Contents

Mẫu biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133 và TT 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133 và TT 200 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 10:54:05 )

183

Biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ dùng để xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán tài chính và các tài liệu liên quan lại đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ.

1. Mẫu biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133 (Mẫu số: 04 – TSCĐ)

2. Mẫu biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 200 (Mẫu số: 04 – TSCĐ)

Đơn vi: Công ty kế toán tài chính Thiên ƯngBộ phận:……….

                     Mẫu số: 04 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

 

                       Ngày ….tháng …năm
 

Số: …………….

Nợ TK: …………….

Có: …………….

– Căn cứ Quyết định số: …………………ngày ….tháng ….năm …….của …………………..
…………………………………………………………………………………….Về việc đánh giá lại TSCĐ
– Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………………………….
Đại diện ……………………………………………………………………..Chủ tịch hội đồng
– Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: …………………………………………
Đại diện ……………………………………………………………………..Ủy viên
– Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………………………….
Đại diện ……………………………………………………………………..Ủy viên
Đã thực hiện nay đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT

Tên,ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị còn lại theo đánh giá lại

Chênh lệch

Nguyên giá

Hao mòn

Giá trị còn lại

Tăng

giảm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh gía lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị ngốn mòn thì cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.
Kết luận: …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                      Ngày ….tháng ….năm ….

Ủy viên/người lập
(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, bọn họ tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký, bọn họ tên)

3. Hướng dẫn cách viết biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ:

Góc trên bên trái của Biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định đánh giá lại TSCĐ, đơn vị phải thành lập Hội đồng đánh giá TSCĐ.
     Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) số hiệu và số thẻ của TSCĐ.
     Cột 1, 2, 3: Ghi nguyên giá, giá trị ngốn mòn và giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán tài chính tại thời điểm đánh giá.
     Cột 4: Ghi giá trị còn lại của TSCĐ sau Khi đánh giá lại. Trường hợp đánh giá lại cả giá trị ngốn mòn thì cột này được chia thành 3 cột tương ứng cột 1,2,3 để ghi.
     Cột 5,6: Ghi số chênh lệch giữa giá đánh giá so với giá trị đang ghi trên sổ kế toán tài chính trong ngôi trường hợp kiểm kê đánh giá lại cả nguyên giá, giá trị ngốn mòn và giá trị còn lại thì các cột này được chia ra 3 cột tương ứng để lấy số liệu ghi sổ kế toán tài chính. 
          Sau Khi đánh giá xong, Hội đồng có trách nhiệm lập biên bạn dạng ghi đầy đủ các nội dung và các thành viên trong Hội đồng ký, ghi rõ bọn họ tên vào Biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ.
          Biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ được lập thành 2 bạn dạng, 1 bạn dạng lưu tại Ban Tài chính, Kế toán để ghi sổ kế toán tài chính và 1 bạn dạng lưu cùng với giấy tờ chuyên môn của TSCĐ.

Xem thêm: Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133 và TT 200 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133 và TT 200 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133 và TT 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133 và TT 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133 và TT 200

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133 và TT 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #biên #bạn dạng #đánh #giá #lại #TSCĐ #theo #thông #tư #và