Contents

Thời hạn nộp thuế (tax) GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài bác, nhập vào 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thời hạn nộp thuế (tax) GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài bác, nhập vào 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 06:37:29 )

34

Quy định về thời hạn nộp tiền thuế (tax) môn bài bác, thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN), thuế (tax) thu nhập cá nhân, thuế (tax) GTGT… mới nhất năm 2021 đang thực hiện nay theo điều 55 của Luật Quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14 và điều 18 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Quản lý thuế (tax)

1. Thời hạn nộp thuế (tax) GTGT:
– Thời hạn nộp thuế (tax) chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax).

Mà thuế (tax) GTGT là loại thuế (tax) có kỳ kê theo tháng hoặc theo quý và thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) GTGT như sau:

+ Nếu DN nộp tờ khai thuế (tax) GTGT theo tháng thì thời hạn nộp tiền thuế (tax) GTGT (Nếu có phát sinh số thuế (tax) thuế (tax) phải nộp) là: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax).

+ Nếu DN nộp tờ khai thuế (tax) GTGT theo quý thì thời hạn nộp tiền thuế (tax) GTGT (Nếu có phát sinh số thuế (tax) thuế (tax) phải nộp) là: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax).

– Trường hợp khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax) GTGT thì thời hạn nộp thuế (tax) là thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) của kỳ tính thuế (tax) có sai, sót. 

2. Thời hạn tiền thuế (tax) thu nhập nhập Công ty (CTY, DN):

– Đối với thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế (tax) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
– thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) là loại thuế (tax) có kỳ tính thuế (tax) theo năm, tuy nhiên mặt hàng quý Công ty (CTY, DN) phải tự xác định số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm nộp quý và được trừ số thuế (tax) đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế (tax) năm.

Nếu cuối năm, sau Khi làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN mà có phát sinh số tiền thuế (tax) TNDN còn phải nộp thêm so với số đã nộp Khi tạm tính thì thời hạn nộp tiền thuế (tax) sau quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp giấy tờ quyết toán thuế (tax) TNDN.
Mà thời hạn nộp giấy tờ quyết toán thuế (tax) TNDN là: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Lưu ý rằng: Theo quy định tại điểm b, khoản 6, điều 8 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Quản lý thuế (tax) có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 05/12/2022 thì:

Tổng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế (tax) ko được thấp rộng 75% số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế (tax) nộp thiếu so với số thuế (tax) phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế (tax) nộp thiếu Tính từ lúc ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) quý 03 đến ngày nộp số thuế (tax) còn thiếu vào ngân sách đất nước.

Nhưng quy định phạt chậm nộp này đang xảy ra nhiều ý con kiến trái chiều tranh cãi và chưa có chỉ dẫn cụ thể.

3. Thời hạn nộp tiền thuế (tax) thu nhập cá nhân

thuế (tax) (Tax) TNCN là loại thuế (tax) có kỳ kê khai theo tháng hoặc quý và quyết toán theo năm
– Đối với các công ty kê khai thuế (tax) TNCN theo tháng:  Nếu có phát sinh số thuế (tax) thuế (tax) phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế (tax) TNCN theo tháng là: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax).
– Đối với các công ty kê khai thuế (tax) TNCN theo quý:  Nếu có phát sinh số thuế (tax) thuế (tax) phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế (tax) TNCN theo quý là: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax).
– Nếu cuối năm, sau Khi làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN mà có phát sinh số tiền thuế (tax) TNCN còn phải nộp thêm so với số đã nộp trong năm thì thời hạn nộp tiền  thuế (tax) sau quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch.4. Thời hạn nộp tiền thuế (tax) môn bài bác:
– Thời hạn nộp lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 01 mỗi năm.

– Đối với Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ marketing thương mại (cả về đơn vị phụ thuộc, địa điểm marketing thương mại của Công ty (CTY, DN)) Khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài bác (năm thứ tư Tính từ lúc năm thành lập Công ty (CTY, DN)) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài bác như sau:

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài bác trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài bác trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

+ Hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại đã chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại sau đó phát động và sinh hoạt giải trí trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài bác như sau:

+/ Trường hợp ra phát động và sinh hoạt giải trí trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra phát động và sinh hoạt giải trí.

+/ Trường hợp ra phát động và sinh hoạt giải trí trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra phát động và sinh hoạt giải trí.

