải để sản xuất ra sản phẩm thử, kế toán tài chính tập hợp toàn bộ chi phí (CP), ghi
Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang
Có các TK liên quan lại.
– Khi nhập kho sản phẩm sản xuất thử, ghi:
Nợ TK TK 1551 – Thành phẩm nhập kho
Có TK 154 – Chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang.
– Khi xuất buôn bán sản phẩm sản xuất thử:
Nợ TK các TK 112, 131
Có TK 1551 – Thành phẩm nhập kho
Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (buôn bán ngay ko qua nhập kho)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (nếu có).
– Kết chuyển phần chênh lệch giữa chi phí (CP) sản xuất thử và số thu từ việc buôn bán sản phẩm sản xuất thử:
+ Trường hợp chi phí (CP) sản xuất thử cao rộng số thu từ việc buôn bán sản phẩm sản xuất thử, kế toán tài chính kết chuyển phần chênh lệch để ghi tăng chi phí (CP) đầu tư XDCB dở dang, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang
Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang.
+ Trường hợp chi phí (CP) sản xuất thử nhỏ rộng số thu từ việc buôn bán sản phẩm sản xuất thử, kế toán tài chính kết chuyển phần chênh lệch để ghi giảm chi phí (CP) đầu tư XDCB dở dang, ghi:
Nợ TK TK 154 – Chi phí SXKD dở dang
Có TK 241 – XDCB dở dang.
3.1.10. Khi công trình trả mỹ xong, việc kiểm nghiệm tổng thể đã được thực hiện nay xong, tài sản được bàn trả và đưa vào sử dụng:
– Nếu quyết toán được duyệt ngay thì căn cứ vào giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư được duyệt để ghi sổ.
– Nếu quyết toán chưa được phê duyệt thì ghi tăng giá trị của tài sản tạo hình qua đầu tư theo giá tạm tính (giá tạm tính là chi phí (CP) thực tế đã bỏ ra để có được tài sản, căn cứ vào TK 241 để xác định giá tạm tính).
Cả 2 ngôi trường hợp đều ghi như sau:
Nợ TK các TK 211, 217
Nợ TK TK 155 – Thành phẩm Bất động sản (sau Khi trả mỹ xong có một phần Bất Động Sản dùng để
buôn bán mà trước đây chưa định khoản riêng được trên TK 154)
Có TK 241 – XDCB dở dang (giá được duyệt hoặc giá tạm tính).
Trường hợp công trình đã trả mỹ xong, tuy nhiên chưa làm thủ tục bàn trả tài sản để đưa vào sử dụng, đang chờ lập hoặc duyệt quyết toán thì kế toán tài chính phải mở sổ chi tiết tài khoản 241 “XDCB dở dang” theo dõi riêng công trình trả mỹ xong chờ bàn trả và duyệt quyết toán.
3.1.11. Khi quyết toán vốn đầu tư XDCB trả mỹ xong được duyệt thì kế toán tài chính điều chỉnh lại giá tạm tính theo giá trị tài sản được duyệt, ghi;
– Nếu giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị thấp rộng giá tạm tính:
Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (chi phí (CP) duyệt bỏ phải thu hồi)
Có các TK 211, 217, 155.
– Nếu giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị cao rộng giá tạm tính:
Nợ TK các TK 211, 217, 155
Có các TK liên quan lại.
– Nếu TSCĐ tạo hình bởi quỹ phúc lợi và dùng vào mục đích phúc lợi, Khi chủ đầu tư duyệt quyết toán vốn đầu tư, kế toán tài chính ghi tăng quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ:
Nợ TK TK 3532 – Quỹ phúc lợi
Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ.
3.1.12. Trường hợp dự án đầu tư bị diệt bỏ hoặc thu hồi, kế toán tài chính thanh lý dự án và thu hồi chi phí (CP) đầu tư. Phần chênh lệch giữa chi phí (CP) đầu tư và số thu từ việc thanh lý được phản ánh vào chi phí (CP) khác hoặc xác định trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112 – Số thu từ việc thanh lý dự án
Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (Số tổ chức, cá nhân phải bồi thường)
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (Số được tính vào chi phí (CP))
Có TK 241 – XDCB dở dang.3.2. Kế toán sửa chữa TSCĐ
Công tác sửa chữa TSCĐ của Công ty (CTY, DN) cũng có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.
a) Khi chi phí (CP) sửa chữa TSCĐ phát sinh được tập hợp vào bên Nợ TK TK 241 “XDCB dở dang” (2413) và được chi tiết cho từng công trình, công việc sửa chữa TSCĐ. Căn cứ chứng từ phát sinh chi phí (CP) để định khoản:
– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang (2413) (giá mua chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)
Có các TK 111, 112, 152, 214,… (tổng giá thanh toán).
– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì chi phí (CP) sửa chữa TSCĐ cả về thuế (tax) GTGT, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang (2413) (tổng giá thanh toán)
Có các 111, 112, 152, 214, 334,… (tổng giá thanh toán).
b) Khi công trình sửa chữa trả mỹ xong, nếu mất đi điều khiếu nại ghi tăng nguyên giá TSCĐ:
Nợ TK các TK 154, 642
Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước (nếu phát sinh lớn được phân bổ dần)
Nợ TK TK 352 – Dự phòng phải trả (nếu trích trước chi phí (CP) sửa chữa định kỳ)
Có TK 241 – XDCB dở dang (2413).
– Trường hợp sửa chữa cải tạo, nâng cấp thỏa mãn điều khiếu nại ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ hữu hình
Có TK 241 – XDCB dở dang (2413).

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 241 theo TT 133

Xem thêm: Cách định khoản Tài sản cố địch TK 211 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách định khoản xây dựng cơ bạn dạng dở dang (TK 241) Theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản xây dựng cơ bạn dạng dở dang (TK 241) Theo TT 133 trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản xây dựng cơ bạn dạng dở dang (TK 241) Theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản xây dựng cơ bạn dạng dở dang (TK 241) Theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách định khoản xây dựng cơ bạn dạng dở dang (TK 241) Theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản xây dựng cơ bạn dạng dở dang (TK 241) Theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #xây #dựng #cơ #bạn dạng #dở #dang #Theo