Quy định về chứng từ kế toán tài chính: Lập – Ký – Hợp lệ

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Quy định về chứng từ kế toán tài chính: Lập – Ký – Hợp lệ 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 22:32:55 )

333

Chứng từ kế toán tài chính là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh và đã trả mỹ xong, làm căn cứ ghi sổ kế toán tài chính.

Sau đây, công ty đào tạo Tác giẩ xin được chia sẻ các quy định liên quan lại đến chứng từ kế toán tài chính: 

1. Nội dung của chứng từ kế toán tài chính:
– Chứng từ kế toán tài chính phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán tài chính;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán tài chính;

c) Tên, địa chỉ của cơ quan lại, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán tài chính;

d) Tên, địa chỉ của cơ quan lại, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán tài chính;

đ) Nội dung kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính ghi ngay số; tổng số tiền của chứng từ kế toán tài chính dùng để thu, chi tiền ghi ngay số và bởi văn bản;

g) Chữ ký, bọn họ và tên của người lập, người duyệt và những người dân dân có liên quan lại đến chứng từ kế toán tài chính.

– Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán tài chính quy định tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán tài chính có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

Theo điều 16 của Luật kế toán tài chính số: 88/2015/QH13

2. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính:
– Doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính phù phù hợp với đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và yêu cầu cai quản lý của mình tuy nhiên phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán tài chính và đảm bảo nguyên lý rõ ràng, minh bạch, kịp lúc, dễ đánh giá, đánh giá và đối chiếu.
– Trường hợp ko tự xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ cho riêng mình, Công ty (CTY, DN) có thể áp dụng khối mạng lưới server biểu mẫu và chỉ dẫn nội dung ghi chép chứng từ kế toán tài chính theo chỉ dẫn tại chế độ kế toán tài chính mà Công ty (CTY, DN) áp dụng
=> Các bạn cũng có thể tham khảo Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính tại đây:
Danh mục mẫu biểu chứng từ kế toán tài chính theo thông tư 133/2022/TT-BTC

Danh mục mẫu biểu chứng từ kế toán tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

– Các Công ty (CTY, DN) có các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đặc thù thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bạn dạng pháp luật khác thì áp dụng theo quy định về chứng từ tại các văn bạn dạng đó.

3. Lập chứng từ kế toán tài chính:

– Các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đơn vị kế toán tài chính phải lập chứng từ kế toán tài chính. Chứng từ kế toán tài chính chỉ được lập một lần cho mỗi kỹ năng tài chính tài chính, tài chính.

– Chứng từ kế toán tài chính phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp lúc, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trong ngôi trường hợp chứng từ kế toán tài chính chưa có mẫu thì đơn vị kế toán tài chính được tự lập chứng từ kế toán tài chính tuy nhiên phải BH an toàn đầy đủ các nội dung quy định tại mục 1 nêu trên.

– Nội dung kỹ năng tài chính tài chính, tài chính trên chứng từ kế toán tài chính ko được viết tắt, ko được tẩy xóa, sửa chữa; Khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, ko ngắt quãng, chỗ trống phải vạch men chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa ko hề giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán tài chính. Khi viết sai chứng từ kế toán tài chính thì phải diệt bỏ bởi phương pháp vạch men chéo vào chứng từ viết sai.

– Chứng từ kế toán tài chính phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán tài chính cho một kỹ năng tài chính tài chính, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau.

– Người lập, người duyệt và những người dân khác ký tên trên chứng từ kế toán tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán tài chính.

Theo điều 18 của Luật kế toán tài chính số: 88/2015/QH13

=> Các bạn cũng có thể tham khảo thêm 1 chỉ dẫn nữa về lập chứng từ kế toán tài chính điều 118 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung. Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên tuy nhiên chẳng thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần tuy nhiên phải đảm bảo thống nhất nội dung và tính pháp lý của tất cả các liên chứng từ.

4. Ký chứng từ kế toán tài chính:

– Chứng từ kế toán tài chính phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính phải được ký bởi loại mực ko phai. Không được ký chứng từ kế toán tài chính bởi mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký tự khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính của một người phải thống nhất.
– Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính của người khiếm thị được thực hiện nay theo quy định của Chính phủ. 

Trường hợp người khiếm thị là kẻ bị mù trọn vẹn thì Khi ký chứng từ kế toán tài chính phải có người sáng mắt được phân công của đơn vị phát sinh chứng từ chứng con kiến. Đối với người khiếm thị ko biến thành mù trọn vẹn thì thực hiện nay ký chứng từ kế toán tài chính như quy định tại Luật kế toán tài chính. (Theo khoản 3 điều 5 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP)

– Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính phải do người dân có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán tài chính Khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

– Chứng từ kế toán tài chính chi tiền phải do người dân có thẩm quyền duyệt chi và kế toán tài chính trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước Khi thực hiện nay. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

– Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bởi giấy.

Theo điều 19 của Luật kế toán tài chính số: 88/2015/QH13

=> Các bạn cũng có thể tham khảo thêm 1 vài chỉ dẫn nữa về lập chứng từ kế toán tài chính điều 118 của Thông tư 200/2014/TT-BTC và điều 85 của thông tư 133/2022/TT-BTC như sau:

+ Mọi chứng từ kế toán tài chính phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện nay. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính đều phải ký bởi bút bi hoặc bút mực, ko được ký bởi mực đỏ, bởi bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, ngôi trường hợp ko đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó.

+ Các Công ty (CTY, DN) chưa có chức danh kế toán tài chính trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán tài chính để giao dịch với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ngân mặt hàng, chữ ký kế toán tài chính trưởng được thay bởi văn bản ký của người phụ trách kế toán tài chính của đơn vị đó. Người phụ trách kế toán tài chính phải thực hiện nay đúng trách nhiệm, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán tài chính trưởng.

