Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2022/TT-BTC

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2022/TT-BTC 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 06:57:44 )

Nội dung của hóa đơn điện tử đang được quy định tại điều 6 của Nghị định 119/2022/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ và được chỉ dẫn chi tiết tại điều 3 của Thông tư 68/2022/TT-BTC chỉ dẫn thực hiện nay một số điều của Nghị định 119/2022/NĐ-CP về hóa đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo điều 6 của Nghị định 119/2022/NĐ-CP thì trên hóa đơn điện tử phải có 10 nội dung sau:
1) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

2) Tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) của người buôn bán;

3) Tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) của người sử dụng (nếu người sử dụng có mã số thuế (tax));

4) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá product, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế (tax) giá trị gia tăng, thuế (tax) suất thuế (tax) giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế (tax) giá trị gia tăng theo từng loại thuế (tax) suất, tổng cộng tiền thuế (tax) giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế (tax) giá trị gia tăng trong ngôi trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

5) Tổng số tiền thanh toán;

6) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người buôn bán;

7) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người sử dụng (nếu có);

8) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

9) Mã của cơ quan lại thuế (tax) đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax);

10) Phí, lệ phí thuộc ngân sách đất nước và nội dung khác liên quan lại (nếu có).

Nghị định 119/2022/NĐ-CP phát hành ngày 12/09/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/11/2022

đầy đủ về các nội dung trên hóa đơn điện tử nêu trên được chỉ dẫn tại điều 3 của Thông tư 68/2022/TT-BTC như sau:

1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn

* Tên hóa đơn là tên gọi của từng loại hóa đơn quy định tại Điều 5 Nghị định số 119/2022/NĐ-CP được thể hiện nay trên mỗi hóa đơn, như: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬ, TEM, VÉ, THẺ…

Xem chi tiết thêm tại đây: Các loại hóa đơn điện tử

* Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 để phản ánh loại hóa đơn như sau:

– Số 1: Phản ánh loại Hóa đơn giá trị gia tăng.

– Số 2: Phản ánh loại Hóa đơn buôn bán sản phẩm.

– Số 3: Phản ánh loại Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

– Số 4: Phản ánh các loại hóa đơn khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác tuy nhiên có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều này.

* Ký hiệu hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn là group 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện nay ký hiệu hóa đơn để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn có mã của cơ quan lại thuế (tax) hoặc hóa đơn ko mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

– Ký tự đầu tiên là một trong những (01) chữ cái được quy định là C hoặc K để thể hiện nay hóa đơn điện tử loại có mã của cơ quan lại thuế (tax) hoặc loại ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax) trong đó: C thể hiện nay hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax), K thể hiện nay hóa đơn điện tử ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax).

– Hai ký tự tiếp theo là 2 chữ số Ả rập thể hiện nay năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện nay là số 19; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2021 thì thể hiện nay là số 21.

– Một ký tự tiếp theo là một trong những (01) chữ cái được quy định là T hoặc D hoặc L hoặc M thể hiện nay loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:

+ Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các Công ty (CTY, DN), tổ chức, hộ, cá nhân marketing thương mại đăng ký sử dụng với cơ quan lại thuế (tax).

+ Chữ D: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử đặc thù ko nhất thiết phải có một số tiêu thức do các Công ty (CTY, DN), tổ chức đăng ký sử dụng.

+ Chữ L: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan lại thuế (tax) cấp theo từng lần phát sinh.

+ Chữ M: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.

– Hai ký tự cuối là chữ viết do người buôn bán tự xác định căn cứ theo nhu muốn cai quản lý, ngôi trường hợp ko hề nhu muốn cai quản lý thì để là YY.

– Tại bạn dạng thể hiện nay, ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn được thể hiện nay ở phía trên bên phải của hóa đơn (hoặc ở vị trí dễ nhận mặt).

– Ví dụ thể hiện nay các ký tự của ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn:

+ “1C21TAA” – là hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan lại thuế (tax) được lập năm 2021 và  là hóa đơn điện tử do Công ty (CTY, DN), tổ chức, hộ cá nhân marketing thương mại đăng ký sử dụng với cơ quan lại thuế (tax).

+ “2C21TBB” – là hóa đơn buôn bán sản phẩm có mã của cơ quan lại thuế (tax) được lập năm 2021 và  là hóa đơn điện tử do Công ty (CTY, DN), tổ chức, hộ cá nhân marketing thương mại ký sử dụng với cơ quan lại thuế (tax).

+ “1C22LBB” – là hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan lại thuế (tax) được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử của cơ quan lại thuế (tax) cấp theo từng lần phát sinh.

