Contents

Thanh toán trả chậm quá hạn hợp đồng được khấu trừ thuế (tax) GTGT

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thanh toán trả chậm quá hạn hợp đồng được khấu trừ thuế (tax) GTGT 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 18:27:55 )

257

Khấu trừ thuế (tax) GTGT đối với ngôi trường hợp mua product, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị  từ 20 triệu đồng trở lên

Ngày 03/01/2022, Tổng cục thuế (tax) (Tax) đã phát hành công văn số 06/TCT-CS chỉ dẫn về chính sách thuế (tax) GTGT đối với ngôi trường hợp mua mặt hàng trả chậm trả góp tuy nhiên thanh toán sau hoặc quá hạn thanh toán trên hợp đồng.
Theo đó:

1. Tại thời điểm Công ty (CTY, DN) mua product dịch vụ tuy nhiên chưa thực hiện nay thanh toán thì vẫn được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào.

2. Chưa có chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở marketing thương mại vẫn được kê khai, khấu trừ thuế (tax) giá trị gia tăng đầu vào.

3. Đến thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng Doanh nghiệp ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng (do chưa thanh toán) thì Công ty (CTY, DN) vẫn được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào và chưa phải điều chỉnh giảm số thuế (tax) GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ.

4. Nhưng đến Khi thanh toán thực tế, Doanh nghiệp ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng (thanh toán bởi tiền mặt) thì Doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế (tax) GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần giá trị product, dịch vụ ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng vào kỳ tính thuế (tax) phát sinh việc thanh toán thực tế.
Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Điều khiếu nại khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào 

Công ty đào tạo Kế Toán Thiên Ưng xin được trích dẫn toàn bộ công văn số 06/TCT-CS để các bạn tham khảo như sau:

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/TCT-CSV/v: chính sách thuế (tax).

, ngày 03 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi: Cục thuế (tax) (Tax) tỉnh thành phố Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 2140/CT-THNVDT ngày 12/10/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) tỉnh thành phố Hà Tĩnh về vướng mắc về chính sách thuế (tax) GTGT, Tổng cục thuế (tax) (Tax) có ý con kiến như sau:
Tại Điều 10, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; Tại điểm c khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc thanh toán product trả chậm như sau:
“c) Đối với product, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị product, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở marketing thương mại căn cứ vào hợp đồng mua product, dịch vụ bởi văn bạn dạng, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng của product, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế (tax) giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở marketing thương mại vẫn được kê khai, khấu trừ thuế (tax) giá trị gia tăng đầu vào.
Trường hợp Khi thanh toán, cơ sở marketing thương mại ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng thì cơ sở marketing thương mại phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế (tax) GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị product, dịch vụ ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng vào kỳ tính thuế (tax) phát sinh việc thanh toán bởi tiền mặt (bao gồm trong ngôi trường hợp cơ quan lại thuế (tax) và các cơ quan lại chức năng đã có quyết định thanh tra, đánh giá kỳ tính thuế (tax) có phát sinh thuế (tax) GTGT đã kê khai, khấu trừ).”
Căn cứ quy định nêu trên, ngôi trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở marketing thương mại vẫn được kê khai, khấu trừ thuế (tax) giá trị gia tăng đầu vào. Đến thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng cơ sở marketing thương mại ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng thì cơ sở marketing thương mại chưa phải điều chỉnh giảm số thuế (tax) GTGT đã kê khai khấu trừ đến Khi thanh toán thực tế, cơ sở marketing thương mại ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng thì cơ sở marketing thương mại phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế (tax) GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần giá trị product, dịch vụ ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng vào kỳ tính thuế (tax) phát sinh việc thanh toán thực tế.
Tổng cục thuế (tax) (Tax) có ý con kiến Cục thuế (tax) (Tax) tỉnh thành phố Hà Tĩnh được biết./.
 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
– Vụ PC – BTC;
– Vụ PC, KK&KTT – TCT;
– Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Sở dĩ kế toán tài chính hoặc chần chờ thắc mắc: Mua mặt hàng chưa thanh toán có được khấu trừ thuế (tax) GTGT ko? Thanh toán trả chậm quá hạn sau thời hạn của hợp đồng có được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào nữa ko?

Là do: Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì:

“Đối với product, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị product, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở marketing thương mại căn cứ vào hợp đồng mua product, dịch vụ bởi văn bạn dạng, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng của product, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ product, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc trước ngày 31 tháng 12 mỗi năm đối với ngôi trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm rộng ngày 31 tháng 12, cơ sở marketing thương mại vẫn được kê khai, khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào.

Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 mỗi năm đối với ngôi trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm rộng ngày 31 tháng 12, nếu ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng thì ko được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào, cơ sở marketing thương mại phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế (tax) GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị product ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng. Sau Khi cơ sở marketing thương mại đã điều chỉnh giảm số thuế (tax) GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị product, dịch vụ mua vào ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng, cơ sở marketing thương mại mới có được chứng từ chứng minh việc thanh toán qua ngân mặt hàng thì cơ sở marketing thương mại được khai bổ sung.