Tác giẩ mời các bạn tìm hiểu thêm:

Thời hạn nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) GTGT – TNDN – TNCN 2021

5. Thời nộp tiền thuế (tax) đối với cá nhân marketing thương mại nộp thuế (tax) theo phương pháp khoán- Trước ngày 01 tháng 8 năm 2021: Thực hiện nay theo điểm b, khoản 9, điều 6 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC như sau:

+ Căn cứ Thông báo nộp thuế (tax), cá nhân nộp thuế (tax) khoán nộp tiền thuế (tax) giá trị gia tăng, thuế (tax) thu nhập cá nhân của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

+ Trường hợp cá nhân nộp thuế (tax) khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan lại thuế (tax) thì thời hạn nộp thuế (tax) đối với doanh thu trên hóa đơn là thời hạn khai thuế (tax) đối với doanh thu trên hóa đơn theo chỉ dẫn tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC như sau:
3. Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax)

– Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với cá nhân nộp thuế (tax) khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước năm tính thuế (tax).

– Trường hợp cá nhân nộp thuế (tax) khoán mới ra marketing thương mại hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô marketing thương mại trong năm thì thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) chậm nhất là ngày thứ mười (10) Tính từ lúc ngày chính thức phát động marketing thương mại hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô marketing thương mại.

– Trường hợp cá nhân nộp thuế (tax) khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan lại thuế (tax) thì thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với doanh thu trên hóa đơn chậm nhất là ngày thứ bố mươi (30) của quý tiếp theo quý phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax).

– Từ ngày 01 tháng 8 năm 2021: thực hiện nay theo khoản 4, điều 7 của Thông tư 40/2021/TT-BTC (phát hành ngày 01/6/2021, có hiệu lực thực thi hiện hành từ 1/8/2021) chỉ dẫn thuế (tax) giá trị gia tăng, thuế (tax) thu nhập cá nhân và cai quản lý thuế (tax) đối với hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại.

Nộp thuế (tax) theo thời hạn ghi trên Thông báo nộp tiền của cơ quan lại thuế (tax) theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế (tax) (Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) tính thuế (tax), thời hạn nộp thuế (tax) là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan lại thuế (tax)). Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan lại thuế (tax) cấp, marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng số thì hộ khoán khai thuế (tax), nộp thuế (tax) riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh.

6. Thời hạn nộp thuế (tax) đối với cá nhân marketing thương mại nộp thuế (tax) theo từng lần phát sinh:- Trước ngày 01 tháng 8 năm 2021: Thực hiện nay theo điều 7 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC như sau:

Thời hạn nộp thuế (tax) chậm nhất là ngày thứ 30 (bố mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh doanh thu tính thuế (tax).

– Từ ngày 01 tháng 8 năm 2021: Thực hiện nay theo khoản 3, điều 12 của Thông tư 40/2021/TT-BTC

Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với cá nhân marketing thương mại nộp thuế (tax) theo từng lần phát sinh quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý thuế (tax) chậm nhất là ngày thứ 10 Tính từ lúc ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax).

7. Thời hạn nộp thuế (tax) đối với cá nhân cho thuê tài sản (cho thuê ngôi nhà, cho thuê xe…)
– Trước ngày 01 tháng 8 năm 2021: Thực hiện nay theo điều 8 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC như sau:

Trường hợp Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính khai thuế (tax), nộp thuế (tax) thay cho cá nhân thì thời hạn nộp thuế (tax) cũng giống như đối với cá nhân trực tiếp khai thuế (tax) như sau:

+ Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với cá nhân khai thuế (tax) theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (bố mươi) của quý tiếp theo quý chính thức phát động thời hạn cho thuê.

+ Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với cá nhân khai thuế (tax) một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch.

– Từ ngày 01 tháng 8 năm 2021: Thực hiện nay Thông tư 40/2021/TT-BTC
* Đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế (tax) với cơ quan lại thuế (tax): 
Theo điều 14 của Thông tư 40/2021/TT-BTC thì:

– Thời hạn nộp thuế (tax) đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế (tax) với cơ quan lại thuế (tax) thực hiện nay theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế (tax), cụ thể: Thời hạn nộp thuế (tax) chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax).

+ Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với cá nhân khai thuế (tax) theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 Tính từ lúc ngày chính thức phát động thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

+ Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với cá nhân khai thuế (tax) một lần theo năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.