+ “1K22TYY” – là hóa đơn giá trị gia tăng loại ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax) được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử do Công ty (CTY, DN), tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan lại thuế (tax).

+ “1K22DAA” – là hóa đơn giá trị gia tăng loại ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax) được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử đặc thù ko nhất thiết phải có một số tiêu thức buộc phải do các Công ty (CTY, DN), tổ chức đăng ký sử dụng.

+ “3K22TAB” – là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử loại ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax) được lập năm 2022 và là chứng từ điện tử có nội dung của hóa đơn điện tử do Công ty (CTY, DN) đăng ký với cơ quan lại thuế (tax).

* Số hóa đơn

– Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện nay trên hóa đơn Khi người buôn bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bởi văn bản số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt mối cung cấp từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 mỗi năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn.

– Trường hợp số hóa đơn ko được lập theo nguyên lý nêu trên thì khối mạng lưới server lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên lý tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

2. Tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) của người buôn bán

Trên hóa đơn phải thể hiện nay tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) của người buôn bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) ghi tại giấy chứng nhận đăng ký Công ty (CTY, DN), giấy chứng nhận đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ marketing thương mại, giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax), thông báo mã số thuế (tax), giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
3. Tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) của người sử dụng (nếu người sử dụng có mã số thuế (tax))

– Trường hợp người sử dụng là cơ sở marketing thương mại có mã số thuế (tax) thì tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) của người sử dụng thể hiện nay trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký Công ty (CTY, DN), giấy chứng nhận đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ marketing thương mại, giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax), thông báo mã số thuế (tax), giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trường hợp người sử dụng ko hề mã số thuế (tax) thì trên hóa đơn ko phải thể hiện nay mã số thuế (tax) người sử dụng. Một số ngôi trường hợp buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người sử dụng là cá nhân quy định tại Khoản 3 Điều này thì trên hóa đơn ko phải thể hiện nay tên, địa chỉ người sử dụng. Trường hợp buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng nước ngoài đến nước ta thì thông tin về địa chỉ người sử dụng có thể được thay bởi thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng nước ngoài.4. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá product, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế (tax) giá trị gia tăng, thuế (tax) suất thuế (tax) giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế (tax) giá trị gia tăng theo từng loại thuế (tax) suất, tổng cộng tiền thuế (tax) giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế (tax) giá trị gia tăng.

* Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá product, dịch vụ:

– Tên product, dịch vụ: Trên hóa đơn phải thể hiện nay tên product, dịch vụ bởi tiếng Việt. Trường hợp buôn bán sản phẩm hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên product thể hiện nay chi tiết đến từng chủng loại (ví dụ: điện thoại Samsung, điện thoại Hãng Nokia…).

Trường hợp product phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì trên hóa đơn phải thể hiện nay các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của product mà Khi đăng ký pháp luật có yêu cầu (ví dụ: Số khuông, số máy của ô tô, mô tô, địa chỉ, cấp ngôi nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của một mái ấm…). Các loại product, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin, bảo đảm được buôn bán theo kỳ chắc chắn thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp product, dịch vụ.

Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay bên dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ rộng chữ tiếng Việt. Trường hợp product, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã product, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã product, dịch vụ.

– Đơn vị tính: Người buôn bán căn cứ vào tính chất, đặc điểm của product để xác định tên đơn vị tính của product thể hiện nay trên hóa đơn theo đơn vị tính là đơn vị đo lường (ví dụ như: tấn, tạ, yến, kilogam, g, mg hoặc lượng, lạng, cái, con, chiếc, vỏ hộp, can, thùng, bao, gói, tuýp, m3, m2, m…). Đối với dịch vụ thì đơn vị tính xác định theo từng lần cung cấp dịch vụ và nội dung dịch vụ cung cấp.

– Số lượng product, dịch vụ: Người buôn bán ghi số lượng bởi văn bản số Ả-rập căn cứ theo đơn vị tính nêu trên.

– Đơn giá product, dịch vụ: Người buôn bán ghi đơn giá product, dịch vụ theo đơn vị tính nêu trên.

* thuế (tax) (Tax) suất thuế (tax) giá trị gia tăng: thuế (tax) (Tax) suất thuế (tax) giá trị gia tăng thể hiện nay trên hóa đơn là thuế (tax) suất thuế (tax) giá trị gia tăng tương ứng với từng loại product, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế (tax) giá trị gia tăng.