Trường hợp đã quá hạn thanh toán chậm trả theo quy định trong hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 mỗi năm, cơ sở marketing thương mại ko thực hiện nay điều chỉnh giảm theo quy định tuy nhiên trước Khi cơ quan lại thuế (tax), cơ quan lại có thẩm quyền công bố quyết định đánh giá tại trụ sở, cơ sở marketing thương mại có đầy đủ chứng từ chứng minh đã thanh toán qua ngân mặt hàng thì nếu việc ko điều chỉnh giảm ko dẫn đến thiếu số thuế (tax) phải nộp hoặc tăng số thuế (tax) được trả thì cơ sở marketing thương mại bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế (tax), nếu việc ko điều chỉnh giảm dẫn đến thiếu số thuế (tax) phải nộp hoặc tăng số thuế (tax) được trả thì cơ sở marketing thương mại bị truy thu, truy trả và xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế (tax).

Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) công bố quyết định đánh giá, thanh tra tại trụ sở và có quyết định xử lý ko chấp nhận cho khấu trừ thuế (tax) đối với các hóa đơn GTGT ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng, sau những Khi có quyết định xử lý của cơ quan lại thuế (tax) cơ sở marketing thương mại mới có chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng thì:

– Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở marketing thương mại đã điều chỉnh giảm trước Khi cơ quan lại thuế (tax) đến thanh tra, đánh giá thì cơ sở marketing thương mại được khai bổ sung thuế (tax) GTGT.

– Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở marketing thương mại đã ko điều chỉnh giảm trước Khi cơ quan lại thuế (tax) đến thanh tra, đánh giá thì cơ sở marketing thương mại được khai bổ sung nếu có chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng trong thời hạn 6 tháng Tính từ lúc tháng có Quyết định xử lý của cơ quan lại thuế (tax).”
Nhưng lúc này thì điểm c khoản 3 Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 10 Thông tư 151/2014/TT-BTC và được chỉ dẫn cụ thể tại Tại điểm c khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc thanh toán product trả chậm.

Như vậy, Theo quy định về điều khiếu nại khấu trừ thuế (tax) GTGT mới nhất lúc này thì:
Đối với product mua trả chậm, trả góp, Công ty (CTY, DN) được kê khai khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào trước những Khi có chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng.

Thậm chí, đến thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng, nếu Công ty (CTY, DN) chưa có chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng thì vẫn được khấu trừ.

Việc điều chỉnh giảm thuế (tax) GTGT được khấu trừ chỉ buộc phải Khi Công ty (CTY, DN) đã thực hiện nay việc thanh toán tuy nhiên ko hề chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng. Kỳ kê khai giảm thuế (tax) GTGT được khấu trừ là kỳ tính thuế (tax) phát sinh việc thanh toán thực tế.
Công văn số 1634/TCT-CS ngày 25/4/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về chứng từ thanh toán đối với mua mặt hàng trả chậm đã phân biệt rõ ràng mốc thời gian về Chính sách khấu trừ thuế (tax) GTGT mặt hàng mua trả chậm, trước và sau 15/11/2014 như sau:

(Nguồn ảnh: luatvietnam.net)

Theo đó, trước ngày 15/11/2014, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP, nếu đến thời điểm thanh toán mặt hàng mua trả chậm theo hợp đồng mà Công ty (CTY, DN) ko hề chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt thì ko được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào và phải kê khai giảm số thuế (tax) đã khấu trừ.

Tuy nhiên, Tính từ lúc ngày 15/11/2014, Nghị định 91/2014/NĐ-CP đã sửa đổi quy định nêu trên theo phía miễn yêu cầu Công ty (CTY, DN) phải kê khai giảm thuế (tax) GTGT đầu vào đã khấu trừ Khi tới hạn thanh toán nếu chưa có chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt do thực tế chưa thanh toán. Việc kê khai giảm số thuế (tax) GTGT đã khấu trừ chỉ buộc phải Khi Công ty (CTY, DN) thực hiện nay thanh toán bởi tiền mặt hoặc các mẫu mã khác ko được xem là thanh toán qua ngân mặt hàng.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Thanh toán trả chậm quá hạn hợp đồng được khấu trừ thuế (tax) GTGT chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thanh toán trả chậm quá hạn hợp đồng được khấu trừ thuế (tax) GTGT trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thanh toán trả chậm quá hạn hợp đồng được khấu trừ thuế (tax) GTGT Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thanh toán trả chậm quá hạn hợp đồng được khấu trừ thuế (tax) GTGT mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Thanh toán trả chậm quá hạn hợp đồng được khấu trừ thuế (tax) GTGT

Link Download Google Drive File phần mềm Thanh toán trả chậm quá hạn hợp đồng được khấu trừ thuế (tax) GTGT , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thanh #toán #trả #chậm #quá #hạn #hợp #đồng #được #khấu #trừ # thuế (tax) #GTGT