– Trường hợp khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax), thời hạn nộp thuế (tax) là thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) của kỳ tính thuế (tax) có sai, sót.
* Đối với tổ chức, cá nhân khai thuế (tax) thay, nộp thuế (tax) thay cho cá nhân cho thuê tài sản:

– Thời hạn nộp thuế (tax) thực hiện nay theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế (tax), cụ thể: Thời hạn nộp thuế (tax) chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax).
+ Tổ chức khai thuế (tax) thay, nộp thuế (tax) thay khai thuế (tax) theo tháng hoặc quý theo chỉ dẫn tại điểm a khoản này.

+ Tổ chức, cá nhân khai thuế (tax) thay, nộp thuế (tax) thay nộp giấy tờ khai thuế (tax) theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 Tính từ lúc ngày chính thức phát động thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

+ Tổ chức, cá nhân khai thuế (tax) thay, nộp thuế (tax) thay nộp giấy tờ khai thuế (tax) năm là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch.

– Trường hợp khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax), thời hạn nộp thuế (tax) là thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) của kỳ tính thuế (tax) có sai, sót.

Tác giẩ mời các bạn tìm hiểu thêm:

Cách tính thuế (tax) cho thuê ngôi nhà năm 2021 mới nhất của cá nhân

8. thuế (tax) (Tax) sử dụng đất phi nông nghiệp

– Thời hạn nộp thuế (tax) lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp thuế (tax) sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan lại thuế (tax).

Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế (tax) nộp tiền thuế (tax) sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

– Thời hạn nộp tiền thuế (tax) chênh lệch theo xác định của người nộp thuế (tax) tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế (tax).

– Thời hạn nộp thuế (tax) đối với giấy tờ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp thuế (tax) sử dụng đất phi nông nghiệp.

9. thuế (tax) (Tax) sử dụng đất nông nghiệp

– Thời hạn nộp thuế (tax) lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp thuế (tax) sử dụng đất nông nghiệp của cơ quan lại thuế (tax).

– Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế (tax) được chọn nộp tiền thuế (tax) sử dụng đất nông nghiệp một lần hoặc hai lần trong năm. Trường hợp người nộp thuế (tax) chọn nộp thuế (tax) một lần trong năm thì thời hạn nộp thuế (tax) là ngày 31 tháng 5.

Trường hợp người nộp thuế (tax) chọn nộp thuế (tax) hai lần trong năm thì thời hạn nộp thuế (tax) cho từng kỳ như sau: kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

– Thời hạn nộp thuế (tax) đối với giấy tờ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp thuế (tax) sử dụng đất nông nghiệp.

– Trường hợp địa phương có mùa vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp ko trùng với thời hạn nộp thuế (tax) quy định tại khoản này thì cơ quan lại thuế (tax) được phép lùi thời hạn nộp thuế (tax) ko thật 60 ngày so với thời hạn quy định tại khoản này.

10. Tiền thuê đất, thuê mặt nước

– Đối với ngôi trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước mỗi năm:

+ Thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan lại thuế (tax).

+ Từ năm thứ hai trở đi, người thuê đất, thuê mặt nước được chọn nộp tiền một lần hoặc hai lần trong năm. Trường hợp người nộp thuế (tax) chọn nộp thuế (tax) một lần trong năm thì thời hạn nộp thuế (tax) là 31 tháng 5. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước chọn mẫu mã nộp tiền 2 lần trong năm thì thời hạn nộp thuế (tax) cho từng kỳ như sau: kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

Đối với ngôi trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mới mà thời điểm xác định trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm đầu tiên sau ngày 31 tháng 10 thì cơ quan lại thuế (tax) ra thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại của năm.

+ Thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với giấy tờ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.

+ Thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với ngôi trường hợp cơ quan lại thuế (tax) thông báo nộp tiền theo văn bạn dạng của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền cho phép gia hạn sử dụng đất trong ngôi trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư và các ngôi trường hợp khác điều chỉnh các yếu tố liên quan lại đến việc xác định lại số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp như sau:

Chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thông báo;

Chậm nhất là 90 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước còn lại theo thông báo.

– Đối với ngôi trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước một lần cho cả thời gian thuê:

+ Thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước lần đầu:

Chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thông báo;

Chậm nhất là 90 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước còn lại theo thông báo.

+ Thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với giấy tờ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp thuế (tax).