+ Chữ ký của người đứng đầu Công ty (CTY, DN) (Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được uỷ quyền), của kế toán tài chính trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải phù phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân mặt hàng. Chữ ký của kế toán tài chính viên trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký với kế toán tài chính trưởng.

+ Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) ko được ký “thừa uỷ quyền” của người đứng đầu Công ty (CTY, DN). Người được uỷ quyền ko được uỷ quyền lại cho người khác.

+ Các Công ty (CTY, DN) phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ quỹ, thủ kho, các tư vấn viên cấp dưới kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng (và người được uỷ quyền), Tổng Giám đốc (và người được uỷ quyền). Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền) cai quản lý để tiện đánh giá Khi muốn. Mỗi người phải ký bố chữ ký mẫu trong sổ đăng ký.

+ Những cá nhân có quyền hoặc được uỷ quyền ký chứng từ, ko được ký chứng từ kế toán tài chính Khi chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo trách nhiệm của người ký.

+ Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán tài chính do Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty (CTY, DN) quy định phù phù hợp với luật pháp, yêu cầu cai quản lý, đảm bảo đánh giá chặt chẽ, an ninh tài sản.

5. Hóa đơn

– Hóa đơn là chứng từ kế toán tài chính do tổ chức, cá nhân buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Nội dung, mẫu mã hóa đơn, trình tự lập, cai quản lý và sử dụng hoá đơn thực hiện nay theo quy định của pháp luật về thuế (tax).

Các bạn thể tham khảo chi tiết rộng về hóa đơn tại đây: Kinh nghiệm xử lý hóa đơn chứng từ

6. Chứng từ điện tử

– Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán tài chính những Khi có các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này và được thể hiện nay bên dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà ko biến thành thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.

– Chứng từ điện tử phải BH an toàn tính bảo mật thông tin và bảo toàn dữ liệu, thông tin trong quá trình sử dụng và lưu trữ; phải được cai quản lý, đánh giá chống các mẫu mã lợi dụng khai quật, xâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc sử dụng chứng từ điện tử ko đúng quy định. Chứng từ điện tử được cai quản lý như tài liệu kế toán tài chính ở dạng nguyên bạn dạng mà nó được tạo ra, gửi đi hoặc nhận tuy nhiên phải có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng.

– Khi chứng từ bởi giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán hoặc trái lại thì chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nay kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đó, chứng từ bởi giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi và đánh giá, ko hề hiệu lực thực thi hiện hành để giao dịch, thanh toán.
7. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán tài chính

– Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán tài chính là căn cứ để ghi sổ kế toán tài chính.

– Chứng từ kế toán tài chính phải được sắp xếp theo nội dung tài chính tài chính, theo trình tự thời gian và bảo đảm an toàn an ninh theo quy định của pháp luật.

– Chỉ cơ quan lại đất nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán tài chính. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu chứng từ kế toán tài chính thì cơ quan lại đất nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu, ký xác nhận trên chứng từ sao chụp và giao bạn dạng sao chụp cho đơn vị kế toán tài chính; đồng thời lập biên bạn dạng ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán tài chính bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.

– Cơ quan lại có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán tài chính phải lập biên bạn dạng, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán tài chính bị niêm phong và ký tên, đóng dấu.

8. Xử phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán tài chính:
Theo điều 8 của Nghị định 41/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tài chính thì:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Mẫu chứng từ kế toán tài chính ko hề đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;

b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán tài chính;

c) Ký chứng từ kế toán tài chính bởi mực màu đỏ, mực phai màu;

d) Ký chứng từ kế toán tài chính bởi đóng dấu chữ ký tự khắc sẵn;

đ) Chứng từ chi tiền ko ký theo từng liên.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Lập chứng từ kế toán tài chính mất đi số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán tài chính;

b) Ký chứng từ kế toán tài chính Khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;

c) Ký chứng từ kế toán tài chính mà ko đúng thẩm quyền;

d) Chữ ký của một người ko thống nhất hoặc ko đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;

đ) Chứng từ kế toán tài chính ko hề đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;

e) Không dịch chứng từ kế toán tài chính bởi tiếng nước nước ngoài giả tiếng Việt theo quy định;

g) Để hư hư, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán tài chính đang trong quá trình sử dụng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Giả mạo, khai man chứng từ kế toán tài chính tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán tài chính tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Lập chứng từ kế toán tài chính có nội dung các liên khác nhau trong ngôi trường hợp phải lập chứng từ kế toán tài chính có nhiều liên cho một kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;

d) Không lập chứng từ kế toán tài chính Khi kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;

đ) Lập nhiều lần chứng từ kế toán tài chính cho một kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;

e) Thực hiện nay chi tiền Khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính.

4. Biện pháp xử lý hiệu quả:

a) Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ đối với hành động quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc diệt các chứng từ kế toán tài chính bị khai man, giả mạo đối với hành động quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

c) Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập Khi kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh đối với hành động quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

d) Buộc diệt các chứng từ kế toán tài chính đã được lập nhiều lần cho một kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh đối với hành động quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Quy định về chứng từ kế toán tài chính: Lập – Ký – Hợp lệ đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Quy định về chứng từ kế toán tài chính: Lập – Ký – Hợp lệ trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Quy định về chứng từ kế toán tài chính: Lập – Ký – Hợp lệ Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Quy định về chứng từ kế toán tài chính: Lập – Ký – Hợp lệ mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Quy định về chứng từ kế toán tài chính: Lập – Ký – Hợp lệ

Link Download Google Drive File phần mềm Quy định về chứng từ kế toán tài chính: Lập – Ký – Hợp lệ , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Quy #định #về #chứng #từ #kế #toán #Lập #Ký #Hợp #lệ