* Thành tiền chưa có thuế (tax) giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế (tax) giá trị gia tăng theo từng loại thuế (tax) suất, tổng cộng tiền thuế (tax) giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế (tax) giá trị gia tăng được thể hiện nay bởi đồng đúc nước ta theo chữ số Ả-rập, trừ ngôi trường hợp buôn bán sản phẩm thu nước ngoài tệ ko phải chuyển đổi ra đồng nước ta thì thể hiện nay theo nguyên tệ.

5. Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn được thể hiện nay bởi đồng đúc nước ta theo chữ số Ả rập và bởi văn bản tiếng Việt, trừ ngôi trường hợp buôn bán sản phẩm thu nước ngoài tệ ko phải chuyển đổi ra đồng nước ta thì tổng số tiền thanh toán thể hiện nay bởi nguyên tệ và bởi văn bản tiếng nước ngoài.Trường hợp cơ sở marketing thương mại áp dụng mẫu mã chiết khấu thương mại dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện nay rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn điện tử. Việc xác định giá tính thuế (tax) giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế (tax) giá trị gia tăng) trong ngôi trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc khuyến mại thực hiện nay theo quy định của pháp luật thuế (tax) giá trị gia tăng.
6 + 7.  Chữ ký số, chữ ký điện tử của người buôn bán và người sử dụng

– Trường hợp người buôn bán là Công ty (CTY, DN), tổ chức thì chữ ký số của người buôn bán trên hóa đơn là chữ ký số của Công ty (CTY, DN), tổ chức; ngôi trường hợp người buôn bán là cá nhân thì sử dụng chữ ký số của cá nhân hoặc người được ủy quyền.

– Trường hợp người sử dụng là cơ sở marketing thương mại và người sử dụng, người buôn bán có thỏa thuận về việc người sử dụng đáp ứng các điều khiếu nại chuyên môn để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người buôn bán lập thì người sử dụng ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

– Trường hợp hóa đơn điện tử ko nhất thiết phải có chữ ký số, chữ ký điện tử của người buôn bán và người sử dụng thực hiện nay theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Thông tư 68/2022/TT-BTC

đầy đủ các bạn xem tại đây:Các ngôi trường hợp hóa đơn điện tử chẳng cần thiết phải có đầy đủ nội dung

8) Thời điểm lập hóa đơn điện tử:
Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người buôn bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2022) và phù phù hợp với chỉ dẫn tại Điều 4 Thông tư 68/2022/TT-BTC

đầy đủ các bạn xem tại đây: Thời điểm lập hóa đơn điện tử mới nhất

9) Mã của cơ quan lại thuế (tax) đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax):
Mã của cơ quan lại thuế (tax) đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 119/2022/NĐ-CP như sau:

Mã của cơ quan lại thuế (tax) trên hóa đơn điện tử bao héc tàm tất cả số giao dịch là một trong những dãy số duy nhất và chuỗi ký tự được cơ quan lại thuế (tax) tạo ra dựa trên thông tin của người buôn bán lập trên hóa đơn.

Các bạn cũng có thể xem thêm: Mẫu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax)

10) Phí, lệ phí thuộc ngân sách đất nước và nội dung khác liên quan lại (nếu có).
Phí, lệ phí thuộc ngân sách đất nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) và các nội dung khác liên quan lại (nếu có).
 

Ngoài nội dung nêu trên Công ty (CTY, DN), tổ chức, hộ, cá nhân marketing thương mại có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hoặc lo-go để thể hiện nay thương hiệu, thương hiệu hoặc Images đại diện của người buôn bán. Tùy theo đặc điểm, tính chất giao dịch và yêu cầu cai quản lý, trên hóa đơn có thể thể hiện nay thông tin về Hợp đồng mua buôn bán, lệnh vận chuyển, mã quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và các thông tin khác.

Đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử trên phiếu thể hiện nay các thông tin liên quan lại lệnh điều động nội bộ, người nhận mặt hàng, người xuất mặt hàng, địa chỉ kho xuất, địa chỉ kho nhận; phương tiện vận chuyển cụ thể:

– Tên người xuất mặt hàng, Lệnh điều động nội bộ.

– Địa chỉ kho xuất mặt hàng, tên người vận chuyển và phương tiện vận chuyển.

– Tên người nhận mặt hàng.

– Địa chỉ kho nhận mặt hàng.

Thông tư 68/2022/TT-BTC phát hành ngày 30/09/2022 , có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 14/11/2022

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện nay trên hóa đơn điện tử

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2022/TT-BTC chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2022/TT-BTC trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2022/TT-BTC Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2022/TT-BTC mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2022/TT-BTC

Link Download Google Drive File phần mềm Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2022/TT-BTC , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Nội #dung #của #hóa #đơn #điện #tử #theo #Thông #tư #682019TTBTC