11. Tiền sử dụng đất

– Chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

– Chậm nhất là 90 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

c) Chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày phát hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo trong ngôi trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 5 năm Tính từ lúc ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.

12. Tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước

– Thời hạn nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước lần đầu hoặc điều chỉnh theo văn bạn dạng của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền: Chậm nhất là 90 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo của cơ quan lại thuế (tax).

– Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế (tax) được chọn nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước một lần hoặc hai lần trong năm. Trường hợp người nộp thuế (tax) chọn nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước một lần trong năm thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là 31 tháng 5.

Trường hợp người nộp thuế (tax) chọn nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước hai lần trong năm thì thời hạn nộp tiền cho từng kỳ như sau: kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

– Trường hợp phải tạm dừng khai quật theo văn bạn dạng của Ủy ban dân chúng cấp tỉnh: Thời hạn nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước của thời gian tạm dừng được lùi tương ứng với thời gian phải tạm dừng khai quật, tuy nhiên ko vượt quá thời gian khai quật còn lại của giấy phép. Người nộp thuế (tax) thực hiện nay nộp số tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước được tạm dừng chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày chính thức phát động được phát động và sinh hoạt giải trí khai quật trở lại theo quy định của Ủy ban dân chúng cấp tỉnh.

13. Tiền cấp quyền khai quật tài nguyên:

– Thời hạn nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên lần đầu hoặc điều chỉnh theo văn bạn dạng của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền: Chậm nhất là 90 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo của cơ quan lại thuế (tax).

– Từ lần thứ hai trở đi, người nộp thuế (tax) được chọn nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên một lần hoặc hai lần trong năm. Trường hợp người nộp thuế (tax) chọn nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên một lần trong năm thì thời hạn nộp tiền là ngày 31 tháng 5.

Trường hợp người nộp thuế (tax) chọn nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên hai lần trong năm thì thời hạn nộp tiền cho từng kỳ như sau: kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

– Trường hợp phải tạm dừng khai quật theo văn bạn dạng của Ủy ban dân chúng cấp tỉnh: Thời hạn nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên của thời gian tạm dừng được lùi tương ứng với thời gian phải tạm dừng khai quật, tuy nhiên ko vượt quá thời gian khai quật còn lại của giấy phép. Người nộp thuế (tax) thực hiện nay nộp số tiền cấp quyền khai quật tài nguyên được tạm dừng chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày chính thức phát động được phát động và sinh hoạt giải trí khai quật trở lại theo quy định của Ủy ban dân chúng cấp tỉnh.

14. Tiền sử dụng điểm biển:

– Đối với ngôi trường hợp nộp tiền sử dụng điểm biển mỗi năm:

Thời hạn nộp tiền sử dụng điểm biển lần đầu hoặc điều chỉnh theo văn bạn dạng của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền: Chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo.

Kể từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế (tax) được chọn nộp tiền sử dụng điểm biển một lần hoặc hai lần trong năm. Trường hợp người nộp thuế (tax) chọn nộp tiền sử dụng điểm biển một lần trong năm thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 5.

Trường hợp người nộp thuế (tax) chọn nộp tiền sử dụng điểm biển hai lần trong năm thì thời hạn nộp tiền cho từng kỳ như sau: kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

– Đối với ngôi trường hợp nộp tiền sử dụng điểm biển một lần cho cả thời hạn được giao: Thời hạn nộp tiền sử dụng điểm biển chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày phát hành Thông báo.

15. Lệ phí trước bạ:
Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày phát hành thông báo, trừ ngôi trường hợp người nộp thuế (tax) được ghi nợ lệ phí trước bạ.

16. Thời hạn nộp thuế (tax) nhập vào, xuất khẩu:
Đối với product xuất khẩu, nhập vào thuộc đối tượng chịu thuế (tax) theo quy định của pháp luật về thuế (tax), thời hạn nộp thuế (tax) thực hiện nay theo quy định của Luật thuế (tax) (Tax) xuất khẩu, thuế (tax) nhập vào;
Theo điều 9 của Luật thuế (tax) xuất khẩu, nhập vào số: 107/2022/QH13, product xuất khẩu, nhập vào thuộc đối tượng chịu thuế (tax) phải nộp thuế (tax) trước Khi thông quan lại hoặc giải phóng product theo quy định của Luật hải quan lại.

