Contents

Mẫu sổ nhật ký mua mặt hàng theo quyết định 48 và TT 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu sổ nhật ký mua mặt hàng theo quyết định 48 và TT 200 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 11:46:46 )

302

Sổ nhật ký mua mặt hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các kỹ năng mua mặt hàng theo từng loại mặt hàng tồn kho của đơn vị, như: nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, product,…

Sổ nhật ký mua mặt hàng dùng để ghi chép các kỹ năng mua mặt hàng theo mẫu mã trả tiền sau (mua chịu). Trường hợp trả tiền trước cho người buôn bán thì Khi phát sinh kỹ năng mua mặt hàng cũng ghi vào sổ này.
Mẫu sổ nhật ký mua mặt hàng là Mẫu số S03a3 – DNN
1. Mẫu sổ nhật ký mua mặt hàng theo quyết định 48:

Đơn vi:………..Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a3 – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG
Năm: ….
 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản ghi Nợ TK

Phải trả người buôn bán (ghi Có)

Số hiệu

Ngày, tháng

Hàng hóa

Nguyên, vật liệu

Tài khoản khác

Số hiệu

Số tiền

A

B

C

D

1

2

3

E

4

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– Ngày mở sổ: …….
Ngày ….tháng ….năm …..

Người ghi sổ
(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu sổ nhật ký mua mặt hàng theo thông tư 200

Đơn vi:………..Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a3-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG
Năm: ….
 

Ngày, tháng
ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản ghi Nợ TK

Phải trả
người buôn bán 
(ghi Có)

Số hiệu

Ngày, tháng

Hàng
hóa

Nguyên
liệu,
vật liệu

Tài khoản khác

Số hiệu

Số tiền

A

B

C

D

1

2

E

3

4

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– Ngày mở sổ: …….

 

 

Ngày ….tháng ….năm …..

Người ghi sổ(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Cách ghi sổ nhật ký mua mặt hàng:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán tài chính dùng làm căn cứ ghi sổ.
– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung kỹ năng tài chính tài chính phát sinh của chứng từ kế toán tài chính.
– Cột 1, 2, 3: Ghi Nợ TK các TK mặt hàng tồn kho: Hàng hóa, nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,… Trường hợp đơn vị mở sổ này cho từng loại mặt hàng tồn kho thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho loại mặt hàng tồn kho đó như: Hàng hóa A, product B,…
– Cột 4: Ghi số tiền phải trả người buôn bán tương ứng với số mặt hàng đã mua.
   Cuối trang sổ, cộng sổ phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.Xem thêm : Mẫu sổ nhật ký buôn bán sản phẩm
Tác Giẩ xin chúc các bạn làm tốt!

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu sổ nhật ký mua mặt hàng theo quyết định 48 và TT 200 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu sổ nhật ký mua mặt hàng theo quyết định 48 và TT 200 trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu sổ nhật ký mua mặt hàng theo quyết định 48 và TT 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu sổ nhật ký mua mặt hàng theo quyết định 48 và TT 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu sổ nhật ký mua mặt hàng theo quyết định 48 và TT 200

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu sổ nhật ký mua mặt hàng theo quyết định 48 và TT 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #sổ #nhật #ký #mua #mặt hàng #theo #quyết #định #và