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập vào thuộc đối tượng chịu thuế (tax) phải nộp thuế (tax) trước Khi thông quan lại hoặc giải phóng product theo quy định của Luật hải quan lại, trừ ngôi trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo hộ số thuế (tax) phải nộp thì được thông quan lại hoặc giải phóng product tuy nhiên phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật cai quản lý thuế (tax) Tính từ lúc ngày được thông quan lại hoặc giải phóng product đến ngày nộp thuế (tax). Thời hạn bảo hộ tối đa là 30 ngày, Tính từ lúc ngày đăng ký tờ khai hải quan lại.

Trường hợp đã được tổ chức tín dụng bảo hộ tuy nhiên ko hề thời hạn bảo hộ mà người nộp thuế (tax) chưa nộp thuế (tax) và tiền chậm nộp thì tổ chức bảo hộ có trách nhiệm nộp đủ thuế (tax) và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế (tax).

2. Người nộp thuế (tax) được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật hải quan lại được thực hiện nay nộp thuế (tax) cho các tờ khai hải quan lại đã thông quan lại hoặc giải phóng product trong tháng chậm nhất vào ngày thứ mười của tháng Kế tiếp. Quá thời hạn này mà người nộp thuế (tax) chưa nộp thuế (tax) thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật cai quản lý thuế (tax).

Trường hợp phát sinh số tiền thuế (tax) phải nộp sau Khi thông quan lại hoặc giải phóng product thì thời hạn nộp thuế (tax) phát sinh được thực hiện nay như sau:

a) Thời hạn nộp thuế (tax) khai bổ sung, nộp số tiền thuế (tax) ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế (tax) của tờ khai hải quan lại ban sơ;

b) Thời hạn nộp thuế (tax) đối với product phải phân tích, giám định để xác định chính xác số tiền thuế (tax) phải nộp; product chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan lại; product có khoản thực thanh toán, product có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan lại chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan lại được thực hiện nay theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo chỉ dẫn bởi Điều 7 Thông tư 06/2021/TT-BTC Hướng dẫn quy định về thời hạn nộp thuế (tax) đối với product xuất khẩu, nhập vào của Luật Quản lý thuế (tax) như sau:

1. Thời hạn nộp thuế (tax) đối với product phải phân tích, giám định để xác định chính xác số tiền thuế (tax) phải nộp được thực hiện nay như sau:

a) Người nộp thuế (tax) phải tạm nộp thuế (tax) theo mã số khai báo trước Khi giải phóng mặt hàng. Thời hạn nộp thuế (tax) thực hiện nay theo quy định tại Điều 9 Luật thuế (tax) (Tax) xuất khẩu, thuế (tax) nhập vào ngày 06 tháng 4 năm 2022 (sau đây gọi tắt là Luật thuế (tax) (Tax) xuất khẩu, thuế (tax) nhập vào).

b) Trường hợp hiệu quả phân tích, giám định product khác so với nội dung khai của người nộp thuế (tax) dẫn đến tăng số tiền thuế (tax) phải nộp, thời hạn nộp số tiền thuế (tax) thiếu là 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày người nộp thuế (tax) cảm bắt gặp yêu cầu khai bổ sung của cơ quan lại hải quan lại.

Trường hợp hiệu quả phân tích, giám định product khác so với nội dung khai của người nộp thuế (tax) dẫn đến giảm số tiền thuế (tax) phải nộp, cơ quan lại hải quan lại thông báo cho người nộp thuế (tax) thực hiện nay khai bổ sung theo quy định của pháp luật về hải quan lại và xử lý số tiền thuế (tax) nộp thừa theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

2. Thời hạn nộp thuế (tax) đối với ngôi trường hợp chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan lại thực hiện nay như sau:

a) Người nộp thuế (tax) phải tạm nộp thuế (tax) theo giá khai báo trước Khi thông quan lại hoặc giải phóng mặt hàng. Thời hạn nộp thuế (tax) thực hiện nay theo quy định của Điều 9 Luật thuế (tax) (Tax) xuất khẩu, thuế (tax) nhập vào.

b) Trường hợp có giá chính thức người nộp thuế (tax) phải khai bổ sung, nộp số tiền thuế (tax) chênh lệch tăng thêm trong thời hạn là 05 ngày làm việc Tính từ lúc thời điểm có giá chính thức.

Trường hợp có giá chính thức dẫn đến giảm số tiền thuế (tax) phải nộp, cơ quan lại hải quan lại xử lý số tiền thuế (tax) nộp thừa theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

Giá chính thức thực hiện nay theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan lại đối với product xuất khẩu, nhập vào.

3. Thời hạn nộp tiền thuế (tax) đối với ngôi trường hợp product có khoản thực thanh toán, product có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan lại chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan lại thực hiện nay như sau:

a) Người nộp thuế (tax) phải tạm nộp thuế (tax) theo giá khai báo trước Khi thông quan lại hoặc giải phóng mặt hàng. Thời hạn nộp thuế (tax) thực hiện nay theo quy định của Điều 9 Luật thuế (tax) (Tax) xuất khẩu, thuế (tax) nhập vào.

b) Trường hợp có các khoản thực thanh toán, các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan lại, thời hạn nộp thuế (tax) là 05 ngày làm việc Tính từ lúc thời điểm người nhập vào xác định được các khoản này.

Các khoản thực thanh toán, các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan lại thực hiện nay theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC và Thông tư số 60/2022/TT-BTC ngày 30/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan lại đối với product xuất khẩu, nhập vào.

Tác giẩ mời các bạn xem thêm: Hướng_dẫn tiền thuế (tax) nộp thừa
Có thể bạn muốn biết:

* Địa điểm và mẫu mã nộp thuế (tax)

1. Người nộp thuế (tax) nộp tiền thuế (tax) vào ngân sách đất nước theo quy định sau đây:

a) Tại Kho bạc Nhà nước;

b) Tại cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) điểm tiếp nhận giấy tờ khai thuế (tax);

c) Thông qua tổ chức được cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) ủy nhiệm thu thuế (tax);

d) Thông qua ngân mặt hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Kho bạc Nhà nước, ngân mặt hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện, công chức, tư vấn viên cấp dưới thu tiền thuế (tax) BH an toàn thuận lợi cho người nộp thuế (tax) nộp tiền thuế (tax) kịp lúc vào ngân sách đất nước.

3. Cơ quan lại, tổ chức Khi nhận tiền thuế (tax) hoặc khấu trừ tiền thuế (tax) phải cấp cho người nộp thuế (tax) chứng từ thu tiền thuế (tax).

4. Trong thời hạn 08 giờ làm việc Tính từ lúc lúc thu tiền thuế (tax) của người nộp thuế (tax), cơ quan lại, tổ chức nhận tiền thuế (tax) phải chuyển tiền vào ngân sách đất nước. Trường hợp thu thuế (tax) bởi tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại gian khổ, thời hạn chuyển tiền thuế (tax) vào ngân sách đất nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Khoản này được chỉ dẫn bởi Điều 8 Thông tư 06/2021/TT-BTC

Thời hạn chuyển tiền vào ngân sách đất nước đối với ngôi trường hợp thu thuế (tax) bởi tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại gian khổ quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Quản lý thuế (tax) là 03 ngày làm việc theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo hộ tiền thuế (tax), thu nộp tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với product xuất khẩu, nhập vào, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

 

* Xác định ngày đã nộp thuế (tax)

1. Trường hợp nộp tiền thuế (tax) ko bởi tiền mặt, ngày đã nộp thuế (tax) là ngày Kho bạc Nhà nước, ngân mặt hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, tổ chức dịch vụ trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế (tax) hoặc người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp tiền thuế (tax).

2. Trường hợp nộp tiền thuế (tax) trực tiếp bởi tiền mặt, ngày đã nộp thuế (tax) là ngày Kho bạc Nhà nước, cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) hoặc tổ chức được ủy nhiệm thu thuế (tax) cấp chứng từ thu tiền thuế (tax).Tác giẩ mời các bạn xem thêm: Cách tính mức phạt chậm nộp tiền thuế (tax)

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Thời hạn nộp thuế (tax) GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài bác, nhập vào 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thời hạn nộp thuế (tax) GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài bác, nhập vào 2021 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thời hạn nộp thuế (tax) GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài bác, nhập vào 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thời hạn nộp thuế (tax) GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài bác, nhập vào 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Thời hạn nộp thuế (tax) GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài bác, nhập vào 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Thời hạn nộp thuế (tax) GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài bác, nhập vào 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thời #hạn #nộp # thuế (tax) #GTGT #TNDN #TNCN #Môn #bài bác #nhập #khẩu